19.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 236/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/1240

(2018. gada 12. septembris),

ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulas (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 un (ES) 2017/2226

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punkta b) un d) apakšpunktu un 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Komisijas 2016. gada 6. aprīļa paziņojumā “Spēcīgākas un viedākas robežu un drošības informācijas sistēmas” ir izklāstīta nepieciešamība Savienībā nostiprināt un uzlabot savas IT sistēmas, datu arhitektūru un informācijas apmaiņu robežu pārvaldības, tiesībaizsardzības un terorisma apkarošanas jomā. Paziņojumā uzsvērts, ka ir jāuzlabo informācijas sistēmu sadarbspēja. Svarīgi, ka tajā ir izklāstīti iespējamie varianti, kā maksimāli palielināt ieguvumus no esošajām informācijas sistēmām un nepieciešamības gadījumā izstrādāt jaunas un papildinošas sistēmas, lai novērstu joprojām pastāvošās informācijas nepilnības.

(2)

Minētajā 2016. gada 6. aprīļa paziņojumā patiešām ir konstatētas vairākas informācijas nepilnības. Šīs nepilnības ietver to, ka robežu iestāžu rīcībā pie Šengenas zonas ārējām robežām nav informācijas par ceļotājiem, kuri ir atbrīvoti no prasības, ka, šķērsojot ārējās robežas, ir jābūt vīzai (“vīzas prasība”). Komisija 2016. gada 6. aprīļa paziņojumā norādīja, ka tā veiks priekšizpēti par iespēju izveidot Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS). Šī priekšizpēte tika pabeigta 2016. gada novembrī. Šāda sistēma noteiktu, vai no vīzas prasības atbrīvotie trešo valstu valstspiederīgie ir attiecīgi tiesīgi vēl pirms viņu ceļošanas uz Šengenas zonu, kā arī noteiktu, vai šāda ceļošana rada drošības, nelikumīgas imigrācijas vai augstu epidēmijas risku.

(3)

2016. gada 14. septembra paziņojumā “Drošības stiprināšana pasaulē, ko raksturo mobilitāte: informācijas apmaiņas uzlabojumi cīņā pret terorismu un ārējo robežu stiprināšana” ir apstiprināts, ka prioritārā kārtā ir jāpanāk ārējo robežu drošība, un ir izklāstītas konkrētas iniciatīvas, lai paātrinātu un paplašinātu Savienības rīcību, turpinot nostiprināt ārējo robežu pārvaldību.

(4)

Ir nepieciešams konkrēti noteikt ETIAS mērķus, definēt tās tehnisko un organizatorisko arhitektūru, paredzēt noteikumus par to datu apstrādi un izmantošanu, ko sistēmā ievada pieteikuma iesniedzējs, un noteikumus par ceļošanas atļauju izsniegšanu vai atteikšanu, noteikt mērķus, kādiem datus apstrādās, noteikt iestādes, kas būs pilnvarotas piekļūt datiem, un nodrošināt personas datu aizsardzību.

(5)

ETIAS būtu jāpiemēro trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir atbrīvoti no vīzas prasības.

(6)

Tā būtu jāpiemēro arī tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir atbrīvoti no vīzas prasības un kuri ir Savienības pilsoņu ģimenes locekļi, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (3), vai kuri ir tādu trešo valstu valstspiederīgo ģimenes locekļi, kas izmanto tiesības brīvi pārvietoties, kuras ir līdzvērtīgas Savienības pilsoņu tiesībām saskaņā ar nolīgumu starp Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un trešo valsti, no otras puses, un kuriem nav uzturēšanās atļaujas, kas minēta Direktīvā 2004/38/EK, vai uzturēšanās atļaujas, ievērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 1030/2002 (4). Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 21. panta 1. punktā ir noteikts, ka ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā, ievērojot Līgumos noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos pasākumus. Attiecīgie ierobežojumi un nosacījumi ir izklāstīti Direktīvā 2004/38/EK.

(7)

Kā apstiprinājusi Tiesa (5), šādiem ģimenes locekļiem ir tiesības ieceļot dalībvalstu teritorijā un šim nolūkam saņemt ieceļošanas vīzu. Tādējādi ģimenes locekļiem, kas atbrīvoti no vīzas prasības, vajadzētu būt tiesībām saņemt ceļošanas atļauju. Dalībvalstīm būtu jānodrošina šādām personām visas iespējas saņemt vajadzīgo ceļošanas atļauju, kas būtu jāizdod bez maksas.

(8)

Tiesības saņemt ceļošanas atļauju nav beznosacījumu tiesības, jo šo atļauju var atteikt tiem ģimenes locekļiem, kuri apdraud sabiedrisko kārtību, sabiedrisko drošību vai sabiedrības veselību, atbilstīgi Direktīvai 2004/38/EK. Ņemot vērā minēto, ģimenes locekļiem var pieprasīt sniegt personas datus, kas saistīti ar viņu identifikāciju un statusu tikai tiktāl, ciktāl šie dati ir būtiski, lai novērtētu drošības apdraudējumu, ko šīs personas varētu radīt. Līdzīgā kārtā viņu ceļošanas atļaujas pieteikumi būtu jāizskata, balstoties tikai un vienīgi uz drošības apsvērumiem un nevis apsvērumiem, kas saistīti ar migrācijas riskiem.

(9)

ETIAS būtu jāparedz ceļošanas atļauja trešo valstu valstspiederīgajiem, kas atbrīvoti no vīzas prasības, lai ļautu novērtēt, vai šo personu klātbūtne dalībvalstu teritorijā nerada vai neradīs drošības, nelikumīgas imigrācijas vai augstu epidēmijas risku. Tādējādi ceļošanas atļaujai vajadzētu būt lēmumam, kurā norādīts, ka nav faktisku norāžu vai pamatotu iemeslu uzskatīt, ka kādas personas klātbūtne dalībvalstu teritorijā rada šādus riskus. Ceļošanas atļauja pēc sava rakstura atšķiras no vīzas; saistībā ar to pieteikuma iesniedzējiem netiks pieprasīts vairāk informācijas un netiks radīts lielāks slogs kā vīzas gadījumā. Derīgai ceļošanas atļaujai vajadzētu būt jaunam nosacījumam ieceļošanai dalībvalstu teritorijā. Tomēr ceļošanas atļaujai vien nevajadzētu automātiski piešķirt kādam tiesības ieceļot.

(10)

ETIAS būtu jāpalīdz uzturēt augstu drošības līmeni, novērst nelikumīgu imigrāciju un aizsargāt sabiedrības veselību, ļaujot novērtēt apmeklētājus pirms viņu ierašanās ārējo robežu šķērsošanas vietās.

(11)

ETIAS būtu jāpalīdz atvieglot robežpārbaudes, ko robežsargi veic ārējo robežu šķērsošanas vietās. Tam būtu arī jānodrošina koordinēts un saskaņots novērtējums attiecībā uz tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas ceļošanas atļaujas prasība un kuri plāno ceļot uz dalībvalstīm. Šai sistēmai būtu turklāt jānodrošina, lai pieteikumu iesniedzēji būtu labāk informēti par savām tiesībām ceļot uz dalībvalstīm. Turklāt ETIAS būtu arī jāpalīdz atvieglot robežpārbaudes, samazinot ieceļošanas atteikumu skaitu pie ārējām robežām un nodrošinot robežsargus ar konkrētu papildu informāciju saistībā ar atzīmēm.

(12)

ETIAS būtu arī jāatbalsta Šengenas informācijas sistēmas (SIS) mērķi saistībā ar brīdinājumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas ieceļošanas un uzturēšanās atteikums, par personām, ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās nodot vai izdot, par pazudušām personām, par personām, ko cenšas atrast, lai tās varētu palīdzēt tiesas procesā, vai par personām saistībā ar diskrētām pārbaudēm vai īpašām pārbaudēm. Šādā nolūkā ETIAS būtu jāsalīdzina pieteikuma datņu attiecīgie dati ar attiecīgajiem brīdinājumiem SIS. Ja salīdzināšanā atklājas, ka pastāv atbilstība starp personas datiem pieteikuma datnē un brīdinājumos attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas ieceļošanas un uzturēšanās atteikums, vai par personām, ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās nodot vai izdot, pieteikuma datne būtu jāapstrādā manuāli atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienībai. ETIAS valsts vienības veikta novērtējuma rezultātā būtu jāpieņem lēmums par ceļošanas atļaujas izdošanu vai atteikšanu. Ja salīdzināšanā atklājas, ka pastāv atbilstība starp personas datiem pieteikuma datnē un brīdinājumos par pazudušām personām, par personām, ko cenšas atrast, lai tās varētu palīdzēt tiesas procesā, vai par personām saistībā ar diskrētām pārbaudēm vai īpašām pārbaudēm, šī informācija būtu jānosūta uz SIRENE biroju un ar to būtu jārīkojas saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz SIS.

(13)

Ceļošanas atļaujas izdošanas nosacījumiem būtu jāsaskan ar konkrētajiem mērķiem, kas saistīti ar dažādajiem SIS reģistrēto brīdinājumu veidiem. Jo īpaši, tam, ka uz pieteikuma iesniedzējiem attiecas brīdinājums attiecībā uz personām, ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās nodot vai izdot, vai brīdinājums par personām saistībā ar diskrētām pārbaudēm vai īpašām pārbaudēm, nebūtu jāliedz izdot šīm personām ceļošanas atļauju, paredzot dalībvalstīm veikt atbilstīgas darbības saskaņā ar Padomes Lēmumu 2007/533/TI (6).

(14)

ETIAS būtu jāsastāv no lielapjoma informācijas sistēmas, ETIAS informācijas sistēmas, ETIAS centrālās vienības un ETIAS valsts vienībām.

(15)

ETIAS centrālajai vienībai vajadzētu būt Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras struktūrvienībai. ETIAS centrālajai vienībai vajadzētu būt atbildīgai par pārbaudes veikšanu – gadījumos, kad automatizētā pieteikuma procesā ir konstatēta informācijas atbilsme, – par to, vai pieteikuma iesniedzēja personas dati atbilst tās personas datiem, attiecībā uz kuru ir konstatēta minētā informācijas atbilsme. Ja informācijas atbilsme apstiprinās vai ja joprojām ir šaubas, ETIAS centrālajai vienībai būtu jāsāk pieteikuma manuāla apstrāde. Tai būtu jānodrošina, ka dati, ko tā ievada pieteikumu datnēs, ir atjaunināti, kā arī būtu jādefinē, jānosaka, jānovērtē ex ante, jāīsteno, jāizvērtē ex post, jāpārskata un jādzēš konkrēti riska rādītāji, nodrošinot, ka veiktās pārbaudes un to rezultāti tiek reģistrēti pieteikuma datnēs. Tai būtu jāveic arī regulāras revīzijas par pieteikumu apstrādi un ETIAS pārbaudes noteikumu īstenošanu, tostarp regulāri novērtējumi par to ietekmi uz pamattiesībām, jo īpaši saistībā ar privātumu un personas datu aizsardzību. Tai arī vajadzētu būt atbildīgai par vairāku atbalsta uzdevumu veikšanu, piemēram, nepieciešamo paziņojumu nosūtīšanas nodrošināšanu un informācijas un atbalsta sniegšanu. Tai būtu jāstrādā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

(16)

Katrai dalībvalstij būtu jāizveido ETIAS valsts vienība, kas būtu atbildīga par pieteikumu izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu attiecībā uz to, vai izdot vai atteikt, anulēt vai atcelt ceļošanas atļauju. ETIAS valsts vienībām pieteikumu novērtēšanas nolūkos būtu jāsadarbojas savstarpēji un ar Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols). ETIAS valsts vienības būtu jānodrošina ar pietiekamiem resursiem uzdevumu izpildei saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem termiņiem. Lai sekmētu lēmuma pieņemšanas procesu un informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, kā arī samazinātu tulkošanas izmaksas un atbildes laiku, vēlams, lai visas ETIAS valsts vienības sazinātos vienā valodā.

(17)

Lai sasniegtu savus mērķus, ETIAS būtu jānodrošina tiešsaistes pieteikuma veidlapa, kurā pieteikuma iesniedzējam būtu jānorāda sava identitāte, ceļošanas dokuments, dzīvesvietas informācija, kontaktinformācija, izglītības līmenis un nodarbinātības grupa, savs ģimenes locekļa statuss saistībā ar tādiem Savienības pilsoņiem vai trešās valsts valstspiederīgajiem, kas izmanto tiesības brīvi pārvietoties, un kuriem nav uzturēšanās atļaujas, ievērojot Direktīvu 2004/38/EK, vai uzturēšanās atļaujas, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1030/2002; ja pieteikuma iesniedzējs ir nepilngadīga persona – ziņas par personu, kura ir atbildīga par viņu, kā arī atbildes uz pamatjautājumu kopumu.

(18)

ETIAS būtu jāpieņem pieteikumi, kas iesniegti pieteikuma iesniedzēja vārdā, ja ceļotāji kāda iemesla dēļ paši nespēj sagatavot pieteikumu. Šādos gadījumos pieteikums būtu jāiesniedz ceļotāja pilnvarotai vai par ceļotāju juridiski atbildīgai trešai struktūrai, ar noteikumu, ka pieteikuma veidlapā tiek norādīta šīs personas identitāte. Būtu jāparedz, ka ceļotāji var pilnvarot komerciālos starpniekus viņu vārdā sagatavot un iesniegt pieteikumu. ETIAS centrālajai vienībai būtu atbilstoši jārīkojas saistībā ar visiem ziņojumiem par komerciālo starpnieku pārkāpumiem.

(19)

Nolūkā pārbaudīt ceļošanas atļaujas pieteikuma pieņemamību būtu jānosaka parametri, ar ko nodrošina pieteikuma pilnīgumu un iesniegto datu saskaņotību. Šādai pārbaudei, piemēram, vajadzētu nepieļaut tādu ceļošanas dokumentu izmantošanu, kuru derīguma termiņš beigsies pēc mazāk nekā trim mēnešiem, kuru derīguma termiņš jau ir beidzies vai kuri ir izdoti pirms vairāk nekā 10 gadiem. Šī pārbaude būtu jāveic, pirms pieteikuma iesniedzējs tiek aicināts samaksāt nodevu.

(20)

Lai pabeigtu pieteikuma izskatīšanu, no pieteikumu iesniedzējiem būtu jāpieprasa samaksāt ceļošanas atļaujas nodevu. Maksājums būtu jāpārvalda bankai vai finanšu starpniekam. Elektroniskā maksājuma veikšanai vajadzīgie dati būtu jāsniedz vienīgi bankai vai finanšu starpniekam, kas apstrādā finanšu darījumu, un šiem datiem nevajadzētu būt daļai no ETIAS glabātajiem datiem.

(21)

Lielākā daļa ceļošanas atļauju būtu jāizdod dažu minūšu laikā, lai arī neliels skaits gadījumu varētu aizņemt vairāk laika, jo īpaši izņēmuma gadījumos. Šādos izņēmuma gadījumos var būt nepieciešams pieteikuma iesniedzējam pieprasīt papildu informāciju un dokumentāciju, lai šo papildu informāciju un dokumentāciju apstrādātu, un pēc pieteikuma iesniedzēja iesniegtās informācijas vai dokumentācijas izvērtēšanas uzaicināt viņu uz pārrunām. Pārrunas būtu jāveic vienīgi izņēmuma gadījumos kā galējais līdzeklis un ja joprojām ir nopietnas šaubas par pieteikuma iesniedzēja sniegto informāciju vai dokumentāciju. Pārrunu izņēmuma raksturs nozīmē, ka uz pārrunām būtu jāaicina mazāk nekā 0,1 % pieteikuma iesniedzēju. Uz pārrunām aicināto pieteikuma iesniedzēju skaits būtu regulāri jāpārskata Komisijai.

(22)

ETIAS būtu jāapstrādā pieteikuma iesniedzēja sniegtie personas dati tikai, lai novērtētu, vai pieteikuma iesniedzēja ieceļošana Savienībā varētu radīt drošības, nelikumīgas imigrācijas vai augstu epidēmijas risku Savienībā.

(23)

Šādus riskus nav iespējams novērtēt bez to personas datu apstrādes, kas ir jāsniedz ceļošanas atļaujas pieteikumā. Pieteikumos ietvertie personas dati būtu jāsalīdzina ar datiem ierakstos, datnēs vai brīdinājumos, kuri reģistrēti kādā ES informācijas sistēmā vai datubāzē (ETIAS centrālajā sistēmā, SIS, vīzu informācijas sistēmā (VIS), ieceļošanas/izceļošanas sistēmā (IIS) vai Eurodac), Eiropola datos vai Interpola datubāzēs (Interpola Zagto un pazaudēto ceļošanas dokumentu datubāzē (SLTD) vai Interpola datubāzē ar ceļošanas dokumentiem, par kuriem izdoti paziņojumi (TDAWN)). Pieteikumos ietvertie personas dati būtu arī jāsalīdzina ar ETIAS kontrolsarakstu un ar konkrētiem riska rādītājiem. Salīdzināšanai izmantojamo personas datu kategorijas būtu jāierobežo tikai ar tām datu kategorijām, kuras pieejamas minētajās aplūkotajās ES informācijas sistēmās, Eiropola datos, Interpola datubāzēs, ETIAS kontrolsarakstā vai konkrētajos riska rādītājos.

(24)

Salīdzināšanai būtu jānotiek automatizēti. Vienmēr, kad šādā salīdzināšanā atklājas, ka pastāv atbilstība (“informācijas atbilsme”) starp kādu no personas datiem vai to kombināciju pieteikumā un konkrētajiem riska rādītājiem vai personas datiem ierakstā, datnē vai brīdinājumā iepriekš minētajās informācijas sistēmās vai ETIAS kontrolsarakstā, pieteikums būtu jāapstrādā manuāli atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienībai. ETIAS valsts vienības veiktā novērtējuma rezultātā būtu jāpieņem lēmums par ceļošanas atļaujas izdošanu vai tās neizdošanu.

(25)

Sagaidāms, ka lielākā daļa pieteikumu saņems automatizētu pozitīvu atbildi. Ceļošanas atļaujas atteikšanai, anulēšanai vai atcelšanai nevajadzētu būt balstītai vienīgi uz pieteikumos ietverto personas datu automatizētu apstrādi. Tādēļ pieteikumi, kas ģenerē informācijas atbilsmi, būtu manuāli jāapstrādā ETIAS valsts vienībai.

(26)

Pieteikumu iesniedzējiem, kam ir atteikta ceļošanas atļauja, vajadzētu būt pārsūdzības tiesībām. Pārsūdzības būtu jāceļ dalībvalstī, kas ir pieņēmusi lēmumu par pieteikumu, saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts valsts tiesību aktiem.

(27)

Būtu jāizmanto ETIAS pārbaudes noteikumi, lai analizētu pieteikuma datni un lai tādējādi būtu iespējams salīdzināt tajā reģistrētos datus ar konkrētiem riska rādītājiem, kas atbilst iepriekš noteiktiem drošības, nelikumīgas imigrācijas vai augstam epidēmijas riskiem. Konkrēto riska rādītāju noteikšanā izmantotie kritēriji nekādos apstākļos nebūtu jābalsta vienīgi uz personas dzimumu vai vecumu. Tie arī nekādos apstākļos nebūtu jābalsta uz informāciju, kas atklāj personas ādas krāsu, rasi, etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskās īpašības, valodu, politiskos vai jebkurus citus uzskatus, reliģiju vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, piederību pie nacionālas minoritātes, īpašumu, izcelsmi, invaliditāti vai seksuālo orientāciju. Konkrētie riska rādītāji būtu jādefinē, jānosaka, jānovērtē ex ante, jāievieš, jānovērtē ex post, jāpārskata un jādzēš ETIAS centrālajai vienībai pēc apspriešanās ar ETIAS Pārbaudes komiteju, kuras sastāvā ir ETIAS valstu vienību un iesaistīto aģentūru pārstāvji. Lai ETIAS pārbaudes noteikumu un konkrēto riska rādītāju īstenošanā sekmētu pamattiesību ievērošanas nodrošināšanu, būtu jāizveido ETIAS Pamattiesību padomdevēja padome. Tās sanāksmju sekretariāts būtu jānodrošina Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras pamattiesību amatpersonai.

(28)

Būtu jāizstrādā ETIAS kontrolsaraksts saikņu identificēšanai starp datiem pieteikuma datnē un informāciju attiecībā uz personām, kuras tur aizdomās par teroristu nodarījuma vai cita smaga noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai līdzdalību tajā, vai attiecībā uz kurām, balstoties uz personas vispārēju novērtējumu, ir faktiskas norādes vai pamatots iemesls uzskatīt, ka šīs personas izdarīs teroristu nodarījumu vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus. ETIAS kontrolsarakstam vajadzētu būt daļai no ETIAS centrālās sistēmas. Dati ETIAS kontrolsarakstā būtu jāievada Eiropolam, neskarot attiecīgos noteikumus par starptautisko sadarbību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/794 (7), un dalībvalstīm. Pirms datu ievadīšanas ETIAS kontrolsarakstā, būtu jānosaka, ka šie dati ir pietiekami atbilstoši, precīzi un svarīgi, lai tos iekļautu ETIAS kontrolsarakstā, un ka to iekļaušana neizraisīs nesamērīgi liela pieteikumu skaita manuālu apstrādi. Dati būtu regulāri jāpārskata un jāpārbauda, lai nodrošinātu, ka tie joprojām ir precīzi.

(29)

Tā kā nemitīgi rodas jauna veida drošības apdraudējumi, jauni nelikumīgas imigrācijas modeļi un augsti epidēmijas riski, ir nepieciešams efektīvi reaģēt, izmantojot modernus līdzekļus. Tā kā šie līdzekļi bieži ir saistīti ar ievērojama personas datu apjoma apstrādi, būtu jāievieš atbilstīgi aizsardzības pasākumi, lai tiesības uz privātās dzīves aizsardzību un tiesības uz personas datu aizsardzību tiktu skartas tikai tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs demokrātiskā sabiedrībā.

(30)

Tādēļ ETIAS esošie personas dati būtu jāaizsargā. Piekļuve tiem būtu jāierobežo un jāpiešķir tikai darbiniekiem ar stingri noteiktām pilnvarām. Piekļuvi nekādā gadījumā nevajadzētu izmantot lēmumu pieņemšanai, balstoties uz jebkāda veida diskrimināciju. Saglabātie personas dati būtu droši jāglabā Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) iekārtās Savienībā.

(31)

Izdotas ceļošanas atļaujas būtu jāanulē vai jāatceļ, tiklīdz atklājas, ka netika izpildīti vai vairs netiek izpildīti nosacījumi to izdošanai. Jo īpaši tad, ja SIS tiek ievadīts brīdinājums par jaunu ieceļošanas un uzturēšanās atteikumu vai brīdinājums par ceļošanas dokumenta pazaudēšanu, nozagšanu, nelikumīgu piesavināšanos vai atzīšanu par nederīgu, SIS būtu jāinformē ETIAS. Tādā gadījumā ETIAS būtu jāpārbauda, vai šis jaunais brīdinājums atbilst kādai derīgai ceļošanas atļaujai. Ja ir izdots jauns brīdinājums par ieceļošanas un uzturēšanās atteikumu, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienībai ceļošanas atļauja būtu jāatceļ. Ja ceļošanas atļauja ir piesaistīta ceļošanas dokumentam, par kuru SIS ir paziņots, ka tas nozaudēts, nozagts, nelikumīgi piesavināts vai atzīts par nederīgu, vai SLTD ir paziņots, ka tas nozaudēts, nozagts vai atzīts par nederīgu, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienībai pieteikuma datne būtu manuāli jāapstrādā. Saskaņā ar līdzīgu pieeju jaunie dati, ko ievada ETIAS kontrolsarakstā, būtu jāsalīdzina ar ETIAS glabātajām pieteikumu datnēm, lai pārbaudītu, vai attiecīgie jaunie dati atbilst kādai derīgai ceļošanas atļaujai. Šādos gadījumos tās dalībvalsts ETIAS valsts vienībai, kas jaunos datus ievadīja, vai pirmās plānotās uzturēšanās dalībvalstij gadījumā, ja datus ir ievadījis Eiropols, informācijas atbilsme būtu jāizvērtē un vajadzības gadījumā ceļošanas atļauja būtu jāatceļ. Tāpat vajadzētu būt iespējai atcelt ceļošanas atļauju pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma.

(32)

Ja izņēmuma gadījumā dalībvalsts uzskata, ka ir nepieciešams atļaut trešās valsts valstspiederīgajam ceļot uz tās teritoriju, pamatojoties uz humāniem apsvērumiem, valsts interešu vai starptautisku saistību dēļ, šai dalībvalstij vajadzētu būt iespējai izdot ceļošanas atļauju, kas ir derīga tikai ierobežotā teritorijā un ierobežotu laiku.

(33)

Gaisa un jūras pārvadātājiem, un starptautiskajiem pārvadātājiem, kas pārvadā cilvēku grupas ar autobusiem pa sauszemi, vajadzētu būt pienākumam pirms ceļotāju iekāpšanas transportlīdzeklī pārbaudīt, vai viņiem ir derīga ceļošanas atļauja. Pārvadātājiem nevajadzētu būt piekļuvei pašai ETIAS datnei. Pārvadātājiem vajadzētu būt drošai piekļuvei ETIAS informācijas sistēmai, kas viņiem ļautu to aplūkot, izmantojot ceļošanas dokumenta datus.

(34)

Tehniskām specifikācijām ETIAS informācijas sistēmas piekļuvei, izmantojot pārvadātāju vārteju, būtu cik vien tas iespējams jāsamazina ietekme uz pasažiera ceļojumu un pārvadātājiem. Šajā nolūkā būtu jāapsver integrēšana ar IIS.

(35)

Nolūkā ierobežot šajā regulā izklāstīto pienākumu ietekmi uz starptautiskajiem pārvadātājiem, kas pārvadā cilvēku grupas ar autobusiem pa sauszemi, būtu jādara pieejami lietotājiem draudzīgi mobili risinājumi.

(36)

Divu gadu laikā pēc ETIAS darbības sākuma Komisijai būtu jāizvērtē tas, cik piemēroti, saderīgi un saskaņoti – ETIAS noteikumu par sauszemes pārvadājumiem ar autobusiem nolūkā – ir noteikumi, kas minēti 26. pantā Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu (1985. gada 14. jūnijs) starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām (8). Būtu jāņem vērā sauszemes pārvadājumu ar autobusiem jaunākā attīstība. Būtu jāapsver nepieciešamība grozīt minētās Konvencijas 26. pantā vai šajā regulā minētos noteikumus par sauszemes pārvadājumiem ar autobusiem.

(37)

Lai nodrošinātu atbilstību pārskatītajiem ieceļošanas nosacījumiem, robežsargiem būtu jāpārbauda, vai ceļotājiem ir derīga ceļošanas atļauja. Tādēļ standarta robežpārbaudes procesa laikā robežsargiem būtu elektroniski jānolasa ceļošanas dokumenta dati. Rezultātā būtu jāveic vaicājumi dažādās datubāzēs, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/399 (9) (Šengenas Robežu kodeksā), tostarp vaicājums ETIAS, kam būtu jāuzrāda aktuālais ceļošanas atļaujas statuss. Ja ceļotājam nav derīgas ceļošanas atļaujas, robežsargam būtu jāatsaka ieceļošana un atbilstīgi jāpabeidz robežpārbaudes process. Ja ceļotājam ir derīga ceļošanas atļauja, robežsargam būtu jāpieņem lēmums par ieceļošanas atļaušanu vai atteikšanu. Dažiem datiem ETIAS datnē vajadzētu būt pieejamiem robežsargiem, lai viņiem palīdzētu veikt viņu uzdevumus.

(38)

Ja atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība uzskata, ka dažus ceļošanas atļaujas pieteikuma aspektus robežu iestādēm vajadzētu izskatīt papildus, tai vajadzētu varēt pievienot atzīmi ceļošanas atļaujai, ko tā izdod, iesakot pārbaudi otrajā līnijā robežšķērsošanas vietā. Vajadzētu būt arī iespējamam šādu atzīmi pievienot pēc tās dalībvalsts pieprasījuma, ar kuru notiek apspriešanās. Ja atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība uzskata, ka konkrēta informācijas atbilsme pieteikuma apstrādes laikā ir informācijas viltus atbilsme, vai ja manuāla apstrāde parāda, ka nebija iemeslu atteikt ceļošanas atļauju, tai vajadzētu varēt pievienot atzīmi ceļošanas atļaujai, ko tā izdod, lai atvieglotu robežpārbaudes, sniedzot robežu iestādēm informāciju saistībā ar veiktajām pārbaudēm, un lai ierobežotu informācijas viltus atbilsmju negatīvās sekas uz ceļotājiem. Praktiskā rokasgrāmatā būtu jāsniedz robežu iestādēm domātie operatīvie norādījumi ceļošanas atļauju apstrādei.

(39)

Tā kā derīga ceļošanas atļauja konkrētām trešo valstu valstspiederīgo kategorijām ir ieceļošanas un uzturēšanās nosacījums, dalībvalstu imigrācijas iestādēm vajadzētu būt iespējai aplūkot informāciju ETIAS centrālajā sistēmā, kad ir veikta iepriekšēja meklēšana IIS un šī meklēšana parāda, ka IIS nav ieceļošanas ieraksta, kas atbilst trešās valsts valstspiederīgā klātbūtnei dalībvalstu teritorijā. Dalībvalstu imigrācijas iestādēm vajadzētu būt piekļuvei konkrētai ETIAS centrālajā sistēmā glabātai informācijai, jo īpaši atgriešanas nolūkā.

(40)

Cīņā pret teroristu nodarījumiem un citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, kā arī ņemot vērā noziedzīgu tīklu globalizāciju, to izraudzīto iestāžu rīcībā, kuras ir atbildīgas par teroristu nodarījumu un citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu vai izmeklēšanu (“izraudzītās iestādes”), ir obligāti jābūt vajadzīgajai informācijai, lai tās efektīvi veiktu savus uzdevumus. Piekļuve datiem VIS šādiem nolūkiem jau ir pierādījusi savu efektivitāti, palīdzot izmeklētājiem panākt ievērojamu progresu gadījumos, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību, terorismu vai narkotiku tirdzniecību. VIS nav datu par trešo valstu valstspiederīgajiem, kas ir atbrīvoti no vīzas prasības.

(41)

Piekļuve ETIAS iekļautajai informācijai ir vajadzīga, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/541 (10), vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus, kā minēts Padomes Pamatlēmumā 2002/584/TI (11). Saistībā ar konkrētu izmeklēšanu un lai iegūtu pierādījumus un informāciju par personu, kuru tur aizdomās par smaga noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, vai par smagā noziedzīgā nodarījumā cietušu personu, izraudzītajām iestādēm var būt nepieciešams piekļūt ETIAS ģenerētajiem datiem. ETIAS glabātie dati var arī būt nepieciešami, lai identificētu vainīgo teroristu nodarījumā vai citos smagos noziedzīgos nodarījumos, it sevišķi, ja ir jārīkojas steidzami. Piekļuve ETIAS nolūkā novērst, atklāt vai izmeklēt teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus ir iejaukšanās to personu, kuru personas dati tiek apstrādāti ETIAS, pamattiesībās uz personas privātās dzīves neaizskaramību un uz personas datu aizsardzību. Tādēļ ETIAS esošie dati būtu jāsaglabā un jādara pieejami izraudzītajām dalībvalstu iestādēm un Eiropolam, tikai piemērojot šajā regulā paredzētos stingros nosacījumus. Tas nodrošinās, ka ETIAS datu apstrāde ir ierobežota tikai uz to, kas ir absolūti nepieciešams, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus saskaņā ar prasībām, kuras it sevišķi noteiktas Tiesas judikatūrā, jo īpaši Digital Rights Ireland lietā (12).

(42)

Jo īpaši, piekļuve ETIAS glabātajiem datiem nolūkā novērst, atklāt vai izmeklēt teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus būtu jāpiešķir tikai pēc izraudzītās iestādes operatīvās vienības pamatota pieprasījuma, kurā izskaidrota šāda vajadzība. Steidzamības gadījumos, kad ir jānovērš tūlītējs apdraudējums cilvēka dzīvībai, kas saistīts ar teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, pārbaudei, lai noskaidrotu, vai ir izpildīti nosacījumi, būtu jānotiek pēc tam, kad izraudzītajām kompetentajām iestādēm ir piešķirta piekļuve šādiem datiem. Šī ex post pārbaude būtu jāveic bez liekas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā septiņas darba dienas pēc pieprasījuma apstrādes.

(43)

Tādēļ ir nepieciešams izraudzīties dalībvalstu iestādes, kas ir pilnvarotas pieprasīt šādu piekļuvi konkrēti nolūkos novērst, atklāt vai izmeklēt teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus.

(44)

Centrālajam(-iem) piekļuves punktam(-iem) būtu jārīkojas neatkarīgi no izraudzītajām iestādēm un būtu jāpārbauda, vai ir izpildīti nosacījumi, lai konkrētajā gadījumā pieprasītu piekļuvi ETIAS centrālajai sistēmai.

(45)

Eiropols ir Savienības informācijas apmaiņas centrs Tam ir būtiska nozīme sadarbībā starp dalībvalstu iestādēm, kas ir atbildīgas par pārrobežu kriminālizmeklēšanām, atbalstot Savienības mēroga noziedzības novēršanu, analīzi un noziegumu izmeklēšanu. Tādēļ Eiropolam, veicot savus uzdevumus un saskaņā ar Regulu (ES) 2016/794, vajadzētu būt piekļuvei ETIAS centrālajai sistēmai konkrētos gadījumos, kad tas ir vajadzīgs, lai Eiropols atbalstītu un nostiprinātu dalībvalstu rīcību teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā vai izmeklēšanā.

(46)

Lai nepieļautu sistemātisku meklēšanu, ETIAS centrālajā sistēmā glabātie dati būtu jāapstrādā tikai konkrētos gadījumos un tikai tad, kad tas ir vajadzīgs teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atklāšanas vai izmeklēšanas nolūkos. Izraudzītajām iestādēm un Eiropolam būtu jāpieprasa piekļuve ETIAS vienīgi tad, ja tiem ir pamatots iemesls uzskatīt, ka šāda piekļuve sniegs informāciju, kas palīdzēs novērst, atklāt vai izmeklēt teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus.

(47)

ETIAS reģistrētie personas dati būtu jāglabā ne ilgāk, kā tas vajadzīgs tam nolūkam, kuram dati tiek apstrādāti. Lai ETIAS varētu darboties, ar pieteikumu iesniedzējiem saistītie dati ir jāglabā ceļošanas atļaujas derīguma termiņa laikā. Pēc ceļošanas atļaujas derīguma termiņa beigām datus vajadzētu uzglabāt tikai ar pieteikuma iesniedzēja nepārprotamu piekrišanu un tikai lai atvieglotu jauna ETIAS pieteikuma iesniegšanu. Lēmums atteikt, anulēt vai atcelt ceļošanas atļauju var liecināt, ka pieteikuma iesniedzējs rada drošības, nelikumīgas imigrācijas vai augstu epidēmijas risku. Tādēļ, ja šāds lēmums ir izdots, dati būtu jāglabā piecus gadus no minētā lēmuma datuma, lai ETIAS varētu precīzi ņemt vērā paaugstinātu risku, ko iespējami rada attiecīgais pieteikuma iesniedzējs. Ja dati, kas ir iemesls šim lēmumam, tiek dzēsti agrāk, pieteikuma datne būtu jāizdzēš septiņu dienu laikā. Pēc šāda termiņa beigām personas dati būtu jāizdzēš.

(48)

ETIAS centrālajā sistēmā glabātie personas dati nebūtu jādara pieejami nevienai trešai valstij, starptautiskai organizācijai vai privātai struktūrai. Tomēr izņēmuma kārtā šādus personas datus vajadzētu būt iespējamam nosūtīt trešai valstij, ja nosūtīšana ir pakļauta stingriem nosacījumiem un atsevišķā gadījumā ir nepieciešama atgriešanas nolūkā. Ja nav lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību, kas pieņemts ar īstenošanas aktu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (13), vai atbilstošu garantiju, kam nosūtīšana pakļauta, ievērojot minēto regulu, ETIAS glabātus datus izņēmuma kārtā vajadzētu būt iespējamam atgriešanas nolūkā nosūtīt trešai valstij, bet tikai tad, kad šāda nosūtīšana ir nepieciešama svarīgu iemeslu dēļ sabiedrības interesēs, kā minēts minētajā regulā.

(49)

Personas datus, ko dalībvalstis iegūst, ievērojot šo regulu, vajadzētu būt iespējamam nosūtīt trešai valstij arī ārkārtējas steidzamības gadījumā, ja pastāv tūlītējs apdraudējums saistībā ar teroristu nodarījumu vai ja pastāv tūlītējs apdraudējums cilvēka dzīvībai saistībā ar smagu noziedzīgu nodarījumu. Ar tūlītēju apdraudējumu cilvēka dzīvībai būtu jāsaprot apdraudējums, ko rada pret minēto personu izdarīts smags noziedzīgs nodarījums, piemēram, smagi miesas bojājumi, cilvēku orgānu un audu nelikumīga tirdzniecība, personas nolaupīšana, nelikumīga brīvības atņemšana un ķīlnieku sagrābšana, bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija, un izvarošana.

(50)

Lai nodrošinātu sabiedrības informētību par ETIAS – jo īpaši trešo valstu valstspiederīgo vidū, uz kuriem attiecas ceļošanas atļaujas prasība, – informācija par ETIAS, tostarp attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, un ceļošanas atļaujas pieteikšanas procedūru, būtu jādara pieejama plašai sabiedrībai, izmantojot publisku tīmekļa vietni un mobilo lietotni mobilajām ierīcēm, kas jāizmanto, lai pieteiktos ETIAS. Šī informācija būtu jāizplata arī ar vienotu brošūru vai jebkuru citu piemērotu līdzekli. Turklāt ceļošanas atļaujas pieteikuma iesniedzējiem būtu pa e-pastu jāsaņem paziņojums ar informāciju saistībā ar viņu pieteikumiem. Minētajā e-pasta paziņojumā būtu jāiekļauj tīmekļa saites uz piemērojamajiem Savienības un valsts tiesību aktiem.

(51)

Būtu jāparedz precīzi noteikumi par eu-LISA pienākumiem saistībā ar ETIAS informācijas sistēmas plānošanu, izstrādi un tehnisko pārvaldību. Būtu jāparedz arī noteikumi par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras pienākumiem, dalībvalstu pienākumiem un Eiropola pienākumiem attiecībā uz ETIAS. eu-LISA īpaša uzmanība būtu jāpievērš izmaksu pieauguma riskam un jānodrošina pienācīga līgumslēdzēju uzraudzība.

(52)

eu-LISA un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras darbībām, pildot šajā regulā noteiktos uzdevumus, piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (14).

(53)

Personas datu apstrādei, ko veic dalībvalstis, piemērojot šo regulu, piemēro Regulu (ES) 2016/679.

(54)

Ja personas datu apstrādi, ko dalībvalstis veic pieteikumu novērtēšanas nolūkā, veic kompetentās iestādes teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atklāšanas vai izmeklēšanas nolūkos, piemēro Direktīvu (ES) 2016/680.

(55)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/680 (15) piemēro personas datu apstrādei, ko dalībvalstu izraudzītās iestādes veic teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atklāšanas vai izmeklēšanas nolūkos, ievērojot šo regulu.

(56)

Dalībvalstu veiktās personas datu apstrādes likumība būtu jāuzrauga neatkarīgām uzraudzības iestādēm, kas izveidotas saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679, savukārt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, kurš izveidots ar Regulu (EK) Nr. 45/2001, būtu jāuzrauga Savienības iestāžu un struktūru darbības saistībā ar personas datu apstrādi. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un uzraudzības iestādēm, uzraugot ETIAS, būtu savstarpēji jāsadarbojas.

(57)

Būtu jānosaka stingri noteikumi attiecībā uz piekļuvi ETIAS centrālajai sistēmai, kā arī jāparedz vajadzīgie aizsardzības pasākumi. Ir arī nepieciešams attiecībā uz personu datiem paredzēt personu tiesības uz piekļuvi, labošanai, apstrādes ierobežošanai, papildināšanai un dzēšanai un pārsūdzības tiesības, it sevišķi tiesības uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, un apstrādes darbību uzraudzību, ko veic publiskas neatkarīgas iestādes.

(58)

Lai novērtētu drošības, nelikumīgas imigrācijas vai augstu epidēmijas riskus, ko varētu radīt ceļotājs, būtu jānodrošina ETIAS informācijas sistēmas sadarbspēja ar citām ES informācijas sistēmām. Sadarbspēja būtu jānodrošina, pilnībā ievērojot Savienības acquis attiecībā uz pamattiesībām. Ja Savienības līmenī tiktu izveidota centralizēta sistēma to dalībvalstu identifikācijai, kurām ir sodāmības informācija par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem, ETIAS vajadzētu būt iespējai tajā veikt vaicājumu.

(59)

Šajā regulā būtu jāietver skaidri noteikumi par atbildību un tiesībām uz kompensāciju personas datu nelikumīgas apstrādes vai jebkādas citas ar šo regulu nesaderīgas darbības gadījumā. Šādam noteikumam nevajadzētu skart tiesības uz kompensāciju no pārziņa vai apstrādātāja un pārziņa vai apstrādātāja atbildību saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679, Direktīvu (ES) 2016/680 un Regulu (EK) Nr. 45/2001. eu-LISA vajadzētu būt atbildīgai par jebkuru kaitējumu, ko tā izraisa kā datu apstrādātājs, gadījumā, ja tā nav izpildījusi konkrētos šīs regulas pienākumus, kas tai īpaši uzlikti, vai kad tā rīkojusies ārpus vai pretēji tās dalībvalsts likumīgiem norādījumiem, kura ir datu pārzinis.

(60)

Lai efektīvi uzraudzītu šīs regulas piemērošanu, regulāri jāveic novērtēšana. Dalībvalstīm būtu jāparedz noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem, un būtu jānodrošina, ka tās tiek īstenotas.

(61)

Lai noteiktu tehniskos pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas piemērošanai, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai:

noteiktu prasības droša konta pakalpojumam,

paredzētu iepriekš sagatavotu sarakstu ar nodarbinātības grupām, ko izmanto pieteikuma veidlapā,

pieteikuma iesniedzējiem precizētu tādu jautājumu saturu un formātu, kas ir saistīti ar notiesāšanu par noziedzīgiem nodarījumiem, uzturēšanos kara vai konflikta skartā zonā un lēmumiem par teritorijas pamešanu vai atgriešanas lēmumiem,

precizētu papildu jautājumu saturu un formātu tādiem pieteikuma iesniedzējiem, kas snieguši apstiprinošu atbildi uz kādu no jautājumiem saistībā ar notiesāšanu par noziedzīgiem nodarījumiem, uzturēšanos kara vai konflikta skartā zonā un lēmumiem par teritorijas pamešanu vai atgriešanas lēmumiem, un lai izklāstītu iepriekš sagatavotu sarakstu ar atbildēm uz tiem,

noteiktu ceļošanas atļaujas nodevas samaksas metodes un iekasēšanas procesu un minētās nodevas summas jebkuras izmaiņas, lai atspoguļotu jebkādu palielinājumu ETIAS izmaksās,

noteiktu saturu un formātu iepriekš sagatavotam sarakstam ar iespējām pieteikuma iesniedzējiem, kuriem ir lūgts sniegt papildu informāciju vai dokumentāciju,

sīkāk definētu pārbaudes rīku,

sīkāk definētu drošības, nelikumīgās imigrācijas vai augstus epidēmijas riskus, ko izmantot, lai izveidotu konkrētos riska rādītājus,

definētu tādas papildu informācijas veidu, kas saistīta ar ETIAS pieteikuma datnei iespējami pievienojamām atzīmēm, tās formātiem, valodu un atzīmju iemesliem,

izveidotu piemērotus aizsardzības pasākumus, paredzot noteikumus un procedūras tam, lai izvairītos no konfliktiem ar brīdinājumiem citās informācijas sistēmās un lai definētu atzīmes pievienošanas nosacījumus, kritērijus un ilgumu,

sīkāk definētu rīku, kuru pieteikuma iesniedzēji izmanto, lai dotu vai atsauktu savu piekrišanu,

pagarinātu pārejas perioda ilgumu, kura laikā nav vajadzīga ceļošanas atļauja, kā arī labvēlības perioda ilgumu, kura laikā robežsargi trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir vajadzīga ceļošanas atļauja, bet kuriem tās nav, ievērojot konkrētus nosacījumus, izņēmuma kārtā ļaus ieceļot,

noteiktu finansiālu atbalstu dalībvalstīm par izdevumiem, kas tām radušies, lai pielāgotu un automatizētu robežpārbaudes, īstenojot ETIAS.

(62)

Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (16). Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(63)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai, lai tā varētu pieņemt sīki izstrādātus noteikumus par:

veidlapu, kas ļauj ziņot par to komerciālo starpnieku pārkāpumiem, kurus pieteikuma iesniedzēji ir pilnvarojuši iesniegt pieteikumus viņu vārdā,

darbības nosacījumiem attiecībā uz publisko tīmekļa vietni un lietotni mobilajām ierīcēm, un sīki izstrādātus noteikumus par datu aizsardzību un drošību, kas piemērojami attiecīgajai publiskajai tīmekļa vietnei un lietotnei mobilajām ierīcēm,

prasībām attiecībā uz pieteikuma veidlapā ievietojamo personas datu formātu un parametriem un pārbaudēm, kas jāīsteno, lai nodrošinātu pieteikuma pilnīgumu un šo datu saskanību,

prasībām attiecībā uz to audio un video sakaru līdzekļiem, šo līdzekļu testēšanu un darbību, kurus izmanto pārrunās ar pieteikumu iesniedzēju, un sīki izstrādāti noteikumi par šādai saziņai piemērojamo datu aizsardzību, drošību un konfidencialitāti,

drošības, nelikumīgās imigrācijas un augstiem epidēmijas riskiem, uz kuriem jābalsta konkrētos riska rādītājus,

ETIAS kontrolsaraksta un novērtējuma rīka tehniskajām specifikācijām, ko paredzēts izmantot, lai novērtētu datu ievadīšanas ETIAS kontrolsarakstā potenciālo ietekmi uz manuāli apstrādāto pieteikumu īpatsvaru,

veidlapu ceļošanas atļaujas atteikšanai, anulēšanai vai atcelšanai,

nosacījumiem, ar kādiem pārvadātājiem nodrošināt drošu piekļuvi ETIAS informācijas sistēmai, un datu aizsardzības un drošības noteikumiem, ko šai piekļuvei piemēro,

autentifikācijas shēmu, kas ļauj pienācīgi pilnvarotiem pārvadātāju darbiniekiem piekļūt ETIAS informācijas sistēmai,

rezerves procedūrām, kuras jāievēro gadījumā, ja pārvadātājiem nav tehnisku iespēju veikt vaicājumu ETIAS informācijas sistēmā,

paraugu ārkārtas rīcības plāniem gadījumā, ja robežu iestādēm nav tehnisku iespēju aplūkot ETIAS centrālo sistēmu, vai ETIAS atteices gadījumā,

drošības plāna paraugu un darbības nepārtrauktības un negadījuma seku novēršanas plāna paraugu saistībā ar personas datu apstrādes drošību,

piekļūšanu datiem ETIAS informācijas sistēmā,

datu grozīšanu, dzēšanu un dzēšanu pirms noteiktā laika,

ierakstu saglabāšanu un piekļuvi tiem,

veiktspējas prasībām,

specifikācijām tehniskajiem risinājumiem, lai centrālos piekļuves punktus savienotu ar ETIAS centrālo sistēmu,

mehānismu, procedūrām un to, kā tiek interpretēta datu kvalitātes atbilstība datiem, kas iekļauti ETIAS centrālajā sistēmā,

kopīgām brošūrām, ar ko informēt ceļotājus par prasību, ka tiem ir jābūt derīgai ceļošanas atļaujai,

tāda centrāla repozitorija darbību, kurā ir dati galvenokārt tikai pārskatu un statistikas nolūkos, un šim repozitorijam piemērotajiem datu aizsardzības un drošības noteikumiem, un

tehniska risinājuma specifikācijām nolūkā atvieglot statistikas datu vākšanu, kuri nepieciešami, lai sagatavotu ziņojumus par to, cik efektīva ir bijusi piekļuve ETIAS centrālajā sistēmā uzglabātajiem datiem tiesībaizsardzības nolūkos.

Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (17).

(64)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus, – proti, Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas izveidi un kopīgu pienākumu, nosacījumu un procedūru noteikšanu saistībā ar tajā uzglabāto datu izmantošanu – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un ierosinātās darbības mēroga un iedarbības dēļ tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(65)

ETIAS informācijas sistēmas, ETIAS centrālās vienības un ETIAS valsts vienību darbības un uzturēšanas izmaksas būtu pilnībā jāsedz ar ieņēmumiem no ceļojuma atļauju nodevām. Tādējādi nodeva būtu jāpielāgo pēc vajadzības, ņemot vērā radušās izmaksas.

(66)

Ieņēmumi no apmaksātajām ceļošanas atļauju nodevām būtu jāparedz ETIAS informācijas sistēmas, ETIAS centrālās vienības un ETIAS valsts vienību kārtējo darbības un uzturēšanas izmaksu segšanai. Ņemot vērā sistēmas īpašo raksturu, ir lietderīgi ieņēmumus uzskatīt par iekšējiem piešķirtiem ieņēmumiem. Jebkuri ieņēmumi, kas atliek pēc šo izmaksu segšanas, būtu jāieskaita Savienības budžetā.

(67)

Šī regula neskar Direktīvas 2004/38/EK piemērošanu.

(68)

Šajā regulā ir ievērotas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā atzītās pamattiesības un principi.

(69)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots LES un LESD, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Dānijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro. Tā kā šī regula pilnveido Šengenas acquis, Dānija saskaņā ar minētā protokola 4. pantu sešos mēnešos pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi lēmumu par šo regulu, izlemj, vai tā šo regulu ieviesīs savos tiesību aktos.

(70)

Šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2000/365/EK (18); tādēļ Apvienotā Karaliste nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Apvienotajai Karalistei šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

(71)

Šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/192/EK (19); tādēļ Īrija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Īrijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

(72)

Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju – saskaņā ar Nolīgumu, kas noslēgts starp Eiropas Savienības Padomi un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par šo valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (20), šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Padomes Lēmuma 1999/437/EK (21) 1. panta A punktā.

(73)

Attiecībā uz Šveici – saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (22) šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta A punktā, to lasot saistībā ar Padomes Lēmuma 2008/146/EK (23) 3. pantu un Padomes Lēmuma 2008/149/TI (24) 3. pantu.

(74)

Attiecībā uz Lihtenšteinu – saskaņā ar Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (25) šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta A punktā, to lasot saistībā ar Padomes Lēmuma 2011/350/ES (26) 3. pantu un Padomes Lēmuma 2011/349/ES (27) 3. pantu.

(75)

Lai noteiktu kārtību saistībā ar finanšu iemaksām, ko veic trešās valstis, kuras ir asociētas Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, starp Savienību un minētajām valstīm būtu jānoslēdz turpmākas vienošanās saskaņā ar attiecīgajiem viņu asociācijas nolīgumu noteikumiem. Šādām vienošanām vajadzētu būt starptautiskiem nolīgumiem LESD 218. panta nozīmē.

(76)

Lai šo regulu integrētu spēkā esošajā tiesiskajā regulējumā un atspoguļotu nepieciešamās darbības izmaiņas attiecībā uz eu-LISA un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru, būtu jāgroza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1077/2011 (28), (ES) Nr. 515/2014 (29), (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 (30) un (ES) 2017/2226 (31).

(77)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2017. gada 6. martā sniedza atzinumu (32),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

1.   Ar šo regulu izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir atbrīvoti no prasības, ka, šķērsojot ārējās robežas, viņiem ir jābūt vīzai (“vīzas prasība”), lai ļautu novērtēt, vai minēto trešo valstu valstspiederīgo klātbūtne dalībvalstu teritorijā radīs drošības, nelikumīgas imigrācijas vai augstu epidēmijas risku. Šajā nolūkā ir ieviesta ceļošanas atļauja un nosacījumi un procedūras tās izdošanai vai atteikšanai.

2.   Šajā regulā paredz nosacījumus, ar kādiem dalībvalstu izraudzītās iestādes un Eiropols var aplūkot ETIAS centrālajā sistēmā glabātos datus, lai savas kompetences ietvaros novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus.

2. pants

Darbības joma

1.   Šo regulu piemēro šādām trešo valstu valstspiederīgo kategorijām:

a)

Padomes Regulas (EK) Nr. 539/2001 (33) II pielikumā uzskaitīto trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir atbrīvoti no vīzas prasības attiecībā uz plānotām uzturēšanās reizēm dalībvalstu teritorijā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā;

b)

personām, kuras, ievērojot Regulas (EK) Nr. 539/2001 4. panta 2. punktu, ir atbrīvotas no vīzas prasības, attiecībā uz plānotām uzturēšanās reizēm dalībvalstu teritorijā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā;

c)

trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir atbrīvoti no vīzas prasības un kuri atbilst šādiem nosacījumiem:

i)

tie ir Savienības pilsoņa ģimenes locekļi, uz kuriem attiecas Direktīva 2004/38/EK, vai tāda trešās valsts valstspiederīgā ģimenes locekļi, kas izmanto tiesības brīvi pārvietoties, kuras ir līdzvērtīgas Savienības pilsoņu tiesībām saskaņā ar nolīgumu starp Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un trešo valsti, no otras puses; un

ii)

tiem nav uzturēšanās atļaujas, ievērojot Direktīvu 2004/38/EK, vai uzturēšanās atļaujas, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1030/2002.

2.   Šo regulu nepiemēro:

a)

bēgļiem vai bezvalstniekiem, vai citām personām, kam nav nevienas valsts valstspiederības, kas uzturas kādā dalībvalstī un kas ir šīs dalībvalsts izdota ceļošanas dokumenta turētāji;

b)

trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir Savienības pilsoņa ģimenes locekļi, un uz kuriem attiecas Direktīva 2004/38/EK, un kuriem ir uzturēšanās atļauja, ievērojot minēto direktīvu;

c)

trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir tādu trešo valstu valstspiederīgo ģimenes locekļi, kas izmanto tiesības brīvi pārvietoties, kuras ir līdzvērtīgas Savienības pilsoņu tiesībām saskaņā ar nolīgumu starp Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un trešo valsti, no otras puses, un kuriem ir uzturēšanās atļauja, ievērojot Direktīvu 2004/38/EK, vai uzturēšanās atļauja, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1030/2002;

d)

Regulas (ES) 2016/399 2. panta 16. punktā minēto uzturēšanās atļauju turētājiem;

e)

vienotu vīzu turētājiem;

f)

valsts ilgtermiņa vīzu turētājiem;

g)

Andoras, Monako un Sanmarīno valstspiederīgajiem un Vatikāna Pilsētvalsts vai Svētā Krēsla izdotas pases turētājiem;

h)

trešo valstu valstspiederīgajiem, kam ir vietējās pierobežas satiksmes atļauja, kuru izdevušas dalībvalstis, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1931/2006 (34), kad šādu atļauju turētāji izmanto savas tiesības vietējās pierobežas satiksmes režīma kontekstā;

i)

Regulas (EK) Nr. 539/2001 4. panta 1. punkta a)–f) apakšpunktā minētajām personām vai personu kategorijām;

j)

trešo valstu valstspiederīgajiem, kas ir diplomātisko vai dienesta pasu turētāji un kas ir atbrīvoti no vīzas prasības, ievērojot starptautisku nolīgumu, ko Savienība noslēgusi ar trešo valsti;

k)

personām, uz kurām attiecas vīzas prasība, ievērojot Regulas (EK) Nr. 539/2001 4. panta 3. punktu;

l)

trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri īsteno savas tiesības uz mobilitāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/66/ES (35) vai (ES) 2016/801 (36).

3. pants

Definīcijas

1.   Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“ārējās robežas” ir ārējās robežas, kā definēts 2. panta 2. punktā Regulā (ES) 2016/399;

2)

“tiesībaizsardzība” ir teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršana, atklāšana vai izmeklēšana;

3)

“pārbaude otrajā līnijā” ir pārbaude otrajā līnijā, kā definēts 2. panta 13. punktā Regulā (ES) 2016/399;

4)

“robežu iestāde” ir robežsardze, kurai saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir uzdots veikt robežpārbaudes, kā definēts 2. panta 11. punktā Regulā (ES) 2016/399;

5)

“ceļošanas atļauja” ir lēmums, kas izdots saskaņā ar šo regulu un kas ir vajadzīgs šīs regulas 2. panta 1. punktā minētajiem trešo valstu valstspiederīgajiem, lai nodrošinātu 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā Regulā (ES) 2016/399 noteiktā ieceļošanas nosacījuma izpildi, un kas parāda:

a)

ka nav faktisku norāžu vai uz faktiskām norādēm balstītu pamatotu iemeslu uzskatīt, ka personas klātbūtne dalībvalstu teritorijā rada vai radīs drošības, nelikumīgas imigrācijas vai augstu epidēmijas risku;

b)

ka nav faktisku norāžu vai uz faktiskām norādēm balstītu pamatotu iemeslu uzskatīt, ka personas klātbūtne dalībvalstu teritorijā rada vai radīs drošības, nelikumīgas imigrācijas vai augstu epidēmijas risku, lai gan joprojām pastāv šaubas saistībā ar pietiekamu iemeslu esību, lai atteiktu ceļošanas atļauju saskaņā ar 36. panta 2. punktu;

c)

ja ir konstatētas faktiskas norādes, lai uzskatītu, ka personas klātbūtne dalībvalstu teritorijā rada vai radīs drošības, nelikumīgas imigrācijas vai augstu epidēmijas risku, parāda ka atļaujas teritoriālais derīgums ir ierobežots saskaņā ar 44. pantu; vai

d)

ja ir konstatētas faktiskas norādes, lai uzskatītu, ka personas klātbūtne dalībvalstu teritorijā rada vai radīs drošības risku, parāda ka uz ceļotāju attiecas SIS brīdinājums par personām saistībā ar diskrētām pārbaudēm vai īpašām pārbaudēm vai SIS brīdinājums par personām, ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās nodot, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi, vai ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās izdot, atbalstot SIS mērķus, kas minēti 4. panta e) punktā;

6)

“drošības risks” ir jebkuras dalībvalsts sabiedriskās kārtības, iekšējās drošības vai starptautisko attiecību apdraudējuma risks;

7)

“nelikumīgas imigrācijas risks” ir risks, ka trešās valsts valstspiederīgais neatbilst Regulas (ES) 2016/399 6. pantā izklāstītajiem ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem;

8)

“augsts epidēmijas risks” ir jebkura slimība, kas potenciāli var izvērsties epidēmijā, kā noteikts Pasaules Veselības organizācijas (PVO) vai Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) starptautiskajos veselības aizsardzības noteikumos, kā arī citas infekcijas slimības vai lipīgas parazītu slimības, ja uz tām attiecas aizsardzības noteikumi, kurus piemēro dalībvalstu valstspiederīgajiem;

9)

“pieteikuma iesniedzējs” ir jebkurš 2. pantā minētais trešās valsts valstspiederīgais, kas ir iesniedzis ceļošanas atļaujas pieteikumu;

10)

“ceļošanas dokuments” ir pase vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas ļauj tā turētājam šķērsot ārējās robežas un kam var piestiprināt vīzu;

11)

“īstermiņa uzturēšanās” ir uzturēšanās dalībvalstu teritorijā Regulas (ES) 2016/399 6. panta 1. punkta nozīmē;

12)

“persona, kas pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu” ir trešās valsts valstspiederīgais, kas neatbilst vai vairs neatbilst nosacījumiem attiecībā uz īstermiņa uzturēšanās ilgumu dalībvalstu teritorijā;

13)

“lietotne mobilajām ierīcēm” ir lietojumprogrammatūra, kas izstrādāta lietošanai mobilajās ierīcēs, piemēram, viedtālruņos un planšetdatoros;

14)

“informācijas atbilsme” ir atbilstība, kas noteikta, salīdzinot ETIAS centrālās sistēmas pieteikuma datnē reģistrētos personas datus ar 33. pantā minētajiem konkrētiem riska rādītājiem vai ar personas datiem ierakstos, datnē vai brīdinājumā, kas reģistrēts ETIAS centrālajā sistēmā, citā ES informācijas sistēmā, vai 20. panta 2. punktā uzskaitītā datubāzē (“ES informācijas sistēmas”), Eiropola datos vai Interpola datubāzē, kurā vaicājumu veic ETIAS centrālā sistēma;

15)

“teroristu nodarījums” ir nodarījums, kas atbilst vai ir līdzvērtīgs kādam no Direktīvā (ES) 2017/541 minētajiem nodarījumiem;

16)

“smags noziedzīgs nodarījums” ir nodarījums, kas atbilst vai ir līdzvērtīgs kādam no 2. panta 2. punktā Pamatlēmumā 2002/584/TI minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem, ja tas ir sodāms saskaņā ar valsts tiesību aktiem, piemērojot brīvības atņemšanu vai ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi;

17)

“Eiropola dati” ir personas dati, ko Eiropols ir apstrādājis Regulas (ES) 2016/794 18. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajā nolūkā;

18)

“elektroniski parakstīts” ir piekrišanas apstiprinājums ar atzīmi tam paredzētajā vietā pieteikuma veidlapā vai pieprasījumā sniegt piekrišanu;

19)

“nepilngadīgais” ir trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks, kas jaunāks par 18 gadiem;

20)

“konsulāts” ir dalībvalsts diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība, kā definēts 1963. gada 24. aprīļa Vīnes Konvencijā par konsulārajiem sakariem;

21)

“izraudzītā iestāde” ir iestāde, ko dalībvalsts, ievērojot 50. pantu, izraudzījusies kā atbildīgo par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu vai izmeklēšanu;

22)

“imigrācijas iestāde” ir kompetentā iestāde, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir atbildīga par vienu vai vairākiem no šādiem uzdevumiem:

a)

pārbaužu veikšanu dalībvalstu teritorijā, lai noskaidrotu, vai ir izpildīti nosacījumi attiecībā uz ieceļošanu vai uzturēšanos dalībvalstu teritorijā;

b)

nosacījumu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos dalībvalstu teritorijā, ciktāl minētā iestāde nav Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/32/ES (37) 2. panta f) punktā definētā “atbildīgā iestāde”, un attiecīgos gadījumos konsultēšanu saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 377/2004 (38);

c)

trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu trešā izcelsmes vai tranzīta valstī.

2.   Regulas (EK) 45/2001 2. pantā definētajiem terminiem ir tā pati nozīme šajā regulā, ciktāl personas datus apstrādā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra un eu-LISA.

3.   Regulas (ES) 2016/679 4. pantā definētajiem terminiem ir tā pati nozīme šajā regulā, ciktāl personas datus apstrādā dalībvalstu iestādes šīs regulas 4. panta a)–e) punktā paredzētajos nolūkos.

4.   Direktīvas (ES) 2016/680 3. pantā definētajiem terminiem ir tā pati nozīme šajā regulā, ciktāl personas datu apstrādā dalībvalstu iestādes nolūkos, kas noteikti šīs regulas 4. panta f) punktā.

4. pants

ETIAS mērķi

Atbalstot dalībvalstu kompetentās iestādes, ETIAS

a)

sekmē augstu drošības līmeni, nodrošinot pieteikuma iesniedzēju vispusīgu drošības riska novērtējumu pirms viņu ierašanās ārējās robežas šķērsošanas vietās, lai noteiktu, vai ir faktiskas norādes vai uz faktiskām norādēm balstīti pamatoti iemesli secināt, ka personas klātbūtne dalībvalstu teritorijā rada drošības risku;

b)

sekmē nelikumīgas imigrācijas novēršanu, nodrošinot pieteikuma iesniedzēju radītā nelikumīgas imigrācijas riska novērtējumu pirms viņu ierašanās ārējās robežas šķērsošanas vietās;

c)

sekmē sabiedrības veselības aizsardzību, nodrošinot novērtējumu par to, vai pieteikuma iesniedzējs rada augstu epidēmijas risku 3. punkta 1. punkta 8. apakšpunkta nozīmē, pirms viņa ierašanās ārējās robežas šķērsošanas vietās;

d)

uzlabo robežpārbaužu efektivitāti;

e)

atbalsta SIS mērķus saistībā ar brīdinājumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas ieceļošanas un uzturēšanās atteikums, brīdinājumiem par personām, ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās nodot vai izdot, brīdinājumiem par pazudušām personām, brīdinājumiem par personām, ko cenšas atrast, lai tās varētu palīdzēt tiesas procesā, un brīdinājumiem par personām saistībā ar diskrētām pārbaudēm vai īpašām pārbaudēm;

f)

palīdz teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā un izmeklēšanā.

5. pants

ETIAS vispārīgā struktūra

ETIAS sastāv no:

a)

ETIAS informācijas sistēmas, kā minēts 6. pantā;

b)

ETIAS centrālās vienības, kā minēts 7. pantā;

c)

ETIAS valsts vienībām, kā minēts 8. pantā.

6. pants

ETIAS informācijas sistēmas izveide un tehniskā arhitektūra

1.   Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) izstrādā ETIAS informācijas sistēmu un nodrošina tās tehnisko pārvaldību.

2.   ETIAS informācijas sistēmā ietilpst:

a)

ETIAS centrālā sistēma, tostarp 34. pantā minētais ETIAS kontrolsaraksts;

b)

valsts vienotā saskarne (NUI) katrā dalībvalstī, saskarne ir balstīta uz kopīgām tehniskajām specifikācijām un identiska visām dalībvalstīm, ļaujot droši savienot ETIAS centrālo sistēmu ar valstu robežu infrastruktūru un 50. panta 2. punktā minētajiem centrālajiem piekļuves punktiem dalībvalstīs;

c)

komunikāciju infrastruktūra starp ETIAS centrālo sistēmu un NUI, kas ir droša un šifrēta;

d)

droša komunikāciju infrastruktūra starp ETIAS centrālo sistēmu un 11. pantā minētajām informācijas sistēmām;

e)

publiska tīmekļa vietne un lietotne mobilajām ierīcēm;

f)

e-pasta pakalpojums;

g)

droša konta pakalpojums, kas pieteikuma iesniedzējiem ļauj sniegt jebkādu pieprasīto papildu informāciju vai dokumentāciju;

h)

pieteikuma iesniedzējiem paredzēts pārbaudes rīks;

i)

rīks, kas dod pieteikuma iesniedzējiem iespēju dot vai atcelt savu piekrišanu viņu pieteikuma datnes saglabāšanas papildu termiņam;

j)

rīks, kas dod Eiropolam un dalībvalstīm iespēju novērtēt jaunu datu ievadīšanas ETIAS kontrolsarakstā potenciālo ietekmi uz manuāli apstrādāto pieteikumu īpatsvaru;

k)

pārvadātāju vārteja;

l)

drošs tīmekļa pakalpojums, kas nodrošina ETIAS centrālās sistēmas komunikāciju ar publisko tīmekļa vietni, lietotni mobilajām ierīcēm, e-pasta pakalpojumu, droša konta pakalpojumu, pārvadātāju vārteju, pieteikuma iesniedzējiem paredzētu pārbaudes rīku, pieteikuma iesniedzējiem paredzētu piekrišanas rīku, maksājumu starpnieku un Interpola datubāzēm;

m)

programmatūra, kura ETIAS centrālajai vienībai un ETIAS valsts vienībām ļauj apstrādāt pieteikumus un pārvaldīt apspriešanos ar citām ETIAS valsts vienībām, kā minēts 28. pantā, un Eiropolu, kā minēts 29. pantā;

n)

centrāls datu repozitorijs pārskatu un statistikas nolūkiem.

3.   ETIAS centrālā sistēma, NUI, tīmekļa pakalpojums, pārvadātāju vārteja un ETIAS komunikāciju infrastruktūra, ciktāl tehniski iespējams, koplieto un atkalizmanto Regulā (ES) 2017/2226 minētās IIS centrālās sistēmas, IIS valstu vienoto saskarņu, IIS tīmekļa pakalpojuma un IIS komunikāciju infrastruktūras aparatūras un programmatūras sastāvdaļas.

4.   Komisija pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 89. pantu, lai noteiktu prasības attiecībā uz šā panta 2. punkta g) apakšpunktā minēto droša konta pakalpojumu.

7. pants

ETIAS centrālā vienība

1.   Ar šo Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrā izveido ETIAS centrālo vienību.

2.   ETIAS centrālā vienība strādā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Tai ir šādi pienākumi:

a)

gadījumos, kad automatizētais pieteikuma process uzrāda informācijas atbilsmi, pārbaudīt saskaņā ar 22. pantu, vai pieteikuma iesniedzēja personas dati atbilst tās personas datiem, attiecībā uz kuru ir konstatēta minētā informācijas atbilsme ETIAS centrālajā sistēmā, tostarp, 34. pantā minētajā ETIAS kontrolsarakstā, kādā no aplūkotajām ES informācijas sistēmām, Eiropola datos, kādā no 12. pantā minētajām Interpola datubāzēm vai ar 33. pantā minētajiem konkrētajiem riska rādītājiem, un, ja atbilstība tiek apstiprināta vai ja vēl paliek šaubas, uzsākt pieteikuma manuālu apstrādi, kā minēts 26. pantā;

b)

nodrošināt, ka dati, ko tā ievada pieteikumu datnēs, ir atjaunināti saskaņā ar 55. un 64. panta attiecīgajiem noteikumiem;

c)

definēt, noteikt, novērtēt ex ante, īstenot, izvērtēt ex post, pārskatīt un dzēst 33. pantā minētos konkrētos riska rādītājus pēc apspriešanās ar ETIAS Pārbaudes komiteju;

d)

nodrošināt, lai saskaņā ar 22. pantu veiktās pārbaudes un attiecīgie rezultāti tiktu reģistrēti pieteikuma datnēs;

e)

veikt regulāras revīzijas par pieteikumu apstrādi un 33. panta īstenošanu, ietverot regulārus novērtējumus par to ietekmi uz pamattiesībām, jo īpaši saistībā ar privātumu un personas datu aizsardzību;

f)

vajadzības gadījumā norādīt dalībvalsti, kura atbild par pieteikumu manuālu apstrādi, kā minēts 25. panta 2. punktā;

g)

tehnisku problēmu vai neparedzētu apstākļu gadījumos, ja nepieciešams, sekmēt 28. pantā minētās apspriešanās starp dalībvalstīm un 29. pantā minētās apspriešanās starp atbildīgo dalībvalsti un Eiropolu;

h)

informēt pārvadātājus par ETIAS informācijas sistēmas atteices gadījumiem, kā minēts 46. panta 1. punktā;

i)

informēt dalībvalstu ETIAS valsts vienības par ETIAS informācijas sistēmas atteices gadījumiem, kā minēts 48. panta 1. punktā;

j)

apstrādāt Eiropola pieprasījumus par datu aplūkošanu ETIAS centrālajā sistēmā, kā minēts 53. pantā;

k)

sniegt plašai sabiedrībai visu attiecīgo informāciju saistībā ar ceļošanas atļaujas pieteikumu, kā minēts 71. pantā;

l)

sadarboties ar Komisiju attiecībā uz informācijas kampaņu, kas minēta 72. pantā;

m)

rakstveidā sniegt atbalstu ceļotājiem, kas ir saskārušies ar problēmām, aizpildot pieteikuma veidlapu, un ir lūguši palīdzību, izmantojot standarta saziņas veidlapu; uzturēt bieži uzdotu jautājumu un atbilžu sarakstu, kas pieejams tiešsaistē;

n)

nodrošināt pēcpasākumus un regulāri ziņot Komisijai par paziņotajiem komerciālo starpnieku pārkāpumiem, kā minēts 15. panta 5. punktā.

3.   ETIAS centrālā vienība publicē gada darbības pārskatu. Minētajā pārskatā iekļauj:

a)

statistiku par:

i)

to ceļošanas atļauju skaitu, ko automatizēti izsniegusi ETIAS centrālā sistēma;

ii)

ETIAS centrālās vienības pārbaudīto pieteikumu skaitu;

iii)

katrā dalībvalstī manuāli apstrādāto pieteikumu skaitu;

iv)

atteikto pieteikumu skaits pa trešām valstīm un atteikuma iemesli;

v)

regulas 22. panta 6. punktā, un 27., 30. un 32. pantā minēto termiņu ievērošanas rādītāju;

b)

vispārēju informāciju par to, kā darbojas ETIAS centrālā vienība, tās darbībām, kuras izklāstītas šajā pantā, un informāciju par pašreizējām tendencēm un problēmām, kas ietekmē tās uzdevumu veikšanu.

Gada darbības pārskatu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai līdz nākamā gada 31. martam.

8. pants

ETIAS valsts vienības

1.   Katra dalībvalsts norīko vienu kompetento iestādi par ETIAS valsts vienību.

2.   ETIAS valsts vienību pienākums ir:

a)

izskatīt ceļošanas atļauju pieteikumus un pieņemt lēmumu par tiem, ja automatizētais pieteikuma process ir uzrādījis informācijas atbilsmi un ETIAS centrālā vienība ir uzsākusi pieteikuma manuālu apstrādi;

b)

nodrošināt, lai saskaņā ar a) apakšpunktu pildītie uzdevumi un attiecīgie rezultāti tiktu reģistrēti pieteikuma datnēs;

c)

nodrošināt, ka dati, ko tās ievada pieteikumu datnēs, ir atjaunināti saskaņā ar 55. un 64. panta attiecīgajiem noteikumiem;

d)

pieņemt lēmumu izdot ceļošanas atļaujas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, kā minēts 44. pantā;

e)

nodrošināt koordināciju ar citām ETIAS valsts vienībām un Eiropolu saistībā ar 28. un 29. pantā minētajiem apspriešanās pieprasījumiem;

f)

sniegt pieteikuma iesniedzējiem informāciju par procedūru, kas jāievēro pārsūdzības gadījumā saskaņā ar 37. panta 3. punktu;

g)

anulēt un atcelt ceļošanas atļauju, kā minēts 40. un 41. pantā.

3.   Dalībvalstis ETIAS valsts vienībām nodrošina pietiekamus resursus uzdevumu izpildei saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem termiņiem.

9. pants

ETIAS Pārbaudes komiteja

1.   Ar šo Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrā izveido ETIAS Pārbaudes komiteju ar padomdevējas struktūras funkcijām. Šajā komitejā ietilpst viens pārstāvis no katras ETIAS valsts vienības, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras pārstāvis un Eiropola pārstāvis.

2.   Ar ETIAS Pārbaudes komiteju apspriežas:

a)

ETIAS centrālā vienība par regulas 33. pantā minēto konkrēto riska rādītāju definēšanu, noteikšanu, ex ante novērtēšanu, īstenošanu, ex post izvērtēšanu, pārskatīšanu un dzēšanu;

b)

Dalībvalstis par regulas 34. pantā minētā ETIAS kontrolsaraksta īstenošanu;

c)

Eiropols par regulas 34. pantā minētā ETIAS kontrolsaraksta īstenošanu.

3.   ETIAS Pārbaudes komiteja izdod atzinumus, pamatnostādnes, ieteikumus un labāko praksi šā panta 2. punktā minētajos nolūkos. Izdodot ieteikumus, ETIAS Pārbaudes komiteja ņem vērā ETIAS Pamattiesību padomdevējas padomes izdotos ieteikumus.

4.   ETIAS Pārbaudes komiteja tiekas, kad vien tas ir nepieciešams, un vismaz divas reizes gadā. Tās sanāksmju izmaksas un nodrošinājumu uzņemas Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra.

5.   ETIAS Pārbaudes komiteja var apspriesties ar ETIAS Pamattiesību padomdevēju padomi par konkrētiem jautājumiem saistībā ar pamattiesībām, jo īpaši attiecībā uz privātumu, personas datu aizsardzību un nediskriminēšanu.

6.   ETIAS Pārbaudes komiteja savā pirmajā sanāksmē ar locekļu vienkāršu balsu vairākumu pieņem reglamentu.

10. pants

ETIAS Pamattiesību padomdevēja padome

1.   Ar šo izveido neatkarīgu ETIAS Pamattiesību padomdevēju padomi ar konsultatīvu un novērtēšanas funkciju. Neskarot to attiecīgās kompetences un neatkarību, minētās padomes sastāvā ir Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras pamattiesību amatpersona, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras Konsultatīvā foruma pamattiesību jautājumos pārstāvis, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja pārstāvis, ar Regulu (ES) 2016/679 izveidotās Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas pārstāvis, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras pārstāvis.

2.   ETIAS Pamattiesību padomdevēja padome regulāri veic novērtēšanu un sniedz ieteikumus ETIAS Pārbaudes komitejai par pieteikumu apstrādes un 33. panta īstenošanas ietekmi uz pamattiesībām, jo īpaši attiecībā uz privātumu, personas datu aizsardzību un nediskriminēšanu.

ETIAS Pamattiesību padomdevēja padome arī sniedz atbalstu ETIAS Pārbaudes komitejai saistībā ar tās pienākumu izpildi, kad pēdējā minētā ar to apspriežas par konkrētiem jautājumiem saistībā ar pamattiesībām, jo īpaši attiecībā uz privātumu, personas datu aizsardzību un nediskriminēšanu.

ETIAS Pamattiesību padomdevējai padomei ir piekļuve 7. panta 2. punkta e) apakšpunktā minētajām revīzijām.

3.   ETIAS Pamattiesību padomdevēja padome tiekas, kad vien tas ir nepieciešams, un vismaz divas reizes gadā. Tās sanāksmju izmaksas un nodrošinājumu uzņemas Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra. Tās sanāksmes notiek Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras telpās. Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra nodrošina sekretariātu tās sanāksmēm. ETIAS Pamattiesību padomdevēja padome savā pirmajā sanāksmē ar locekļu vienkāršu balsu vairākumu pieņem reglamentu.

4.   Vienu ETIAS Pamattiesību padomdevējas padomes locekli aicina piedalīties ETIAS Pārbaudes komitejas sanāksmēs ar padomdevēja tiesībām. ETIAS Pamattiesību padomdevējas padomes locekļiem ir piekļuve ETIAS Pārbaudes komitejas informācijai un datnēm.

5.   ETIAS Pamattiesību padomdevēja padome izstrādā ikgadēju ziņojumu. Minēto ziņojumu publisko.

11. pants

Sadarbspēja ar citām ES informācijas sistēmām

1.   Izveido ETIAS informācijas sistēmas sadarbspēju ar citām ES informācijas sistēmām un Eiropola datiem, lai būtu iespējams veikt 20. pantā minēto pārbaudi.

2.   Uz to tiesību aktu, ar kuriem izveido ES informācijas sistēmas, grozījumiem, kas nepieciešami, lai izveidotu minēto sistēmu sadarbspēju ar ETIAS, kā arī attiecīgo noteikumu pievienošanu šajā regulā attiecas atsevišķs tiesību instruments.

12. pants

Vaicājumi Interpola datubāzēs

ETIAS centrālā sistēma veic vaicājumus Interpola Zagto un pazaudēto ceļošanas dokumentu datubāzē (SLTD) un Interpola datubāzē ar ceļošanas dokumentiem, par kuriem izdoti paziņojumi (TDAWN). Jebkuru vaicājumu un pārbaudi veic tā, lai nekāda informācija netiktu atklāta Interpola brīdinājuma īpašniekam.

13. pants

Piekļuve ETIAS glabātajiem datiem

1.   Piekļuvi ETIAS informācijas sistēmai piešķir tikai un vienīgi ETIAS centrālās vienības un ETIAS valsts vienību pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem.

2.   Robežu iestāžu piekļuvi ETIAS centrālajai sistēmai saskaņā ar 47. pantu ierobežo, atļaujot meklēšanu ETIAS centrālajā sistēmā tikai, lai noskaidrotu ārējās robežas šķērsošanas vietā esoša ceļotāja ceļošanas atļaujas statusu, un attiecinot to tikai uz datiem, kas minēti 47. panta 2. punkta a), c) un d) apakšpunktā. Turklāt robežu iestādes tiek automātiski informētas par 36. panta 2. un 3. punktā minētajām atzīmēm un par šādu atzīmju iemesliem.

Ja izņēmuma kārtā saskaņā ar atzīmi tiek ieteikta pārbaude otrajā līnijā pie robežas vai ja pārbaudes otrajā līnijā nolūkos ir vajadzīgas papildu pārbaudes, robežu iestādes piekļūst ETIAS centrālajai sistēmai, lai iegūtu papildu informāciju, kas paredzēta 39. panta 1. punkta e) apakšpunktā vai 44. panta 6. punkta f) apakšpunktā.

3.   Pārvadātāju piekļuvi ETIAS informācijas sistēmai saskaņā ar 45. pantu ierobežo, atļaujot nosūtīt vaicājumus ETIAS informācijas sistēmai tikai, lai noskaidrotu ceļotāja ceļošanas atļaujas statusu.

4.   Imigrācijas iestādēm ir piekļuve ETIAS centrālajai sistēmai saskaņā ar 49. pantu tikai, lai noskaidrotu dalībvalsts teritorijā esoša ceļotāja ceļošanas atļaujas statusu, un tā attiecas tikai uz dažiem minētajā pantā minētajiem datiem.

Imigrācijas iestādēm ir piekļuve ETIAS centrālajai sistēmai saskaņā ar 65. panta 3. punktu tikai attiecībā uz minētajā pantā minētajiem datiem.

5.   Katra dalībvalsts izraugās kompetentās valsts iestādes, kas minētas šā panta 1., 2. un 4. punktā, un minēto iestāžu sarakstu nekavējoties paziņo eu-LISA saskaņā ar 87. panta 2. punktu. Minētajā sarakstā norāda, kādā nolūkā katras iestādes pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve datiem ETIAS informācijas sistēmā saskaņā ar šā panta 1., 2. un 4. punktu.

14. pants

Nediskriminēšana un pamattiesības

Personas datu apstrāde ETIAS informācijas sistēmā, ko veic jebkurš no lietotājiem, nerada diskrimināciju pret trešo valstu valstspiederīgajiem, pamatojoties uz dzimumu, rasi, ādas krāsu, etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskajām īpašībām, valodu, reliģiju vai pārliecību, politiskajiem vai jebkuriem citiem uzskatiem, piederību pie nacionālas minoritātes, īpašumu, izcelsmi, invaliditāti, vecumu vai seksuālo orientāciju. Pilnībā respektē cilvēka cieņu un integritāti un pamattiesības, tostarp tiesības uz privāto dzīvi un personas datu aizsardzību. Īpašu uzmanību pievērš bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un personām ar invaliditāti. Pirmām kārtām ņem vērā bērna intereses.

II NODAĻA

PIETEIKUMS

15. pants

Pieteikuma iesniegšanas praktiskie nosacījumi

1.   Pieteikuma iesniedzēji iesniedz pieteikumu, aizpildot tiešsaistes pieteikuma veidlapu, izmantojot īpašu publiskā tīmekļa vietni vai lietotni mobilajām ierīcēm, pietiekamu laiku pirms plānotā ceļojuma vai, ja tie jau atrodas dalībvalstu teritorijā, pirms esošās ceļošanas atļaujas termiņa beigām.

2.   Ceļošanas atļaujas turētāji var iesniegt pieteikumu jaunai ceļošanas atļaujai, sākot no 120 dienām pirms ceļošanas atļaujas termiņa beigām.

120 dienas pirms ceļošanas atļaujas termiņa beigām ETIAS centrālā sistēma ar e-pasta pakalpojuma starpniecību automātiski informē minētās ceļošanas atļaujas turētāju par:

a)

ceļošanas atļaujas termiņa beigu datumu;

b)

iespēju iesniegt pieteikumu jaunai ceļošanas atļaujai;

c)

par pienākumu, kas paredz, ka visā īstermiņa uzturēšanās laikā dalībvalstu teritorijā personai ir jābūt derīgai ceļošanas atļaujai.

3.   Visi paziņojumi pieteikuma iesniedzējam saistībā ar viņa pieteikumu ceļošanas atļaujai tiek nosūtīti uz pieteikuma iesniedzēja pieteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi, kā minēts 17. panta 2. punkta g) apakšpunktā.

4.   Pieteikumus var iesniegt vai nu pieteikuma iesniedzējs, vai persona vai komerciāls starpnieks, ko pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarojis iesniegt pieteikumu viņa vārdā.

5.   Komisija ar īstenošanas aktu izveido veidlapu, ar kuras palīdzību varētu ziņot par šā panta 4. punktā minēto komerciālo starpnieku pārkāpumiem. Šo veidlapu dara pieejamu, izmantojot šā panta 1. punktā minēto īpašo publisko tīmekļa vietni vai lietotni mobilajām ierīcēm. Šādas aizpildītas veidlapas nosūta ETIAS centrālajai vienībai, kura veic pienācīgas pasākumus, tostarp regulāri ziņojot Komisijai. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 90. panta 2. punktā.

16. pants

Publiska tīmekļa vietne un lietotne mobilajām ierīcēm

1.   Publiskā tīmekļa vietne un lietotne mobilajām ierīcēm ļauj trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas ceļošanas atļaujas prasība, iesniegt ceļošanas atļaujas pieteikumu, sniegt pieteikuma veidlapā prasītos datus saskaņā ar 17. pantu un samaksāt ceļošanas atļaujas nodevu.

2.   Izmantojot publisko tīmekļa vietni un lietotni mobilajām ierīcēm, pieteikuma veidlapa ir plaši, viegli un bez maksas pieejama pieteikuma iesniedzējiem. Īpašu uzmanību pievērš publiskās tīmekļa vietnes un lietotnes mobilajām ierīcēm pieejamībai personām ar invaliditāti.

3.   Publiskā tīmekļa vietne un lietotne mobilajām ierīcēm ir pieejamas visās dalībvalstu oficiālajās valodās.

4.   Ja Regulas (EK) Nr. 539/2001 II pielikumā uzskaitīto valstu oficiālā(-s) valoda(-s) neatbilst 3. punktā minētajām valodām, eu-LISA publiskajā tīmekļa vietnē un lietotnē mobilajām ierīcēm vismaz vienā no minēto valstu oficiālajām valodām nodrošina faktu lapas ar paskaidrojošu informāciju par ETIAS, pieteikuma procedūru, publiskās tīmekļa vietnes un lietotnes mobilajām ierīcēm izmantošanu, kā arī secīgi izklāstītus norādījumus saistībā ar pieteikumu. Ja kādā no minētajām valstīm ir vairāk nekā viena oficiālā valoda, minētās faktu lapas ir nepieciešamas tikai tad, ja neviena no šīm valodām neatbilst 3. punktā minētajām valodām.

5.   Publiskā tīmekļa vietne un lietotne mobilajām ierīcēm informē pieteikuma iesniedzējus par valodām, ko var izmantot, aizpildot pieteikuma veidlapu.

6.   Publiskā tīmekļa vietne un lietotne mobilajām ierīcēm nodrošina pieteikuma iesniedzējam konta pakalpojumu, kas viņam ļauj sniegt papildu informāciju vai dokumentāciju, ja tāda ir vajadzīga.

7.   Publiskā tīmekļa vietne un lietotne mobilajām ierīcēm informē pieteikuma iesniedzējus par viņu tiesībām uz pārsūdzību saskaņā ar šo regulu, ja ceļošanas atļauja tiek atteikta, atcelta vai anulēta. Šajā nolūkā tajās ietver informāciju par piemērojamiem valsts tiesību aktiem, kompetento iestādi, kā iesniegt pārsūdzību, pārsūdzības iesniegšanas termiņu un informāciju par jebkādu palīdzību, ko var sniegt valsts datu aizsardzības iestāde.

8.   Publiskā tīmekļa vietne un lietotne mobilajām ierīcēm dod iespēju pieteikuma iesniedzējiem norādīt, ka viņu plānotās uzturēšanās nolūki ir saistīti ar humāniem apsvērumiem vai starptautiskām saistībām.

9.   Publiskajā tīmekļa vietnē ietilpst visa 71. pantā minētā informācija.

10.   Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem sīki izstrādātus noteikumus par publiskās tīmekļa vietnes un lietotnes mobilajām ierīcēm darbību un sīki izstrādātus noteikumus par datu aizsardzību un drošību, kas piemērojami publiskajai tīmekļa vietnei un lietotnei mobilajām ierīcēm. Minēto sīki izstrādāto noteikumu pamatā ir informācijas drošības risku pārvaldība, integrētas datu aizsardzības principiem un datu aizsardzības pēc noklusējuma principiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 90. panta 2. punktā.

17. pants

Pieteikuma veidlapa un pieteikuma iesniedzēja personas dati

1.   Katrs pieteikuma iesniedzējs iesniedz aizpildītu pieteikuma veidlapu, ietverot apliecinājumu par sniegto datu autentiskumu, pilnību, pareizību un uzticamību un apliecinājumu par sniegto apgalvojumu ticamību un uzticamību. Katrs pieteikuma iesniedzējs arī paziņo, ka viņš ir sapratis ieceļošanas nosacījumus, kas minēti Regulas (ES) 2016/399 6. pantā, un ka viņam pie katras ieceļošanas var lūgt iesniegt attiecīgos apliecinošos dokumentus. Nepilngadīgie iesniedz pieteikuma veidlapu, ko elektroniski parakstījusi persona, kas pastāvīgi vai pagaidu kārtā īsteno vecāku varu vai likumisku aizbildnību.

2.   Pieteikuma iesniedzējs pieteikuma veidlapā sniedz šādus personas datus:

a)

uzvārds, vārds(-i), uzvārds piedzimstot; dzimšanas datums, dzimšanas vieta, dzimšanas valsts, dzimums, pašreizējā valstspiederība, pieteikuma iesniedzēja vecāku vārds(-i);

b)

citi vārdi (pieņemtais vārds(-i), skatuves vārds(-i), ierastais vārds(-i)), ja tādi ir;

c)

citas valstspiederības, ja tādas ir;

d)

ceļošanas dokumenta veids, numurs un izdevēja valsts;

e)

ceļošanas dokumenta izdošanas datums un derīguma termiņa beigu datums;

f)

pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietas adrese vai, ja tā nav pieejama, viņa dzīvesvietas pilsēta un valsts;

g)

e-pasta adrese un, ja tādi ir, tālruņa numuri;

h)

izglītība (pamatizglītība, vidējā, augstākā vai tādas neesamība);

i)

pašreizējā nodarbošanās (nodarbinātības grupa); ja uz pieteikumu attiecas manuāla apstrāde saskaņā ar 26. pantā noteikto procedūru, atbildīgā dalībvalsts var saskaņā ar 27. pantu pieprasīt pieteikuma iesniedzējam sniegt papildu informāciju par viņa konkrēto ieņemamo amatu un darba devēju vai – studentu gadījumā – izglītības iestādes nosaukumu;

j)

pirmās plānotās uzturēšanās dalībvalsts un – pēc brīvas izvēles – pirmās plānotās uzturēšanās adrese;

k)

nepilngadīgām personām – tās personas, kura īsteno vecāku varu, vai pieteikuma iesniedzēja likumiskā aizbildņa uzvārds un vārds(-i), dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs, ja tāds ir;

l)

ja persona norāda, ka tā ir ģimenes loceklis, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā:

i)

personas ģimenes locekļa statuss;

ii)

tā ģimenes locekļa uzvārds, vārds(-i), dzimšanas datums, dzimšanas vieta, dzimšanas valsts, pašreizējā valstspiederība, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese un – ja pieejams – tālruņa numurs, ar kuru pieteikuma iesniedzējam ir ģimenes saites;

iii)

personas ģimenes saites ar minēto ģimenes locekli saskaņā ar Direktīvas 2004/38/EK 2. panta 2. punktu;

m)

ja pieteikumus aizpilda persona, kas nav pieteikuma iesniedzējs: uzvārds, vārds(-i), uzņēmuma nosaukums, organizācijas nosaukums (attiecīgā gadījumā), e-pasta adrese, pasta adrese, minētās personas tālruņa numurs, ja tas ir pieejams; saikne ar pieteikuma iesniedzēju un parakstīts pārstāvības apliecinājums.

3.   Pieteikuma iesniedzējs norāda savu pašreizējo nodarbošanos (nodarbinātības grupu), izvēloties no iepriekš sagatavota saraksta. Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 89. pantu, lai noteiktu šo iepriekš sagatavoto sarakstu.

4.   Turklāt pieteikuma iesniedzējs atbild uz šādiem jautājumiem:

a)

vai viņš pēdējo 10 gadu laikā ir ticis notiesāts par kādu no pielikumā uzskaitītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, un teroristu nodarījumu gadījumā – pēdējo 20 gadu laikā, un, ja jā, – kad un kurā valstī;

b)

vai viņš pēdējo 10 gadu laikā ir uzturējies kādā konkrētā kara vai konflikta zonā un par uzturēšanās iemesliem;

c)

vai viņam ir piemērots jebkāds lēmums, kas paredz, ka tam ir jāatstāj dalībvalsts vai jebkuras Regulas (EK) Nr. 539/2001 II pielikumā uzskaitītās trešās valsts teritorija, vai par to, vai viņam ir piemērots jebkāds atgriešanas lēmums, kas izdots pēdējo 10 gadu laikā.

5.   Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 89. pantu, ar ko precizē šā panta 4. punktā minēto jautājumu saturu un formātu, Minēto jautājumu saturs un formāts ļauj pieteikuma iesniedzējiem sniegt skaidras un precīzas atbildes.

6.   Ja pieteikuma iesniedzējs uz kādu no 4. punktā minētajiem jautājumiem atbild apstiprinoši, viņam ir jāatbild uz pieteikuma veidlapā ietvertu iepriekš sagatavotu jautājumu papildu kopumu, izvēloties no iepriekš sagatavota atbilžu saraksta. Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 89. pantu, lai noteiktu minēto papildu jautājumu saturu un formātu un iepriekš sagatavoto sarakstu ar atbildēm uz minētajiem jautājumiem.

7.   Šā panta 2. un 4. punktā minētos datus pieteikuma iesniedzējs ievada ar latīņu alfabēta rakstzīmēm.

8.   Kad tiek iesniegta pieteikuma veidlapa, ETIAS informācijas sistēma reģistrē IP adresi, no kuras tā iesniegta.

9.   Komisija īstenošanas aktos nosaka prasības attiecībā uz šā panta šā panta 2. un 4. punktā minēto pieteikuma veidlapā ievietojamo personas datu formātu, kā arī parametrus un pārbaudes, kas jāīsteno, lai nodrošinātu pieteikuma pilnīgumu un minēto datu saskanību. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 90. panta 2. punktā.

18. pants

Ceļošanas atļaujas nodeva

1.   Ceļošanas atļaujas nodevu EUR 7 apmērā pieteikuma iesniedzējs maksā par katru pieteikumu.

2.   Ceļošanas atļaujas nodevu atceļ pieteikuma iesniedzējiem, kas pieteikuma iesniegšanas brīdī ir jaunāki par 18 gadiem vai vecāki par 70 gadiem.

3.   Ceļošanas atļaujas nodevu iekasē euro valūtā.

4.   Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 89. pantu par ceļošanas atļaujas nodevas samaksas metodēm un procesu un par šīs nodevas summas izmaiņām. Summas izmaiņās ņem vērā 85. pantā minēto izmaksu jebkādu pieaugumu.

III NODAĻA

PIETEIKUMA DATNES IZVEIDOŠANA UN PIETEIKUMA IZSKATĪŠANA ETIAS CENTRĀLAJĀ SISTĒMĀ

19. pants

Pieņemamība un pieteikuma datnes izveidošana

1.   Pēc pieteikuma saņemšanas ETIAS informācijas sistēma automatizēti pārbauda, vai:

a)

ir aizpildīti visi pieteikuma veidlapas lauki un vai tie ietver visus 17. panta 2. un 4. punktā minētos elementus,

b)

ir iekasēta ceļošanas atļaujas nodeva.

2.   Ja 1. punkta a) un b) apakšpunkta nosacījumi ir izpildīti, pieteikumu atzīst par pieņemamu. ETIAS centrālā sistēma tad nekavējoties automatizēti izveido pieteikuma datni un tai piešķir pieteikuma numuru.

3.   Izveidojot pieteikuma datni, ETIAS centrālā sistēma reģistrē un saglabā šādus datus:

a)

pieteikuma numuru;

b)

statusa informāciju, norādot, ka ir pieprasīta ceļošanas atļauja;

c)

regulas 17. panta 2. punktā un, ja piemērojams, 17. panta 4. un 6. punktā minētos personas datus, ietverot ceļošanas dokumenta izdevējas valsts trīs burtu kodu;

d)

datus, kas minēti 17. panta 8. punktā;

e)

pieteikuma veidlapas iesniegšanas datumu un laiku, kā arī atsauci uz ceļošanas atļaujas nodevas sekmīgu apmaksu un maksājuma unikālo atsauces numuru.

4.   Izveidojot pieteikuma datni, ETIAS centrālā sistēma nosaka, vai pieteikuma iesniedzējam ETIAS centrālajā sistēmā jau nav citas pieteikuma datnes, salīdzinot 17. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētos datus ar ETIAS centrālajā sistēmā glabāto pieteikumu datņu personas datiem. Tādā gadījumā ETIAS centrālā sistēma sasaista jauno pieteikuma datni ar jebkuru iepriekš esošo pieteikuma datni, kas izveidota tam pašam pieteikuma iesniedzējam.

5.   Kad tiek izveidota pieteikuma datne, pieteikuma iesniedzējs ar e-pasta pakalpojuma starpniecību nekavējoties saņem paziņojumu, kurā paskaidrots, ka pieteikuma apstrādes laikā pieteikuma iesniedzējam var lūgt sniegt papildu informāciju vai dokumentāciju vai, izņēmuma gadījumā, ierasties uz pārrunām. Šajā paziņojumā ietver:

a)

statusa informāciju, apstiprinot ceļojuma atļaujas pieteikuma iesniegšanu; un

b)

pieteikuma numuru.

Paziņojums dod pieteikuma iesniedzējam iespēju izmantot 6. panta 2. punkta h) apakšpunktā minēto pārbaudes rīku.

20. pants

Automatizēta apstrāde

1.   ETIAS centrālā sistēma automatizēti apstrādā pieteikuma datnes, lai konstatētu informācijas atbilsmi(-es). ETIAS centrālā sistēma katru pieteikuma datni izskata atsevišķi.

2.   ETIAS centrālā sistēma salīdzina 17. panta 2. punkta a), b), c), d), f), g), j), k) un m) apakšpunktā un 17. panta 8. punktā minētos attiecīgos datus ar datiem ierakstā, datnē vai brīdinājumā, kas reģistrēts ETIAS centrālajā sistēmā, SIS, IIS, VIS, Eurodac, Eiropola datos un Interpola SLTD un TDAWN datubāzēs.

Jo īpaši, ETIAS centrālā sistēma pārbauda:

a)

vai pieteikumam izmantotais ceļošanas dokuments atbilst ceļošanas dokumentam, kas SIS paziņots kā pazaudēts, nozagts, nelikumīgi piesavināts vai atzīts par nederīgu;

b)

vai pieteikumam izmantotais ceļošanas dokuments atbilst ceļošanas dokumentam, kas SLTD paziņots kā pazaudēts, nozagts vai atzīts par nederīgu;

c)

vai uz pieteikuma iesniedzēju attiecas brīdinājums par ieceļošanas un uzturēšanās atteikšanu, kas ievadīts SIS;

d)

vai SIS uz pieteikuma iesniedzēju attiecas brīdinājums par personām, ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās nodot, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi, vai ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās izdot;

e)

vai pieteikuma iesniedzējs un ceļošanas dokuments atbilst atteiktai, atceltai vai anulētai ceļošanas atļaujai ETIAS centrālajā sistēmā;

f)

vai pieteikumā sniegtie dati par ceļošanas dokumentu atbilst citam ceļošanas atļaujas pieteikumam, kas ETIAS centrālajā sistēmā saistīts ar atšķirīgiem identitātes datiem, kas minēti 17. panta 2. punkta a) apakšpunktā;

g)

vai pieteikuma iesniedzējs IIS ir pašlaik paziņots kā persona, kura pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu, vai pieteikuma iesniedzējs ir iepriekš bijis paziņots kā persona, kura pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu;

h)

vai IIS ir reģistrēts, ka pieteikuma iesniedzējam ir atteikta ieceļošana;

i)

vai VIS ir reģistrēts, ka pieteikuma iesniedzējam ir bijis piemērots lēmums par īstermiņa vīzas atteikšanu, anulēšanu vai atcelšanu;

j)

vai pieteikumā sniegtie dati atbilst Eiropola datos reģistrētiem datiem;

k)

vai pieteikuma iesniedzējs reģistrēts Eurodac;

l)

vai pieteikumam izmantotais ceļošanas dokuments atbilst ceļošanas dokumentam, kas reģistrēts kādā TDAWN datnē;

m)

gadījumos, ja pieteikuma iesniedzējs ir nepilngadīgais, vai uz to personu, kura attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju īsteno vecāku varu vai likumisku aizbildnību:

i)

SIS attiecas brīdinājums attiecībā uz personām, ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās nodot, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi, vai ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās izdot;

ii)

attiecas SIS ievadīts brīdinājums par ieceļošanas un uzturēšanās atteikšanu.

3.   ETIAS centrālā sistēma pārbauda, vai pieteikuma iesniedzējs ir apstiprinoši atbildējis uz kādu no 17. panta 4. punktā uzskaitītajiem jautājumiem un vai pieteikuma iesniedzējs ir norādījis tikai dzīvesvietas pilsētu un valsti, kā minēts 17. panta 2. punkta f) apakšpunktā, nevis dzīvesvietas adresi.

4.   ETIAS centrālā sistēma salīdzina 17. panta 2. punkta a), b), c), d), f), g), j), k) un m) apakšpunktā un 17. panta 8. punktā minētos attiecīgos datus ar datiem 34. pantā minētajā ETIAS kontrolsarakstā.

5.   ETIAS centrālā sistēma salīdzina 17. panta 2. punkta a), c), f), h) un i) apakšpunktā minētos attiecīgos datus ar 33. pantā minētajiem konkrētajiem riska rādītājiem.

6.   ETIAS centrālā sistēma pieteikuma datnē pievieno atsauci uz visām informācijas atbilsmēm, kas iegūtas, ievērojot 2.–5. punktu.

7.   Ja pieteikuma datnē reģistrētie dati atbilst datiem, uz kuru pamata konstatēta informācijas atbilsme, ievērojot 2. un 4. punktu, ETIAS centrālā sistēma attiecīgā gadījumā identificē dalībvalsti(-is), kura(-s) ir ievadījusi(-šas) vai sniegusi(-šas) datus, uz kuru pamata konstatēta informācijas atbilsme, un reģistrē to pieteikuma datnē.

8.   Saistībā ar informācijas atbilsmi, kas konstatēta, ievērojot 2. punkta j) apakšpunktu un 4. punktu, un ja neviena dalībvalsts nav sniegusi datus, uz kuru pamata konstatēta informācijas atbilsme, ETIAS centrālā sistēma pārbauda, vai datus ievadījis Eiropols, un reģistrē to pieteikuma datnē.

21. pants

Automatizētās apstrādes rezultāti

1.   Ja 20. panta 2.–5. punktā paredzētā automatizētā apstrāde neuzrāda nevienu informācijas atbilsmi, ETIAS centrālā sistēma automatizēti izdod ceļošanas atļauju saskaņā ar 36. pantu un informē pieteikuma iesniedzēju saskaņā ar 38. pantu.

2.   Ja 20. panta 2.–5. punktā paredzētā automatizētā apstrāde uzrāda vienu vai vairākas informācijas atbilsmes, pieteikumu apstrādā saskaņā ar 22. pantā paredzēto procedūru.

3.   Ja 22. pantā noteiktajā pārbaudē apstiprinās, ka pieteikuma datnē reģistrētie dati atbilst datiem, uz kuru pamata konstatēta informācijas atbilsme, kura identificēta saskaņā ar 20. panta 2.–5. punktu veiktās automatizētās apstrādes laikā, vai ja pēc šādas pārbaudes joprojām pastāv šaubas par pieteikuma iesniedzēja identitāti, pieteikumu apstrādā saskaņā ar 26. pantā paredzēto procedūru.

4.   Ja saskaņā ar 20. panta 3. punktu veiktā automatizētā apstrāde uzrāda, ka pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis apstiprinošu atbildi uz kādu no 17. panta 4. punktā minētajiem jautājumiem un ja nav nevienas citas informācijas atbilsmes, pieteikumu nosūta uz atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienību manuālai apstrādei, kas izklāstīta 26. pantā.

22. pants

Pārbaude ETIAS centrālajā vienībā

1.   Ja saskaņā ar 20. panta 2.–5. punktu veiktā automatizētā apstrāde uzrāda vienu vai vairākas informācijas atbilsmes, ETIAS centrālā sistēma automatizēti vēršas pie ETIAS centrālās vienības.

2.   ETIAS centrālā vienība, ja pie tās vēršas, var piekļūt pieteikuma datnei un jebkurām saistītajām pieteikuma datnēm, kā arī visam informācijas atbilsmēm, kas konstatētas saskaņā ar 20. panta 2.–5. punktu veiktās automatizētās apstrādes laikā, un informācijai, ko identificējusi ETIAS centrālā sistēma saskaņā ar 20. panta 7. un 8. punktu.

3.   ETIAS centrālā vienība pārbauda, vai pieteikuma datnē reģistrētie dati atbilst vienam vai vairākiem no šādiem:

a)

33. pantā minētajiem konkrētajiem riska rādītājiem;

b)

ETIAS centrālajā sistēmā, tostarp 34. pantā minētajā ETIAS kontrolsarakstā, esošajiem datiem;

c)

kādā no aplūkotajām ES informācijas sistēmām esošajiem datiem;

d)

Eiropola datiem;

e)

Interpola SLTD vai TDAWN datubāzēs esošajiem datiem.

4.   Ja dati neatbilst un ja saskaņā ar 20. panta 2.–5. punktu veiktās automatizētās apstrādes laikā nav uzrādīta neviena cita informācijas atbilsme, ETIAS centrālā vienība izdzēš šo informācijas viltus atbilsmi no pieteikuma datnes, un ETIAS centrālā sistēma automatizēti izdod ceļošanas atļauju saskaņā ar 36. pantu.

5.   Ja dati atbilst pieteikuma iesniedzēja datiem vai ja joprojām pastāv šaubas par pieteikuma iesniedzēja identitāti, pieteikumu apstrādā manuāli saskaņā ar 26. pantā noteikto procedūru.

6.   ETIAS centrālā vienība pabeidz manuālo apstrādi ne ilgāk kā 12 stundu laikā pēc pieteikuma datnes saņemšanas.

23. pants

Atbalsts SIS mērķiem

1.   Regulas 4. panta e) punkta nolūkos ETIAS centrālā sistēma salīdzina attiecīgos 17. panta 2. punkta a), b) un d) apakšpunktā minētos datus ar datiem SIS, lai noteiktu, vai uz pieteikuma iesniedzēju attiecas kāds no šiem brīdinājumiem:

a)

brīdinājums par pazudušām personām;

b)

brīdinājums par personām, ko cenšas atrast, lai tās varētu palīdzēt tiesas procesā;

c)

brīdinājums par personām saistībā ar diskrētām pārbaudēm vai īpašām pārbaudēm.

2.   Ja 1. punktā minētā salīdzināšana uzrāda vienu vai vairākas informācijas atbilsmes, ETIAS centrālā sistēma nosūta automatizētu paziņojumu ETIAS centrālajai vienībai. ETIAS centrālā vienība pārbauda, vai pieteikuma iesniedzēja personas dati atbilst personas datiem, kas ietverti brīdinājumā, uz kura pamata tika konstatēta minētā informācijas atbilsme, un, ja atbilstība apstiprinās, ETIAS centrālā sistēma nosūta automātisku paziņojumu tās dalībvalsts SIRENE birojam, kura ievadīja brīdinājumu. Attiecīgais SIRENE birojs papildus pārbauda, vai pieteikuma iesniedzēja personas dati atbilst personas datiem, kas ietverti brīdinājumā, uz kura pamata tika konstatēta minētā informācijas atbilsme, un veic atbilstošus turpmākos pasākumus.

ETIAS centrālā sistēma nosūta arī automātisku paziņojumu tās dalībvalsts SIRENE birojam, kura ievadīja brīdinājumu, uz kura pamata 20. pantā minētās automātiskās apstrādes laikā tika konstatēta informācijas atbilsme SIS, ja pēc 22. pantā minētās pārbaudes ETIAS centrālajā vienībā šāda brīdinājuma rezultātā tika sākta pieteikuma manuāla apstrāde saskaņā ar 26. pantu.

3.   Paziņojumā, ko sniedz tās dalībvalsts SIRENE birojam, kura ievadīja brīdinājumu, iekļauj šādus datus:

a)

uzvārds(-i), vārds(-i) un pieņemtie vārdi, ja tādi ir;

b)

dzimšanas vieta un datums;

c)

dzimums;

d)

valstspiederība un, ja tādas ir, citas valstspiederības;

e)

pirmās plānotās uzturēšanās dalībvalsts un – ja pieejama – pirmās plānotās uzturēšanās adrese;

f)

pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietas adrese vai, ja tā nav pieejama, viņa dzīvesvietas pilsēta un valsts;

g)

informācija par ceļošanas atļaujas statusu, kurā ir norādīts, vai ceļošanas atļauja ir izdota vai atteikta un vai uz pieteikumu attiecas manuāla apstrāde saskaņā ar 26. pantu;

h)

atsauce uz ikvienu informācijas atbilsmi, kas iegūta saskaņā ar 1. un 2. punktu, tostarp attiecīgās informācijas atbilsmes datums un laiks.

4.   ETIAS centrālā sistēma pieteikuma datnē pievieno atsauci uz ikvienu informācijas atbilsmi, kas iegūta saskaņā ar 1. punktu.

24. pants

Īpaši noteikumi attiecībā uz Savienības pilsoņu ģimenes locekļiem vai tādu trešo valstu valstspiederīgo ģimenes locekļiem, kas izmanto tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar Savienības tiesību aktiem

1.   Attiecībā uz 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem trešo valstu valstspiederīgajiem ar 3. panta 1. punkta 5) apakšpunktā noteikto ceļošanas atļauju saprot lēmumu, kurš izdots saskaņā ar šo regulu un kurā norādīts, ka nav faktisku norāžu vai uz faktiskām norādēm balstītu pamatotu iemeslu uzskatīt, ka personas klātbūtne dalībvalstu teritorijā rada drošības vai augstu epidēmijas risku atbilstīgi Direktīvai 2004/38/EK.

2.   Kad 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētais trešās valsts valstspiederīgais iesniedz ceļošanas atļaujas pieteikumu, piemēro šādus īpašus noteikumus:

a)

pieteikuma iesniedzējam nav jāatbild uz 17. panta 4. punkta c) apakšpunktā minēto jautājumu;

b)

netiek piemērota 18. pantā minētā nodeva.

3.   Apstrādājot 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēta trešās valsts valstspiederīgā ceļošanas atļaujas pieteikumu, ETIAS centrālā sistēma nepārbauda:

a)

aplūkojot IIS – vai pieteikuma iesniedzējs ir pašlaik paziņots kā persona, kura pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu, vai pieteikuma iesniedzējs ir iepriekš bijis paziņots kā persona, kura pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu, kā minēts 20. panta 2. punkta g) apakšpunktā;

b)

vai pieteikuma iesniedzējs atbilst personai, kuras dati ir reģistrēti Eurodac, kā minēts 20. panta 2. punkta k) apakšpunktā.

Nepiemēro konkrētos riska rādītājus, pamatojoties uz nelikumīgas imigrācijas riskiem, kas noteikti saskaņā ar 33. pantu.

4.   Ceļošanas atļaujas pieteikumu neatsaka, pamatojoties uz nelikumīgas imigrācijas risku, kā minēts 37. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

5.   Ja pieteikuma automātiskā apstrāde, kas veikta saskaņā ar 20. pantu, ir uzrādījusi informācijas atbilsmi, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1987/2006 (39) 24. pantā minētajam brīdinājumam par ieceļošanas vai uzturēšanās atteikšanu, ETIAS valsts vienība pārbauda tā lēmuma pamatojumu, uz kuru balstoties šis brīdinājums tika ievadīts SIS. Ja šis pamatojums ir saistīts ar nelikumīgas imigrācijas risku, pieteikuma novērtēšanā brīdinājumu neņem vērā. ETIAS valsts vienība rīkojas saskaņā ar 25. panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 1987/2006.

6.   Tiek piemēroti arī šādi noteikumi:

a)

regulas 38. panta 1. punktā noteiktajā paziņojumā pieteikuma iesniedzējs saņem informāciju par to, ka viņam, šķērsojot ārējo robežu, ir jāspēj pierādīt savs statuss kā ģimenes loceklim, kas minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā, šāda informācija ietver arī atgādinājumu, ka personai, kas ir tāda pilsoņa ģimenes loceklis, kurš izmanto tiesības brīvi pārvietoties, un kam ir ceļošanas atļauja, ir tiesības ieceļot tikai tad, ja ģimenes locekli pavada tas Savienības pilsonis vai, ja tas pievienojas Savienības pilsonim vai citam trešās valsts valstspiederīgajam, kurš izmanto brīvas pārvietošanās tiesības;

b)

regulas 37. panta 3. punktā minēto pārsūdzību iesniedz saskaņā ar Direktīvu 2004/38/EK;

c)

regulas 54. panta 1. punktā minētais pieteikuma datnes saglabāšanas termiņš ir:

i)

ceļošanas atļaujas derīguma termiņš;

ii)

piecus gadus no pēdējā lēmuma par ceļošanas atļaujas atteikšanu, anulēšanu vai atcelšanu saskaņā ar 37., 40. un 41. pantu. Ja šāda lēmuma pamatā esošie dati, kuri ir atrodami ierakstā, datnē vai brīdinājumā, kas reģistrēts vienā no ES informācijas sistēmām, Eiropola datos, Interpola SLTD vai TDAWN datubāzēs, ETIAS kontrolsarakstā vai ETIAS pārbaudes noteikumos, tiek dzēsti pirms minētā piecu gadu termiņa beigām, pieteikuma datni dzēš septiņu dienu laikā no dienas, kad dati dzēsti no minētā ieraksta, datnes vai brīdinājuma. Tādēļ ETIAS centrālā sistēma regulāri un automātiski pārbauda, vai šajā apakšpunktā minēto pieteikuma datņu saglabāšanas nosacījumi joprojām tiek izpildīti. Ja tie vairs netiek izpildīti, tā pieteikuma datni automatizētā veidā dzēš.

Lai atvieglotu jaunu pieteikumu pēc tam, kad beidzies ETIAS ceļošanas atļaujas derīguma termiņš, pieteikuma datni var uzglabāt ETIAS centrālajā sistēmā papildu laiku, kas nepārsniedz trīs gadus no brīža, kad beidzies ceļošanas atļaujas derīguma termiņš, un tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs, kam prasīts piekrist šādai uzglabāšanai, labprātīgi un nepārprotami tam piekritis, elektroniski parakstot attiecīgu apliecinājumu. Pieprasījumi dot piekrišanu tiek norādīti tā, lai tos varētu skaidri atšķirt no citiem jautājumiem, saprotamā un viegli pieejamā veidā un izmantojot skaidru un vienkāršu valodu atbilstīgi 7. pantam Regulā (ES) 2016/679.

Piekrišanu pieprasa pēc tam, kad sniegta 15. panta 2. punktā paredzētā informācija. Automātiski sniegtā informācija atgādina pieteikuma iesniedzējam par datu saglabāšanas mērķi, ievērojot 71. panta o) punktā minēto informāciju.

IV NODAĻA

PIETEIKUMA IZSKATĪŠANA ETIAS VALSTS VIENĪBĀS

25. pants

Atbildīgā dalībvalsts

1.   Dalībvalsti, kas ir atbildīga par pieteikumu manuālo apstrādi saskaņā ar 26. pantu, (“atbildīgā dalībvalsts”) ETIAS centrālā sistēma nosaka šādi.

a)

ja tiek konstatēts, ka tikai viena dalībvalsts ir ievadījusi vai sniegusi datus, uz kuru pamata konstatēta informācijas atbilsme saskaņā ar 20. pantu, tad šī dalībvalsts ir atbildīgā dalībvalsts;

b)

ja tiek konstatēts, ka vairākas dalībvalstis ir ievadījušas vai sniegušas datus, uz kuru pamata konstatētas informācijas atbilsmes saskaņā ar 20. pantu, tad atbildīgā dalībvalsts ir:

i)

dalībvalsts, kura ir ievadījusi vai sniegusi visjaunākos datus par 20. panta 2. punkta d) apakšpunktā minēto brīdinājumu; vai

ii)

ja nevieni no minētajiem datiem neatbilst 20. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētajam brīdinājumam, dalībvalsts, kura ir ievadījusi vai sniegusi visjaunākos datus par 20. panta 2. punkta c) apakšpunktā minēto brīdinājumu; vai

iii)

ja nevieni no minētajiem datiem neatbilst 20. panta 2. punkta c) vai d) apakšpunktā minētajam brīdinājumam, dalībvalsts, kura ir ievadījusi vai sniegusi visjaunākos datus par 20. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto brīdinājumu;

c)

ja tiek konstatēts, ka vairākas dalībvalstis ir ievadījušas vai sniegušas datus, uz kuru pamata konstatētas informācijas atbilsmes saskaņā ar 20. pantu, bet nevieni no minētajiem datiem neatbilst 20. panta 2. punkta a), c) vai d) apakšpunktā minētajiem brīdinājumiem, tad atbildīgā dalībvalsts ir tā, kura ievadījusi vai sniegusi visjaunākos datus.

Pirmās daļas a) un c) apakšpunkta nolūkos informācijas atbilsmes, kas konstatētas, pamatojoties uz datiem, kurus nav ievadījusi vai sniegusi dalībvalsts, netiek ņemtas vērā, lai noteiktu atbildīgo dalībvalsti. Ja pieteikuma manuālā apstrāde nav sākta, pamatojoties uz datiem, kurus ir ievadījusi vai sniegusi dalībvalsts, atbildīgā dalībvalsts ir pirmās plānotās uzturēšanās dalībvalsts.

2.   ETIAS centrālā sistēma pieteikuma datnē norāda atbildīgo dalībvalsti. Ja ETIAS centrālā sistēma nespēj noteikt atbildīgo dalībvalsti, kā minēts 1. punktā, to nosaka ETIAS centrālā vienība.

26. pants

Pieteikumu manuāla apstrāde ETIAS valsts vienībās

1.   Ja 20. panta 2.–5. punktā paredzētā automatizētā apstrāde ir uzrādījusi vienu vai vairākas informācijas atbilsmes, pieteikumu apstrādā manuāli atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība. Minētajai ETIAS valsts vienībai ir piekļuve pieteikuma datnei un jebkurai saistītajai(-ām) pieteikuma datnei(-ēm), ja tādas ir, kā arī visām informācijas atbilsmēm, kas konstatētas 20. panta 2.–5. punktā paredzētās automatizētās apstrādes laikā. ETIAS centrālā vienība informē atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienību par to, vai datus, uz kuru pamata konstatētas informācijas atbilsmes saskaņā ar 20. panta 2. vai 4. punktu, ievadījusi vai sniegusi viena vai vairākas citas dalībvalstis vai Eiropols. Ja ir norādīts, ka datus, uz kuru pamata konstatēta šāda informācijas atbilsme, ievadījusi vai sniegusi viena vai vairākas dalībvalstis, ETIAS centrālā vienība norāda arī attiecīgās dalībvalstis.

2.   Pēc pieteikuma manuālās apstrādes atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība:

a)

izdod ceļošanas atļauju; vai

b)

atsaka ceļošanas atļauju.

3.   Ja 20. panta 2. punktā paredzētā automatizētā apstrāde ir uzrādījusi informācijas atbilsmi, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība:

a)

ja informācijas atbilsme atbilst vienai vai vairākām 20. panta 2. punkta a) un c) apakšpunktā minētajām pārbaudēm – atsaka ceļošanas atļauju;

b)

ja informācijas atbilsme atbilst jebkādai 20. panta 2. punkta b) un d)–m) apakšpunktā minētajām pārbaudēm – novērtē drošības vai nelikumīgas imigrācijas risku un pieņem lēmumu, vai izdot vai atteikt ceļošanas atļauju.

4.   Ja automatizētā apstrāde, kas veikta saskaņā ar 20. panta 3. punktu, ir uzrādījusi, ka pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis apstiprinošu atbildi uz kādu no 17. panta 4. punktā minētajiem jautājumiem, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība novērtē drošības vai nelikumīgas imigrācijas risku un pieņem lēmumu, vai izdot vai atteikt ceļošanas atļauju.

5.   Ja 20. panta 4. punktā paredzētā automatizētā apstrāde ir uzrādījusi informācijas atbilsmi, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība novērtē drošības risku un pieņem lēmumu, vai izdot vai atteikt ceļošanas atļauju.

6.   Ja 20. panta 5. punktā paredzētā automatizētā apstrāde ir uzrādījusi informācijas atbilsmi, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība novērtē drošības, nelikumīgas imigrācijas vai augstu epidēmijas risku un pieņem lēmumu, vai izdot vai atteikt ceļošanas atļauju. Atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība nekādā gadījumā nevar pieņemt lēmumu, automātiski pamatojoties uz informācijas atbilsmi, kuras pamatā ir konkrēti riska rādītāji. Atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība visos gadījumos veic individuālu novērtējumu par drošības, nelikumīgas imigrācijas un augstu epidēmijas risku.

7.   ETIAS informācijas sistēmā glabā ierakstus par visām datu apstrādes darbībām, kuras saskaņā ar šo pantu veikusi atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība vai to dalībvalstu ETIAS valsts vienības, ar kurām notikusi apspriešanās saskaņā ar 28. pantu. Minētos ierakstus automātiski izveido un ievada pieteikuma datnē. Tajos norāda katras darbības datumu un laiku, datus, kas izmantoti, lai aplūkotu citas ES informācijas sistēmas, datus, kas saistīti ar saņemto informācijas atbilsmi, un darbinieku, kas veica riska novērtējumu.

Darbinieks, kas veica riska novērtējumu, pieteikuma datnē reģistrē drošības, nelikumīgas imigrācijas vai augsta epidēmijas riska novērtējuma rezultātus un lēmuma izdot vai atteikt ceļošanas atļauju pamatojumu.

27. pants

Pieprasījums pieteikuma iesniedzējam sniegt papildu informāciju vai dokumentāciju

1.   Ja atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība uzskata, ka informācija, ko pieteikuma iesniedzējs sniedzis pieteikuma veidlapā, ir nepietiekama, lai tā varētu pieņemt lēmumu par to, vai izdot vai atteikt ceļošanas atļauju, tā var pieprasīt pieteikuma iesniedzējam papildu informāciju vai dokumentāciju. Atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība pieprasa papildu informāciju vai dokumentāciju pēc tās dalībvalsts pieprasījuma, ar kuru notiek apspriešanās saskaņā ar 28. pantu.

2.   Papildu informācijas vai dokumentācijas pieprasījumu, izmantojot 6. panta 2. punkta f) apakšpunktā minēto e-pasta pakalpojumu, nosūta uz e-pasta adresi, kas pieteikuma datnē norādīta kā kontaktinformācija. Papildu informācijas vai dokumentācijas pieprasījumā skaidri norāda informāciju vai dokumentāciju, kas pieteikuma iesniedzējam ir jāsniedz, kā arī to valodu sarakstu, kurās informācija vai dokumentācija var tikt iesniegta. Minētajā sarakstā iekļauj vismaz angļu vai franču, vai vācu valodu, ja vien tajā nav iekļauta tās trešās valsts oficiālā valoda, par kuras valstspiederīgo pieteikuma iesniedzējs sevi pasludinājis. Ja tiek pieprasīta papildu dokumentācija, pieprasa arī oriģinālās dokumentācijas elektronisko kopiju. Pieteikuma iesniedzējs papildu informāciju vai dokumentāciju sniedz tieši atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienībai ar 6. panta 2. punkta g) apakšpunktā minētā droša konta pakalpojuma starpniecību 10 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Pieteikuma iesniedzējs šādu informāciju vai dokumentāciju iesniedz vienā no pieprasījumā norādītajām valodām. Pieteikuma iesniedzējam nav jāiesniedz oficiāls tulkojums. Var pieprasīt tikai tādu papildu informāciju vai dokumentāciju, kas nepieciešama ETIAS pieteikuma novērtēšanai.

3.   Lai pieprasītu 1. punktā minēto papildu informāciju vai dokumentāciju, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība izmanto iepriekš sagatavotu sarakstu ar izvēles iespējām. Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 89. pantu, lai noteiktu minētā iepriekš sagatavotā saraksta ar izvēles iespējām saturu un formātu.

4.   Ārkārtas gadījumos un pēc papildu informācijas vai dokumentācijas apstrādes tad, ja joprojām pastāv nopietnas šaubas par pieteikuma iesniedzēja sniegto informāciju vai dokumentāciju, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība kā galējo līdzekli var izmantot to, ka tā uzaicina pieteikuma iesniedzēju ierasties uz pārrunām viņa dzīvesvietas valstī atbildīgās dalībvalsts konsulātā, kas atrodas vistuvāk pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietai. Izņēmuma kārtā, un ja tas ir pieteikuma iesniedzēja interesēs, pārrunas var notikt konsulātā, kas atrodas citā valstī, nevis pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietas valstī.

Ja konsulāts, kas atrodas vistuvāk pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietai, ir vairāk nekā 500 km attālumā, pieteikuma iesniedzējam piedāvā iespēju veikt pārrunas ar attālinātiem audio un video sakaru līdzekļiem. Ja attālums ir mazāks par 500 km, pieteikuma iesniedzējs un atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība var kopīgi vienoties izmantot šādus audio un video sakaru līdzekļus. Ja izmanto šādus audio un video sakaru līdzekļus, tad minētās pārrunas veic atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība vai – izņēmuma kārtā – viens no minētās dalībvalsts konsulātiem. Attālinātie audio un video sakaru līdzekļi nodrošina pienācīga līmeņa drošību un konfidencialitāti.

Pārrunu pieprasīšanas iemeslu reģistrē pieteikuma datnē.

5.   Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka prasības audio un video sakaru līdzekļiem, kas minēti 4. punktā, tostarp attiecībā uz datu aizsardzības, drošības un konfidencialitātes noteikumiem, un pieņem noteikumus par piemērotu rīku testēšanu un atlasi un par to darbību.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 90. panta 2. punktā.

6.   Atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība, izmantojot 6. panta 2. punkta f) apakšpunktā minēto e-pasta pakalpojumu, pieteikuma iesniedzējam izdod uzaicinājumu uz pārrunām, nosūtot to uz e-pasta adresi, kas pieteikuma datnē norādīta kā kontaktinformācija. Šādu uzaicinājumu uz pārrunām izdod 72 stundu laikā no brīža, kad pieteikuma iesniedzējs iesniedzis papildu informāciju vai dokumentāciju saskaņā ar šā panta 2. punktu. Uzaicinājumā uz pārrunām iekļauj informāciju par dalībvalsti, kas izdevusi minēto uzaicinājumu, šā panta 4. punktā minētajām iespējām un attiecīgo kontaktinformāciju. Pieteikuma iesniedzējs pēc iespējas drīz – bet ne vēlāk kā piecas dienas pēc uzaicinājuma uz pārrunām izdošanas – sazinās ar atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienību vai konsulātu, lai vienotos par savstarpēji piemērotu laiku un dienu pārrunām, kā arī par to, vai pārrunas notiks attālināti. Pārrunas notiek 10 dienu laikā no uzaicinājuma dienas.

ETIAS centrālā sistēma uzaicinājumu uz pārrunām reģistrē pieteikuma datnē.

7.   Ja pieteikuma iesniedzējs pēc uzaicinājuma uz pārrunām saskaņā ar šā panta 6. punktu neierodas uz pārrunām, pieteikumu atsaka saskaņā ar 37. panta 1. punkta g) apakšpunktu. Atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība nekavējoties informē pieteikuma iesniedzēju.

8.   Šā panta 4. punktā minēto pārrunu nolūkā atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība norāda elementus, kuriem pārrunu veicējam ir jāpievēršas. Šie elementi ir saistīti ar iemesliem, kuru dēļ pārrunas tika pieprasītas.

Pārrunas ar attālinātiem audio un video sakaru līdzekļiem veic tās atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienības valodā, kura pārrunas pieprasa, vai valodā, ko tā izvēlējusies papildu informācijas vai dokumentācijas iesniegšanai.

Konsulātā notiekošās pārrunas veic tās trešās valsts oficiālajā valodā, kurā atrodas konsulāts, vai kādā citā valodā, par kuru pieteikuma iesniedzējs un konsulāts ir vienojušies.

Pārrunu veicējs pēc pārrunām izdod atzinumu, kurā iekļauts pamatojums pārrunu veicēja ieteikumiem.

Elementus, kuriem pievērsās, un atzinumu iekļauj veidlapā, kas jāreģistrē pieteikuma datnē tajā pašā dienā, kad notikušas pārrunas.

9.   Pēc tam, kad pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis papildu informāciju vai dokumentāciju saskaņā ar 2. punktu, ETIAS centrālā sistēma minēto informāciju vai dokumentāciju reģistrē un saglabā pieteikuma datnē. Papildu informāciju vai dokumentāciju, kas sniegta pārrunu laikā saskaņā ar 6. punktu, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība pievieno pieteikuma datnei.

Pārrunām izmantoto veidlapu un papildu informāciju vai dokumentāciju, kas reģistrēta pieteikuma datnē, aplūko tikai nolūkā izvērtēt pieteikumu un pieņemt lēmumu par to, nolūkā pārvaldīt pārsūdzības procedūru, kā arī nolūkā apstrādāt jaunu tā paša pieteikuma iesniedzēja pieteikumu.

10.   Atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība atsāk pieteikuma izskatīšanu no brīža, kad pieteikuma iesniedzējs sniedz papildu informāciju vai dokumentāciju, vai – attiecīgā gadījumā – no pārrunu dienas.

28. pants

Apspriešanās ar citām dalībvalstīm

1.   Ja tiek konstatēts, ka viena vai vairākas dalībvalstis ir ievadījušas vai sniegušas datus, uz kuru pamata konstatēta informācijas atbilsme saskaņā ar 20. panta 7. punktu, pēc 22. pantā noteiktās pārbaudes, ETIAS centrālā vienība informē iesaistītās(-o) dalībvalsts(-u) ETIAS valsts vienību, tādējādi uzsākot apspriešanās procesu starp tām un atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienību.

2.   To dalībvalstu ETIAS valsts vienībām, ar kurām notiek apspriešanās, ir piekļuve pieteikuma datnei apspriešanās nolūkā.

3.   To dalībvalstu, ar kurām notiek apspriešanās, ETIAS valsts vienība:

a)

sniedz pamatotu pozitīvu atzinumu par pieteikumu vai

b)

sniedz pamatotu negatīvu atzinumu par pieteikumu.

Tās dalībvalsts, ar kuru notiek apspriešanās, ETIAS valsts vienība pozitīvo vai negatīvo atzinumu reģistrē pieteikuma datnē.

4.   Pēc pieteikuma iesniedzēja atbildes uz papildu informācijas pieprasījumu atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība var arī apspriesties ar vienas vai vairāku dalībvalstu ETIAS valsts vienībām. Ja šāda papildu informācija tika pieprasīta tās dalībvalsts vārdā, ar kuru notiek apspriešanās, ievērojot 27. panta 1. punktu, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība apspriežas ar attiecīgās dalībvalsts, ar kuru notiek apspriešanās, ETIAS valsts vienību pēc tam, kad pieteikuma iesniedzējs ir atbildējis uz minēto papildu informācijas pieprasījumu. Šādos gadījumos to dalībvalstu, ar kurām notiek apspriešanās, ETIAS valsts vienībām arī ir piekļuve attiecīgajai papildu informācijai vai dokumentācijai, kuru pieteikuma iesniedzējs sniedzis pēc atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienības pieprasījuma saistībā ar jautājumu, par kuru notiek apspriešanās ar tām. Ja apspriešanās notiek ar vairākām dalībvalstīm, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība nodrošina koordināciju.

5.   To dalībvalstu, ar kurām notiek apspriešanās, ETIAS valsts vienība atbild 60 stundu laikā no apspriešanās paziņojuma dienas. Ja šajā termiņā neatbild, uzskata, ka ir sniegts pozitīvs atzinums par pieteikumu.

6.   Šā apspriešanās procesa laikā apspriešanās pieprasījumu un atbildes uz to nosūta ar 6. panta 2. punkta m) apakšpunktā minētās programmatūras starpniecību un dara pieejamus atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienībai.

7.   Ja vismaz vienas dalībvalsts ETIAS valsts vienība, ar ko notiek apspriešanās, sniedz negatīvu atzinumu par pieteikumu, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība atsaka ceļošanas atļauju saskaņā ar 37. pantu. Šis punkts neskar 44. pantu.

8.   Ja nepieciešams tehnisku problēmu vai neparedzētu apstākļu gadījumā, ETIAS centrālā vienība nosaka atbildīgo dalībvalsti un dalībvalstis, ar kurām jāapspriežas, un atvieglo apspriešanos starp šajā pantā minētajām dalībvalstīm.

29. pants

Apspriešanās ar Eiropolu

1.   Ja tiek konstatēts, ka Eiropols ir sniedzis datus, uz kuru pamata konstatēta informācijas atbilsme saskaņā ar šīs regulas 20. panta 8. punktu, ETIAS centrālā vienība to informē, tādējādi uzsākot apspriešanās procesu starp Eiropolu un atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienību. Šāda apspriešanās notiek saskaņā ar Regulu (ES) 2016/794 un jo īpaši tās IV nodaļu.

2.   Ja notiek apspriešanās ar Eiropolu, ETIAS centrālā vienība Eiropolam nosūta pieteikuma datnes attiecīgos datus, kā arī datus par informācijas atbilsmēm, kas vajadzīgi apspriešanās nolūkā.

3.   Jebkurā gadījumā Eiropolam nav piekļuves personas datiem par pieteikuma iesniedzēja izglītību, kas minēti 17. panta 2. punkta h) apakšpunktā.

4.   Ja apspriešanās ar Eiropolu notiek saskaņā ar 1. punktu, Eiropols sniedz pamatotu atzinumu par pieteikumu. Eiropola atzinumu dara pieejamu atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienībai, kura to reģistrē pieteikuma datnē.

5.   Pēc pieteikuma iesniedzēja atbildes uz papildu informācijas pieprasījumu atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība var apspriesties ar Eiropolu. Šādos gadījumos ETIAS valsts vienība Eiropolam nosūta pieteikuma iesniedzēja sniegto attiecīgo papildu informāciju vai dokumentāciju, kas attiecas uz ceļošanas atļaujas pieteikumu, par kuru apspriežas ar Eiropolu.

6.   Eiropols sniedz atbildi 60 stundu laikā no apspriešanās paziņojuma dienas. Ja Eiropols šajā termiņā neatbild, uzskata, ka ir sniegts pozitīvs atzinums par pieteikumu.

7.   Šā apspriešanās procesa laikā apspriešanās pieprasījumu un atbildes uz to nosūta ar 6. panta 2. punkta m) apakšpunktā minētās programmatūras starpniecību un dara pieejamus atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienībai.

8.   Ja Eiropols sniedz negatīvu atzinumu par pieteikumu un ja atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība izlemj izdot ceļošanas atļauju, tā pamato savu lēmumu un pamatojumu reģistrē pieteikuma datnē.

9.   Ja nepieciešams tehnisku problēmu vai neparedzētu apstākļu gadījumā, ETIAS centrālā vienība nosaka atbildīgo dalībvalsti un atvieglo apspriešanos starp atbildīgo dalībvalsti un Eiropolu, kā minēts šajā pantā.

30. pants

Termiņi, kādos jāpaziņo pieteikuma iesniedzējam

96 stundu laikā no brīža, kad iesniegts pieteikums, kurš ir pieņemams saskaņā ar 19. pantu, pieteikuma iesniedzējs saņem paziņojumu, kurā norāda:

a)

vai viņa ceļošanas atļauja ir izdota vai atteikta, vai

b)

ka tiek pieprasīta papildu informācija vai dokumentācija un ka pieteikuma iesniedzējs var tikt uzaicināts uz pārrunām, norādot maksimālo apstrādes laiku, kas piemērojams saskaņā ar 32. panta 2. punktu.

31. pants

Pārbaudes rīks

Komisija nodrošina pārbaudes rīku pieteikuma iesniedzējiem, lai tie varētu pārbaudīt savu pieteikumu statusu un pārbaudīt savu ceļošanas atļauju derīguma termiņu un statusu (derīga, atteikta, anulēta vai atcelta). Šo rīku dara pieejamu īpašā publiskā tīmekļa vietnē vai lietotnē mobilajām ierīcēm, kas minētas 16. pantā.

Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 89. pantu, lai sīkāk definētu šo pārbaudes rīku.

32. pants

Lēmums par pieteikumu

1.   Lēmumus par pieteikumiem pieņem ne vēlāk kā 96 stundu laikā pēc tam, kad ir iesniegts pieteikums, kas ir pieņemams saskaņā ar 19. pantu.

2.   Izņēmuma gadījumos, kad ir paziņots pieprasījums pēc papildu informācijas vai dokumentācijas un kad pieteikuma iesniedzējs tiek uzaicināts uz pārrunām, šā panta 1. punktā noteikto termiņu pagarina. Lēmumu par šādiem pieteikumiem pieņem ne vēlāk kā 96 stundu laikā pēc tam, kad pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis papildu informāciju vai dokumentāciju. Ja pieteikuma iesniedzējs tiek uzaicināts uz pārrunām, kā minēts 27. panta 4. punktā, lēmumu par pieteikumu pieņem ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc tam, kad notikušas pārrunas.

3.   Pirms šā panta 1. un 2. punktā noteikto termiņu beigām pieņem lēmumu:

a)

izdot ceļošanas atļauju saskaņā ar 36. pantu; vai

b)

atteikt ceļošanas atļauju saskaņā ar 37. pantu.

V NODAĻA

ETIAS PĀRBAUDES NOTEIKUMI UN ETIAS KONTROLSARAKSTS

33. pants

ETIAS pārbaudes noteikumi

1.   ETIAS pārbaudes noteikumi ir algoritms, kas ļauj veikt profilēšanu, kura definēta 4. panta 4. punktā Regulā (ES) 2016/679, saskaņā ar šīs regulas 20. pantu salīdzinot ETIAS centrālās sistēmas pieteikuma datnē reģistrētos datus ar konkrētiem riska rādītājiem, kurus ETIAS centrālā vienība noteikusi saskaņā ar šā panta 4. punktu, un kuri liecina par drošības, nelikumīgas imigrācijas vai augstiem epidēmijas riskiem. ETIAS Centrālā vienība ETIAS pārbaudes noteikumus reģistrē ETIAS centrālajā sistēmā.

2.   Komisija pieņem deleģēto aktu saskaņā ar 89. pantu, lai sīkāk definētu riskus, kas saistīti ar drošību vai nelikumīgu imigrāciju, vai augstu epidēmijas risku, pamatojoties uz:

a)

IIS ģenerētiem statistikas datiem, kas liecina par pārmērīgi daudziem atļauto uzturēšanās termiņu pārsniegšanas gadījumiem un ieceļošanas atteikumiem konkrētai ceļotāju grupai;

b)

ETIAS ģenerētiem statistikas datiem saskaņā ar 84. pantu, kas liecina par pārmērīgi daudziem ceļošanas atļauju atteikšanas gadījumiem drošības, nelikumīgas imigrācijas vai augsta epidēmijas riska dēļ, kuri saistīti ar konkrētu ceļotāju grupu;

c)

ETIAS ģenerētiem statistikas datiem saskaņā ar 84. pantu un IIS ģenerētiem statistikas datiem, kas liecina par saistību starp informāciju, kura apkopota pieteikuma veidlapā, un gadījumiem, kad ceļotāji pārsnieguši atļauto uzturēšanās termiņu vai arī tiem atteikta ieceļošana;

d)

dalībvalstu sniegto informāciju, kas pamatota ar faktiem un uz pierādījumiem balstītiem elementiem, par konkrētiem drošības riska rādītājiem vai apdraudējumiem, ko identificējusi attiecīgā dalībvalsts;

e)

dalībvalstu sniegto informāciju, kas pamatota ar faktiem un uz pierādījumiem balstītiem elementiem, par pārmērīgi daudziem atļauto uzturēšanās termiņu pārsniegšanas gadījumiem un ieceļošanas atteikumiem konkrētai ceļotāju grupai konkrētajā dalībvalstī;

f)

dalībvalstu sniegto informāciju par konkrētiem augstiem epidēmijas riskiem, kā arī ECDC sniegto epidemioloģiskās uzraudzības informāciju un riska novērtējumiem un slimību uzliesmojumiem, par ko ziņo PVO.

3.   Komisija ar īstenošanas aktu precizē šajā regulā un šā panta 2. punktā minētajā deleģētajā aktā noteiktos riskus, uz kuriem balsta konkrētos riska rādītājus, kas minēti šā panta 4. punktā. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 90. panta 2. punktā.

Konkrētos riskus pārskata vismaz ik pēc sešiem mēnešiem, un vajadzības gadījumā Komisija pieņem jaunu īstenošanas aktu saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 90. panta 2. punktā.

4.   Pamatojoties uz konkrētajiem riskiem, kas noteikti saskaņā ar 3. punktu, ETIAS centrālā vienība nosaka konkrētus riska rādītājus, kuri ietver dažādus datus, tostarp vienu vai vairākus šādus datu elementus:

a)

vecuma grupa, dzimums, valstspiederība;

b)

dzīvesvietas valsts un pilsēta;

c)

izglītības līmenis (pamatizglītība, vidējā, augstākā vai tādas neesamība);

d)

pašreizējā nodarbošanās (nodarbinātības grupa).

5.   Konkrētie riska rādītāji ir mērķtiecīgi un samērīgi. Tie nekādā gadījumā nav balstīti tikai uz personas dzimumu vai vecumu. Tos nekādos apstākļos nebalsta uz informāciju, kas atklāj personas ādas krāsu, rasi, etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskās īpašības, valodu, politiskos vai jebkurus citus uzskatus, reliģiju vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, piederību pie nacionālas minoritātes, īpašumu, izcelsmi, invaliditāti vai seksuālo orientāciju.

6.   Konkrētos riska rādītājus definē, nosaka, ex ante novērtē, īsteno, ex post izvērtē, pārskata un dzēš ETIAS centrālā vienība pēc apspriešanās ar ETIAS Pārbaudes komiteju.

34. pants

ETIAS kontrolsaraksts

1.   ETIAS kontrolsaraksts ietver datus par personām, kuras tur aizdomās par teroristu nodarījuma vai cita smaga noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai līdzdalību tajā, vai personām, par kurām, balstoties uz personas vispārēju novērtējumu, ir faktiskas norādes vai pamatots iemesls uzskatīt, ka tās izdarīs teroristu nodarījumu vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus. ETIAS kontrolsaraksts ir daļa no ETIAS centrālās sistēmas.

2.   ETIAS kontrolsarakstu izveido, pamatojoties uz informāciju saistībā ar teroristu nodarījumiem vai citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem.

3.   Šā panta 2. punktā minēto informāciju ETIAS kontrolsarakstā ievada Eiropols, neskarot Regulu (ES) 2016/794, vai dalībvalstis. Eiropols vai attiecīgā dalībvalstis ir atbildīgi par visiem datiem, ko tie ievada. Attiecībā uz katru datu vienību ETIAS kontrolsarakstā norāda Eiropola vai dalībvalsts, kas to ievadījusi, ievades datumu un laiku.

4.   Pamatojoties uz 2. punktā minēto informāciju, ETIAS kontrolsarakstā ir dati, kas ietver vienu vai vairākas šādas vienības:

a)

uzvārds;

b)

uzvārds piedzimstot;

c)

dzimšanas datums;

d)

citi vārdi (pieņemtais vārds(-i), skatuves vārds(-i), ierastais vārds(-i));

e)

ceļošanas dokuments(-i) (ceļošanas dokumenta(-u) veids, numurs un izdevēja valsts);

f)

dzīvesvietas adrese;

g)

e-pasta adrese;

h)

tālruņa numurs;

i)

uzņēmuma vai organizācijas nosaukums, e-pasta adrese, pasta adrese un tālruņa numurs;

j)

IP adrese.

Šādas datu vienības, ja tās ir pieejamas, pievieno saistītajām vienībām, ko veido vismaz viena no iepriekš uzskaitītajām datu vienībām: vārds(-i), dzimšanas vieta, dzimšanas valsts, dzimums un valstspiederība.

35. pants

Pienākumi un uzdevumi saistībā ar ETIAS kontrolsarakstu

1.   Pirms ievadīt datus ETIAS kontrolsarakstā Eiropols vai dalībvalsts:

a)

nosaka vai informācija ir pietiekami adekvāta, precīza un svarīga, lai to iekļautu ETIAS kontrolsarakstā;

b)

novērtē datu iespējamo ietekmi uz manuāli apstrādāto pieteikumu īpatsvaru;

c)

pārbauda, vai dati atbilst kādam SIS ievadītam brīdinājumam.

2.   eu-LISA 1. punkta b) apakšpunkta novērtējuma nolūkā ievieš speciālu rīku.

3.   Ja 1. punkta c) apakšpunktā minētā pārbaude atklāj, ka dati atbilst kādam SIS ievadītam brīdinājumam, tos ETIAS kontrolsarakstā neievada. Ja ir izpildīti nosacījumi datu izmantošanai, lai ievadītu brīdinājumu SIS, prioritāti piešķir brīdinājuma ievadīšanai SIS.

4.   Dalībvalstis un Eiropols ir atbildīgi par 34. panta 2. punktā minēto datu, ko tie ievada ETIAS kontrolsarakstā, pareizību un to atjaunināšanu.

5.   Eiropols regulāri – un vismaz reizi gadā – pārskata un pārbauda to, vai dati, ko tas ir ievadījis ETIAS kontrolsarakstā, joprojām ir pareizi. Tāpat arī dalībvalstis regulāri – un vismaz reizi gadā – pārskata un pārbauda to, vai dati, ko tās ir ievadījušas ETIAS kontrolsarakstā, joprojām ir pareizi. Eiropols un dalībvalstis izstrādā un īsteno vienotu procedūru, lai nodrošinātu savu pienākumu izpildi atbilstīgi šim punktam.

6.   Pēc pārskatīšanas dalībvalstis un Eiropols datus no ETIAS kontrolsaraksta izņem, ja tiek pierādīts, ka to ievades iemesli vairs nav aktuāli vai ka dati ir novecojuši vai nav atjaunināti.

7.   eu-LISA tehniski izstrādā un mitina ETIAS kontrolsarakstu un novērtēšanas rīku, kas minēti šā panta 1. un 2. punktā. Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka ETIAS kontrolsaraksta un minētā novērtēšanas rīka tehniskās specifikācijas. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 90. panta 2. punktā.

VI NODAĻA

CEĻOŠANAS ATĻAUJAS IZDOŠANA, ATTEIKŠANA, ANULĒŠANA VAI ATCELŠANA

36. pants

Ceļošanas atļaujas izdošana

1.   Ja pieteikuma izskatīšana saskaņā ar III, IV un V nodaļā noteiktajām procedūrām parāda, ka nav faktisku norāžu vai uz faktiskām norādēm balstīta pamatota iemesla secināt, ka personas klātbūtne dalībvalstu teritorijā rada drošības, nelikumīgas imigrācijas vai augstu epidēmijas risku, ETIAS centrālā sistēma vai atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība izdod ceļošanas atļauju.

2.   Gadījumos, ja ir šaubas par to, vai pastāv pietiekami iemesli atteikt ceļošanas atļauju, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienībai ir iespēja, tostarp pēc pārrunām, izdot ceļošanas atļauju ar atzīmi, iesakot robežu iestādēm veikt pārbaudi otrajā līnijā.

Atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība šādu atzīmi var arī pievienot pēc tās dalībvalsts pieprasījuma, ar kuru notiek apspriešanās. Šāda atzīme ir redzama vienīgi robežu iestādēm.

Atzīmi noņem automātiski, tiklīdz robežu iestādes ir veikušas pārbaudi un ieceļošanas ierakstu ir ievadījušas IIS.

3.   Atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienībai ir iespēja pievienot atzīmi, kas robežu iestādēm un citām iestādēm, kurām ir piekļuve datiem ETIAS centrālajā sistēmā, norāda, ka pieteikuma apstrādes laikā konstatētā konkrētā informācijas atbilsme ir novērtēta un ir gūta pārliecība, ka šī ir informācijas viltus atbilsme, vai ka manuālā apstrāde ir parādījusi, ka nebija iemeslu ceļošanas atļaujas atteikšanai.

4.   Komisija pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 89. pantu nolūkā noteikt adekvātas garantijas, paredzot noteikumus un procedūras tam, lai izvairītos no konfliktiem ar brīdinājumiem citās informācijas sistēmās un lai definētu atzīmju pievienošanas nosacījumus, kritērijus un ilgumu, ievērojot šo regulu.

5.   Ceļošanas atļauja ir derīga trīs gadus vai līdz pieteikuma iesniegšanas laikā reģistrētā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa beigām – atkarībā no tā, kurš termiņš beidzas ātrāk, un tā ir derīga dalībvalstu teritorijā.

6.   Ceļošanas atļauja automātiski nepiešķir ieceļošanas vai uzturēšanās tiesības.

37. pants

Ceļošanas atļaujas atteikšana

1.   Ceļošanas atļauju atsaka, ja pieteikuma iesniedzējs:

a)

izmantoja ceļošanas dokumentu, par kuru SIS ir paziņojums, ka tas ir pazaudēts, nozagts, nelikumīgi piesavināts vai atzīts par nederīgu;

b)

rada drošības risku;

c)

rada nelikumīgas imigrācijas risku;

d)

rada augstu epidēmijas risku;

e)

ir persona, par kuru SIS ir ievadīts brīdinājums, lai atteiktu ieceļošanu un uzturēšanos;

f)

neatbild uz papildu informācijas vai dokumentācijas pieprasījumu 27. pantā minētajos termiņos;

g)

neierodas uz 27. panta 4. punktā minētajām pārrunām.

2.   Ceļošanas atļauju atsaka arī tad, ja pieteikuma iesniegšanas brīdī pastāv pamatotas un nopietnas šaubas par datu autentiskumu, pieteikuma iesniedzēja sniegto apliecinājumu un iesniegto apliecinošo dokumentu uzticamību vai to satura ticamību.

3.   Pieteikuma iesniedzējiem, kam ir atteikta ceļošanas atļauja, ir pārsūdzības tiesības. Pārsūdzības ceļ dalībvalstī, kas ir pieņēmusi lēmumu par pieteikumu, saskaņā ar minētās dalībvalsts valsts tiesību aktiem. Atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība sniedz pieteikuma iesniedzējiem informāciju par pārsūdzības procedūru. Informāciju sniedz vienā no to valstu oficiālajām valodām, kuras ir uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 539/2001 II pielikumā un kuras valstspiederīgais ir pieteikuma iesniedzējs.

4.   Iepriekšējs ceļošanas atļaujas atteikums nenozīmē automātisku jauna pieteikuma atteikumu. Jaunu pieteikumu izvērtē, par pamatu ņemot visu pieejamo informāciju.

38. pants

Paziņojums par ceļošanas atļaujas izdošanu vai atteikšanu

1.   Kad ir izdota ceļošanas atļauja, pieteikuma iesniedzējs ar e-pasta pakalpojuma starpniecību nekavējoties saņem paziņojumu, kurā:

a)

skaidri norādīts, ka ceļošanas atļauja ir izdota, un ceļošanas atļaujas pieteikuma numurs;

b)

norādīts ceļošanas atļaujas sākuma un beigu datums;

c)

skaidri norādīts, ka pieteikuma iesniedzējam ieceļošanas laikā būs jāuzrāda tas pats ceļošanas dokuments, kas norādīts pieteikuma veidlapā, un jebkādai ceļošanas dokumenta maiņai būs nepieciešams jauns ceļošanas atļaujas pieteikums;

d)

iekļauts atgādinājums par ieceļošanas nosacījumiem, kas paredzēti Regulas (ES) 2016/399 6. pantā, un to, ka īstermiņa uzturēšanās ir iespējama tikai uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā;

e)

iekļauts atgādinājums par to, ka ceļošanas atļauja pati par sevi nepiešķir automātiskas ieceļošanas tiesības;

f)

iekļauts atgādinājums par to, ka robežu iestādes pie ārējām robežām var pieprasīt apliecinošus dokumentus nolūkā pārbaudīt, vai ir izpildīti ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumi;

g)

iekļauts atgādinājums par to, ka derīga ceļošanas atļauja ir uzturēšanās nosacījums, kam jābūt izpildītam visu īstermiņa uzturēšanās laiku dalībvalstu teritorijā;

h)

ietverta saite uz tīmekļa pakalpojumu, kas minēts Regulas (ES) 2017/2226 13. pantā, lai trešo valstu valstspiederīgie jebkurā brīdī varētu pārbaudīt savu atlikušo atļautās uzturēšanās laiku;

i)

attiecīgā gadījumā norādītas dalībvalstis, uz kurām pieteikuma iesniedzējam ir atļauts ceļot;

j)

ietverta saite uz ETIAS publisko tīmekļa vietni, kurā ir informācija par pieteikuma iesniedzēja iespēju pieprasīt ceļošanas atļaujas atcelšanu, iespēju, ka ceļošanas atļauja var tikt atcelta, ja tās izdošanas nosacījumi vairs netiek izpildīti, un iespēju, ka tā var tikt anulēta, ja kļūst skaidrs, ka tās izdošanas nosacījumi netika izpildīti tās izdošanas laikā;

k)

iekļauta informācija par procedūrām Regulas (EK) Nr. 45/2001 13. līdz 16. pantā un Regulas (ES) 2016/679 15. līdz 18. pantā paredzēto tiesību izmantošanai; Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija un pirmās plānotās uzturēšanās dalībvalsts uzraudzības iestādes datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija, ja ceļošanas atļauju izdevusi ETIAS centrālā sistēma, vai atbildīgās dalībvalsts datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija, ja ceļošanas atļauju izdevusi ETIAS valsts vienība.

2.   Ja ceļošanas atļauja ir atteikta, pieteikuma iesniedzējs ar e-pasta pakalpojuma starpniecību nekavējoties saņem paziņojumu, kurā:

a)

skaidri norādīts, ka ceļošanas atļauja ir atteikta, un ceļošanas atļaujas pieteikuma numurs;

b)

ietverta atsauce uz atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienību, kas atteica ceļošanas atļauju, un norādīta tās adrese;

c)

norādīti iemesli, kāpēc ceļošanas atļauja tika atteikta, norādot kādu no tiem piemērojamiem iemesliem, kas uzskaitīti 37. panta 1. un 2. punktā, dodot iespēju pieteikuma iesniedzējam iesniegt pārsūdzību;

d)

iekļauta informācija par tiesībām iesniegt pārsūdzību un pārsūdzības iesniegšanas termiņu; saite uz 16. panta 7. punktā minēto informāciju tīmekļa vietnē;

e)

iekļauta informācija par procedūrām Regulas (EK) Nr. 45/2001 13. līdz 16. pantā un Regulas (ES) 2016/679 15. līdz 18. pantā paredzēto tiesību izmantošanai; Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja un atbildīgās dalībvalsts uzraudzības iestādes datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija.

3.   Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem standarta veidlapu ceļošanas atļaujas atteikšanai, anulēšanai vai atcelšanai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 90. panta 2. punktā.

39. pants

Dati, kas jāpievieno pieteikuma datnei pēc lēmuma izdot vai atteikt ceļošanas atļauju

1.   Ja ir pieņemts lēmums izdot ceļošanas atļauju, ETIAS centrālā sistēma vai, ja lēmums ir pieņemts pēc manuālas apstrādes, kā noteikts IV nodaļā, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība pieteikuma datnei nekavējoties pievieno šādus datus:

a)

statusa informācija, norādot, ka ir izdota ceļošanas atļauja;

b)

atsauce uz to, vai ceļošanas atļauju izdeva ETIAS centrālā sistēma vai arī tā izdota pēc manuālas apstrādes; pēdējā minētajā gadījumā pievieno atsauci uz atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienību, kura pieņēma lēmumu, un tās adresi;

c)

datums, kad pieņemts lēmums izdot ceļošanas atļauju;

d)

ceļošanas atļaujas derīguma termiņa sākuma un beigu datums;

e)

jebkādas atzīmes, kas pievienotas ceļošanas atļaujai, kā noteikts 36. panta 2. un 3. punktā, kopā ar norādi par iemesliem šādas(-u) atzīmes(-ju) pievienošanai, un papildu informācija, kas attiecas uz pārbaudēm otrajā līnijā 36. panta 2. punkta gadījumā, un papildu informācija, kas attiecas uz robežu iestādēm 36. panta 3. punkta gadījumā.

2.   Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 89. pantu, lai sīkāk definētu tās papildu informācijas veidu, kas var tikt iekļauts, tās valodu un formātus, kā arī atzīmju iemeslus.

3.   Ja ir pieņemts lēmums atteikt ceļošanas atļauju, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība pieteikuma datnei pievieno šādus datus:

a)

statusa informācija, norādot, ka ceļošanas atļauja ir atteikta;

b)

atsauce uz atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienību, kas atteica ceļošanas atļauju, un tās adrese;

c)

datums, kad pieņemts lēmums atteikt ceļošanas atļauju;

d)

iemesli, kāpēc ceļošanas atļauja tika atteikta, norādot kādu no tiem iemesliem, kas uzskaitīti 37. panta 1. un 2. punktā.

4.   Papildus 1. un 3. punktā minētajiem datiem, gadījumā, ja ir pieņemts lēmums ceļošanas atļauju izdot vai atteikt, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība savam galīgajam lēmumam pievieno arī pamatojumu, ja vien minētais lēmums nav atteikums, kura pamatā ir tās dalībvalsts negatīvs atzinums, ar kuru notikusi apspriešanās.

40. pants

Ceļošanas atļaujas anulēšana

1.   Ceļošanas atļauju anulē, ja atklājas, ka tās izdošanas laikā netika izpildīti nosacījumi tās izdošanai. Ceļošanas atļauju anulē, pamatojoties uz vienu vai vairākiem 37. panta 1. un 2. punktā noteiktajiem ceļošanas atļaujas atteikuma iemesliem.

2.   Ja dalībvalsts rīcībā ir pierādījumi, ka ceļošanas atļaujas izdošanas laikā netika izpildīti nosacījumi tās izdošanai, minētās dalībvalsts ETIAS valsts vienība anulē ceļošanas atļauju.

3.   Personai, kuras ceļošanas atļauja ir anulēta, ir pārsūdzības tiesības. Pārsūdzības iesniedz dalībvalstī, kas ir pieņēmusi lēmumu par anulēšanu un saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība sniedz pieteikuma iesniedzējiem informāciju par pārsūdzības procedūru. Šādu informāciju sniedz vienā no to valstu oficiālajām valodām, kuras ir uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 539/2001 II pielikumā un kuras valstspiederīgais ir pieteikuma iesniedzējs.

4.   Darbinieks, kas veicis riska novērtējumu, pieteikuma datnē reģistrē lēmuma anulēt ceļošanas atļauju pamatojumu.

41. pants

Ceļošanas atļaujas atcelšana

1.   Ceļošanas atļauju atceļ, ja atklājas, ka vairs netiek izpildīti nosacījumi tās izdošanai. Ceļošanas atļauju atceļ, pamatojoties uz vienu vai vairākiem 37. panta 1. punktā noteiktajiem ceļošanas atļaujas atteikuma iemesliem.

2.   Ja dalībvalsts rīcībā ir pierādījumi, ka vairs netiek izpildīti nosacījumi tās izdošanai, šīs dalībvalsts ETIAS valsts vienība atceļ ceļošanas atļauju.

3.   Neskarot 2. punktu, ja SIS ir izdots jauns brīdinājums par jaunu ieceļošanas un uzturēšanās atteikumu vai brīdinājums attiecībā uz ceļošanas dokumentu, kas paziņots kā pazaudēts, nozagts, nelikumīgi piesavināts vai atzīts par nederīgu, SIS informē ETIAS centrālo sistēmu. ETIAS centrālā sistēma pārbauda, vai šis jaunais brīdinājums atbilst kādai derīgai ceļošanas atļaujai. Ja tas tā ir, ETIAS centrālā sistēma nosūta pieteikuma datni tās dalībvalsts ETIAS valsts vienībai, kura ievadīja brīdinājumu. Ja izdots jauns brīdinājums par jaunu ieceļošanas un uzturēšanās atteikumu, ETIAS valsts vienība ceļošanas atļauju atceļ. Ja ceļošanas atļauja ir piesaistīta ceļošanas dokumentam, par kuru SIS vai SLTD paziņots, ka tas nozaudēts, nozagts, nelikumīgi piesavināts vai atzīts par nederīgu, ETIAS valsts vienība manuāli apstrādā pieteikuma datni.

4.   Jaunus datus, ko ievada ETIAS kontrolsarakstā, salīdzina ar pieteikuma datņu datiem ETIAS centrālajā sistēmā. ETIAS centrālā sistēma pārbauda, vai minētie jaunie dati atbilst kādai derīgai ceļošanas atļaujai. Ja tas tā ir, ETIAS centrālā sistēma pieteikuma datni nosūta tās dalībvalsts ETIAS valsts vienībai, kura jaunos datus ir ievadījusi, vai – ja jaunos datus ir ievadījis Eiropols – tās dalībvalsts ETIAS valsts vienībai, ko pieteikuma iesniedzējs norādījis kā pirmās plānotās uzturēšanās dalībvalsti saskaņā ar 17. panta 2. punkta j) apakšpunktu. Minētā ETIAS valsts vienība izvērtē drošības risku un atceļ ceļošanas atļauju, ja tā secina, ka nosacījumi tās piešķiršanai vairs netiek izpildīti.

5.   Ja IIS tiek ievadīts ieceļošanas atteikuma ieraksts attiecībā uz derīgas ceļošanas atļaujas turētāju un minēto ierakstu pamato Regulas (ES) 2016/399 V pielikuma B daļas B vai I punktā uzskaitītie iemesli, ETIAS centrālā sistēma pieteikuma datni nosūta tās dalībvalsts ETIAS valsts vienībai, kura ieceļošanu ir atteikusi. Minētā ETIAS valsts vienība izvērtē, vai joprojām tiek izpildīti nosacījumi ceļošanas atļaujas piešķiršanai, un, ja tie vairs netiek izpildīti, atceļ ceļošanas atļauju.

6.   Darbinieks, kas veicis riska novērtējumu, pieteikuma datnē reģistrē lēmuma atcelt ceļošanas atļauju pamatojumu.

7.   Pieteikuma iesniedzējam, kura ceļošanas atļauja ir atcelta, ir pārsūdzības tiesības. Pārsūdzības iesniedz dalībvalstī, kas ir pieņēmusi lēmumu par atcelšanu, saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība sniedz pieteikuma iesniedzējiem informāciju par pārsūdzības procedūru. Šo informāciju sniedz vienā no to valstu oficiālajām valodām, kuras ir uzskaitītas Padomes Regulas (EK) Nr. 539/2001 II pielikumā un kuras valstspiederīgais ir pieteikuma iesniedzējs.

8.   Ceļošanas atļauju var atcelt pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma. Par šādi atceltu ceļošanas atļauju pārsūdzība nav iespējama. Ja pieteikuma iesniedzējs šāda pieprasījuma iesniegšanas brīdī atrodas kādas dalībvalsts teritorijā, atcelšana stājas spēkā brīdī, tiklīdz pieteikuma iesniedzējs ir izceļojis no minētās teritorijas un no brīža, kad IIS ir izveidots attiecīgais ieceļošanas/izceļošanas ieraksts saskaņā ar 16. panta 3. punktu un 17. panta 2. punktu Regulā (ES) 2017/2226.

42. pants

Paziņojums par ceļošanas atļaujas anulēšanu vai atcelšanu

Ja ceļošanas atļauja ir anulēta vai atcelta, pieteikuma iesniedzējs ar e-pasta pakalpojuma starpniecību nekavējoties saņem paziņojumu, kurā:

a)

skaidri norādīts, ka ceļošanas atļauja ir anulēta vai atcelta, un ceļošanas atļaujas pieteikuma numurs;

b)

ietverta atsauce uz atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienību, kas ceļošanas atļauju anulēja vai atcēla, un norādīta tās adrese;

c)

norādīti iemesli, kāpēc ceļošanas atļauja tika anulēta vai atcelta, norādot kādu no tiem piemērojamiem iemesliem, kas uzskaitīti 37. panta 1. un 2. punktā, dodot iespēju pieteikuma iesniedzējam iesniegt pārsūdzību;

d)

iekļauta informācija par tiesībām iesniegt pārsūdzību un pārsūdzības iesniegšanas termiņu; saite uz 16. panta 7. punktā minēto informāciju tīmekļa vietnē;

e)

skaidri norādīts, ka derīga ceļošanas atļauja ir uzturēšanās nosacījums, kam jābūt izpildītam visu īstermiņa uzturēšanās laiku dalībvalstu teritorijā;

f)

iekļauta informācija par procedūrām Regulas (EK) Nr. 45/2001 13. līdz 16. pantā un Regulas (ES) 2016/679 15. līdz 18. pantā paredzēto tiesību izmantošanai; Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja un atbildīgās dalībvalsts uzraudzības iestādes datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija.

43. pants

Dati, kas jāpievieno pieteikuma datnei pēc lēmuma anulēt vai atcelt ceļošanas atļauju

1.   Ja ir pieņemts lēmums ceļošanas atļauju anulēt vai atcelt, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība, kas ceļošanas atļauju anulēja vai atcēla, pieteikuma datnei nekavējoties pievieno šādus datus:

a)

statusa informācija, norādot, ka ceļošanas atļauja ir anulēta vai atcelta;

b)

atsauce uz atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienību, kas ceļošanas atļauju atcēla vai anulēja, un tās adrese; un

c)

datums, kad pieņemts lēmums anulēt vai atcelt ceļošanas atļauju.

2.   Atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība, kas ceļošanas atļauju anulēja vai atcēla, pieteikuma datnē norāda arī kādu(-us) no tiem piemērojamiem anulēšanas vai atcelšanas iemesliem, kas uzskaitīti 37. panta 1. un 2. punktā, vai to, ka ceļošanas atļauja tika atcelta pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma saskaņā ar 41. panta 8. punktu.

44. pants

Ceļošanas atļaujas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu izdošana, pamatojoties uz humāniem apsvērumiem, valsts interesēm vai starptautiskām saistībām

1.   Ja pieteikums ir atzīts par pieņemamu saskaņā ar 19. pantu, dalībvalsts, uz kuru attiecīgais trešās valsts valstspiederīgais plāno ceļot, var izņēmuma kārtā izdot ceļošanas atļauju ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, ja minētā dalībvalsts to uzskata par nepieciešamu, pamatojoties uz humāniem apsvērumiem saskaņā ar tās valsts tiesībām, uz valsts interesēm vai starptautiskām saistībām, neraugoties uz to, ka:

a)

manuālā apstrāde saskaņā ar 26. pantu vēl nav pabeigta; vai

b)

ceļošanas atļauja ir atteikta, anulēta vai atcelta.

Šādas atļaujas parasti būs derīgas tikai izdevējas dalībvalsts teritorijā. Tomēr, izņēmuma kārtā, tās var būt izdotas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, aptverot vairākas dalībvalstis, ja vien katra šāda dalībvalsts ar savas ETIAS valsts vienības starpniecību tam ir devusi piekrišanu. Ja ETIAS valsts vienība apsver iespēju izdot ceļošanas atļauju ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, aptverot vairākas dalībvalstis, minētā atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība apspriežas ar minētajām dalībvalstīm.

Ja ceļošanas atļauja ar ierobežotu teritoriālo derīgumu ir pieprasīta vai izdota šā punkta pirmās daļas a) apakšpunktā minētajos apstākļos, tas nepārtrauc tāda pieteikuma manuālu apstrādi, kas ļauj izdot ceļošanas atļauju, kurai nav ierobežota teritoriālā derīguma.

2.   Šā panta 1. punkta vajadzībām un kā minēts publiskajā tīmekļa vietnē un lietotnē mobilajām ierīcēm, pieteikuma iesniedzējs var sazināties ar ETIAS centrālo vienību, norādot savu pieteikuma numuru, dalībvalsti, uz kuru viņš plāno ceļot, un to, ka viņa ceļojuma nolūks ir balstīts uz humāniem apsvērumiem vai tas ir saistīts ar starptautiskām saistībām. Ja šāda saziņa notiek, ETIAS centrālā vienība informē tās dalībvalsts ETIAS valsts vienību, uz kuru šis trešās valsts valstspiederīgais plāno ceļot, un informāciju reģistrē pieteikuma datnē.

3.   Tās dalībvalsts ETIAS valsts vienība, uz kuru šis trešās valsts valstspiederīgais plāno ceļot, no pieteikuma iesniedzēja var pieprasīt papildu informāciju vai dokumentāciju un var noteikt termiņu, līdz kuram šāda papildu informācija vai dokumentācija ir jāiesniedz. Šādu pieprasījumu paziņo, izmantojot 6. panta 2. punkta f) apakšpunktā minēto e-pasta pakalpojumu, uz e-pasta adresi, kas pieteikuma datnē norādīta kā kontaktinformācija, un tajā norāda sarakstu ar valodām, kurās informāciju vai dokumentāciju var iesniegt. Minētajā sarakstā iekļauj vismaz angļu vai franču, vai vācu valodu, ja vien tajā nav iekļauta tās trešās valsts oficiālā valoda, par kuras valstspiederīgo pieteikuma iesniedzējs ir sevi pasludinājis. Pieteikuma iesniedzējam nav jāiesniedz oficiāls tulkojums minētajās valodās. Pieteikuma iesniedzējs sniedz papildu informāciju vai dokumentāciju tieši ETIAS valsts vienībai ar 6. panta 2. punkta g) apakšpunktā minētā droša konta pakalpojuma starpniecību. Pēc papildu informācijas vai dokumentācijas iesniegšanas ETIAS centrālā sistēma minēto informāciju vai dokumentāciju reģistrē un saglabā pieteikuma datnē. Papildu informāciju vai dokumentāciju, kas reģistrēta pieteikuma datnē, aplūko tikai nolūkā izvērtēt pieteikumu un pieņemt lēmumu par to, nolūkā pārvaldīt pārsūdzības procedūru vai nolūkā apstrādāt jaunu tā paša pieteikuma iesniedzēja pieteikumu.

4.   Ceļošanas atļauja ar ierobežotu teritoriālo derīgumu ir derīga ne ilgāk kā 90 dienas no pirmās ieceļošanas datuma, pamatojoties uz minēto atļauju.

5.   Ceļošanas atļaujās, kas izdotas saskaņā ar šo pantu, var iekļaut atzīmi atbilstīgi 36. panta 2. vai 3. punktam.

6.   Ja izdod ceļošanas atļauju ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, ETIAS valsts vienība, kas minēto atļauju izdeva, pieteikuma datnē pievieno šādus datus:

a)

statusa informācija, norādot, ka ir izdota ceļošanas atļauja ar ierobežotu teritoriālo derīgumu;

b)

dalībvalsts(-is), uz kuru(-ām) ceļošanas atļaujas turētājs ir tiesīgs ceļot, un minētās ceļošanas atļaujas derīguma termiņš;

c)

tās dalībvalsts ETIAS valsts vienība, kas izdeva ceļošanas atļauju ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, un tās adrese;

d)

datums, kurā pieņemts lēmums izdot ceļošanas atļauju ar ierobežotu teritoriālo derīgumu;

e)

atsauce uz izmantotajiem humāniem apsvērumiem, valsts interešu iemesliem vai starptautiskajām saistībām;

f)

jebkādas atzīmes, kas pievienotas ceļošanas atļaujai, kā noteikts 36. panta 2. un 3. punktā, kopā ar norādi par iemesliem šādas(-u) atzīmes(-ju) pievienošanai, un papildu informācija, kas attiecas uz pārbaudēm otrajā līnijā 36. panta 2. punkta gadījumā, un papildu informācija, kas attiecas uz robežu iestādēm 36. panta 3. punkta gadījumā.

Ja ETIAS valsts vienība izdod ceļošanas atļauju ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, pieteikuma iesniedzējam nekādu informāciju vai dokumentāciju neiesniedzot, minētā ETIAS valsts vienība attiecīgu informāciju un dokumentāciju reģistrē un saglabā pieteikuma datnē, kas pamato minēto lēmumu.

7.   Ja ir izdota ceļošanas atļauja ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, pieteikuma iesniedzējs ar e-pasta pakalpojuma starpniecību saņem paziņojumu, kurā:

a)

skaidri norādīts, ka ceļošanas atļauja ar ierobežotu teritoriālo derīgumu ir izdota, un norādīts ceļošanas atļaujas pieteikuma numurs;

b)

norādīts ceļošanas atļaujas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu sākuma un beigu datums;

c)

skaidri norādītas dalībvalstis, uz kurām minētās atļaujas turētājs ir tiesīgs ceļot, un tas, ka viņš var ceļot tikai minēto dalībvalstu teritorijā;

d)

iekļauts atgādinājums par to, ka derīga ceļošanas atļauja ir uzturēšanās nosacījums, kam jābūt izpildītam visu īstermiņa uzturēšanās laiku tās dalībvalsts teritorijā, attiecībā uz kuru izdota ceļošanas atļauja ar ierobežotu teritoriālo derīgumu;

e)

ietverta saite uz tīmekļa pakalpojumu, kas minēts Regulas (ES) 2017/2226 13. pantā, lai trešo valstu valstspiederīgie jebkurā brīdī varētu pārbaudīt savu atlikušo atļautās uzturēšanās laiku.

VII NODAĻA

ETIAS IZMANTOŠANA PĀRVADĀTĀJU VAJADZĪBĀM

45. pants

Pārvadātāju piekļuve datiem pārbaudes veikšanai

1.   Gaisa pārvadātāji, jūras pārvadātāji un starptautiskie pārvadātāji, kas pārvadā cilvēku grupas pa sauszemi ar autobusiem, nosūta vaicājumu ETIAS informācijas sistēmai, lai pārbaudītu, vai trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas ceļošanas atļaujas prasība, ir vai nav derīga ceļošanas atļauja.

2.   Droša piekļuve 6. panta 2. punkta k) apakšpunktā minētajai pārvadātāju vārtejai, ietverot iespēju izmantot mobilus tehniskos risinājumus, ļauj pārvadātājiem veikt šā panta1. punktā minēto vaicājumu pirms pasažiera iekāpšanas transportlīdzeklī. Pārvadātājs sniedz ceļošanas dokumenta mašīnlasāmajā joslā ietvertos datus un norāda ieceļošanas dalībvalsti. Piemērojot atkāpi lidostas tranzīta gadījumā, pārvadātājam nav pienākuma pārbaudīt, vai trešās valsts valstspiederīgajam ir derīga ceļošanas atļauja.

ETIAS informācijas sistēma, izmantojot pārvadātāju vārteju, sniedz pārvadātājiem atbildi “OK”/“NOT OK”, norādot, vai personai ir/nav derīga ceļošanas atļauja. Ja ir izdota ceļošanas atļauja ar ierobežotu teritoriālo derīgumu saskaņā ar 44. pantu, ETIAS centrālās sistēmas sniegtajā atbildē ņem vērā dalībvalsti(-is), attiecībā uz kuru(-ām) atļauja ir derīga, kā arī pārvadātāja norādīto ieceļošanas dalībvalsti. Pārvadātāji var saglabāt nosūtīto informāciju un saņemto atbildi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Atbildi “OK”/“NOT OK” neuzskata par lēmumu atļaut vai atteikt ieceļošanu saskaņā ar Regulu (ES) 2016/399.

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem sīki izstrādātus noteikumus par pārvadātāju vārtejas darbības nosacījumiem un piemērojamajiem datu aizsardzības un drošības noteikumiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 90. panta 2. punktā.

3.   Komisija ar īstenošanas aktiem ņem izveido tikai un vienīgi pārvadātājiem paredzētu autentifikācijas shēmu, lai pienācīgi pilnvarotiem pārvadātāju darbiniekiem nodrošinātu piekļuvi pārvadātāju vārtejai šā panta 2. punkta nolūkos. Veidojot autentifikācijas shēmu, vērā ņem informācijas drošības riska pārvaldību un integrētas datu aizsardzības un datu aizsardzības pēc noklusējuma principus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 90. panta 2. punktā.

4.   Pārvadātāju vārteja izmanto atsevišķu lasāmrežīma datubāzi, kuru katru dienu atjaunina, izmantojot minimālās nepieciešamās datu, kas glabāti ETIAS, apakškopas vienvirziena ieguvi. eu-LISA atbild par pārvadātāju vārtejas un tajā uzglabāto personas datu drošību un par procesu personas datu iegūšanai atsevišķajā lasāmrežīma datubāzē.

5.   Uz šā panta 1. punktā minētajiem pārvadātājiem attiecas sankcijas, kas paredzētas saskaņā ar Konvencijas, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu (1985. gada 14. jūnijs) starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām (“Konvencija, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu”), 26. panta 2. punktu un Padomes Direktīvas 2001/51/EK (40) 4. pantu, ja viņi pārvadā trešo valstu valstspiederīgos, kuriem nav derīgas ceļošanas atļaujas, neraugoties uz to, ka uz viņiem attiecas prasība par ceļošanas atļauju.

6.   Atkāpjoties no šā panta 5. punkta, ja saistībā ar vienu un to pašu trešās valsts valstspiederīgo uz šā panta 1. punktā minētajiem pārvadātājiem jau attiecas sankcijas, kas paredzētas saskaņā ar Konvencijas, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, 26. panta 2. punktu un ar 4. pantu Direktīvā 2001/51/EK, šā panta 5. punktā minētās sankcijas nepiemēro.

7.   Lai īstenotu 5. punktu vai risinātu jebkuru iespējamu strīdu, kuru radījusi tā piemērošana, eu-LISA glabā reģistra ierakstus par visām datu apstrādes darbībām, ko pārvadātāji veikuši pārvadātāju vārtejā. Minētie reģistra ieraksti parāda katras darbības datumu un laiku, pārbaudēm izmantotos datus, pārvadātāju vārtejas pārraidītos datus un attiecīgā pārvadātāja nosaukumu.

Reģistra ierakstus glabā divus gadus. Ierakstus ar pienācīgiem pasākumiem aizsargā pret neatļautu piekļuvi.

8.   Ja trešo valstu valsts valstspiederīgajiem ieceļošana ir atteikta, jebkuram pārvadātājam, kurš pa gaisu, jūru un sauszemi viņus ir atgādājis līdz ārējām robežām, ir nekavējoties atkal par viņiem jāuzņemas atbildība. Pēc robežu iestāžu pieprasījuma pārvadātājiem ir pienākums trešo valstu valstspiederīgos atgriezt uz to trešo valsti, no kuras tie tika atvesti, uz to trešo valsti, kura izdeva ceļošanas dokumentu, uz kura pamata tie ceļoja, vai uz jebkuru citu trešo valsti, kurā viņus noteikti uzņems.

9.   Atkāpjoties no 1. punkta, pārvadātājiem, kas pārvadā cilvēku grupas pa sauszemi ar autobusiem, pirmajos trīs gados pēc ETIAS darbības sākšanas 1. punktā minētā pārbaude ir fakultatīva un 5. punktā minētos noteikumus viņiem nepiemēro.

46. pants

Rezerves procedūras gadījumā, ja pārvadātāji nevar piekļūt datiem tehnisku iemeslu dēļ

1.   Ja tehniski nav iespējams veikt 45. panta 1. punktā minēto vaicājumu kādas ETIAS informācijas sistēmas daļas atteices dēļ, pārvadātāji ir atbrīvoti no pienākuma pārbaudīt, vai personai ir derīga ceļošanas atļauja. Ja šādu atteici konstatē eu-LISA, ETIAS centrālā vienība informē pārvadātājus. Tā arī informē pārvadātājus, kad atteice ir novērsta. Ja šādu atteici konstatē pārvadātāji, tie var informēt ETIAS centrālo vienību.

2.   Šā panta 1. punktā minētajos gadījumos 45. panta 5. punktā minētās sankcijas pārvadātājiem nepiemēro.

3.   Ja ilgstošu laiku pārvadātājam tehniski nav iespējams veikt 45. panta 1. punktā minēto aplūkošanas vaicājumu citu iemeslu dēļ, kas nav kādas ETIAS informācijas sistēmas daļas atteice, attiecīgais pārvadātājs informē ETIAS centrālo vienību.

4.   Komisija ar īstenošanas aktu nosaka šajā pantā minēto rezerves procedūru elementus. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 90. panta 2. punktā.

VIII NODAĻA

ETIAS IZMANTOŠANA ROBEŽU IESTĀŽU VAJADZĪBĀM PIE ĀRĒJĀM ROBEŽĀM

47. pants

Piekļuve datiem pārbaudes veikšanai pie ārējām robežām

1.   Robežu iestādes, kuru kompetencē ir robežpārbaužu veikšana ārējo robežu šķērsošanas vietās saskaņā ar Regulu (ES) 2016/399, aplūko informāciju ETIAS centrālajā sistēmā, izmantojot ceļošanas dokumenta mašīnlasāmās joslas datus.

2.   ETIAS centrālā sistēma sniedz atbildi, norādot,

a)

vai personai ir derīga ceļošanas atļauja, un gadījumā, ja ir izdota ceļošanas atļauja ar ierobežotu teritoriālo derīgumu saskaņā ar 44. pantu – dalībvalsti(-is), attiecībā uz kuru(-ām) tā ir derīga;

b)

jebkuru atzīmi, kas pievienota ceļošanas atļaujai saskaņā ar 36. panta 2. punktu un 3. punktu;

c)

vai ceļošanas atļaujas derīguma termiņš beigsies nākamo 90 dienu laikā, un atlikušo derīguma termiņu;

d)

datus, kas minēti 17. panta 2. punkta k) un l) apakšpunktā.

3.   Ja ceļošanas atļauja beigsies nākamo 90 dienu laikā, robežu iestādes informē minētās ceļošanas atļaujas turētāju par atlikušo derīguma termiņu, par iespēju iesniegt pieteikumu jaunai ceļošanas atļaujai, pat uzturoties dalībvalstu teritorijā, un par pienākumu, kas paredz, ka visā īstermiņa uzturēšanās laikā personai ir jābūt derīgai ceļošanas atļaujai. Minēto informāciju sniedz vai nu robežsargs robežpārbaužu brīdī, vai ar aprīkojumu, kas ir uzstādīts robežšķērsošanas vietā un kas ļauj trešās valsts valstspiederīgajam ielūkoties pārbaudes rīkā, kas minēts 31. pantā. Turklāt šo informāciju sniedz, izmantojot 16. pantā minēto publisko tīmekļa vietni. ETIAS centrālā sistēma ar e-pasta pakalpojuma starpniecību arī automātiski sniedz minētās ceļošanas atļaujas turētājam to pašu informāciju.

4.   Ja ETIAS centrālā sistēma sniedz atbildi, norādot uz atzīmi, kas ceļošanas atļaujai pievienota saskaņā ar 36. panta 2. punktu, robežu iestādes veic pārbaudi otrajā līnijā. Nolūkā veikt pārbaudi otrajā līnijā tās drīkst aplūkot pieteikuma datnē pievienoto papildu informāciju saskaņā ar 39. panta 1. punkta e) apakšpunktu vai 44. panta 6. punkta f) apakšpunktu.

Ja ETIAS centrālā sistēma sniedz atbildi, norādot 36. panta 3. punktā minēto atzīmi, un ja ir nepieciešamas papildu pārbaudes, robežu iestādes var piekļūt ETIAS centrālajai sistēmai, lai iegūtu 39. panta 1. punkta e) apakšpunktā vai 44. panta 6. punkta f) apakšpunktā paredzēto papildu informāciju.

48. pants

Rezerves procedūras gadījumā, ja datiem pie ārējām robežām nevar piekļūt tehnisku iemeslu dēļ

1.   Ja ETIAS informācijas sistēmas jebkuras daļas atteices dēļ tehniski nav iespējams veikt 47. panta 1. punktā minēto aplūkošanu, ETIAS centrālā vienība to paziņo robežu iestādēm un dalībvalstu ETIAS valsts vienībām.

2.   Ja dalībvalsts valsts robežu infrastruktūras atteices dēļ tehniski nav iespējams veikt 47. panta 1. punktā minēto meklēšanu, robežu iestādes to paziņo ETIAS centrālajai vienībai un minētās dalībvalsts ETIAS valsts vienībai. ETIAS centrālā vienība tad nekavējoties informē eu-LISA un Komisiju.

3.   Abos šā panta 1. un 2. punktā minētajos gadījumos robežu iestādes ievēro savus valsts ārkārtas rīcības plānus. Saskaņā ar Regulu (ES) 2016/399 valsts ārkārtas rīcības plāns var atļaut robežu iestādēm uz laiku atkāpties no šīs regulas 47. panta 1. punktā minētā pienākuma aplūkot informāciju ETIAS centrālajā sistēmā.

4.   Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem paraugu ārkārtas rīcības plāniem šā panta 1. un 2. punktā minētajiem gadījumiem, tostarp procedūras, kas jāievēro robežu iestādēm. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 90. panta 2. punktā. Dalībvalstis pieņem savus valsts ārkārtas rīcības plānus, izmantojot par pamatu ārkārtas rīcības plānu paraugus, kuri pēc vajadzības pielāgoti valsts līmenī.

IX NODAĻA

ETIAS IZMANTOŠANA IMIGRĀCIJAS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM

49. pants

Imigrācijas iestāžu piekļuve datiem

1.   Nolūkā pārbaudīt vai verificēt to, vai ir izpildīti ieceļošanas vai uzturēšanās nosacījumi dalībvalstu teritorijā, un nolūkā veikt attiecīgos ar to saistītos pasākumus dalībvalstu imigrācijas iestādēm ir piekļuve meklēšanai ETIAS centrālajā sistēmā ar datiem, kas minēti 17. panta 2. punkta a)-e) apakšpunktā.

2.   Piekļuvi ETIAS centrālajai sistēmai saskaņā ar šā panta 1. punktu atļauj tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

IIS ir veikta iepriekšēja meklēšana saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 26. pantu; un

b)

šīs meklēšanas rezultāts parāda, ka IIS nav neviena ieceļošanas ieraksta, kas atbilst trešās valsts valstspiederīgā klātbūtnei dalībvalstu teritorijā.

Ja nepieciešams, šā punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktā minēto nosacījumu izpildi pārbauda, piekļūstot reģistriem IIS, kuri izveidoti atbilstīgi Regulas (ES) 2017/2226 46. pantam, kas atbilst šā punkta pirmās daļas a) apakšpunktā minētajai meklēšanai un minētās daļas b) apakšpunktā minētajai atbildei.

3.   ETIAS centrālā sistēma sniedz atbildi, norādot, vai personai ir vai nav derīga ceļošanas atļauja, un – gadījumā, ja ir izdota ceļošanas atļauja ar ierobežotu teritoriālo derīgumu saskaņā ar 44. pantu, – dalībvalstis, attiecībā uz kurām minētā atļauja ir derīga. ETIAS centrālā sistēma arī norāda, vai ceļošanas atļauja beigsies nākamo 90 dienu laikā, un atlikušo derīguma termiņu.

Attiecībā uz nepilngadīgajiem imigrācijas iestādēm ir arī piekļuve informācijai saistībā ar personu, kura attiecībā uz ceļotāju īsteno vecāku varu vai likumīga aizbildņa tiesības, kas minēta 17. panta 2. punkta k) apakšpunktā.

X NODAĻA

PROCEDŪRA UN NOSACĪJUMI PIEKĻUVEI ETIAS CENTRĀLAJAI SISTĒMAI TIESĪBAIZSARDZĪBAS NOLŪKOS

50. pants

Dalībvalstu izraudzītās iestādes

1.   Dalībvalstis izraugās iestādes, kurām ir tiesības pieprasīt ETIAS centrālajā sistēmā reģistrēto datu aplūkošanu, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus.

2.   Katra dalībvalsts izraugās centrālo piekļuves punktu, kuram ir piekļuve ETIAS centrālajai sistēmai. Centrālais piekļuves punkts pārbauda, vai ir izpildīti 52. pantā paredzētie nosacījumi piekļuves ETIAS centrālajai sistēmai pieprasīšanai.

Izraudzītā iestāde un centrālais piekļuves punkts var būt vienas organizācijas daļa, ja tas ir atļauts valsts tiesību aktos, bet, pildot šajā regulā paredzētos uzdevumus, centrālais piekļuves punkts rīkojas pilnīgi neatkarīgi no izraudzītajām iestādēm. Centrālais piekļuves punkts ir nošķirts no izraudzītajām iestādēm un nesaņem no tām norādījumus par tādas pārbaudes iznākumu, kuru tas veic neatkarīgi.

Dalībvalstis var izraudzīties vairāk nekā vienu centrālo piekļuves punktu, lai atspoguļotu savu organizatorisko un administratīvo struktūru saskaņā ar savām konstitucionālajām vai citām juridiskajām prasībām.

Dalībvalstis paziņo eu-LISA un Komisijai par savām izraudzītajām iestādēm un par saviem centrālajiem piekļuves punktiem un var jebkurā laikā grozīt vai aizstāt savus paziņojumus.

3.   Valsts līmenī katrai dalībvalstij ir saraksts ar izraudzīto iestāžu operatīvajām vienībām, kam ir tiesības pieprasīt ETIAS centrālajā sistēmā glabāto datu aplūkošanu, izmantojot centrālos piekļuves punktus.

4.   Tikai pienācīgi pilnvarotiem centrālo piekļuves punktu darbiniekiem ir atļauts piekļūt ETIAS centrālajai sistēmai saskaņā ar 51. un 52. pantu.

51. pants

Procedūra piekļuvei ETIAS centrālajai sistēmai tiesībaizsardzības nolūkos

1.   Šīs regulas 50. panta 3. punktā minētā operatīvā vienība 50. panta 2. punktā minētajam centrālajam piekļuves punktam iesniedz pamatotu elektronisku vai rakstisku pieprasījumu par ETIAS centrālajā sistēmā glabāto datu konkrēta kopuma aplūkošanu. Ja pieprasa 17. panta 2. punkta i) apakšpunktā un 4. punkta a)–c) apakšpunktā minēto datu aplūkošanu, pamatotajā elektroniskajā vai rakstiskajā pieprasījumā ietver pamatojumu nepieciešamībai aplūkot šos konkrētos datus.

2.   Kad centrālais piekļuves punkts saņem piekļuves pieprasījumu, tas pārbauda, vai ir izpildīti 52. pantā minētie piekļuves nosacījumi, tostarp pārbaudot, vai 17. panta 2. punkta i) apakšpunktā un 17. panta 4. punkta a)–c) apakšpunktā minētais pieprasījums par datu aplūkošanu ir pamatots.

3.   Ja 52. pantā minētie piekļuves nosacījumi ir izpildīti, centrālais piekļuves punkts apstrādā pieprasījumu. ETIAS centrālajā sistēmā glabātos datus, kam piekļuvis centrālais piekļuves punkts, nosūta operatīvajai vienībai, kura iesniegusi pieprasījumu, tā, lai nebūtu apdraudēta datu drošība.

4.   Steidzamības gadījumā, kad ir jānovērš tūlītējs apdraudējums cilvēka dzīvībai, kas saistīts ar teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, centrālais piekļuves punkts apstrādā pieprasījumu nekavējoties un tikai ex post pārbauda, vai ir izpildīti visi 52. pantā minētie nosacījumi, tostarp, vai faktiski pastāvēja steidzams gadījums. Ex post pārbaudi veic bez liekas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā septiņas darba dienas pēc pieprasījuma apstrādes.

Ja ex post pārbaudē atklāj, ka ETIAS centrālajā sistēmā reģistrēto datu aplūkošana vai piekļuve tiem nebija pamatota, visas iestādes, kuras ir piekļuvušas šādiem datiem, dzēš datus, kuriem piekļūts no ETIAS centrālās sistēmas. Šīs iestādes par dzēšanu informē attiecīgo centrālo piekļuves punktu dalībvalstī, kurā tika izdarīts pieprasījums.

52. pants

Nosacījumi dalībvalstu izraudzīto iestāžu piekļuvei ETIAS centrālajā sistēmā reģistrētajiem datiem

1.   Izraudzītās iestādes var pieprasīt aplūkot ETIAS centrālajā sistēmā glabātos datos, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

a)

piekļuve datu aplūkošanas nolūkā ir vajadzīga, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu;

b)

piekļuve datu aplūkošanas nolūkā ir vajadzīga un samērīga konkrētajā lietā; un

c)

pastāv pierādījumi vai pamatoti iemesli uzskatīt, ka ETIAS centrālajā sistēmā glabātu datu aplūkošana palīdzēs novērst, atklāt vai izmeklēt jebkuru no attiecīgajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, jo īpaši, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka persona, kuru tur aizdomās par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, šāda nodarījuma izdarītājs vai tajā cietušais ietilpst kādā no ceļotāju kategorijām, uz ko attiecas šī regula.

2.   Datu aplūkošana ETIAS centrālajā sistēmā ir ierobežota tā, ka meklēšana ir iespējama tikai ar vienu vai vairākām šādām pieteikuma datnē reģistrētām datu vienībām:

a)

uzvārds un, ja pieejams, vārds(-i);

b)

citi vārdi (pieņemtais vārds(-i), skatuves vārds(-i), ierastais vārds(-i));

c)

ceļošanas dokumenta numurs;

d)

dzīvesvietas adrese;

e)

e-pasta adrese;

f)

tālruņa numuri;

g)

IP adrese.

3.   Datu aplūkošanu ETIAS centrālajā sistēmā, izmantojot 2. punktā uzskaitītos datus, var papildināt ar šādiem pieteikuma datnē reģistrētiem datiem, lai konkretizētu meklēšanu:

a)

valstspiederība vai valstspiederības;

b)

dzimums;

c)

dzimšanas datums vai vecuma grupa.

4.   Ja tiek konstatēta informācijas atbilsme ar pieteikuma datnē reģistrētiem datiem, datu aplūkošana ETIAS centrālajā sistēmā sniedz piekļuvi datiem, kas minēti 17. panta 2. punkta a)–g) un j)–m) apakšpunktā un reģistrēti minētajā pieteikuma datnē, kā arī datiem, kuri ievadīti minētajā pieteikuma datnē saistībā ar ceļošanas atļaujas izdošanu, atteikšanu, anulēšanu vai atcelšanu saskaņā ar 39. un 43. pantu. Piekļuvi 17. panta 2. punkta i) apakšpunktā un 4. punkta a)–c) apakšpunktā minētajiem datiem, kas reģistrēti pieteikuma datnē, piešķir tikai tad, ja operatīvā vienība minēto datu aplūkošanu ir tieši pieprasījusi pamatotā elektroniskā vai rakstiskā pieprasījumā, kurš iesniegts saskaņā ar 51. panta 1. punktu un ja centrālais piekļuves punkts šo pieprasījumu ir apstiprinājis neatkarīgā pārbaudē. ETIAS centrālās sistēmas datu aplūkošana nenodrošina piekļuvi datiem par izglītību, kas minēti 17. panta 2. punkta h) apakšpunktā.

53. pants

Procedūra un nosacījumi Eiropola piekļuvei ETIAS centrālajā sistēmā reģistrētajiem datiem

1.   Regulas 1. panta 2. punkta nolūkos Eiropols var pieprasīt aplūkot ETIAS centrālajā sistēmā glabātos datus un iesniegt ETIAS centrālajai vienībai pamatotu elektronisku pieprasījumu aplūkot ETIAS centrālajā sistēmā glabāto datu konkrētu kopumu. Ja pieprasa 17. panta 2. punkta i) apakšpunktā un 17. panta 4. punkta a)–c) apakšpunktā minēto datu aplūkošanu, pamatotajā elektroniskajā pieprasījumā ietver pamatojumu nepieciešamībai aplūkot šos konkrētos datus.

2.   Pamatotajā pieprasījumā ietver pierādījumus, ka ir izpildīti visi tālāk uzskaitītie nosacījumi:

a)

aplūkošana ir nepieciešama tam, lai atbalstītu un stiprinātu dalībvalstu rīcību Eiropola pilnvaru jomā ietilpstošu teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā vai izmeklēšanā;

b)

aplūkošana ir vajadzīga un samērīga konkrētā lietā;

c)

aplūkošana ir ierobežota ar 52. panta 2. punktā minēto datu meklēšanu, ja vajadzīgs, kombinācijā ar datiem, kas uzskaitīti 52. panta 3. punktā;

d)

pastāv pierādījumi vai pamatoti iemesli uzskatīt, ka aplūkošana palīdzēs novērst, atklāt vai izmeklēt jebkuru no attiecīgajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, jo īpaši, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka persona, kuru tur aizdomās par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, šāda nodarījuma izdarītājs vai tajā cietušais ietilpst kādā no ceļotāju kategorijām, uz ko attiecas šī regula.

3.   Specializēta vienība ar pienācīgi pilnvarotām Eiropola amatpersonām veic iepriekšēju pārbaudi attiecībā uz Eiropola pieprasījumiem par ETIAS centrālajā sistēmā glabātu datu aplūkošanu, efektīvi un laikus izskatot, vai attiecīgais pieprasījums atbilst visiem 2. punktā minētajiem nosacījumiem.

4.   Ja tiek konstatēta informācijas atbilsme ar pieteikuma datnē glabātiem datiem, datu aplūkošana ETIAS centrālajā sistēmā sniedz piekļuvi datiem, kas minēti 17. panta 2. punkta a)–g) un j)–m) apakšpunktā, kā arī datiem, kuri pieteikuma datnē pievienoti attiecībā uz ceļošanas atļaujas izdošanu, atteikšanu, anulēšanu vai atcelšanu saskaņā ar 39. un 43. pantu. Piekļuvi 17. panta 2. punkta i) apakšpunktā un 17. panta 4. punkta a)–c) apakšpunktā minētajiem datiem, kas pievienoti pieteikuma datnē, piešķir tikai tad, ja Eiropols ir tieši pieprasījis šo datu aplūkošanu. ETIAS centrālās sistēmas datu aplūkošana nesniedz piekļuvi datiem par izglītību, kas minēti 17. panta 2. punkta h) apakšpunktā.

5.   Tiklīdz specializētā vienība ar pienācīgi pilnvarotām Eiropola amatpersonām pieprasījumu ir apstiprinājusi, ETIAS centrālā vienība apstrādā pieprasījumu par ETIAS centrālajā sistēmā glabāto datu aplūkošanu. Tā nosūta pieprasītos datus Eiropolam tā, lai neapdraudētu datu drošību.

XI NODAĻA

DATU SAGLABĀŠANA UN GROZĪŠANA

54. pants

Datu saglabāšana

1.   Katru pieteikuma datni ETIAS centrālajā sistēmā saglabā:

a)

uz ceļošanas atļaujas derīguma termiņu;

b)

piecus gadus no pēdējā lēmuma par ceļošanas atļaujas atteikšanu, anulēšanu vai atcelšanu saskaņā ar 37., 40. un 41. pantu. Ja šāda lēmuma pamatā esošie dati, kuri ir atrodami ierakstā, datnē vai brīdinājumā, kas reģistrēts vienā no ES informācijas sistēmām, Eiropola datos, Interpola SLTD vai TDAWN datubāzēs, ETIAS kontrolsarakstā vai ETIAS pārbaudes noteikumos, tiek dzēsti pirms minētā piecu gadu termiņa beigām, pieteikuma datni dzēš septiņu dienu laikā no dienas, kad dati dzēsti no minētā ieraksta, datnes vai brīdinājuma. Tādēļ ETIAS centrālā sistēma regulāri un automātiski pārbauda, vai šajā apakšpunktā minēto pieteikuma datņu saglabāšanas nosacījumi joprojām tiek izpildīti. Ja tie vairs netiek izpildīti, tā pieteikuma datni automatizētā veidā dzēš..

2.   Lai atvieglotu jaunu pieteikumu pēc tam, kad beidzies ETIAS ceļošanas atļaujas derīguma termiņš, pieteikuma datni var uzglabāt ETIAS centrālajā sistēmā papildu laiku, kas nepārsniedz trīs gadus no brīža, kad beidzies ceļošanas atļaujas derīguma termiņš un tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs, kam prasīts piekrist šādai uzglabāšanai, labprātīgi un nepārprotami tam piekritis, elektroniski parakstot attiecīgu apliecinājumu. Lūgumi dot piekrišanu tiek norādīti tā, lai tos varētu skaidri atšķirt no citiem jautājumiem, saprotamā un viegli pieejamā veidā un izmantojot skaidru un vienkāršu valodu atbilstīgi 7. pantam Regulā (ES) 2016/679.

Piekrišanu pieprasa pēc tam, kad automātiski ir sniegta 15. panta 2. punktā paredzētā informācija. Automātiski sniegtā informācija atgādina pieteikuma iesniedzējam par datu saglabāšanas mērķi, ievērojot 71. panta o) punktā minēto informāciju, un iespēju jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu.

Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 7. panta 3. punktu pieteikuma iesniedzējs var jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt. Ja pieteikuma iesniedzējs savu piekrišanu atsauc, pieteikuma datni automātiski dzēš no ETIAS centrālās sistēmas.

eu-LISA izstrādā rīku, kas ļauj pieteikuma iesniedzējiem sniegt un atcelt savu piekrišanu. Minēto rīku dara pieejamu īpašā publiskā tīmekļa vietnē vai lietotnē mobilajām ierīcēm.

Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 89. pantu, lai sīkāk definētu rīku, ko pieteikuma iesniedzēji izmantos, lai sniegtu un atceltu savu piekrišanu.

3.   Pēc šā saglabāšanas termiņa beigām pieteikuma datni automātiski dzēš no ETIAS centrālās sistēmas.

55. pants

Datu grozīšana un datu dzēšana pirms noteiktā laika

1.   ETIAS centrālās vienības un ETIAS valsts vienību pienākums ir atjaunināt ETIAS centrālajā sistēmā glabātos datus un nodrošināt, ka tie ir precīzi. ETIAS centrālajai vienībai un ETIAS valsts vienībām nav tiesību grozīt datus, ko pieteikuma veidlapā ir tieši pievienojis pieteikuma iesniedzējs, ievērojot 17. panta 2., 3. vai 4. punktu.

2.   Ja ETIAS centrālās vienības rīcībā ir pierādījumi, ka datos, ko ETIAS centrālā vienība reģistrējusi ETIAS centrālajā sistēmā, ir faktu kļūdas vai ka dati ETIAS centrālā sistēmā ir apstrādāti veidā, kurš ir pretrunā šai regulai, ETIAS centrālā vienība pārbauda attiecīgos datus un, ja vajadzīgs, tos nekavējoties groza vai dzēš no ETIAS centrālās sistēmas.

3.   Ja atbildīgās dalībvalsts rīcībā ir pierādījumi, ka ETIAS centrālajā sistēmā reģistrētajos datos ir faktu kļūdas vai ka dati ETIAS centrālajā sistēmā ir apstrādāti veidā, kurš ir pretrunā šai regulai, tās ETIAS valsts vienība pārbauda attiecīgos datus un, ja vajadzīgs, tos nekavējoties groza vai dzēš no ETIAS centrālās sistēmas.

4.   Ja ETIAS centrālās vienības rīcībā ir pierādījumi, kas liek domāt, ka ETIAS centrālajā sistēmā glabātajos datos ir faktu kļūdas vai ka dati ETIAS centrālajā sistēmā ir apstrādāti veidā, kurš ir pretrunā šai regulai, tā 14 dienu laikā sazinās ar atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienību. Ja dalībvalsts, kas nav atbildīgā dalībvalsts, rīcībā ir šādi pierādījumi, tā sazinās ar ETIAS centrālo vienību vai atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienību, arī 14 dienu laikā. ETIAS centrālā vienība vai atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība viena mēneša laikā pārbauda datu precizitāti un to apstrādes likumību un, ja vajadzīgs, nekavējoties groza vai dzēš datus no ETIAS centrālās sistēmas.

5.   Ja trešās valsts valstspiederīgais ir ieguvis dalībvalsts valstspiederību vai viņam kļuvis piemērojams 2. panta 2. punkta a)–c) apakšpunkts, minētās dalībvalsts iestādes pārbauda, vai šai personai ir derīga ceļošanas atļauja, un – attiecīgā gadījumā – nekavējoties dzēš pieteikuma datni no ETIAS centrālās sistēmas. Par pieteikuma datnes dzēšanu ir atbildīgas šādas iestādes:

a)

tās dalībvalsts ETIAS valsts vienība, kura izdeva ceļošanas dokumentu, kā minēts 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā;

b)

tās dalībvalsts ETIAS valsts vienība, kuras valstspiederību šī persona ir ieguvusi;

c)

tās dalībvalsts ETIAS valsts vienība, kura ir izsniegusi attiecīgo uzturēšanās atļauju.

6.   Ja trešās valsts valstspiederīgajam kļuvis piemērojams 2. panta 2. punkta d), e), f) vai l) apakšpunkts, viņš var informēt tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kura izsniegusi minēto uzturēšanās atļauju, vienoto vīzu vai minētajā pantā norādīto valsts ilgtermiņa vīzu, par to, ka viņam ir derīga ceļošanas atļauja, un var lūgt dzēst attiecīgo pieteikuma datni no ETIAS centrālās sistēmas. Minētās dalībvalsts iestādes pārbauda, vai šai personai ir derīga ceļošanas atļauja. Ja tiek apstiprināts, ka šai personai ir šāda atļauja, tās dalībvalsts ETIAS valsts vienība, kura ir izsniegusi uzturēšanās atļauju, vienoto vīzu vai valsts ilgtermiņa vīzu, nekavējoties dzēš pieteikuma datni no ETIAS centrālās sistēmas.

7.   Ja trešās valsts valstspiederīgajam kļuvis piemērojams 2. panta 2. punkta g) apakšpunkts, viņš var informēt tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā viņš ieceļo kā nākamajā pēc šīm izmaiņām. Minētā dalībvalsts 14 dienu laikā sazinās ar ETIAS centrālo vienību. ETIAS centrālā vienība viena mēneša laikā pārbauda datu precizitāti un, ja vajadzīgs, nekavējoties dzēš pieteikuma datni no ETIAS centrālās sistēmas.

8.   Neskarot nevienu pieejamu administratīvo vai ārpustiesas tiesību aizsardzības līdzekli, attiecīgajām personām ir pieejama efektīva tiesību aizsardzība tiesā, lai nodrošinātu, ka ETIAS glabātie dati tiek grozīti vai dzēsti.

XII NODAĻA

DATU AIZSARDZĪBA

56. pants

Datu aizsardzība

1.   Regulu (EK) Nr. 45/2001 piemēro personas datu apstrādei, ko veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra un eu-LISA.

2.   Regulu (ES) 2016/679 piemēro personas datu apstrādei, ko veic ETIAS valsts vienības, kuras izvērtē pieteikumus, robežu iestādes un imigrācijas iestādes.

Ja personas datu apstrādi, ko veic ETIAS valsts vienības, veic kompetentās iestādes, kuras izvērtē pieteikumus, teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atklāšanas vai izmeklēšanas nolūkā, piemēro Direktīvu (ES) 2016/680.

Ja ETIAS valsts vienība nolemj izdot, atteikt, atcelt vai anulēt ceļošanas atļauju, piemēro Regulu (ES) 2016/679.

3.   Direktīvu (ES) 2016/680 piemēro personas datu apstrādei, ko šīs regulas 1. panta 2. punkta vajadzībām veic dalībvalstu izraudzītās iestādes.

4.   Regulu (ES) 2016/794 piemēro personas datu apstrādei, ko, ievērojot šīs regulas 29. un 53. pantu, veic Eiropols.

57. pants

Datu pārzinis

1.   Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra ir uzskatāma par datu pārzini saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 2. panta d) punktu saistībā ar personas datu apstrādi ETIAS centrālajā sistēmā. Saistībā ar ETIAS centrālās sistēmas informācijas drošības pārvaldību par pārzini ir uzskatāma eu-LISA.

2.   Saistībā ar personas datu apstrādi ETIAS centrālajā sistēmā, ko veic dalībvalsts, par pārzini saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 4. panta 7. punktu ir uzskatāma ETIAS valsts vienība. Tai ir galvenā atbildība par šīs dalībvalsts veikto personas datu apstrādi ETIAS centrālajā sistēmā.

58. pants

Datu apstrādātājs

1.   eu-LISA ir uzskatāma par apstrādātāju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 2. panta e) punktu saistībā ar personas datu apstrādi ETIAS informācijas sistēmā.

2.   eu-LISA nodrošina, lai ETIAS informācijas sistēma darbotos saskaņā ar šo regulu.

59. pants

Apstrādes drošība

1.   eu-LISA, ETIAS centrālā vienība un ETIAS valsts vienības nodrošina personas datu apstrādes drošību, ievērojot šo regulu. eu-LISA, ETIAS centrālā vienība un ETIAS valsts vienības sadarbojas ar datu drošību saistītajos uzdevumos.

2.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 45/2001 22. pantu, eu-LISA īsteno vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu ETIAS informācijas sistēmas drošību.

3.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 45/2001 22. pantu un Regulas (ES) 2016/679 32. un 34. pantu, eu-LISA, ETIAS centrālā vienība un ETIAS valsts vienības pieņem vajadzīgos pasākumus, tostarp drošības plānu un darbības nepārtrauktības un negadījuma seku novēršanas plānu, lai:

a)

fiziski aizsargātu datus, cita starpā izstrādājot ārkārtas rīcības plānus kritiskās infrastruktūras aizsardzībai;

b)

nepilnvarotām personām liegtu piekļuvi drošam tīmekļa pakalpojumam, e-pasta pakalpojumam, droša konta pakalpojumam, pārvadātāju vārtejai, pieteikuma iesniedzējiem paredzētajam pārbaudes rīkam un pieteikuma iesniedzējiem paredzētajam piekrišanas rīkam;

c)

nepilnvarotām personām liegtu piekļuvi datu apstrādes aprīkojumam un valstu iekārtām saskaņā ar ETIAS vajadzībām;

d)

novērstu datu nesankcionētu nolasīšanu, kopēšanu, grozīšanu vai datu nesēju izņemšanu;

e)

novērstu datu nesankcionētu ievadīšanu, kā arī liegtu reģistrēto personas datu nesankcionētu apskati, grozīšanu vai dzēšanu;

f)

nepilnvarotām personām, kas izmanto datu pārraides ierīces, liegtu iespēju lietot automatizētas datu apstrādes sistēmas;

g)

neļautu nesankcionēti apstrādāt datus ETIAS centrālajā sistēmā, kā arī jebkādā veidā nesankcionēti grozīt vai dzēst ETIAS centrālajā sistēmā apstrādātus datus;

h)

nodrošinātu, ka personām, kas ir pilnvarotas piekļūt ETIAS informācijas sistēmai, ir piekļuve tikai tiem datiem, uz kuriem attiecas viņu piekļuves tiesības, izmantojot tikai individuālas un unikālas lietotāju identitātes un konfidenciālus piekļuves režīmus;

i)

nodrošinātu, ka visas iestādes, kam ir tiesības piekļūt ETIAS informācijas sistēmai, izstrādā profilus, kuros ir aprakstītas to personu funkcijas un pienākumi, kas ir pilnvarotas piekļūt datiem, un dara šos profilus pieejamus uzraudzības iestādēm;

j)

nodrošinātu iespēju pārbaudīt un noteikt, kurām struktūrām personas datus var pārsūtīt, izmantojot datu pārraides ierīces;

k)

nodrošinātu iespēju pārbaudīt un noteikt, kādi dati ir apstrādāti ETIAS informācijas sistēmā, kad, kas un kādam mērķim tos ir apstrādājis;

l)

neļautu, jo īpaši ar pienācīgu šifrēšanas paņēmienu palīdzību, nesankcionēti nolasīt, kopēt, pārveidot vai dzēst personas datus tad, kad personas dati tiek pārraidīti uz ETIAS centrālo sistēmu vai no tās, vai tad, kad datu nesēji tiek transportēti;

m)

nodrošinātu, ka traucējuma gadījumā ir iespējams atjaunot uzstādīto sistēmu normālu darbību;

n)

nodrošinātu uzticamību, garantējot, ka visas ETIAS darbības kļūmes tiek pienācīgi paziņotas un ka ir ieviesti vajadzīgie tehniskie pasākumi, lai nodrošinātu, ka ETIAS nepareizas darbības dēļ radīta datu bojājuma gadījumā personas datus ir iespējams atjaunot;

o)

uzraudzītu šajā punktā minēto drošības pasākumu efektivitāti un veiktu vajadzīgos organizatoriskos pasākumus saistībā ar iekšējo uzraudzību ar mērķi nodrošināt atbilstību šai regulai.

4.   Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem drošības plāna paraugu un darbības nepārtrauktības un negadījuma seku novēršanas plāna paraugu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 90. panta 2. punktā. eu-LISA valde, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras valde un dalībvalstis pieņem attiecīgi eu-LISA, ETIAS centrālās vienības un ETIAS valsts vienību drošības, darbības nepārtrauktības un negadījuma seku novēršanas plānus. Kā pamatu tie izmanto Komisijas pieņemtos plānu paraugus, ko pēc vajadzības pielāgo.

5.   eu-LISA informē Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju, kā arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju par pasākumiem, kurus tā veic, ievērojot šo pantu.

60. pants

Drošības incidenti

1.   Jebkurš notikums, kurš ietekmē vai var ietekmēt ETIAS drošību un var kaitēt ETIAS glabātiem datiem vai izraisīt to zudumu, ir uzskatāms par drošības incidentu, jo īpaši, ja varētu būt notikusi neatļauta piekļuve datiem vai ir apdraudēta vai varētu būt tikusi apdraudēta datu pieejamība, integritāte un konfidencialitāte.

2.   Drošības incidentus pārvalda tā, lai nodrošinātu ātru, efektīvu un pareizu reakciju.

3.   Neskarot paziņošanu par personas datu aizsardzības pārkāpumu, ievērojot Regulas (ES) 2016/679 33. pantu, Direktīvas (ES) 2016/680 30. pantu vai abus, dalībvalstis paziņo Komisijai, eu-LISA un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam par drošības incidentiem. Ja noticis drošības incidents attiecībā uz ETIAS informācijas sistēmu, eu-LISA paziņo par to Komisijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam. Eiropols ziņo Komisijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam par drošības incidentiem, kas skar ETIAS.

4.   Informāciju par drošības incidentu, kam ir vai var būt ietekme uz ETIAS darbību vai uz ETIAS glabāto datu pieejamību, integritāti un konfidencialitāti, sniedz Komisijai un – ja tās ir skartas – ETIAS centrālajai vienībai, ETIAS valsts vienībām un Eiropolam. Par šādiem incidentiem arī ziņo atbilstīgi incidentu pārvaldības plānam, ko nodrošina eu-LISA.

5.   Dalībvalstis, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, eu-LISA un Eiropols drošības incidenta gadījumā sadarbojas.

61. pants

Pašuzraudzība

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, Eiropols un dalībvalstis nodrošina, lai katra iestāde, kurai ir tiesības piekļūt ETIAS informācijas sistēmai, veiktu vajadzīgos pasākumus, ar ko nodrošina atbilstību šai regulai, un vajadzības gadījumā sadarbojas ar uzraudzības iestādi.

62. pants

Sankcijas

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu minēto noteikumu īstenošanu. Paredzētās sankcijas ir efektīvas, samērīgas un atturošas.

63. pants

Atbildība

1.   Neskarot tiesības uz kompensāciju no pārziņa vai apstrādātāja un pārziņa vai apstrādātāja atbildību saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679, Direktīvu (ES) 2016/680 un Regulu (EK) Nr. 45/2001:

a)

jebkurai personai vai dalībvalstij, kam nodarīts materiāls vai nemateriāls kaitējums tādas nelikumīgas personas datu apstrādes darbības vai jebkuras citas ar šo regulu nesaderīgas rīcības rezultātā, kuru veikusi dalībvalsts, ir tiesības saņemt kompensāciju no minētās dalībvalsts;

b)

jebkurai personai vai dalībvalstij, kam nodarīts materiāls vai nemateriāls kaitējums jebkuras ar šo regulu nesaderīgas eu-LISA rīcības rezultātā, ir tiesības saņemt kompensāciju no minētās aģentūras. eu-LISA ir atbildīga par nelikumīgām personas datu apstrādes darbībām atbilstoši tās lomai kā apstrādātājam vai – attiecīgā gadījumā – pārzinim.

Dalībvalsti vai eu-LISA pilnībā vai daļēji atbrīvo no pirmajā daļā noteiktās atbildības, ja tās pierāda, ka nav atbildīgas par notikumu, kas izraisījis minēto kaitējumu.

2.   Ja sakarā ar to, ka kāda dalībvalsts nav ievērojusi savus pienākumus saskaņā ar šo regulu, ir nodarīts kaitējums ETIAS centrālajai sistēmai, minētā dalībvalsts ir atbildīga par šādu kaitējumu, izņemot, ja un ciktāl eu-LISA vai cita dalībvalsts, kas piedalās ETIAS centrālajā sistēmā, nav veikusi saprātīgus pasākumus, lai neļautu kaitējumam rasties vai lai mazinātu tā ietekmi.

3.   Pret dalībvalsti vērstas kompensācijas prasības par kaitējumu, kā minēts 1. un 2. punktā, reglamentē minētās dalībvalsts tiesību akti. Pret pārzini vai eu-LISA vērstām kompensācijas prasībām par kaitējumu, kā minēts 1. un 2. punktā, piemēro Līgumos paredzētos nosacījumus.

64. pants

Tiesības uz piekļuvi personas datiem, to labošanu, papildināšanu, dzēšanu un uz to apstrādes ierobežošanu

1.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 45/2001 11. un 12. pantā noteiktās tiesības uz informāciju, pieteikuma iesniedzējus, kuru dati ir saglabāti ETIAS centrālajā sistēmā, datu vākšana brīdī informē par procedūrām Regulas (EK) Nr. 45/2001 13. līdz 16. pantā un Regulas (ES) 2016/679 15. līdz 18. pantā noteikto tiesību izmantošanai. Vienlaikus viņiem arī sniedz Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju.

2.   Lai izmantotu Regulas (EK) Nr. 45/2001 13. līdz 16. pantā un Regulas (ES) 2016/679 15. līdz 18. pantā noteiktās tiesības, ikvienam pieteikuma iesniedzējam ir tiesības vērsties ETIAS centrālajā vienībā vai ETIAS valsts vienībā, kas ir atbildīga par viņa pieteikum. Vienība, kura saņem pieprasījumu, to izskata cik drīz vien iespējams, un, vēlākais, 30 dienu laikā atbild uz to.

Ja apstrādājot pieprasījumu tiek konstatēts, ka ETIAS centrālajā sistēmā glabātajos datos ir faktu kļūdas vai ka tie ir reģistrēti nelikumīgi, ETIAS centrālā vienība vai atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība nekavējoties labo vai dzēš minētos datus no ETIAS centrālās sistēmas.

Ja ETIAS centrālā vienība vai ETIAS valsts vienība, atbildot uz pieprasījumu saskaņā ar šo punktu, ievieš grozījumus ceļošanas atļaujā tās derīguma laikā, ETIAS centrālā sistēma veic 20. pantā noteikto automatizēto apstrādi, lai noteiktu, vai grozītā pieteikuma lieta atbilst kādai informācijas atbilsmei saskaņā ar 20. panta 2.–5. punktu. Ja automatizētā apstrāde neuzrāda nevienu informācijas atbilsmi, ETIAS centrālā sistēma izdod grozītu ceļošanas atļauju ar sākotnējās atļaujas derīguma termiņu un informē pieteikuma iesniedzēju. Ja automatizētās apstrādes rezultātā tiek uzrādīts viena vai vairākas informācijas atbilsmes, atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība novērtē drošības, nelikumīgas imigrācijas vai augstu epidēmijas risku saskaņā ar 26. pantu. Pēc tam tā pieņem lēmumu, vai izdot grozītu ceļošanas atļauju vai, ja tā secina, ka vairs nav atbilstības ceļošanas atļaujas piešķiršanas nosacījumiem, atcelt ceļošanas atļauju.

3.   Ja ETIAS centrālā vienība vai par pieteikumu atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība nepiekrīt apgalvojumam, ka ETIAS centrālajā sistēmā glabātajos datos ir faktu kļūdas vai ka tie ir reģistrēti nelikumīgi, ETIAS centrālā vienība vai atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība nekavējoties pieņem administratīvu lēmumu, kurā attiecīgajai personai rakstiski izskaidro, kādēļ netiks laboti vai dzēsti dati par šo personu.

4.   Ar minēto lēmumu attiecīgajai personai tiek arī sniegta informācija, kurā ir paskaidrota iespēja apstrīdēt pieņemto lēmumu saistībā ar 2. punktā minēto pieprasījumu, un, attiecīgā gadījumā, – informācija par to, kā celt prasību vai iesniegt sūdzību kompetentajām iestādēm vai tiesām, kā arī par jebkādu personai pieejamo palīdzību, tostarp kompetento valsts uzraudzības iestāžu palīdzību.

5.   Visos pieprasījumos, kas iesniegti, ievērojot 2. punktu, ir iekļauta visa informācija, kas ir vajadzīga, lai identificētu attiecīgo personu. Minēto informāciju izmanto vienīgi tam, lai varētu izmantot 2. punktā minētās tiesības, un pēc tam to nekavējoties dzēš.

6.   ETIAS centrālā vienība vai atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība rakstiskā dokumentā reģistrē 2. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanu un to, kā šis pieprasījums tika izskatīts. Tā nekavējoties un ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc 2. punkta otrajā daļā minētā lēmuma labot vai dzēst datus vai attiecīgi pēc 3. punktā minētā lēmuma dara minēto dokumentu pieejamu datu aizsardzības jomā kompetentajām valsts uzraudzības iestādēm.

65. pants

Personas datu nodošana trešām valstīm, starptautiskām organizācijām un privātām struktūrām

1.   ETIAS centrālajā sistēmā glabātos personas datus nenosūta vai nedara pieejamus nevienai trešai valstij, starptautiskai organizācijai vai privātai struktūrai, izņemot nosūtīšanu Interpolam, lai veiktu šīs regulas 20. panta 2. punkta b) un l) apakšpunktā minēto automatizēto apstrādi. Personas datu nosūtīšanai Interpolam piemēro Regulas (EK) Nr. 45/2001 9. panta noteikumus.

2.   Personas datus, kam ETIAS centrālajā sistēmā piekļūst dalībvalsts vai Eiropols 1. panta 2. punktā minētajos nolūkos, nenosūta vai nedara pieejamus nevienai trešai valstij, starptautiskai organizācijai vai privātai struktūrai. Šis aizliegums ir piemērojams arī gadījumā, ja šos datus turpmāk apstrādā valsts līmenī vai starp dalībvalstīm.

3.   Atkāpjoties no šīs regulas 49. panta, imigrācijas iestādes, ja tas vajadzīgs atgriešanas nolūkā, var piekļūt ETIAS centrālajai sistēmai, lai izgūtu datus, ko paredzēts nosūtīt trešai valstij atsevišķos gadījumos, vienīgi tad, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

IIS ir veikta iepriekšēja meklēšana saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 26. pantu; un

b)

šī meklēšana parāda, ka IIS nav datu par trešās valsts valstspiederīgo, ko paredzēts atgriezt.

Ja nepieciešams, minēto nosacījumu izpildi pārbauda, piekļūstot Regulas (ES) 2017/2226 46. pantā paredzētajiem reģistriem, kuri atbilst šā panta pirmās daļas a) apakšpunktā minētajai meklēšanai un atbildei, kura atbilst minētās daļas b) apakšpunktam.

Ja minētie nosacījumi ir izpildīti, imigrācijas iestādēm ir piekļuve vaicājuma veikšanai ETIAS centrālajā sistēmā ar pilnīgi visiem vai dažiem no šīs regulas 17. panta 2. punkta a)-e) apakšpunktā minētajiem datiem. Ja ETIAS pieteikuma datne atbilst šiem datiem, imigrācijas iestādēm būs piekļuve šīs regulas 17. panta 2. punkta a) līdz g) apakšpunktā un – nepilngadīgu personu gadījumā – minētā panta 2. punkta k) apakšpunktā minētajiem datiem.

Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, datus, kuriem ETIAS centrālajā sistēmā piekļūst imigrācijas iestādes, var nosūtīt trešai valstij atsevišķos gadījumos, ja tas vajadzīgs trešo valstu valstspiederīgo identitātes apliecināšanai vienīgi atgriešanas nolūkā un tikai tad, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

a)

Komisija ir pieņēmusi lēmumu par personas datu pienācīgu aizsardzību minētajā trešā valstī saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 45. panta 3. punktu;

b)

ir paredzētas atbilstošas garantijas, kā minēts Regulas (ES) 2016/679 46. pantā, piemēram, ar atpakaļuzņemšanas nolīgumu, kas ir spēkā starp Savienību vai dalībvalsti un attiecīgo trešo valsti;

c)

tiek piemērots Regulas (ES) 2016/679 49. panta 1. punkta d) apakšpunkts.

Šīs regulas 17. panta 2. punkta a), b), d), e) un f) apakšpunktā minētos datus var nosūtīt tikai tad, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

datu nosūtīšana tiek veikta saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktu noteikumiem, jo īpaši noteikumiem par datu aizsardzību, tostarp Regulas (ES) 2016/679 V nodaļu, atpakaļuzņemšanas nolīgumiem, un tās dalībvalsts tiesību aktiem, kas nosūta datus;

b)

trešā valsts ir piekritusi datus apstrādāt tikai tādos nolūkos, kādos tie tika sniegti; un

c)

saistībā ar attiecīgo trešās valsts valstspiederīgo ir izdots atgriešanas lēmums, kas pieņemts, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/115/EK (41), ar noteikumu, ka šāda atgriešanas lēmuma izpilde nav apturēta, un ar noteikumu, ka nav iesniegta pārsūdzība, kuras dēļ var tikt apturēta tā izpilde.

4.   Personas datu nosūtīšana trešām valstīm saskaņā ar 3. punktu neskar starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju un saņēmēju tiesības, jo īpaši attiecībā uz neizraidīšanu.

5.   Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, 52. panta 4. punktā minētos datus, kuriem ETIAS centrālajā sistēmā piekļūst izraudzītās iestādes 1. panta 2. punktā minētajos nolūkos, izraudzītā iestāde var nosūtīt vai darīt pieejamus trešai valstij atsevišķos gadījumos, bet tikai tad, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

ir ārkārtējas steidzamības gadījums, kad:

i)

pastāv tūlītējs apdraudējums, kas saistīts ar teroristu nodarījumu; vai

ii)

pastāv tūlītējs apdraudējums cilvēka dzīvībai un minētais apdraudējums ir saistīts ar smagu noziedzīgu nodarījumu;

b)

datu nosūtīšana ir vajadzīga šāda teroristu nodarījuma vai smaga noziedzīga nodarījumu novēršanai, atklāšanai vai izmeklēšanai dalībvalstu teritorijā vai attiecīgajā trešajā valstī;

c)

izraudzītajai iestādei ir piekļuve šādiem datiem saskaņā ar 51. un 52. pantā izklāstīto procedūru un nosacījumiem;

d)

nosūtīšana tiek veikta saskaņā ar piemērojamajiem nosacījumiem, kas izklāstīti Direktīvā (ES) 2016/680, jo īpaši tās V nodaļā;

e)

trešā valsts ir iesniegusi pienācīgi pamatotu rakstisku vai elektronisku pieprasījumu; un

f)

ir nodrošināta savstarpēja jebkādas ceļošanas atļauju sistēmu informācijas, kas ir pieprasītājas trešās valsts rīcībā, sniegšana dalībvalstīm, kas lieto ETIAS.

Ja nosūtīšana tiek veikta, ievērojot šā punkta pirmo daļu, šādu nosūtīšanu dokumentē, un dokumentāciju pēc pieprasījuma dara pieejamu uzraudzības iestādei, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/680 41. panta 1. punktu, tostarp nosūtīšanas datumu un laiku, informāciju par saņēmēju kompetento iestādi, nosūtīšanas pamatojumu un nosūtītos personas datus.

66. pants

Uzraudzība, ko veic uzraudzības iestāde

1.   Katra dalībvalsts nodrošina, ka uzraudzības iestāde, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktu, neatkarīgi uzrauga personas datu apstrādes, ko, ievērojot šo regulu, veic attiecīgā dalībvalsts, tostarp datu pārraidīšanas uz ETIAS un no tās, likumību.

2.   Ikviena dalībvalsts nodrošina, ka tās normatīvo un administratīvo aktu noteikumi, kas pieņemti, ievērojot Direktīvu (ES) 2016/680, ir piemērojami arī attiecībā uz piekļuvi ETIAS, ko veic to valsts iestādes saskaņā ar šīs regulas X nodaļu, tostarp attiecībā uz to personu tiesībām, kuru datiem šādā veidā piekļūst.

3.   Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/680 41. panta 1. punktu izveidotā uzraudzības iestāde uzrauga, lai dalībvalstu piekļuve personas datiem saskaņā ar šīs regulas X nodaļu, tostarp personas datu pārraidīšana uz ETIAS un no tās, būtu likumīga. Attiecīgi tiek piemērots šīs regulas 66. panta 5. un 6. punkts.

4.   Uzraudzības iestāde vai iestādes, kas izveidotas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktu, nodrošina, lai vismaz reizi trijos gados no ETIAS darbības sākuma tiktu veikta ETIAS valsts vienību veikto datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem. Minētās revīzijas rezultātus var ņemt vērā izvērtējumos, ko veic saskaņā ar mehānismu, kurš izveidots ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1053/2013 (42). Uzraudzības iestāde, kas izveidota saskaņā ar 51. panta 1. punktu Regulā (ES) 2016/679, ik gadu publisko datu labošanas, papildināšanas vai dzēšanas vai apstrādes ierobežojumu pieprasījumu skaitu, informāciju par turpmāk veiktajām darbībām un pēc attiecīgo personu pieprasījuma veikto labojumu, papildinājumu, dzēšanu un apstrādes ierobežojumu skaitu.

5.   Dalībvalstis savai uzraudzības iestādei, kas izveidota saskaņā ar 51. panta 1. punktu Regulā (ES) 2016/679, nodrošina pietiekamus resursus un zinātību, lai tā varētu pildīt ar šo regulu tai uzticētos uzdevumus.

6.   Dalībvalstis sniedz jebkādu informāciju, ko pieprasījusi uzraudzības iestāde, kas izveidota saskaņā ar 51. panta 1. punktu Regulā (ES) 2016/679. Tās jo īpaši sniedz tai informāciju par darbībām, kas veiktas saskaņā ar to pienākumiem, kuri noteikti šajā regulā. Dalībvalstis piešķir uzraudzības iestādei, kas izveidota saskaņā ar 51. panta 1. punktu Regulā (ES) 2016/679, piekļuvi saviem reģistriem un ļauj tai jebkurā laikā piekļūt visām savām telpām, ko izmanto ETIAS vajadzībām.

67. pants

Uzraudzība, ko veic Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

1.   Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs ir atbildīgs par to eu-LISA, Eiropola un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras veikto personas datu apstrādes darbību uzraudzību, kuras saistītas ar ETIAS, kā arī par to, lai tiktu nodrošināta šādu darbību veikšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 un šo regulu.

2.   Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina, lai vismaz reizi trijos gados notiktu eu-LISA un ETIAS centrālās vienības veikto personas datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem. Minētās revīzijas ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, eu-LISA un uzraudzības iestādēm. eu-LISA un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai dod iespēju sniegt komentārus, pirms ziņojums tiek pieņemts.

3.   eu-LISA un ETIAS centrālā vienība sniedz Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam pieprasīto informāciju, dod tam piekļuvi visiem dokumentiem un saviem reģistriem, kā arī ļauj tam piekļūt jebkurā laikā visām savām telpām.

68. pants

Uzraudzības iestāžu un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja sadarbība

1.   Uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, katrs rīkojoties savas attiecīgās kompetences robežās, aktīvi sadarbojas saskaņā ar saviem attiecīgajiem pienākumiem. Tie nodrošina koordinētu ETIAS un valstu robežu infrastruktūru uzraudzību.

2.   Uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs pēc vajadzības veic attiecīgas informācijas apmaiņu, savstarpēji palīdz veikt revīzijas un pārbaudes, izskata jebkādas grūtības attiecībā uz šīs regulas interpretāciju vai piemērošanu, izvērtē problēmas saistībā ar neatkarīgu uzraudzību vai datu subjektu tiesību īstenošanu, sagatavo saskaņotus priekšlikumus, meklējot kopīgus risinājumus visām problēmām, un veicina izpratni par datu aizsardzības tiesībām.

3.   Šā panta 2. punkta nolūkā uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs vismaz divas reizes gadā tiekas ar Regulu (ES) 2016/679 izveidotās Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas ietvaros. Minēto sanāksmju izmaksas sedz un to rīkošanu uzņemas minētā kolēģija. Reglamentu pieņem pirmajā sanāksmē. Ja nepieciešams, kopīgi izstrādā turpmākas darba metodes.

4.   Eiropas Datu aizsardzības kolēģija Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai un eu-LISA reizi divos gados nosūta kopīgu pārskatu par Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas darbībām. Šajā pārskatā iekļauj nodaļu par katru dalībvalsti, ko sagatavo attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestāde.

69. pants

Reģistru glabāšana

1.   eu-LISA glabā reģistrus par visām datu apstrādes darbībām ETIAS informācijas sistēmā. Minētajos reģistros norāda:

a)

piekļuves nolūku,

b)

katras darbības datumu un laiku,

c)

pieteikumu automatizētajai apstrādei izmantotos datus,

d)

20. pantā noteiktās automatizētās apstrādes laikā konstatētās informācijas atbilsmes,

e)

datus, kas izmantoti identitātes pārbaudei, ko glabā ETIAS centrālajā sistēmā vai citās informācijas sistēmās un datubāzēs,

f)

22. pantā minētā pārbaudes procesa rezultātus un

g)

darbinieku, kas veica šo pārbaudi.

2.   ETIAS centrālā vienība glabā ierakstus par darbiniekiem, kas ir pienācīgi pilnvaroti pārbaudīt identitāti.

Atbildīgās dalībvalsts ETIAS valsts vienība glabā ierakstus par darbiniekiem, kas ir pienācīgi pilnvaroti ievadīt vai izgūt datus.

3.   eu-LISA glabā reģistrus par visām datu apstrādes darbībām ETIAS informācijas sistēmā, ietverot 47. pantā minēto robežu iestāžu piekļuvi un 49. pantā minēto imigrācijas iestāžu piekļuvi. Minētajos reģistros norāda katras darbības datumu un laiku, datus, kas izmantoti meklēšanas sākšanai, ETIAS centrālās sistēmas nosūtītos datus un to robežu iestāžu un imigrācijas iestāžu nosaukumu, kuras ievadīja un izguva datus.

Turklāt kompetentās iestādes glabā ierakstus par darbiniekiem, kas ir pienācīgi pilnvaroti ievadīt un izgūt datus.

4.   Šādus reģistrus drīkst izmantot tikai uzraudzībai saistībā ar datu apstrādes pieļaujamību un, lai nodrošinātu datu drošību un integritāti. Minētie reģistri tiek aizsargāti ar pienācīgiem pasākumiem pret nesankcionētu piekļuvi. Tos dzēš pēc tam, kad ir pagājis viens gads pēc 54. pantā minētā saglabāšanas termiņa, ja tie nav nepieciešami jau iesāktās uzraudzības procedūrās.

eu-LISA un ETIAS valsts vienības šos reģistrus dara pieejamus Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un pēc pieprasījuma kompetentajām uzraudzības iestādēm.

70. pants

Reģistru glabāšana par datu aplūkošanas pieprasījumiem nolūkā novērst, atklāt un izmeklēt teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus

1.   eu-LISA glabā reģistrus par visām datu apstrādes darbībām ETIAS centrālajā sistēmā, kas aptver 50. panta 2. punktā minēto centrālo piekļuves punktu piekļuvi 1. panta 2. punkta nolūkā. Minētajos reģistros norāda katras darbības datumu un laiku, datus, kas izmantoti meklēšanas sākšanai, ETIAS centrālās sistēmas nosūtītos datus un centrālo piekļuves punktu to pilnvaroto darbinieku vārdus, kuri ievadīja un izguva datus.

2.   Turklāt katra dalībvalsts un Eiropols glabā reģistrus par visām datu apstrādes darbībām ETIAS centrālajā sistēmā saistībā ar pieprasījumiem aplūkot datus vai piekļuvi datiem, kas 1. panta 2. punktā noteiktajos nolūkos tiek glabāti ETIAS centrālajā sistēmā.

3.   Šā panta 2. punktā minētie reģistri parāda šādu informāciju:

a)

ETIAS centrālajā sistēmā glabāto datu aplūkošanas vai piekļuves pieprasījuma konkrēto mērķi, tostarp attiecīgo teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, un Eiropola gadījumā norāda aplūkošanas pieprasījuma konkrēto mērķi;

b)

lēmumu, kas pieņemts attiecībā uz pieprasījuma pieļaujamību;

c)

atsauci uz valsts datni;

d)

datumu un precīzu laiku, kad centrālais piekļuves punkts ETIAS centrālajai sistēmai nosūtīja piekļuves pieprasījumu;

e)

attiecīgā gadījumā – 51. panta 4. punktā minētās steidzamās procedūras izmantošanu un ex post pārbaudes iznākumu;

f)

kuri 52. panta 2. un 3. punktā minētie dati vai datu kopumi ir izmantoti aplūkošanai; un

g)

saskaņā ar valsts noteikumiem vai Regulu (ES) 2016/794 tās amatpersonas pazīšanas zīmi, kura veica meklēšanu, un tās amatpersonas pazīšanas zīmi, kas lika datus meklēt vai nosūtīt.

4.   Šā panta 1. un 2. punktā minētos reģistrus izmanto tikai, lai pārbaudītu pieprasījuma pieļaujamību, uzraudzītu datu apstrādes likumību un nodrošinātu datu integritāti un drošību. Reģistri tiek aizsargāti ar pienācīgiem pasākumiem pret nesankcionētu piekļuvi un dzēsti pēc tam, kad ir pagājis viens gads pēc 54. pantā minētā saglabāšanas termiņa, ja tie nav nepieciešami jau iesāktās uzraudzības procedūrās. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un kompetentajām uzraudzības iestādēm, kuras ir atbildīgas par datu apstrādes likumības un datu integritātes un drošības uzraudzību, pēc pieprasījuma nodrošina piekļuvi reģistriem, lai tās varētu pildīt savus pienākumus. Minētajā nolūkā reģistriem piekļuve ir arī iestādei, kas atbildīga par pieprasījuma pieļaujamības pārbaudi. Pārējos gadījumos personas datus pēc viena mēneša izdzēš no visām valsts un Eiropola datnēm, ja vien attiecīgajai dalībvalstij vai Eiropolam minētie dati nav nepieciešami saistībā ar konkrētu kriminālizmeklēšanu, kura tobrīd norisinās un kuras vajadzībām dalībvalsts vai Eiropols ir pieprasījis šos datus. Šīs regulas 92. pantā minētajai uzraudzībai un novērtēšanai var izmantot tikai reģistrus, kuros nav ietverti personas dati.

XIII NODAĻA

SABIEDRĪBAS INFORMĒTĪBA

71. pants

Informācija plašai sabiedrībai

Pēc apspriešanās ar Komisiju un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju ETIAS centrālā vienība sniedz plašai sabiedrībai visu attiecīgo informāciju attiecībā uz pieteikšanos ceļošanas atļaujai. Šāda informācija ir pieejama publiskā tīmekļa vietnē un ietver:

a)

ceļošanas atļaujas pieteikšanas kritērijus, nosacījumus un procedūras;

b)

informāciju attiecībā uz tīmekļa vietni un lietotni mobilajām ierīcēm, kur var iesniegt pieteikšanu;

c)

informāciju par to, ka pieteikumu var iesniegt cita persona vai komerciāls starpnieks;

d)

informāciju par iespēju ziņot par komerciālo starpnieku pārkāpumiem, izmantojot 15. panta 5. punktā minēto veidlapu;

e)

32. pantā paredzētos termiņus lēmuma pieņemšanai par pieteikumu;

f)

to, ka ceļošanas atļauja ir piesaistīta pieteikuma veidlapā norādītajam ceļošanas dokumentam un līdz ar to ceļošanas dokumenta derīguma termiņa beigas un jebkādas izmaiņas ceļošanas dokumentā padarīs ceļošanas atļauju nederīgu vai neatzīstamu robežas šķērsošanas laikā;

g)

to, ka pieteikuma iesniedzēji ir atbildīgi par savu iesniegto datu autentiskumu, pilnīgumu, pareizību un ticamību un sniegto apgalvojumu ticamību un pamatotību;

h)

to, ka lēmumi par pieteikumiem ir jāpaziņo pieteikuma iesniedzējam, to, ka gadījumā, ja ceļošanas atļauja ir atteikta, šādos lēmumos jānorāda atteikuma iemesli, un to, ka pieteikuma iesniedzējiem, kuru pieteikumi ir atteikti, ir tiesības uz pārsūdzību, norādot informāciju par procedūru, kas jāievēro pārsūdzības gadījumā, tostarp arī informāciju par kompetento iestādi, kā arī par pārsūdzības iesniegšanas termiņu;

i)

to, ka pieteikuma iesniedzējiem ir iespēja sazināties ar ETIAS centrālo vienību, norādot, ka viņu ceļojuma nolūks ir balstīts uz humāniem apsvērumiem vai tas ir saistīts ar starptautiskām saistībām, kā arī šādu darbību nosacījumus un procedūras;

j)

Regulas (ES) 2016/399 6. pantā izklāstītos ieceļošanas nosacījumus un to, ka īstermiņa uzturēšanās ir iespējama tikai uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, izņemot trešo valstu valstspiederīgos, uz kuriem attiecas tāda divpusēja nolīguma labvēlīgāki noteikumi, kurš pastāvēja pirms Konvencijas, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu;

k)

to, ka ceļošanas atļauja pati par sevi nepiešķir automātiskas ieceļošanas tiesības;

l)

to, ka robežu iestādes pie ārējām robežām var pieprasīt apliecinošus dokumentus nolūkā pārbaudīt, vai ir izpildīti ieceļošanas nosacījumi;

m)

to, ka derīga ceļošanas atļauja ir uzturēšanās nosacījums, kam jābūt izpildītam visu īstermiņa uzturēšanās laiku dalībvalstu teritorijā;

n)

saiti uz tīmekļa pakalpojumu, kas minēts Regulas (ES) 2017/2226 13. pantā, lai trešo valstu valstspiederīgie jebkurā brīdī varētu pārbaudīt savu atlikušo atļautās uzturēšanās laiku;

o)

to, ka ETIAS informācijas sistēmā ievadītie dati tiek izmantoti robežu pārvaldības vajadzībām, tostarp pārbaudēm datubāzēs, un ka dalībvalstis un Eiropols šiem datiem var piekļūt, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus, saskaņā ar X nodaļā minētajām procedūrām un nosacījumiem;

p)

datu glabāšanas termiņu;

q)

datu subjektu tiesības saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001, Regulu (ES) 2016/679 un Regulu (ES) 2016/679 un Direktīvu (ES) 2016/680;

r)

iespēju ceļotājiem saņemt atbalstu, kā paredzēts 7. panta 2. punkta m) apakšpunktā.

72. pants

Informācijas kampaņa

Sadarbojoties ar Eiropas Ārējās darbības dienestu, ETIAS centrālo vienību un dalībvalstīm, tostarp to konsulātiem attiecīgajās trešās valstīs, Komisija vienlaikus ar ETIAS darbības sākumu organizē informācijas kampaņu, lai šīs regulas darbības jomā ietilpstošos trešo valstu valstspiederīgos informētu par viņiem noteikto ceļošanas atļaujas prasību, proti, ka personai ir jābūt derīgai ceļošanas atļaujai, gan lai šķērsotu ārējās robežas, gan uz visu īstermiņa uzturēšanās laiku dalībvalstu teritorijā.

Minēto informācijas kampaņu īsteno regulāri un vismaz vienā no to valstu oficiālajām valodām, kuru valstspiederīgie ietilpst šīs regulas darbības jomā.

XIV NODAĻA

PIENĀKUMI

73. pants

eu-LISA pienākumi plānošanas un izstrādes posmā

1.   ETIAS centrālo sistēmu mitina eu-LISA tehniskajos birojos, un tā nodrošina šajā regulā noteiktās funkcijas saskaņā ar drošības, pieejamības, kvalitātes un ātruma nosacījumiem, ievērojot šā panta 3. punktu un 74. panta 1. punktu.

2.   Infrastruktūru, kas atbalsta publisko tīmekļa vietni, lietotni mobilajām ierīcēm, e-pasta pakalpojumu, droša konta pakalpojumu, pieteikuma iesniedzējiem paredzēto pārbaudes rīku, pieteikuma iesniedzējiem paredzēto piekrišanas rīku, ETIAS kontrolsarakstam paredzēto novērtēšanas rīku, pārvadātāju vārteju, tīmekļa pakalpojumu, pieteikumu apstrādes programmatūru, centrālo datu repozitoriju un tehniskos risinājumus, kas minēti 92. panta 8. punktā, mitina eu-LISA vai Komisijas telpās. Šī infrastruktūra ir ģeogrāfiski izvietota tā, lai nodrošinātu šajā regulā noteiktās funkcijas saskaņā ar drošības, datu aizsardzības un datu drošības, pieejamības, kvalitātes un ātruma nosacījumiem, ievērojot šā panta 3. punktu un 74. panta 1. punktu. ETIAS kontrolsarakstu mitina eu-LISA birojā.

3.   eu-LISA ir atbildīga par ETIAS informācijas sistēmas tehnisko izstrādi, par jebkādu tehnisko izstrādi, kas nepieciešama, lai nodrošinātu sadarbspēju starp ETIAS centrālo sistēmu un 11. pantā minētajām ES informācijas sistēmām, kā arī par to, lai varētu veikt 12. pantā minētos vaicājumus Interpola datubāzēs.

eu-LISA nosaka plānojumu sistēmas fiziskajai arhitektūrai, tostarp tās komunikāciju infrastruktūrai, kā arī tās tehniskās specifikācijas, to attīstību un NUI. Minētās tehniskās specifikācijas pieņem eu-LISA valde, ja ir pozitīvs Komisijas atzinums. eu-LISA arī ievieš visus vajadzīgos pielāgojumus IIS, SIS, Eurodac vai VIS, kuri ir vajadzīgi, lai nodrošinātu sadarbspēju ar ETIAS.

eu-LISA izstrādā un ievieš ETIAS centrālo sistēmu, tostarp ETIAS kontrolsarakstu, NUI un komunikāciju infrastruktūru, cik vien drīz iespējams pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam, kad Komisija ir pieņēmusi:

a)

6. panta 4. punktā, 16. panta 10. punktā, 17. panta 9. punktā, 31. pantā, 35. panta 7. punktā, 45. panta 2. punktā, 54. panta 2. punktā, 74. panta 5. punktā, 84. panta 2. punktā, 92. panta 8. punktā paredzētos pasākumus; un

b)

pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar 90. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru un kas vajadzīgi, lai izstrādātu un tehniski īstenotu ETIAS centrālo sistēmu, NUI, komunikācijas infrastruktūru un pārvadātāju vārteju, jo īpaši īstenošanas aktus:

i)

piekļuvei datiem saskaņā ar 22.–29. pantu un 33.–53. pantu;

ii)

datu grozīšanai, dzēšanai un dzēšanai pirms noteiktā laika saskaņā ar 55. pantu;

iii)

reģistru glabāšanai un piekļuvei tiem saskaņā ar 45. un 69. pantu;

iv)

veiktspējas prasībām,

v)

tādu tehnisko risinājumu specifikācijām, kuru mērķis ir savienot centrālos piekļuves punktus, saskaņā ar 51.–53. pantu.

Izstrāde sastāv no tehnisko specifikāciju sīkākas izstrādes un ieviešanas, testēšanas un projekta vispārējās koordinācijas. Šajā kontekstā eu-LISA uzdevumi ir arī:

a)

veikt drošības riska novērtējumu;

b)

visā ETIAS izstrādes ciklā ievērot “integrētas privātuma aizsardzības” un “privātuma aizsardzības pēc noklusējuma” principus; un

c)

veikt drošības riska novērtējumu attiecībā uz 11. pantā minēto ETIAS sadarbspēju ar ES informācijas sistēmām un Eiropola datiem.

4.   Plānošanas un izstrādes posmā izveido Programmu vadības valdi, kurā ietilpst ne vairāk kā 10 locekļi. To veido seši locekļi, kurus ieceļ eu-LISA valde no savu locekļu vai to aizstājēju vidus, 91. pantā minētās IIS un ETIAS padomdevējas grupas priekšsēdētājs, viens loceklis, kas pārstāv eu-LISA un ko iecēlis tās izpilddirektors, viens loceklis, kurš pārstāv Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un kuru iecēlis tās izpilddirektors, un viens Komisijas iecelts loceklis. eu-LISA valdes ieceltos locekļus ievēlē tikai no tām dalībvalstīm, kam saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ir pilnībā saistoši leģislatīvie instrumenti, ar kuriem reglamentē visu to lielapjoma IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantošanu, kuras pārvalda eu-LISA, un kas piedalīsies ETIAS. Programmu vadības valde tiekas regulāri un vismaz trīs reizes ceturksnī. Tā nodrošina pienācīgu ETIAS plānošanas un izstrādes posma vadību. Programmu vadības valde katru mēnesi eu-LISA valdei iesniedz rakstiskus ziņojumus par projekta progresu. Tai nav lēmumu pieņemšanas pilnvaru, nedz arī pilnvaru pārstāvēt eu-LISA valdes locekļus.

5.   eu-LISA valde nosaka Programmu vadības valdes reglamentu, kurā jo īpaši iekļauj noteikumus par:

a)

priekšsēdētāju;

b)

sanāksmju vietām;

c)

sanāksmju sagatavošanu;

d)

ekspertu pielaidi sanāksmēm;

e)

saziņas plāniem, lai nodrošinātu to, ka klāt neesošie eu-LISA valdes locekļi ir pilnībā informēti.

Priekšsēdētāja vietu ieņem dalībvalsts, kurai saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ir pilnībā saistoši leģislatīvie instrumenti, ar ko reglamentē visu to lielapjoma IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantošanu, kuras pārvalda eu-LISA.

Visus ceļošanas un uzturēšanās izdevumus, kas rodas Programmu vadības valdes locekļiem, sedz eu-LISA. Reglamenta 10. pantu piemēro mutatis mutandis. Programmu vadības valdes sekretariātu nodrošina eu-LISA.

IIS un ETIAS padomdevēja grupa regulāri tiekas līdz ETIAS darbības sākumam. Pēc katras sanāksmes tā ziņo Programmu vadības valdei. Tā nodrošina tehniskās zināšanas, lai atbalstītu Programmu vadības valdi uzdevumu veikšanā, un seko līdzi dalībvalstu gatavības stāvoklim.

74. pants

eu-LISA pienākumi pēc ETIAS darbības sākuma

1.   Pēc ETIAS darbības sākuma eu-LISA ir atbildīga par ETIAS centrālās sistēmas un NUI tehnisko pārvaldību. Tā arī atbild par jebkādu tehnisku testēšanu, kas nepieciešama, lai izveidotu un atjauninātu ETIAS pārbaudes noteikumus. Sadarbībā ar dalībvalstīm tā nodrošina, ka vienmēr tiek izmantota labākā pieejamā tehnoloģija, ņemot vērā izmaksu un ieguvumu analīzi. eu-LISA ir arī atbildīga par komunikāciju infrastruktūras tehnisko pārvaldību starp ETIAS centrālo sistēmu un NUI, kā arī par publisko tīmekļa vietni, lietotni mobilajām ierīcēm, e-pasta pakalpojumu, droša konta pakalpojumu, pieteikuma iesniedzējiem paredzētu pārbaudes rīku, pieteikuma iesniedzējiem paredzētu piekrišanas rīku, ETIAS kontrolsarakstam paredzētu novērtēšanas rīku, pārvadātāju vārteju, tīmekļa pakalpojumu, pieteikumu apstrādes programmatūru un centrālo datu repozitoriju, kas minēti 6. pantā.

ETIAS tehniskā pārvaldība ir visi tie uzdevumi, kas ir vajadzīgi, lai 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā nodrošinātu ETIAS informācijas sistēmas darbību saskaņā ar šo regulu, jo sevišķi – uzturēšanas darbi un tehniskā izstrāde, kura ir vajadzīga, lai sistēmas tehniskā kvalitāte būtu apmierinošā līmenī, jo sevišķi attiecībā uz atbildes laiku aplūkošanai ETIAS centrālajā sistēmā saskaņā ar tehniskajām specifikācijām.

2.   Neskarot Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 17. pantu, kas ietverts Padomes Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (43), eu-LISA piemēro pienācīgus noteikumus par dienesta noslēpumu vai citas līdzvērtīgas konfidencialitātes prasības visiem saviem darbiniekiem, kam jāstrādā ar ETIAS centrālajā sistēmā glabātajiem datiem. Šis pienākums ir spēkā arī tad, kad šie darbinieki vairs nav attiecīgajā amatā vai darbā, vai pēc tam, kad viņi ir beiguši savu darbību.

3.   Ja jebkādu ar ETIAS saistītu uzdevumu izpildē eu-LISA sadarbojas ar ārējiem darbuzņēmējiem, tā cieši uzrauga darbuzņēmēja darbības, lai nodrošinātu atbilstību visiem šīs regulas noteikumiem, tostarp jo īpaši drošību, konfidencialitāti un datu aizsardzību.

4.   eu-LISA arī veic uzdevumus, kas saistīti ar apmācības sniegšanu par ETIAS informācijas sistēmas tehnisko izmantošanu.

5.   eu-LISA izstrādā un uztur mehānismus un procedūras to datu kvalitātes pārbaudēm, kuri atrodas ETIAS centrālajā sistēmā, un regulāri sniedz ziņojumus dalībvalstīm un ETIAS centrālajai vienībai. eu-LISA regulāri sniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ziņojumus par aspektiem, ar ko tā saskārusies. Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka un izstrādā minēto mehānismu, procedūras un attiecīgas prasības datu kvalitātes atbilstībai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 90. panta 2. punktā.

75. pants

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras pienākumi

1.   Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra ir atbildīga par:

a)

ETIAS centrālās vienības izveidi un darbību un ETIAS glabāto datu drošas pārvaldības apstākļu nodrošināšanu;

b)

pieteikumu automatizēto apstrādi; un

c)

ETIAS pārbaudes noteikumiem.

2.   Pirms ETIAS centrālās vienības darbiniekus, kuriem ir tiesības piekļūt ETIAS centrālajai sistēmai, pilnvaro apstrādāt ETIAS centrālajā sistēmā reģistrētos datus, viņus atbilstīgi apmāca par datu drošību un pamattiesībām, jo īpaši datu aizsardzību. Viņi arī piedalās eu-LISA piedāvātā apmācībā par ETIAS informācijas sistēmas tehnisko izmantošanu un par datu kvalitāti.

76. pants

Dalībvalstu pienākumi

1.   Katra dalībvalsts ir atbildīga par:

a)

savienojumu ar NUI;

b)

ETIAS valsts vienību organizēšanu, pārvaldību, darbību un uzturēšanu attiecībā uz ceļošanas atļaujas pieteikumu manuālu apstrādi, kad automatizētā apstrāde ir uzrādījusi informācijas atbilsmi, kā minēts 26. pantā;

c)

centrālo piekļuves punktu organizāciju un to savienošanu ar NUI nolūkā novērst, atklāt un izmeklēt teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus;

d)

to, kā saskaņā ar šo regulu tiek pārvaldīta un organizēta to darbinieku piekļuve ETIAS informācijas sistēmai, kurus kompetentās valsts iestādes ir pienācīgi pilnvarojušas, un par to, lai tiktu izveidots un regulāri atjaunināts šādu darbinieku un viņu profilu saraksts;

e)

ETIAS valsts vienību izveidi un darbību;

f)

datu ievadi ETIAS kontrolsarakstā, kas saistīta ar teroristu nodarījumiem vai citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, ievērojot 34. panta 2. un 3. punktu; un

g)

to, lai nodrošinātu, ka katra tās iestāde, kurai ir tiesības piekļūt ETIAS informācijas sistēmai, veiktu pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, tostarp pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu pamattiesību ievērošanu un datu drošību.

2.   Katra dalībvalsts pie ārējām robežām izmanto automatizētos procesus vaicājumu veikšanai ETIAS centrālajā sistēmā.

3.   Pirms ETIAS valsts vienību darbiniekus, kuriem ir tiesības piekļūt ETIAS informācijas sistēmai, pilnvaro apstrādāt ETIAS centrālajā sistēmā reģistrētos datus, viņus atbilstīgi apmāca par datu drošību un pamattiesībām, jo īpaši par datu aizsardzību.

Viņi arī piedalās eu-LISA piedāvātā apmācībā par ETIAS informācijas sistēmas tehnisko izmantošanu un par datu kvalitāti.

77. pants

Eiropola pienākumi

1.   Eiropols nodrošina 20. panta 2. punkta j) apakšpunktā un 20. panta 4. punktā minēto vaicājumu apstrādi. Tas atbilstīgi pielāgo savu informācijas sistēmu.

2.   Eiropolam ir pienākumi un uzdevumi attiecībā uz ETIAS kontrolsarakstu, kas noteikti 35. panta 1. un 3.–6. punktā.

3.   Eiropols ir atbildīgs par pamatota atzinuma sniegšanu pēc apspriešanās pieprasījuma saskaņā ar 29. pantu.

4.   Eiropols ir atbildīgs par to, lai ETIAS kontrolsarakstā tiktu ievadīti dati saistībā ar teroristu nodarījumiem vai citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuru Eiropols ir ieguvis, ievērojot 34. panta 2. punktu.

5.   Eiropola darbiniekus, pirms viņi tiek pilnvaroti veikt jebkādus no 34. un 35. pantā minētajiem uzdevumiem, atbilstīgi apmāca par datu drošību un pamattiesībām, jo īpaši par datu aizsardzību. Viņi arī piedalās eu-LISA piedāvātā apmācībā par ETIAS informācijas sistēmas tehnisko izmantošanu un par datu kvalitāti.

XV NODAĻA

GROZĪJUMI CITOS SAVIENĪBAS INSTRUMENTOS

78. pants

Grozījums Regulā (ES) Nr. 1077/2011

Regulā (ES) Nr. 1077/2011 iekļauj šādu pantu:

“5.b pants

Ar ETIAS saistītie uzdevumi

Attiecībā uz ETIAS Aģentūra pilda uzdevumus, kas tai ir uzticēti ar 73. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 2018/1240 (*1) .

79. pants

Grozījums Regulā (ES) Nr. 515/2014

6. pantā Regulā (ES) Nr. 515/2014 iekļauj šādu punktu:

“3.a   Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) izstrādes posmā dalībvalstis kopā ar savu pamata piešķīrumu saņem papildu piešķīrumu EUR 96,5 miljonu apmērā un šo finansējumu pilnībā izmanto ETIAS, lai nodrošinātu ātru un efektīvu tās izstrādi, kas būtu savietojama ar ETIAS centrālās sistēmas īstenošanu, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/1240 (*2) .

80. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2016/399

Regulu (ES) 2016/399 groza šādi:

1)

regulas 6. panta 1. punktu groza šādi:

a)

punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

viņiem ir derīga vīza, ja tā ir vajadzīga saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001 (*3), vai derīga ceļošanas atļauja, ja tā ir vajadzīga saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/1240 (*4) , izņemot gadījumus, ja viņiem ir derīga uzturēšanās atļauja vai derīga ilgtermiņa vīza;

(*3)  Padomes 2001. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (OV L 81, 21.3.2001., 1. lpp.)."

(*4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 12. septembra Regula (ES) 2018/1240, ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulas (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, Regulu (ES) 2016/1624 un (ES) 2017/2226 (OV L 236, 19.9.2018., 1. lpp.).”;"

b)

pievieno šādas daļas:

“Pārejas laikposmā, kas noteikts, ievērojot 83. panta 1. un 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/1240, Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) izmantošana ir fakultatīva un šā punkta pirmās daļas b) punktā izklāstīto prasību par to, ka jābūt derīgai ceļošanas atļaujai, nepiemēro. Dalībvalstis informē trešo valstu valstspiederīgos, uz kuriem attiecas ceļošanas atļaujas prasība un kuri šķērso ārējās robežas, par to, ka pēc pārejas laikposma beigām uz viņiem attieksies prasība par derīgu ceļošanas atļauju. Šajā nolūkā dalībvalstis šīs kategorijas ceļotājiem izdala vienotu brošūru, kā minēts 83. panta 2. punktā Regulā (ES) 2018/1240.

Labvēlības periodā, kas noteikts, ievērojot 83. panta 3. punktu Regulā (ES) 2018/1240, robežu iestādes izņēmuma kārtā ļauj trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas ceļošanas atļaujas prasība, bet kuriem ceļošanas atļaujas nav, šķērsot ārējās robežas, ja viņi atbilst visiem pārējiem šā panta nosacījumiem, ar noteikumu, ka viņi šķērso dalībvalstu ārējās robežas pirmo reizi kopš Regulas (ES) 2018/1240 83. panta 1. un 2. punktā minētā pārejas laikposma beigām. Robežu iestādes informē šādu trešo valstu valstspiederīgos par prasību attiecībā uz derīgu ceļošanas atļauju saskaņā ar šo pantu. Šajā nolūkā robežu iestādes šiem ceļotājiem izdala vienotu brošūru – kā minēts 83. panta 3. punktā Regulā (ES) 2018/1240, kurā informē, ka viņiem izņēmuma kārtā ir atļauts šķērsot ārējās robežas, lai gan viņi neizpilda pienākumu attiecībā uz derīgu ceļošanas atļauju, un kurā izskaidro šo pienākumu.”;

2)

regulas 8. panta 3. punktu groza šādi:

a)

punkta a) apakšpunkta i) punktu aizstāj ar šādu:

“i)

pārliecināšanās par to, vai trešās valsts valstspiederīgajam ir dokuments, kurš ir derīgs robežas šķērsošanai un kura derīguma termiņš nav beidzies, un, attiecīgā gadījumā, – vai dokumentā ir vajadzīgā vīza, ceļošanas atļauja vai uzturēšanās atļauja;”;

b)

punktā iekļauj šādu bb) apakšpunktu:

“ba)

ja trešās valsts valstspiederīgajam ir šīs regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā ceļošanas atļauja, rūpīgās pārbaudes pie ieceļošanas aptver arī pārliecināšanos par ceļošanas atļaujas autentiskumu, derīgumu un statusu un – attiecīgā gadījumā – par ceļošanas atļaujas turētāja identitāti, aplūkojot ETIAS saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1240 47. pantu. Ja tehniski nav iespējams veikt Regulas (ES) 2018/1240 47. panta 1. un 2. punktā minēto aplūkošanu vai meklēšanu, piemēro minētās regulas 48. panta 3. punktu.”;

3)

regulas V pielikuma B daļā ieceļošanas atteikuma standartveidlapā ieceļošanas atteikuma iemeslu sarakstā C) punktu aizstāj ar šādu:

“C)

nav derīgas vīzas, ceļošanas atļaujas vai uzturēšanās atļaujas.”.

81. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2016/1624

Regulu (ES) 2016/1624 groza šādi:

1)

regulas 8. panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

“qa)

īsteno Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai uzticētos uzdevumus un pienākumus, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/1240 (*5), un nodrošina ETIAS centrālās vienības izveidi un darbību saskaņā ar minētās regulas 7. pantu.

(*5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 12. septembra Regula (ES) 2018/1240, ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulas (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 un (ES) 2017/2226 (OV L 236, 19.9.2018., 1. lpp.).”;"

2)

regulas II nodaļā pievieno šādu iedaļu:

5. iedaļa

ETIAS

33.a pants

ETIAS centrālās vienības izveide

1.   Ar šo izveido ETIAS centrālo vienību.

2.   Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra nodrošina ETIAS centrālās vienības izveidi un darbību, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1240 (*6) 7. pantu.

(*6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 12. septembra Regula (ES) 2018/1240, ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulas (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 un (ES) 2017/2226 (OV L 236, 19.9.2018., 1. lpp.).”."

82. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2017/2226

Regulas (ES) 2017/2226 64. pantā pievieno šādu punktu:

“5.   Finansējumu, kas jāpiesaista no Regulas (ES) Nr. 515/2014 5. panta 5. punkta b) apakšpunktā minētajiem finanšu līdzekļiem, lai segtu šā panta 1.–4. punktā minētās izmaksas, īsteno ar eu-LISA radušos izmaksu netiešu pārvaldību un ar dalībvalstīm radušos izmaksu kopīgu pārvaldību.”

XVI NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

83. pants

Pārejas laikposms un pārejas pasākumi

1.   Sešus mēnešus no dienas, kad ETIAS uzsāk darbību, ETIAS izmantošana ir fakultatīva un prasību par to, ka jābūt derīgai ceļošanas atļaujai, nepiemēro. Komisija var pieņemt deleģēto aktu saskaņā ar 89. pantu, lai minēto laikposmu pagarinātu par ne vairāk kā vēl sešus mēnešus ilgu laikposmu, ko var vienreiz atjaunot.

2.   Laikposmā, kas minēts 1. punktā, dalībvalstis informē trešo valstu valstspiederīgos, uz kuriem attiecas ceļošanas atļaujas prasība un kuri šķērso ārējās robežas, par to, ka pēc sešu mēnešu laikposma beigām uz viņiem attieksies prasība par derīgu ceļošanas atļauju. Šajā nolūkā dalībvalstis šai ceļotāju kategorijai izdala vienotu brošūru. Šo brošūru dara pieejamu arī dalībvalstu konsulātos tajās valstīs, kuru valstspiederīgie ietilpst šīs regulas darbības jomā.

3.   Pēc šā panta 1. punktā minētā laikposma beigām piemēro sešus mēnešus ilgu labvēlības periodu. Šajā labvēlības periodā piemēro prasību, ka ir jābūt derīgai ceļošanas atļaujai. Labvēlības periodā robežu iestādes izņēmuma kārtā ļauj trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas ceļošanas atļaujas prasība, bet kuriem ceļošanas atļaujas nav, šķērsot ārējās robežas, ja viņi atbilst visiem pārējiem Regulas (ES) 2016/399 6. panta 1. punkta nosacījumiem, ar noteikumu, ka viņi šķērso dalībvalstu ārējās robežas pirmo reizi kopš šā panta 1. punktā minētā laikposma beigām. Robežu iestādes informē šādu trešo valstu valstspiederīgos, uz kuriem attiecas ceļošanas atļaujas prasība, par prasību attiecībā uz derīgu ceļošanas atļauju saskaņā ar Regulas (ES) 2016/399 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Šajā nolūkā robežu iestādes minētajiem ceļotājiem izdala vienotu brošūru, kurā informē, ka viņiem izņēmuma kārtā ir ļauts šķērsot ārējās robežas, lai gan viņi neizpilda pienākumu attiecībā uz derīgu ceļošanas atļauju, un kurā izskaidro šo pienākumu. Komisija saskaņā ar šīs regulas 89. pantu var pieņemt deleģēto aktu, lai minēto laikposmu pagarinātu par ne vairāk kā vēl sešiem mēnešiem.

Labvēlības perioda laikā ieceļošanu to dalībvalstu teritorijās, kuras nelieto IIS, neņem vērā.

4.   Komisija ar īstenošanas aktiem sagatavo šā panta 2. un 3. punktā minētās divas vienotās brošūras, kurās ir ietverta vismaz 71. pantā minētā informācija. Brošūras ir skaidras un vienkāršas un pieejamas vismaz vienā no katras tādas valsts oficiālajām valodām, kuru valstspiederīgie ietilpst šīs regulas darbības jomā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 90. panta 2. punktā.

5.   ETIAS informācijas sistēma šā panta 1. un 2. punktā minētajā pārejas laikposmā atbild uz 45. panta 2. punktā minētajiem pārvadātāju vaicājumiem, proti, sniedz tiem atbildi “OK”. Atbildē, ko šā panta 3. punktā minētā labvēlības perioda laikā ETIAS informācijas sistēma nosūtījusi uz pārvadātāju vaicājumiem, ņem vērā to, vai trešās valsts valstspiederīgais šķērso dalībvalstu ārējās robežas pirmo reizi kopš šā panta 1. punktā minētā laikposma beigām.

84. pants

Datu izmantošana pārskatiem un statistikai

1.   Dalībvalstu kompetento iestāžu, Komisijas, eu-LISA un ETIAS centrālās vienības attiecīgi pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve, lai tikai pārskatu un statistikas nolūkos, bet bez iespējas veikt individuālu identificēšanu un saskaņā ar 14. pantā minētajām garantijām attiecībā uz nediskriminēšanu, aplūkotu šādus datus:

a)

informācija par pieteikuma statusu;

b)

pieteikuma iesniedzēja valstspiederības, dzimums un dzimšanas gads;

c)

dzīvesvietas valsts;

d)

izglītība (pamatizglītība, vidējā, augstākā vai tādas neesamība);

e)

pašreizējā nodarbošanās (nodarbinātības grupa);

f)

ceļošanas dokumenta veids un izdevējas valsts trīs burtu kods;

g)

ceļošanas atļaujas veids un, attiecībā uz ceļošanas atļauju ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, kā minēts 44. pantā, – atsauce uz dalībvalsti(-īm), kas izdevusi(-šas) ceļošanas atļauju ar ierobežotu teritoriālo derīgumu;

h)

ceļošanas atļaujas derīguma termiņš; un

i)

ceļošanas atļaujas atteikuma, atcelšanas vai anulēšanas iemesli.

2.   Šā panta 1. punkta nolūkā eu-LISA ievieš, īsteno un savos tehniskajos birojos mitina centrālu repozitoriju, kurā ir iekļauti 1. punktā minētie dati, kas neļauj identificēt personas, bet ļautu 1. punktā minētajām iestādēm iegūt pielāgojamus pārskatus un statistikas datus, lai uzlabotu novērtējumu par drošības, nelikumīgas imigrācijas un augstiem epidēmijas riskiem, uzlabotu robežpārbaužu efektivitāti, palīdzētu ETIAS centrālajai vienībai un ETIAS valsts vienībām apstrādāt ceļošanas atļaujas pieteikumus un atbalstītu uz pierādījumiem balstītas Savienības migrācijas politikas veidošanu. Repozitorijā ir ietverti arī ikdienas statistikas dati par 4. punktā minētajiem datiem. Piekļuvi centrālajam repozitorijam piešķir, izmantojot drošu piekļuvi ar TESTA starpniecību, kurā ir kontrolēta piekļuve un īpaši lietotāju profili tikai pārskatu un statistikas vajadzībām.

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem sīki izstrādātus noteikumus par centrālā repozitorija darbību un datu aizsardzības un drošības noteikumus, kas piemērojami repozitorijam. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 90. panta 2. punktā.

3.   Procedūrās, kuras eu-LISA ir ieviesusi, lai uzraudzītu ETIAS informācijas sistēmas izstrādi un darbību, kā minēts 92. panta 1. punktā, ir ietverta iespēja iegūt regulāru statistiku minētās uzraudzības nodrošināšanai.

4.   Katru ceturksni eu-LISA publicē statistiku par ETIAS informācijas sistēmu, jo īpaši norādot to pieteikumu iesniedzēju skaitu un valstspiederību, kuriem izdota vai atteikta ceļošanas atļauja, tostarp atteikuma iemeslus, un to trešo valstu valstspiederīgo skaitu un valstspiederību, kuru ceļošanas atļaujas tika anulētas vai atceltas.

5.   Katra gada beigās statistikas datus apkopo gada pārskatā par attiecīgo gadu. Pārskatu publicē un nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai un valsts uzraudzības iestādēm.

6.   Pēc Komisijas pieprasījuma eu-LISA sniedz tai statistikas datus par konkrētiem aspektiem, kas saistīti ar šīs regulas īstenošanu, kā arī statistikas datus, ievērojot 3. punktu.

85. pants

Izmaksas

1.   Izmaksas saistībā ar ETIAS informācijas sistēmas izstrādi, esošās valstu robežu infrastruktūras integrēšanu un savienojumu ar NUI, kā arī saistībā ar NUI mitināšanu un ETIAS centrālās vienības un ETIAS valsts vienību izveidi sedz no Savienības vispārējā budžeta.

Īpašu uzmanību eu-LISA pievērš izmaksu pieauguma riskam un nodrošina pienācīgu līgumslēdzēju uzraudzību.

2.   ETIAS darbības izmaksas sedz no Savienības vispārējā budžeta. Tajās ir ietvertas ETIAS informācijas sistēmas, tostarp NUI; darbības un uzturēšanas izmaksas, ETIAS centrālās vienības darbības izmaksas un ETIAS valsts vienību uzdevumu izpildei vajadzīgā personāla un tehniskā aprīkojuma (aparatūras un programmatūras) izmaksas; un tulkošanas izmaksas, kas radušās, ievērojot27. panta 2. un 8. punktu.

Netiek iekļautas šādas izmaksas:

a)

dalībvalstu projektu vadības birojs (sanāksmes, komandējumi, biroji);

b)

valstu IT sistēmu mitināšana (telpas, īstenošana, elektroenerģija, dzesēšana);

c)

valstu IT sistēmu ekspluatācija (operatori un atbalsta līgumi);

d)

valstu komunikāciju tīklu plānošana, izstrāde, ieviešana, ekspluatācija un uzturēšana.

3.   ETIAS darbības izmaksas ietver arī finansiālu atbalstu dalībvalstīm par izdevumiem, kas radušies robežpārbaužu pielāgošanas un automatizēšanas dēļ nolūkā īstenot ETIAS. Šā finansiālā atbalsta kopējais apjoms ir ne vairāk kā EUR 15 miljoni pirmajā darbības gadā, ne vairāk kā EUR 25 miljoni otrajā darbības gadā un ne vairāk kā EUR 50 miljoni gadā turpmākajos darbības gados. Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 89. pantu, lai sīkāk definētu minēto finansiālo atbalstu.

4.   Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, eu-LISA un Eiropols saņem pienācīgu papildu finansējumu un personālu, kas ir vajadzīgi to uzdevumu izpildei, kuri tiem uzticēti saskaņā ar šo regulu.

5.   Finansējumu, kas jāpiesaista no Regulas (ES) Nr. 515/2014 5. panta 5. punkta b) apakšpunktā minētajiem finanšu līdzekļiem, lai segtu šīs šā panta 1. līdz 4. punktā minētās regulas īstenošanas izmaksas, īsteno ar eu-LISA un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai radušos izmaksu netiešu pārvaldību un ar dalībvalstīm radušos izmaksu kopīgu pārvaldību.”

86. pants

Ieņēmumi

Ieņēmumi, ko rada ETIAS, ir iekšējie piešķirtie ieņēmumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (44) 21. panta 4. punktu. Tos piešķir ETIAS darbības un uzturēšanas izmaksu segšanai. Jebkurus ieņēmumus, kas atliek pēc minēto izmaksu segšanas, ieskaita Savienības budžetā.

87. pants

Paziņojumi

1.   Dalībvalstis paziņo Komisijai par iestādi, kas uzskatāma par 57. pantā minēto datu pārzini.

2.   ETIAS centrālā vienība un dalībvalstis paziņo Komisijai un eu-LISA par 13. pantā minētajām kompetentajām iestādēm, kam ir piekļuve ETIAS informācijas sistēmai.

Trīs mēnešos pēc tam, kad ETIAS ir sākusi darboties saskaņā ar 88. pantu, eu-LISA publicē minēto iestāžu konsolidētu sarakstu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Dalībvalstis nekavējoties arī paziņo Komisijai un eu-LISA visas minēto iestāžu izmaiņas. Šādu izmaiņu gadījumā eu-LISA reizi gadā publicē minētās informācijas atjauninātu konsolidēto versiju. eu-LISA uztur pastāvīgi atjaunināmu publisku tīmekļa vietni, kurā ir ietverta minētā informācija.

3.   Dalībvalstis paziņo Komisijai un eu-LISA par savām izraudzītajām iestādēm un saviem centrālajiem piekļuves punktiem, kas minēti 50. pantā, un nekavējoties paziņo par jebkādām izmaiņām šajā sakarā.

4.   eu-LISA paziņo Komisijai par sekmīgu 88. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētā testa pabeigšanu.

Komisija 1. un 3. punktā minēto informāciju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Minētās informācijas izmaiņu gadījumā Komisija reizi gadā publicē tās atjauninātu konsolidēto versiju. Komisija uztur pastāvīgi atjaunināmu publisku tīmekļa vietni, kurā ir ietverta minētā informācija.

88. pants

Darbības sākums

1.   Komisija nosaka datumu, kurā ETIAS sāk darboties, pēc tam, kad ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

ir stājušies spēkā vajadzīgie grozījumi tiesību aktos par to 11. panta 2. punktā minēto ES informācijas sistēmu izveidi, ar kurām nodrošina sadarbspēju ar ETIAS informācijas sistēmu;

b)

ir stājusies spēkā regula, ar ko eu-LISA uzdod veikt ETIAS darbības pārvaldību;

c)

ir stājušies spēkā vajadzīgie grozījumi tiesību aktos par to 20. panta 2. punktā minēto ES informācijas sistēmu izveidi, ar kurām nodrošina ETIAS centrālās vienības piekļuvi šīm datubāzēm;

d)

ir pieņemti 15. panta 5. punktā, 17. panta 3., 5. un 6. punktā, 18. panta 4. punktā, 27. panta3. un 5. punktā, 33. panta 2. un 3. punktā, 36. panta 3. punktā, 38. panta 3. punktā, 39. panta 2. punktā, 45. panta 3. punktā, 46. panta 4. punktā, 48. panta 4. punktā, 59. panta 4. punktā, 73. panta 3. punkta b) apakšpunktā, 83. panta 1., 3. un 4. punktā un 85. panta 3. punktā minētie pasākumi;

e)

eu-LISA ir paziņojusi, ka ir sekmīgi pabeigts visaptverošs ETIAS tests;

f)

eu-LISA un ETIAS centrālā vienība ir validējušas tehnisko un juridisko kārtību, lai 17. pantā minētos datus vāktu un pārsūtītu uz ETIAS centrālo sistēmu, un ir par minēto kārtību paziņojušas Komisijai;

g)

dalībvalstis un ETIAS centrālā vienība ir paziņojušas Komisijai informāciju par 87. panta 1. un 3. punktā minētajām dažādajām iestādēm.

2.   Šā panta 1. punkta e) apakšpunktā minēto ETIAS testu veic eu-LISA sadarbībā ar dalībvalstīm un ETIAS centrālo vienību.

3.   Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par testa rezultātiem, kas veikts, ievērojot 1. punkta e) apakšpunktu.

4.   Panta 1. punktā minēto Komisijas lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5.   Dalībvalstis un ETIAS centrālā vienība sāk izmantot ETIAS no datuma, ko Komisija nosaka saskaņā ar 1. punktu.

89. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 6. panta 4. punktā, 17. panta 3. punktā, 17. panta 5. punktā, 17. panta 6. punktā, 18. panta 4. punktā, 27. panta 3. punktā, 31. pantā, 33. panta 2. punktā, 36. panta 4. punktā, 39. panta 2. punktā, 54. panta 2. punktā, 83. panta 1. un 3. punktā un 85. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2018. gada 9. oktobra. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 6. panta 4. punktā, 17. panta 3. punktā, 17. panta 5. punktā, 17. panta 6. punktā, 18. panta 4. punktā, 27. panta 3. punktā, 31. pantā, 33. panta 2. punktā, 36. panta 4. punktā, 39. panta 2. punktā, 54. panta 2. punktā, 83. panta 1. un 3. punktā un 85. panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.   Deleģētais akts, kas pieņemts, ievērojot 6. panta 4. punktu, 17. panta 3. punktu, 17. panta 5. punktu, 17. panta 6. punktu, 18. panta 4. punktu, 27. panta 3. punktu, 31. pantu, 33. panta 2. punktu, 36. panta 4. punktu, 39. panta 2. punktu, 54. panta 2. punktu, 83. panta 1. un 3. punktu vai 85. panta 3. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

90. pants

Komiteju procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. Ja komiteja nesniedz atzinumu, Komisija īstenošanas akta projektu nepieņem, un tiek piemērota Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešā daļa.

91. pants

Padomdevēju grupa

eu-LISA IIS padomdevēju grupas pienākumus paplašina, lai tajos ietvertu ETIAS. Minētā IIS un ETIAS padomdevēju grupa sniedz eu-LISA zinātību, kas saistīta ar ETIAS, jo īpaši attiecībā uz gada darba programmas un gada darbības pārskata sagatavošanu.

92. pants

Uzraudzība un izvērtēšana

1.   eu-LISA nodrošina, ka ir ieviestas procedūras, lai uzraudzītu ETIAS informācijas sistēmas izstrādi, ņemot vērā ar plānošanu un izmaksām saistītos mērķus, un lai uzraudzītu ETIAS darbību, ņemot vērā ar pakalpojuma tehniskajiem rezultātiem, izmaksu lietderību, drošību un kvalitāti saistītos mērķus.

2.   Līdz 2019. gada 10. aprīlim un turpmāk ik pēc sešiem mēnešiem ETIAS informācijas sistēmas izstrādes posma laikā eu-LISA iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par stāvokli ETIAS centrālās sistēmas, NUI un komunikāciju infrastruktūras starp ETIAS centrālo sistēmu un NUI izstrādē. Minētajā ziņojumā iekļauj sīku informāciju par līdzšinējām izmaksām un informāciju par jebkādiem riskiem, kas var ietekmēt sistēmas kopējās izmaksas, kuras paredzēts segt no Savienības vispārējā budžeta saskaņā ar 85. pantu.

Līdz 2019. gada 10. aprīlim un turpmāk ik pēc sešiem mēnešiem ETIAS informācijas sistēmas izstrādes posma laikā Eiropols un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par stāvokli šīs regulas īstenošanas sagatavošanā, tostarp sīku informāciju par līdzšinējām izmaksām un informāciju par jebkādiem riskiem, kas var ietekmēt sistēmas kopīgās izmaksas, kuras paredzēts segt no Savienības vispārējā budžeta saskaņā ar 85. pantu.

Tiklīdz izstrāde ir pabeigta, eu-LISA iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā sīki izskaidrots, kā tika sasniegti mērķi, jo īpaši saistībā ar plānošanu un izmaksām, kā arī pamatotas jebkādas novirzes.

3.   Tehniskās uzturēšanas nolūkos eu-LISA ir piekļuve vajadzīgajai informācijai, kas attiecas uz datu apstrādes darbībām, kuras veiktas ETIAS informācijas sistēmā.

4.   Divus gadus pēc ETIAS darbības sākuma un turpmāk ik pēc diviem gadiem eu-LISA iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ziņojumu par ETIAS informācijas sistēmas tehnisko darbību, tostarp par tās drošību, un statistikas datus attiecībā uz ETIAS kontrolsarakstu saskaņā ar 35. panta 5. un 6. punktā minēto pārskatīšanas procedūru.

5.   Trīs gadus pēc ETIAS darbības sākuma un turpmāk ik pēc četriem gadiem Komisija novērtē ETIAS un iesniedz visus nepieciešamos ieteikumus Eiropas Parlamentam un Padomei. Minētajā novērtējumā iekļauj:

a)

ar ETIAS veiktos vaicājumus Interpola SLTD vai TDAWN datubāzēs, tostarp informāciju par informācijas atbilsmju skaitu minētajās Interpola datubāzēs, sakarā ar šādām informācijas atbilsmēm atteikto ceļošanas atļauju skaitu un informāciju par visām problēmām, kas radušās, kā arī – attiecīgā gadījumā – novērtējumu par to, vai ir nepieciešams leģislatīva akta priekšlikums par šīs regulas grozīšanu;

b)

ETIAS sasniegtos rezultātus, ņemot vērā tās mērķus, pilnvaras un uzdevumus;

c)

ETIAS veikuma un darba prakses ietekmi, lietderīgumu un efektivitāti saistībā ar tās mērķiem, pilnvarām un uzdevumiem;

d)

novērtējumu par ETIAS drošību;

e)

riska novērtēšanas nolūkā izmantotos ETIAS pārbaudes noteikumus;

f)

ETIAS kontrolsaraksta ietekmi, tostarp to ceļošanas atļaujas pieteikumu skaitu, kuri atteikti tādu iemeslu dēļ, kuros ņemta vērā informācijas atbilsmi ETIAS kontrolsarakstā;

g)

iespējamu nepieciešamību grozīt ETIAS centrālās vienības pilnvaras un jebkuru šādu izmaiņu finansiālo ietekmi;

h)

ietekmi uz pamattiesībām;

i)

ietekmi uz diplomātiskajām attiecībām starp Savienību un iesaistītajām trešām valstīm;

j)

ieņēmumus no ceļošanas atļauju nodevas, izmaksas, kas radušās saistībā ar ETIAS izstrādi, ETIAS darbības izmaksas, eu-LISA, Eiropola un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras radītās izmaksas saistībā ar to uzdevumiem, ievērojot šo regulu, kā arī visus saskaņā ar 86. pantu piešķirtos ieņēmumus;

k)

ETIAS izmantošanu tiesībaizsardzības nolūkos, pamatojoties uz šā panta 8. punktā minēto informāciju;

l)

uz pārrunām uzaicināto pieteikuma iesniedzēju skaitu un to procentuālo īpatsvaru kopējā pieteikuma iesniedzēju skaitā, pārrunu pieprasīšanas iemeslus, no attāluma veikto pārrunu skaitu, tādu lēmumu skaitu, ar kuriem piešķirta ceļošanas atļauja, ar kuriem ceļošanas atļauja piešķirta, pievienojot atzīmi, vai ar kuriem tā atteikta, un to pieteikuma iesniedzēju skaitu, kuri uzaicināti uz pārrunām, bet nav ieradušies, kā arī – attiecīgā gadījumā – novērtējumu par to, vai ir nepieciešams leģislatīva akta priekšlikums, ar ko groza šo regulu.

Komisija novērtējuma ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai.

6.   Dalībvalstis un Eiropols sniedz eu-LISA, ETIAS centrālajai vienībai un Komisijai informāciju, kas vajadzīga, lai izstrādātu 4. un 5. punktā minētos ziņojumus. Šī informācija neapdraud darba metodes vai neietver informāciju, kas atklāj izraudzīto iestāžu avotus, darbiniekus vai izmeklēšanas.

7.   eu-LISA un ETIAS centrālā vienība sniedz Komisijai informāciju, kas vajadzīga, lai izstrādātu 5. punktā minētos novērtējumus.

8.   Ievērojot valstu tiesību aktus par sensitīvas informācijas publicēšanu, katra dalībvalsts un Eiropols sagatavo gada ziņojumus par to, cik efektīva ir bijusi piekļuve ETIAS centrālajā sistēmā glabātajiem datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un šajos ziņojumos ietver informāciju un statistikas datus par:

a)

aplūkošanas konkrēto mērķi, ietverot teroristu nodarījuma vai cita smaga noziedzīga nodarījuma veidu;

b)

pamatotajiem iemesliem, kas norādīti saistībā ar pamatotajām aizdomām, ka šī regula attiecas uz aizdomās turēto personu, vainīgo vai cietušo;

c)

pieprasījumu skaitu piekļuvei ETIAS centrālajai sistēmai tiesībaizsardzības nolūkos;

d)

to lietu skaitu un veidu, kurās ir konstatētas informācijas atbilsmes;

e)

to lietu skaitu un veidu, kurās tika izmantota 51. panta 4. punktā minētā steidzamības procedūra, ieskaitot tās lietas, kurās centrālā piekļuves punkta veiktajā ex post pārbaudē šāda steidzamība netika atzīta.

Dalībvalstīm tiek darīts pieejams tehnisks risinājums, lai atvieglotu minēto datu vākšanu saskaņā ar X nodaļu nolūkā sagatavot šajā punktā minēto statistiku. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem tehniskā risinājuma specifikācijas. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 90. panta 2. punktā.

93. pants

Praktiska rokasgrāmata

Komisija, cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm un attiecīgajām Savienības aģentūrām, dara pieejamu praktisku rokasgrāmatu, kurā ietvertas pamatnostādnes, ieteikumi un paraugprakse šīs regulas īstenošanai. Praktiskajā rokasgrāmatā ņem vērā attiecīgās jau pastāvošās rokasgrāmatas. Komisija praktisko rokasgrāmatu pieņem ieteikuma veidā.

94. pants

Seūta un Meliļa

Šī regula neietekmē īpašos noteikumus, ko piemēro Seūtai un Meliļai, kā noteikts Spānijas Karalistes deklarācijā par Seūtu un Meliļu, kas pievienota Nobeiguma aktam Nolīgumā par Spānijas Karalistes pievienošanos Konvencijai, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas nolīgumu.

95. pants

Finanšu iemaksa, kuru veic valstis, kas ir asociētas Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā

Saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem to asociācijas nolīgumos slēdz vienošanās attiecībā uz finanšu iemaksām, kuras veic valstis, kas ir asociētas Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā.

96. pants

Stāšanās spēkā un piemērojamība

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu piemēro no dienas, ko Komisija nosaka saskaņā ar 88. pantu, izņemot 6., 11., 12., 33., 34., 35., 59., 71., 72., 73. pantu, 75.–79. pantu, 82., 85., 87., 89., 90., 91. pantu, 92. panta 1. un 2. punktu, 93. un 95. pantu, kā arī noteikumus, kas saistīti ar 88. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajiem pasākumiem, kurus piemēro no 2018. gada 9. oktobra.

Noteikumus par Eurodac aplūkošanu piemēro no dienas, kad kļūst piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 603/2013 (45) pārstrādātā versija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Strasbūrā, 2018. gada 12. septembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

K. EDTSTADLER


(1)  OV C 246, 28.7.2017., 28. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2018. gada 5. jūlija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2018. gada 5. septembra lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK.

(4)  Padomes Regula (EK) Nr. 1030/2002 (2002. gada 13. jūnijs), ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem (OV L 157, 15.6.2002., 1. lpp.).

(5)  Tiesas 2006. gada 31. janvāra spriedums lietā Komisija/Spānija C-503/03, ECLI:EU:C:2006:74.

(6)  Padomes Lēmums 2007/533/TI (2007. gada 12. jūnijs) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (OV L 205, 7.8.2007., 63. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/794 (2016. gada 11. maijs) par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.).

(8)  OV L 239, 22.9.2000., 19. lpp.

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/399 (2016. gada 9. marts) par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OV L 77, 23.3.2016., 1. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/541 (2017. gada 15. marts) par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 31.3.2017., 6. lpp.).

(11)  Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV L 190, 18.7.2002., 1. lpp.).

(12)  Tiesas (virspalāta) 2014. gada 8. aprīļa spriedums apvienotajās lietās C-293/12 un C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

(16)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(17)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(18)  Padomes Lēmums 2000/365/EK (2000. gada 29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.).

(19)  Padomes Lēmums 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.).

(20)  OV L 76, 10.7.1999., 36. lpp.

(21)  Padomes Lēmums 1999/437/EK (1999. gada 17. maijs) par dažiem pasākumiem, lai piemērotu Eiropas Savienības Padomes, Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes Nolīgumu par abu minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē (OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.).

(22)  OV L 53, 27.2.2008., 52. lpp.

(23)  Padomes Lēmums 2008/146/EK (2008. gada 28. janvāris) par to, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (OV L 53, 27.2.2008., 1. lpp.).

(24)  Padomes Lēmums 2008/149/TI (2008. gada 28. janvāris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (OV L 53, 27.2.2008., 50. lpp.).

(25)  OV L 160, 18.6.2011., 21. lpp.

(26)  Padomes Lēmums 2011/350/ES (2011. gada 7. marts) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā saistībā ar kontroles atcelšanu pie iekšējām robežām un personu pārvietošanos (OV L 160, 18.6.2011., 19. lpp.).

(27)  Padomes Lēmums 2011/349/ES (2011. gada 7. marts) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, jo īpaši saistībā ar tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un policijas sadarbību (OV L 160, 18.6.2011., 1. lpp.).

(28)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1077/2011 (2011. gada 25. oktobris) par aģentūras izveidi lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (OV L 286, 1.11.2011., 1. lpp.).

(29)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 515/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām un atceļ Lēmumu Nr. 574/2007/EK (OV L 150, 20.5.2014., 143. lpp.).

(30)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1624 (2016. gada 14. septembris) par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK (OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.).

(31)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2226 (2017. gada 30. novembris), ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikuma datus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos un groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu un Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (OV L 327, 9.12.2017., 20. lpp.).

(32)  OV C 162, 23.5.2017., 9. lpp.

(33)  Padomes Regula (EK) Nr. 539/2001 (2001. gada 15. marts), ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (OV L 81, 21.3.2001., 1. lpp.).

(34)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1931/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko nosaka vietējās pierobežas satiksmes noteikumus pie dalībvalstu ārējām sauszemes robežām un ar ko groza Šengenas Konvencijas noteikumus (OV L 405, 30.12.2006., 1. lpp.).

(35)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/66/ES (2014. gada 15. maijs) par ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem trešo valstu valstspiederīgajiem saistībā ar pārcelšanu uzņēmuma ietvaros (OV L 157, 27.5.2014., 1. lpp.).

(36)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/801 (2016. gada 11. maijs) par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā (OV L 132, 21.5.2016., 21. lpp.).

(37)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/32/ES (2013. gada 26. jūnijs) par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai (OV L 180, 29.6.2013., 60. lpp.).

(38)  Padomes Regula (EK) Nr. 377/2004 (2004. gada 19. februāris) par sadarbības koordinatoru tīkla izveidi imigrācijas jomā (OV L 64, 2.3.2004., 1. lpp.).

(39)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1987/2006 (2006. gada 20. decembris) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (OV L 381, 28.12.2006., 4. lpp.).

(40)  Padomes Direktīva 2001/51/EK (2001. gada 28. jūnijs), ar kuru papildina 26. pantu Konvencijā, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas līgumu (OV L 187, 10.7.2001., 45. lpp.).

(41)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.).

(42)  Padomes Regula (ES) Nr. 1053/2013 (2013. gada 7. oktobris), ar ko izveido izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu, un ar ko atceļ Izpildu komitejas lēmumu (1998. gada 16. septembris), ar ko izveido Šengenas izvērtēšanas un īstenošanas pastāvīgo komiteju (OV L 295, 6.11.2013., 27. lpp.).

(43)  OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.

(44)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(45)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 603/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (OV L 180, 29.6.2013., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas 17. panta 4. punkta a) apakšpunktā minēto noziedzīgo nodarījumu saraksts

1)

Teroristu nodarījumi;

2)

dalība noziedzīgā organizācijā;

3)

cilvēku tirdzniecība;

4)

bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija;

5)

narkotisku un psihotropu vielu nelikumīga tirdzniecība;

6)

ieroču, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga tirdzniecība;

7)

korupcija;

8)

krāpniecība, tostarp tāda, kas skar Savienības finanšu intereses;

9)

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un naudas, tostarp euro, viltošana;

10)

datornoziedzība/kibernoziedzība;

11)

noziegumi pret vidi, tostarp apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un šķirņu nelikumīga tirdzniecība;

12)

nelikumīgas ieceļošanas un uzturēšanās veicināšana;

13)

slepkavība, smagi miesas bojājumi;

14)

cilvēku orgānu un audu nelikumīga tirdzniecība;

15)

personu nolaupīšana, nelikumīga brīvības atņemšana un ķīlnieku sagrābšana;

16)

organizēta un bruņota laupīšana;

17)

kultūras priekšmetu, tostarp senlietu un mākslas darbu, nelikumīga tirdzniecība;

18)

izstrādājumu viltošana un pirātisms;

19)

administratīvu dokumentu viltošana un tirdzniecība;

20)

hormonu un citu augšanas veicinātāju nelikumīga tirdzniecība;

21)

kodolmateriālu vai radioaktīvu materiālu nelikumīga tirdzniecība;

22)

izvarošana;

23)

noziegumi, kuri ir Starptautiskās Krimināltiesas jurisdikcijā;

24)

gaisa kuģu vai kuģu nelikumīga sagrābšana;

25)

sabotāža;

26)

zagtu transportlīdzekļu tirdzniecība;

27)

rūpnieciskā spiegošana;

28)

ļaunprātīga dedzināšana;

29)

rasisms un ksenofobija.