21.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 238/65


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1263

(2018. gada 20. septembris),

ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/644 izveido veidlapas, ar kurām paku piegādes pakalpojumu sniedzēji iesniedz informāciju

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. aprīļa Regulu (ES) 2018/644 par pārrobežu paku piegādes pakalpojumiem (1) un jo īpaši tās 4. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) 2018/644 papildus noteikumiem, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/67/EK (2), ir paredzēti īpaši noteikumi nolūkā veicināt labākus pārrobežu paku piegādes pakalpojumus. Šie noteikumi konkrēti attiecas uz paku piegādes pakalpojumu regulatīvo uzraudzību un konkrētu pārrobežu paku piegādes pakalpojumu tarifu pārredzamību.

(2)

Regulā (ES) 2018/644 noteikts, ka paku piegādes pakalpojumu sniedzēji tās dalībvalsts, kurā tie veic uzņēmējdarbību, valsts regulatīvajai iestādei iesniedz informāciju par sevi, izmantojot Komisijas izveidotu veidlapu.

(3)

Regulas (ES) 2018/644 4. panta 1. punktā prasīts informāciju par paku piegādes pakalpojumu sniedzēju iesniegt tikai vienu reizi un par visām minētās informācijas izmaiņām valsts regulatīvo iestādi informēt 30 dienu laikā. Regulas (ES) 2018/644 4. panta 3. punktā prasīts informāciju par paku piegādes pakalpojumu sniedzēja darbībām iesniegt katru gadu. Tādēļ minētās informācijas iesniegšanai ir lietderīgi izveidot divas atsevišķas veidlapas.

(4)

Lai izvairītos no paku dubultas uzskaites, sniedzot informāciju par iepriekšējā kalendārajā gadā apstrādāto paku skaitu un apgrozījumu, paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem būtu jānorāda, vai paku piegādes pakalpojumi ir nolīgti ar sūtītāju vai apstrādāti cita paku piegādes pakalpojumu sniedzēja vārdā. Iesniegtajā informācijā būtu arī jāiekļauj informācija par to, vai pakas nosūtītas uz galamērķiem Savienībā vai ārpus tās vai saņemtas no galamērķiem Savienībā vai ārpus tās, jo tas ietekmē attiecīgā pakalpojumu sniedzēja veiktos pasta piegādes ķēdes posmus.

(5)

Ievērojot to, ka pieprasītā informācija ir jāapstrādā dalībvalstu valsts regulatīvajām iestādēm, un ņemot vērā šo iestāžu zinātību, veidlapas ir izstrādātas ciešā sadarbībā ar Eiropas Regulatoru grupu pasta pakalpojumu nozarē.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Direktīvas 97/67/EK 21. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Veidlapas Regulas (ES) 2018/644 4. panta 1. un 3. punktā minētās informācijas iesniegšanai ir norādītas šīs regulas I un II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 20. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 112, 2.5.2018., 19. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 15. decembra Direktīva 97/67/EK par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai (OV L 15, 21.1.1998., 14. lpp.).


I PIELIKUMS

Image Teksts attēlu

II PIELIKUMS

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu