18.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 234/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/1239

(2018. gada 9. jūlijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu III pielikumu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu (1) un jo īpaši tās 16. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 211/2011 5. panta 1. punktā paredzēts, ka pilsoņu iniciatīvu organizatori paziņojumu par atbalstu savākšanai no parakstītājiem izmanto tikai tādas veidlapas, kas atbilst minētās regulas III pielikumā dotajiem paraugiem.

(2)

Paziņojumu par atbalstu veidlapās ir iekļauts paziņojums par personas datu aizsardzību, kurā sniegta informācija par to, kā var tikt apstrādāti parakstītāju personas dati un kādas ir parakstītāju kā datu subjektu tiesības. Paziņojums par personas datu aizsardzību atsaucas uz atcelto Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (2).

(3)

Direktīva 95/46/EK tika atcelta ar Regulu (ES) 2016/679 (3). Regulu (ES) 2016/679 sāka piemērot 2018. gada 25. maijā.

(4)

Regulas (ES) 2016/679 13. pantā noteikta informācija, kas datu pārzinim jāsniedz datu subjektam personas datu ieguves brīdī gadījumos, kad no datu subjekta tiek ievākti personas dati. Šāda informācija turpmāk būtu jāsniedz paziņojuma par atbalstu veidlapas modeļa paziņojumā par personas datu aizsardzību.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 94. pantu atsauces uz atcelto Direktīvu 95/46/EK ir jāsaprot kā atsauces uz Regulu (ES) 2016/679. Skaidrības, juridiskās noteiktības un pārredzamības iemeslu dēļ būtu jāatjaunina atsauce paziņojumā par personas datu aizsardzību.

(6)

Tāpēc Regulas (ES) Nr. 211/2011 III pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/2001 (4) 28. panta 2. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 211/2011 III pielikumu groza šādi:

1)

paziņojuma par personas datu aizsardzību tekstu, kas norādīts paziņojuma par atbalstu veidlapas paraugā A daļas beigās, tiek aizstāts ar šādu:

“Paziņojums par personas datu aizsardzību. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu jūsu personas dati šajā veidlapā tiks izmantoti tikai iniciatīvas atbalstam un darīti pieejami kompetentajām valsts iestādēm verifikācijas un sertifikācijas vajadzībām. Jums ir tiesības pieprasīt šīs iniciatīvas organizatoriem piekļuvi saviem personas datiem, šo datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu.

Organizatori jūsu datus glabās ne ilgāk kā 18 mēnešus pēc ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācijas datuma vai vienu mēnesi pēc minētās iniciatīvas iesniegšanas Komisijai atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk. Tos var saglabāt ilgāk par šiem minētajiem laikposmiem administratīvu vai juridisku procedūru gadījumā uz laiku, kas nepārsniedz vienu nedēļu pēc minēto procedūru pabeigšanas datuma.

Neskarot jebkādus citus administratīvos vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē, jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta, ja uzskatāt, ka jūsu personas dati ir apstrādāti nelikumīgi.

Pilsoņu iniciatīvas organizatori ir datu pārziņi Vispārīgās datu aizsardzības regulas nozīmē, un ar viņiem var sazināties, izmantojot šajā veidlapā sniegto informāciju.

Datu aizsardzības speciālista (ja tāds ir) kontaktinformācija ir pieejama šajā veidlapā norādītajā šīs iniciatīvas tīmekļa vietnē Eiropas Komisijas reģistrā.

Tās valsts iestādes kontaktinformāciju, kura saņems un apstrādās jūsu personas datus, un valsts datu aizsardzības iestāžu kontaktinformāciju var skatīt: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.”;

2)

paziņojuma par personas datu aizsardzību tekstu, kas norādīts paziņojuma par atbalstu veidlapas paraugā B daļas beigās, tiek aizstāts ar šādu:

“Paziņojums par personas datu aizsardzību. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu jūsu personas dati šajā veidlapā tiks izmantoti tikai iniciatīvas atbalstam un darīti pieejami kompetentajām valsts iestādēm verifikācijas un sertifikācijas vajadzībām. Jums ir tiesības pieprasīt šīs iniciatīvas organizatoriem piekļuvi saviem personas datiem, šo datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu.

Organizatori jūsu datus glabās ne ilgāk kā 18 mēnešus pēc ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācijas datuma vai vienu mēnesi pēc minētās iniciatīvas iesniegšanas Komisijai atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk. Tos var saglabāt ilgāk par šiem minētajiem laikposmiem administratīvu vai juridisku procedūru gadījumā uz laiku, kas nepārsniedz vienu nedēļu pēc minēto procedūru pabeigšanas datuma.

Neskarot jebkādus citus administratīvos vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē, jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta, ja uzskatāt, ka jūsu personas dati ir apstrādāti nelikumīgi.

Pilsoņu iniciatīvas organizatori ir datu pārziņi Vispārīgās datu aizsardzības regulas nozīmē, un ar viņiem var sazināties, izmantojot šajā veidlapā sniegto informāciju.

Datu aizsardzības speciālista (ja tāds ir) kontaktinformācija ir pieejama šajā veidlapā norādītajā šīs iniciatīvas tīmekļa vietnē Eiropas Komisijas reģistrā.

Tās valsts iestādes kontaktinformāciju, kura saņems un apstrādās jūsu personas datus, un valsts datu aizsardzības iestāžu kontaktinformāciju var skatīt: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 9. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 65, 11.3.2011., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 008, 12.1.2001., 1. lpp.).