9.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1495

(2018. gada 8. oktobris),

ar ko attiecībā uz darbīgās vielas malationa apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktā minēto otro alternatīvu un 78. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Direktīva 2010/17/ES (2) darbīgo vielu malationu iekļāva Padomes Direktīvā 91/414/EEK (3) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, proti, tās I pielikumā, ar nosacījumu, ka attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs, pēc kura pieprasījuma malations apstiprināts, cita starpā sniedz papildu apstiprinošu informāciju par akūtu un ilgtermiņa risku kukaiņēdājiem putniem.

(2)

Darbīgās vielas, kas iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, tiek uzskatītas par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un ir iekļautas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (4) pielikuma A daļā.

(3)

2012. gada 25. aprīlī pieteikuma iesniedzējs iesniedza papildu informāciju, tādējādi izpildot prasību informācijas iesniegšanai noteiktajā termiņā iesniegt ziņotājai dalībvalstij Apvienotajai Karalistei apstiprinošus datus par riska novērtējumu attiecībā uz patērētājiem, par akūtu un ilgtermiņa risku kukaiņēdājiem putniem un dažādo malaoksona un malationa stipruma izskaitļojumu.

(4)

Apvienotā Karaliste novērtēja pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu informāciju un 2015. gada 11. maijā šo novērtējumu kā novērtējuma ziņojuma projekta papildinājumu iesniedza pārējām dalībvalstīm, Komisijai un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (“Iestāde”).

(5)

Pārējām dalībvalstīm, pieteikuma iesniedzējam un Iestādei tika lūgts viedoklis un lūgts sniegt komentārus par ziņotājas dalībvalsts novērtējumu. Iestāde 2016. gada 2. februārī (5) publicēja tehnisku ziņojumu, kurā apkopoti šīs apspriešanās rezultāti attiecībā uz malationu.

(6)

Dalībvalstis un Komisija novērtējuma ziņojuma projektu, papildinājumu un Iestādes tehnisko ziņojumu izskatīja Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajā komitejā, un 2018. gada janvārī tos pabeidza kā Komisijas pārskata ziņojumu par malationu.

(7)

Komisija attiecībā uz pārskata ziņojumu par malationu aicināja pieteikuma iesniedzēju iesniegt komentārus. Pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis komentārus, kas tikuši rūpīgi izskatīti.

(8)

Tomēr pieteikuma iesniedzēja sniegtā informācija ir nepilnīga un neļauj Komisijai izdarīt secinājumu, ka malationa izmantošanas rezultātā putniem radītā akūtā un ilgtermiņa riska līmenis ir pieņemams. Turklāt, izņemot lietošanu siltumnīcās, citi šāda riska mazināšanas pasākumi nav reāli īstenojami.

(9)

Tāpēc, ņemot vērā konstatēto augsto risku putniem, ir lietderīgi malationa lietošanas nosacījumus turpmāk ierobežot, proti, atļaut tikai lietojumus pastāvīgās siltumnīcās. Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Dalībvalstīm būtu jāatvēl pietiekams laiks, lai tās varētu grozīt vai atsaukt malationu saturošu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas.

(11)

Ja attiecībā uz malationu saturošiem augu aizsardzības līdzekļiem dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu nosaka pagarinājuma periodu, šim periodam būtu jābeidzas ne vēlāk kā 2020. gada 29. janvārī.

(12)

Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā. Tika uzskatīts, ka ir nepieciešams īstenošanas akts, un priekšsēdētājs iesniedza īstenošanas akta projektu turpmākai apspriešanai pārsūdzības komitejā. Pārsūdzības komiteja atzinumu nav sniegusi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Pārejas pasākumi

Vēlākais līdz 2019. gada 29. aprīlim dalībvalstis saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 vajadzības gadījumā groza vai atsauc spēkā esošās atļaujas, kas izsniegtas attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kuri kā darbīgo vielu satur malationu.

3. pants

Pagarinājuma periods

Jebkurš pagarinājuma periods, ko dalībvalstis piešķīrušas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu, ir iespējami īss un beidzas ne vēlāk kā 2020. gada 29. janvārī.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 8. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2010. gada 9. marta Direktīva 2010/17/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu malationu kā darbīgo vielu (OV L 60, 10.3.2010., 17. lpp.).

(3)  Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(5)  EFSA, Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for malathion. EFSA supporting publication, 2016:EN-951. 61 lpp.


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļas malationam veltītajā 300. rindā sleju “Īpaši noteikumi” aizstāj ar šādu:

“A DAĻA

Var atļaut izmantot tikai par insekticīdu pastāvīgās siltumnīcās. Atļaujas izsniedzamas tikai profesionāliem lietotājiem.

B DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par malationu un jo īpaši tā I un II papildpielikumu, ko pabeigusi Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

a)

lai nepieļautu riskus ūdens organismiem un citiem organismiem – tādām noplūdēm no siltumnīcām kā kondensācijas ūdens, drenāžas ūdens, augsne vai mākslīgais substrāts;

b)

siltumnīcā mērķtiecīgi ievietotu apputeksnētāju saimju aizsardzībai;

c)

operatoru un strādnieku aizsardzībai, nodrošinot, ka lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir paredzēta attiecīgu individuālās aizsardzības līdzekļu lietošana;

d)

apstrādātu preču gadījumā – patērētāju aizsardzībai.

Dalībvalstis nodrošina, lai preparātiem uz malationa bāzes būtu līdzi vajadzīgās instrukcijas, kā glabāšanas un pārvadāšanas laikā novērst izomalationa veidošanos tādos daudzumos, kas pārsniedz maksimālos atļautos daudzumus.

Atļaujas piešķiršanas nosacījumos ietver riska mazināšanas pasākumus un paredz attiecīgu augu aizsardzības līdzekļu marķējumu.”