4.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 223/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1212

(2018. gada 3. septembris),

ar ko nosaka minimālās prasības, lai attiecībā uz akcionāru identifikāciju, informācijas nodošanu un akcionāru tiesību izmantošanas veicināšanu īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/36/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Direktīvu 2007/36/EK par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu tiesību izmantošanu (1) un jo īpaši tās 3.a panta 8. punktu, 3.b panta 6. punktu un 3.c panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2007/36/EK piešķir biržu sarakstos iekļautām sabiedrībām tiesības identificēt savus akcionārus un paredz, ka starpniekiem jāsadarbojas minētajā identifikācijas procesā. Minētās direktīvas mērķis ir arī uzlabot biržu sarakstos iekļauto sabiedrību saziņu ar to akcionāriem, jo īpaši informācijas nodošanu pa starpnieku ķēdi, un tā pieprasa starpniekiem veicināt akcionāru tiesību izmantošanu. Šīs tiesības ietver tiesības piedalīties un balsot akcionāru sapulcēs, kā arī finansiālas tiesības, piemēram, tiesības saņemt sadalīto peļņu vai piedalīties citos korporatīvos notikumos, ko uzsācis emitents vai trešā persona.

(2)

Šīs regulas mērķis ir novērst Direktīvas 2007/36/EK noteikumu atšķirīgu īstenošanu, kā rezultātā varētu pieņemt nesaderīgus valsts standartus, tādējādi palielinot ar pārrobežu darbībām saistītos riskus un izmaksas un apdraudot to efektivitāti un lietderību, kā arī radot papildu slogu starpniekiem. Kopīgo datu formātu un ziņojumu struktūru izmantošanai informācijas nodošanā būtu jānodrošina efektīva un uzticama apstrāde un sadarbspēja starp starpniekiem, emitentu un tā akcionāriem, tādējādi nodrošinot Savienības kapitāla tirgu efektīvu darbību attiecībā uz akcijām.

(3)

Saskaņā ar pilnvarojumu darbības jomu un proporcionalitātes principiem šī regula ietver tikai minimālās prasības. Starpnieki un citi tirgus dalībnieki tiek aicināti paši papildus reglamentēt šos formātus atbilstoši dažādu tirgu vajadzībām. Viņi varētu arī censties vēl vairāk standartizēt šajā regulā minētos ziņojumus un jebkādus citus ziņojumu veidus, kas nepieciešami, lai veicinātu akcionāru tiesību izmantošanu, un ieviest jaunas tehnoloģijas, kas varētu uzlabot pārredzamību un uzticēšanos.

(4)

Lai veicinātu akcionāru tiesību izmantošanu un padarītu to efektīvāku, jo īpaši pāri robežām, būtu jāveicina moderno tehnoloģiju izmantošana saziņā starp emitentiem un to akcionāriem, kā arī starpniekiem, tostarp citiem pakalpojumu sniedzējiem, kurus izmanto šajos procesos. Jebkāda saziņa starp starpniekiem, ciktāl iespējams, būtu jānosūta, izmantojot mašīnlasāmus un standartizētus formātus, kas ir savstarpēji savietojami operatoru starpā un kas ļauj veikt tūlītēju apstrādi. Tomēr starpniekiem vajadzētu akcionāriem, kas nav starpnieki, darīt pieejamu informāciju un līdzekļus, ar kuriem reaģēt, izmantojot vispārēji pieejamas procedūras, kas ļauj starpniekiem veikt tūlītēju apstrādi.

(5)

Lai nodrošinātu vienotu, automatizētu un raitu emitenta tiesību zināt tā akcionārus piemērošanu, būtu jānosaka minimālās prasības attiecībā uz pieprasījumu atklāt akcionāra informāciju un attiecībā uz nosūtāmo atbildi.

(6)

Neskarot paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu, lai nodrošinātu tūlītēju apstrādi, standartizētajā sanāksmes paziņojumā, ko vajadzības gadījumā, izmantojot starpnieku ķēdi, nosūta akcionāriem, ir jānosaka minimālās prasības attiecībā uz informācijas veidu un formātu. Mērķis ir arī veicināt to, ka akcionāri emitentam nodod elektroniskās balsošanas instrukcijas.

(7)

Šī regula attiecas uz dažādiem akciju turējuma modeļiem, kas pastāv dalībvalstīs, neatbalstot nevienu konkrētu modeli.

(8)

Emitenta juridiskās adreses valsts tiesību akti noteiks, kuri pienākumi konkrēti jāpilda starpniekiem, lai veicinātu akcionāru tiesību izmantošanu. Tie vajadzības gadījumā ietvers pienākumu apstiprināt akcionāra tiesības piedalīties akcionāru sapulcē, kā arī pienākumu nosūtīt emitentam paziņojumu par dalību. Tāpēc ir nepieciešams noteikt informācijas minimumu, kas jāiekļauj šādā paziņojumā par dalību.

(9)

Joprojām ir nepieciešams standartizēt apstiprinājumu par tiesībām piedalīties akcionāru sapulcē, jo emitentam var nebūt zināma precīza informācija par piešķirtajām pozīcijām, vai arī tā var nebūt efektīvi paziņota, jo īpaši pārrobežu saziņas dēļ. Pilnvarojumu apstiprinājumus paziņo dažādos veidos, piemēram, elektroniski, izmantojot starpnieku ķēdi, vai tieši no pēdējā starpnieka emitentam, vai no pēdējā starpnieka papīra vai elektroniskā formātā akcionāram vai klientam atkarībā no vērtspapīru turējuma modeļa konkrētajā tirgū. Šajā regulā ir noteikts informācijas minimums, kas jāiekļauj apstiprinājumos vai balsojumu saņemšanā, kā arī balsu reģistrēšanā un skaitīšanā.

(10)

Lai nodrošinātu, ka informācija tiek nodota akcionāriem pāri robežām, un lai tie varētu reaģēt saprātīgā laikposmā un termiņos, ko emitentiem un starpniekiem nosaka korporatīvie notikumi, ļoti svarīgi ir nodrošināt sūtījumu ātru apstrādi starpnieku ķēdē, jo īpaši, ja to veido vērtspapīru kontu turētāji vai citi operatori, kas darbojas vairākos līmeņos, un, kad tiek izmantoti vispārējie klientu konti. Lai aizsargātu un līdzsvarotu akcionāru pamatotās intereses ar emitentu un starpnieku interesēm, ir svarīgi noteikt termiņus, kas jāievēro, nosūtot informāciju par korporatīvajiem notikumiem un akcionāru darbībām.

(11)

Tā kā lielākoties korporatīvām darbībām, kas ietver tāda veida finansiālas dabas korporatīvus notikumus kā peļņas sadale un korporatīvas reorganizācijas, kuras ietekmē pamatā esošo akciju, tiek piemēroti brīvprātīgi tirgus standarti, šajā regulā ir paredzēti tikai galvenie elementi un principi, kas jāievēro minētajos procesos.

(12)

Ir svarīgi sagatavot uzticamus datus un droši pārsūtīt konfidenciālus datus. Starpnieku emitentiem un emitentu pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu nodrošināt, ka ir ieviesti atbilstīgi procesi, lai jo īpaši nodrošinātu tādu procesu integritāti un drošību, kas ietver personas datus Direktīvā 2007/36/EK noteiktajiem mērķiem.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Vērtspapīru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“emitents” ir sabiedrība, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas ir atļauts tirgot regulētā tirgū, kas atrodas vai darbojas dalībvalstī, vai trešā persona, kuru šāda sabiedrība izvirza šajā regulā izklāstīto uzdevumu veikšanai;

2)

“emitenta CVD” ir centrālais vērtspapīru depozitārijs, kas sniedz pamatpakalpojumu, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A iedaļas 1. vai 2. punktā (2) attiecībā uz akcijām, kuras tirgo regulētā tirgū;

3)

“korporatīvais notikums” ir emitenta vai trešās personas uzsākta darbība, kas saistīta ar to tiesību izmantošanu, kuras izriet no akcijām un kuras var vai nevar ietekmēt pamatā esošo akciju, piemēram, peļņas sadali vai akcionāru sapulci;

4)

“starpnieks” ir persona, kas definēta Direktīvas 2007/36/EK 2. panta d) punktā, un trešās valsts starpnieks Direktīvas 2007/36/EK 3.e panta nozīmē;

5)

“akcionāra darbība” ir akcionāra vai trešās personas, kuru akcionārs vai trešā persona izraudzījusi attiecīgā gadījumā saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, atbilde, norādījums vai cita reakcija nolūkā izmantot akcionāru tiesības, kas izriet no akcijām, korporatīvā notikumā;

6)

“pēdējais starpnieks” ir jebkurš starpnieks, kas nodrošina vērtspapīru kontus akcionāram starpnieku ķēdē;

7)

“ieraksta datums” ir emitenta noteiktais datums, uz kura pamata tiek noteiktas tiesības, kas izriet no akcijām, tostarp tiesības piedalīties un balsot akcionāru sapulcē, kā arī akcionāru identitāte, pamatojoties uz noteiktām pozīcijām emitenta CVD vai cita pirmā starpnieka grāmatvedībā, veicot grāmatošanu tā darījumdarbības beigās;

8)

“piešķirtā pozīcija” ir turējuma pozīcija “ieraksta datumā”, uz kuru attiecas tiesības, kas izriet no akcijām, tostarp tiesības piedalīties un balsot akcionāru sapulcē;

9)

“pirmais starpnieks” ir “emitenta CVD” vai cits emitenta iecelts starpnieks, kas iegrāmato emitenta akciju uzskaites datus augstākajā līmenī attiecībā uz regulētā tirgū tirgotām akcijām, vai kas emitenta akcionāru vārdā tur šīs akcijas augstākajā līmenī. Pirmais starpnieks var darboties arī kā pēdējais starpnieks;

10)

“maksājuma datums” ir datums, kurā maksājums attiecībā uz korporatīva notikuma ieņēmumiem, ja tādi gūti, ir jāmaksā akcionāram;

11)

“vēlēšanu periods” ir laikposms, kurā akcionārs var izvēlēties starp pieejamajām iespējām kādā korporatīvajā notikumā;

12)

“pēdējā dalības diena” ir pēdējā diena, kad pirkt vai nodot akcijas ar tiesībām, kas saistītas ar dalību korporatīvajā notikumā, izņemot tiesības piedalīties akcionāru sapulcē;

13)

“pircēja aizsardzības termiņš” ir pēdējā diena un laiks, līdz kuram pircējam, kam vēl jāsaņem korporatīvā notikuma pamatā esošā akcija, kurā ietvertas akcionāru iespējas, ir jāinstruē pārdevējs par izvēli starp iespējām;

14)

“emitenta termiņš” ir emitenta noteiktā pēdējā diena un laiks, lai informētu emitentu, trešo personu, ko iecēlis emitents, vai emitenta CVD par akcionāru darbībām attiecībā uz korporatīvo notikumu un saistībā ar trešās personas uzsāktu korporatīvu notikumu; to piemēro jebkuram termiņam, kurā trešajai personai vai trešajai personai, ko izvirzījusi šāda trešā puse, jāziņo par akcionāru darbībām attiecībā uz tā ierosināto korporatīvo notikumu;

15)

“bijušais datums” ir datums, no kura akcijas tiek tirgotas bez tiesībām, kas izriet no akcijām, tostarp tiesībām piedalīties un balsot akcionāru sapulcē;

16)

ISIN” ir starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs, ko vērtspapīriem piešķir ar ISO 6166 vai saderīgu metodoloģiju;

17)

LEI” ir juridiskās personas identifikators ISO 17442, kas minēts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1247/2012 (3);

2. pants

Standartizētie formāti, sadarbspēja un valoda

1.   Šīs regulas 3.–8. pantā minēto informāciju starpnieki nosūta saskaņā ar standartizētajiem formātiem, kas norādīti pielikumā, un tajos iekļauj norādāmo informācijas minimumu, un tie atbilst pielikumā izklāstītajām prasībām.

2.   Informācija, kas emitentiem jāsniedz starpniekiem un jānosūta akcionāriem kā starpnieku ķēdes dalībniekiem, ir tādā formātā, kas ļauj veikt apstrādi saskaņā ar 3. punktu.

Informāciju emitents sniedz tajā valodā, kurā tas publicē savu finanšu informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK (4), un, ja vien tas nav pamatots, ņemot vērā emitenta akcionāru bāzi, arī valodā, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā.

3.   Nosūtīšanu starp starpniekiem veic, izmantojot elektroniskos un mašīnlasāmos formātus, kas nodrošina sadarbspēju un tūlītēju apstrādi un kas izmanto starptautiski piemērojamus rūpniecības standartus, piemēram, ISO vai ar ISO saderīgu metodoloģiju.

4.   Starpnieki nodrošina, ka akcionāri, kas nav starpnieki, var piekļūt visai informācijai, kā arī jebkādu kārtību akcionāru darbībai, izmantojot vispārpieejamus instrumentus un iespējas, ja vien akcionārs nav vienojies citādi. Starpnieki nodrošina, ka šādi instrumenti un mehānismi ļauj starpniekam apstrādāt akcionāru darbības saskaņā ar 3. punktu.

3. pants

Pieprasījums atklāt informāciju par akcionāru identitāti un reaģēšana

1.   Minimālās prasības attiecībā uz formātu, kādā pieprasa atklāt informāciju par akcionāra identitāti saskaņā ar Direktīvas 2007/36/EK 3.a panta 1. punktu, ir noteiktas pielikuma 1. tabulā.

2.   Minimālās prasības attiecībā uz formātu, kādā starpnieki sniedz atbildi uz pieprasījumu saskaņā ar šā panta 1. punktu, ir noteiktas pielikuma 2. tabulā.

3.   Minimālās prasības, kas minētas 1. un 2. punktā, ciktāl tas ir nepieciešams, piemēro arī attiecībā uz šādu pieprasījumu vai atbilžu atjauninājumiem un atcelšanu.

4. pants

Paziņojuma par sanāksmi nosūtīšana

1.   Minimālās prasības attiecībā uz informācijas veidu un formātu, kas jānosūta saskaņā ar Direktīvas 2007/36/EK 3.b panta 1., 2., 3. un 5. punktu, attiecībā uz akcionāru sapulču sasaukšanu, ir noteiktas pielikuma 3. tabulā.

2.   Prasības, kas minētas pirmajā punktā, vajadzības gadījumā piemēro arī, lai atjauninātu un atceltu šādus sapulču paziņojumus.

5. pants

Tiesības uz akcionāru tiesību izmantošanu akcionāru sapulcē

1.   Lai veicinātu akcionāra tiesību īstenošanu akcionāru sapulcē, tostarp tiesības piedalīties un balsot, kā minēts Direktīvas 2007/36/EK 3.c panta 1. punktā, pēdējais starpnieks pēc pieprasījuma apstiprina akcionāram vai akcionāra izvirzītajai trešajai personai tam piešķirto pozīciju, kas norādīta tā reģistros. Ja starpnieku ķēdē ir vairāk nekā viens starpnieks, pēdējais starpnieks nodrošina, ka tā reģistros norādītās piešķirtās pozīcijas ir saskaņotas ar pirmā starpnieka pozīcijām.

Šāds pēdējā starpnieka apstiprinājums nav vajadzīgs, ja piešķirtā pozīcija ir zināma vai tiks nosūtīta emitentam vai, attiecīgi, pirmajam starpniekam.

2.   Norādāmās informācijas minimums un datu elementi, kas jāietver pilnvarojuma apstiprinājumā, atkarībā no nosūtīšanas veida, ir noteikti pielikuma 4. tabulā.

3.   Otrajā punktā minēto norādāmās informācijas minimumu un datu elementus vajadzības gadījumā piemēro arī attiecībā uz pilnvarojumu apstiprinājumu atjauninājumiem un atcelšanu.

6. pants

Paziņojums par akcionāra piedalīšanos akcionāru sapulcē

1.   Lai veicinātu akcionāra tiesību īstenošanu akcionāru sapulcē, tostarp tiesības piedalīties un balsot, kā minēts Direktīvas 2007/36/EK 3.c panta 1. punktā, ja to pieprasa emitents un pēc akcionāru pieprasījuma, starpnieki nosūta emitentam paziņojumu par dalību, vai nu lai dotu akcionāram iespēju pašam īstenot savas tiesības, vai lai dotu akcionāram iespēju izvirzīt trešo personu, kas īstenotu minētās tiesības pēc akcionāra skaidra pilnvarojuma un rīkojuma saņemšanas akcionāra labā.

2.   Ja paziņojumā par dalību ir atsauce uz balsojumu, tad pēdējais starpnieks nodrošina, ka informācija par piešķirto akciju skaitu saskan ar piešķirto pozīciju. Ja paziņojums starp starpniekiem tiek nosūtīts pirms ieraksta datuma, tad pēdējais starpnieks, ja nepieciešams, atjaunina paziņojumu, lai saskaņotu informāciju.

3.   Norādāmās informācijas minimums un datu elementi, kas jāietver paziņojumā par akcionāru piedalīšanos akcionāru sapulcē, ir noteikti pielikuma 5. tabulā.

Šā punkta pirmajā daļā minēto norādāmās informācijas minimumu un datu elementus vajadzības gadījumā piemēro arī ziņojumiem par paziņojumu par līdzdalību atjauninājumiem un atcelšanu.

7. pants

Saņemšanas apstiprinājuma un balsu reģistrēšanas un skaitīšanas formāts

1.   Norādāmās informācijas minimums un datu elementi, kas jāietver apliecinājumā par elektroniski nodoto balsu saņemšanu, kā paredzēts Direktīvas 2007/36/EK 3.c panta 2. punkta pirmajā daļā, ir noteikti pielikuma 6. tabulā.

2.   Norādāmās informācijas minimums un datu elementi, kas jāietver apliecinājumā par balsu reģistrēšanu un skaitīšanu, kuru izsniedz emitents akcionāram vai akcionāra ieceltai trešajai personai, kā paredzēts Direktīvas 2007/36/EK 3.c panta 2. punkta otrajā daļā, ir noteikti pielikuma 7. tabulā.

8. pants

Informācijas nosūtīšana par citiem korporatīviem notikumiem, izņemot akcionāru sapulci

1.   Informācija, kura emitentam jāsniedz pirmajiem vai citiem starpniekiem, kā arī paziņojumi, kuri jānosūta starpnieku ķēdē, ietver visu galveno informāciju par korporatīvo notikumu, kas nav akcionāru sapulce, un kura ir vajadzīga, lai starpnieks varētu izpildīt Direktīvā 2007/36/EK paredzētos pienākumus pret akcionāru vai lai akcionārs varētu izmantot akcionāru tiesības.

2.   Ir piemērojamas šādas minimālās prasības attiecībā uz datu nosūtīšanas secību, datumiem un termiņiem:

a)

emitents paziņo pirmajam starpniekam un, ciktāl tas ir nepieciešams, citiem starpniekiem, informāciju par korporatīviem notikumiem pietiekami agri, lai tirgus dalībnieki varētu reaģēt uz informāciju un to nosūtīt, kā arī atļaut attiecīgi apstrādāt nepabeigtos darījumus vai tirgus prasījumus pirms attiecīgajiem termiņiem vai vēlēšanu perioda sākuma;

b)

maksājuma datumu nosaka pēc iespējas tuvāk ieraksta datumam, emitenta termiņam vai termiņam, ko noteikusi trešā persona, kura uzsāk korporatīvu notikumu, tā, lai pēc iespējas ātrāk ļautu akcionāriem veikt maksājumu apstrādi;

c)

korporatīvajā notikumā, kas ietver iespējas akcionāram, vēlēšanu periodam vajadzētu būt pietiekami garam, lai akcionāriem un starpniekiem dotu pietiekamu laiku reaģēt;

d)

korporatīvā notikumā, kas ietver iespējas akcionāram, pēdējai dalības dienai un pircēja aizsardzības termiņam (šādā kārtībā) vajadzētu būt noteiktiem pirms emitenta termiņa, lai ļautu pienācīgi pārstrādāt pircēja prasījumus pirms vēlēšanu perioda beigām;

e)

ja korporatīvais notikums paredz nosacījumus, emitents pirmajam starpniekam informāciju par korporatīva notikuma rezultātiem paziņo iespējami īsā laikā pēc emitenta termiņa un pirms korporatīvajā notikumā ir veikti jebkādi maksājumi.

3.   Pēc korporatīvā notikuma maksājuma dienas pirmais starpnieks vai, ja ķēdē ir vairāk nekā viens starpnieks, tad visi starpnieki nosūta informāciju par akcionāra vārdā starpnieka veiktajām darbībām vai pabeigtajiem darījumiem. Informācija, kas jānosūta starpniekam, ietver vismaz tādus rezultātus, kas pamatojas uz akcionāru darbību korporatīvajā notikumā ar izvēles iespējām, ar piešķirtajām vai noteiktajām pozīcijām, saņemtajiem ieņēmumiem, kā arī rezultātiem attiecībā uz jebkuru tirgus prasījumu, ciktāl tas attiecas uz akcionāru.

4.   Norādāmās informācijas minimums un datu elementi, kas jāsniedz un jānosūta, ciktāl tas ir svarīgi korporatīvajai darbībai, saskaņā ar Direktīvas 2007/36/EK 3.b panta 1., 2., 3. un 5. punktu attiecībā uz korporatīviem notikumiem, kas nav akcionāru sapulces, ir noteikti pielikuma 8. tabulā.

Prasības, kas izklāstītas pirmajā daļā, ciktāl nepieciešams, piemēro arī attiecībā uz šādu paziņojumu anulēšanu vai atjauninājumiem.

9. pants

Termiņi, kas jāievēro emitentiem un starpniekiem korporatīvajos notikumos, kā arī akcionāru identifikācijas procesos

1.   Emitents, kas uzsāk korporatīvo notikumu, laikus sniedz starpniekiem informāciju par korporatīvo notikumu ne vēlāk kā tajā pašā darbadienā, kurā tas paziņo par korporatīvo notikumu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

2.   Ja starpnieks apstrādā un nosūta informāciju par korporatīviem notikumiem, vajadzības gadījumā starpnieks nodrošina, ka akcionāriem ir pietiekami daudz laika reaģēt uz saņemto informāciju, lai ievērotu emitenta termiņu vai ieraksta datumu.

Pirmais starpnieks un jebkurš cits starpnieks, kas saņem informāciju par korporatīvo notikumu, šādu informāciju nekavējoties un ne vēlāk kā tās pašas darbdienas beigās, kad saņemta informācija, nosūta nākamajam ķēdes starpniekam. Ja starpnieks saņem informāciju pēc plkst. 16.00 savā darbdienā, tas nosūta informāciju nekavējoties un ne vēlāk kā līdz nākamās darbdienas plkst. 10.00.

Ja pozīcija attiecīgajā akcijā mainās pēc pirmās nosūtīšanas, pirmais starpnieks un visi citi ķēdē esošie starpnieki papildus nosūta informāciju jaunajiem akcionāriem savos reģistros atkarībā no pozīciju beigu datuma katrā darbdienā līdz ieraksta datumam.

3.   Pēdējais starpnieks bez kavēšanās un ne vēlāk kā tās pašas darbadienas beigās, kurā tas saņēmis informāciju, nosūta akcionāram informāciju par korporatīvo notikumu. Ja starpnieks saņem informāciju pēc plkst. 16.00 savā darbdienā, tas nosūta informāciju nekavējoties un ne vēlāk kā līdz nākamās darbdienas plkst. 10.00. Turklāt tas apstiprina akcionāra tiesības piedalīties korporatīvajā notikumā bez liekas kavēšanās un uz tādu laiku, lai tiktu ievērots attiecīgi emitenta termiņš vai ieraksta datums.

4.   Katrs starpnieks bez kavēšanās nosūta emitentam jebkādu informāciju par akcionāru darbību pēc tam, kad tas ir saņēmis šo informāciju, ievērojot procedūru, kas ļauj ievērot emitenta termiņu vai ieraksta datumu.

Jebkādas papildu prasības, kuras attiecas uz akcionāru darbību un kuras emitents pieprasa akcionāram nodrošināt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, un kuras nevar apstrādāt kā mašīnlasāmas vai ar tūlītēju apstrādi, kā paredzēts 2. panta 3. punktā, starpnieks nosūta nekavējoties un laikus, lai ievērotu emitenta termiņu vai ieraksta datumu.

Pēdējais starpnieks nedrīkst noteikt termiņu, kurā akcionāram būtu jārīkojas, agrāk par trim darbdienām pirms emitenta termiņa vai ieraksta datuma. Pēdējais starpnieks var informēt akcionāru par riskiem, kas saistīti ar akciju stāvokļa izmaiņām neilgi pirms ieraksta datuma.

5.   Apstiprinājumu par tādu balsu saņemšanu, kas elektroniski nodotas 7. panta 1. punktā paredzētajā veidā, sniedz personai, kura balso uzreiz pēc balsu nodošanas.

7. panta 2. punktā paredzēto balsu reģistrēšanu un skaitīšanu emitents apstiprina savlaicīgi un ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc pieprasījuma vai akcionāru sapulces, atkarībā no tā, kas notiek vēlāk, ja vien informācija jau nav pieejama.

6.   Emitenta vai emitenta ieceltas trešās personas pieprasījumu par akcionāra identitātes atklāšanu nekavējoties un ne vēlāk kā tās pašas darbdienas beigās, kad saņemts pieprasījums, starpnieki nosūta nākamajam starpniekam ķēdē saskaņā ar pieprasījuma darbības jomu. Ja starpnieks saņem pieprasījumu pēc plkst. 16.00 savā darbdienā, tas nosūta informāciju nekavējoties un ne vēlāk kā līdz nākamās darbdienas plkst. 10.00.

Katrs starpnieks atbildi uz pieprasījumu atklāt akcionāra identitāti nekavējoties un ne vēlāk kā darbdienā tūlīt pēc ieraksta datuma vai pēc atbildētāja pieprasījuma saņemšanas dienas, atkarībā no tā, kas notiek vēlāk, iesniedz un nosūta adresātam, kas noteikts pieprasījumā.

Otrajā daļā minētais termiņš neattiecas attiecīgi uz atbildēm uz pieprasījumiem vai pieprasījuma daļām, kuras nevar apstrādāt kā mašīnlasāmas un nekavējoties apstrādājamas, kā paredzēts 2. panta 3. punktā. Tas neattiecas arī uz atbildēm uz pieprasījumiem, ko starpnieks saņem vairāk kā septiņas darbdienas pēc ieraksta datuma. Šādos gadījumos atbildi sniedz un nosūta starpnieks nekavējoties un jebkurā gadījumā – ievērojot emitenta termiņu.

7.   Termiņus, kas minēti 1. līdz 6. punktā, piemēro, ciktāl tas nepieciešams, lai atceltu vai atjauninātu attiecīgo informāciju.

8.   Starpnieks apzīmogo visus šajā pantā minētos sūtījumus ar laika zīmogu.

10. pants

Minimālās drošības prasības

1.   Nododot informāciju starpniekiem, akcionāriem vai trešajām personām, ko akcionāri izvirza saskaņā ar Direktīvas 2007/36/EK 3.a, 3.b un 3.c pantu, emitents un starpnieks īsteno atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt tās informācijas drošību, integritāti un autentiskumu, kuru izdevis emitents vai trešā persona, kas uzsāk korporatīvo notikumu. Starpnieki ievieš šādus pasākumus arī attiecībā uz informācijas nosūtīšanu emitentam vai emitenta izvirzītai trešai personai.

2.   Starpnieks, kurš saņem no emitenta vai trešās personas, ko iecēlis emitents, pieprasījumu atklāt akcionāra identitāti vai jebkuru citu paziņojumu, kas minēts šajā regulā un kas jānosūta pa starpnieku ķēdi vai akcionāriem, pārliecinās, ka nosūtīto pieprasījumu vai informāciju sniedz emitents.

11. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 3. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 3. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 184, 14.7.2007., 17. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 (OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2012. gada 19. decembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1247/2012, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tirdzniecības ziņojumu formātu un to sniegšanas biežumu darījumu reģistriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 352, 21.12.2012., 20. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīva 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK (OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp.).


PIELIKUMS

1. tabula

Pieprasījums atklāt informāciju par akcionāra identitāti

Informācijas veids

Apraksts

Formāts

Datu sagatavotājs

A.   Pieprasījuma specifikācija (atsevišķs pieprasījums jānosūta par katru ISIN)

1.

Pieprasījuma unikālais identifikators

Unikālais numurs, kas apzīmē katru informācijas atklāšanas pieprasījumu

[24 burtciparu zīmes]

Emitents vai tā izvirzīta trešā persona

2.

Pieprasījuma veids

Pieprasījuma veids (pieprasījums atklāt akcionāra identitāti)

[4 burtciparu zīmes]

Emitents vai tā izvirzīta trešā persona

3.

Pieprasījuma joma

Norāde par to, vai pieprasījums jāpārsūta citiem starpniekiem starpnieku ķēdē un vai tiem jāsniedz atbilde. Ja ne, aili atstāj neaizpildītu.

[Fakultatīva aile. Ja attiecināms, aizpilda: JĀ]

Emitents vai tā izvirzīta trešā persona

4.

ISIN

Definīcijas

[12 burtciparu zīmes]

Emitents

5.

Ieraksta datums

Definīcijas

[Datums (GGGGMMDD)]

Emitents

6.

Emitenta termiņš

Definīcijas. Emitenta termiņu nosaka saskaņā ar šīs regulas 9. pantu.

[Datums (GGGGMMDD); UTC (universālais koordinētais laiks)]

Emitents

7.

Robežvērtība, kas ierobežo pieprasījumu

Ja attiecināms. Robežvērtību izsaka kā akciju absolūto skaitu.

[Fakultatīva aile. Ja attiecināms, aizpilda:

15 cipari]

Emitents

8.

Datums, no kura akcijas ir īpašumā

Ja attiecināms. Ja emitents savā pieprasījumā izvēlas iekļaut datumu, no kura akcijas ir īpašumā, tas savā pieprasījumā norāda, kā šis datums ir jānosaka.

Šāds pieprasījums var ietekmēt pieprasījuma tūlītēju apstrādi.

[Fakultatīva aile. Ja attiecināms, aizpilda: JĀ]

Emitents

B.   Specifikācija attiecībā uz saņēmēju, kuram jānosūta atbilde

1.

Atbildes saņēmēja unikālais identifikators

Unikāls valsts reģistrācijas numurs, pirms kura ir valsts kods, kas apzīmē tā juridiskās adreses vai emitenta LEI koda valsti, vai trešā persona, ko izvirzījis emitents, emitenta CVD, cits starpnieks vai pakalpojuma sniedzējs, kam starpnieks pārsūta atbildi.

[20 burtciparu zīmes.

Valsts kods ir 2 burtu kods, kā definēts ISO 3166-1 par divburtu kodiem, vai ar saderīgu metodi.]

Emitents

2.

Atbildes saņēmēja vārds/nosaukums

 

[140 burtciparu zīmes]

Emitents

3.

Atbildes saņēmēja adrese

BIC adrese, droša vai sertificēta e-pasta adrese, droša tīmekļa portāla URL vai cita adrese, kas nodrošina datu pārsūtīšanas saņemšanu un drošību

[burtciparu aile]

Emitents


2. tabula

Atbilde uz pieprasījumu atklāt informāciju par akcionāra identitāti

Informācijas veids

Apraksts

Formāts

Datu sagatavotājs

A.   Emitenta iesniegtā sākotnējā pieprasījuma specifikācija

1.

Pieprasījuma unikālais identifikators

Skatīt 1. tabulas A.1 aili

[24 burtciparu zīmes]

Emitents vai tā izvirzīta trešā persona

2.

Atbildes unikālais identifikators

Unikāls numurs, ar ko identificē katru atbildi.

[24 burtciparu zīmes]

Atbildētājs starpnieks

3.

Pieprasījuma veids

Skatīt 1. tabulas A.2 aili

[4 burtciparu zīmes]

Emitents vai tā izvirzīta trešā persona

4.

ISIN

Skatīt 1. tabulas A.4 aili

[12 burtciparu zīmes]

Emitents

5.

Ieraksta datums

Skatīt 1. tabulas A.5 aili

[Datums (GGGGMMDD)]

Emitents

B.   Informācija par akciju turējumu, ko sniedz atbildētājs starpnieks

1.

Atbildētāja starpnieka unikālais identifikators

Unikālais valsts reģistrācijas numurs, pirms kura ir valsts kods, kas attiecas uz tā juridiskās adreses valsti vai LEI

[20 burtciparu zīmes.

Valsts kods jānorāda 1. tabulas B.1 ailē noteiktajā formā.]

Atbildētājs starpnieks

2.

Atbildētāja starpnieka vārds un uzvārds

 

[140 burtciparu zīmes]

Atbildētājs starpnieks

3.

Kopējais akciju skaits, kuru turētājs ir atbildētājs starpnieks

Kopējais skaits ir vienāds ar B.4 un B.5 ailē norādīto skaitļu summu.

[15 cipari, attiecīgā gadījumā ar decimāldaļu atdalītāju]

Atbildētājs starpnieks

4.

Akciju skaits, kuras ir atbildētāja starpnieka turējumā tā kontā

 

[15 cipari, attiecīgā gadījumā ar decimāldaļu atdalītāju]

Atbildētājs starpnieks

5.

Akciju skaits, kuras ir atbildētāja starpnieka turējumā kādas citas personas kontā

 

[15 cipari, attiecīgā gadījumā ar decimāldaļu atdalītāju]

Atbildētājs starpnieks

6.

Unikāls vērtspapīru konta operatora identifikators

Vērtspapīru konta operatora LEI, t. i., starpnieks ķēdē, ar kuru atbildētājam starpniekam ir vērtspapīru konts

[20 burtciparu zīmes]

Atbildētājs starpnieks

7.

Vērtspapīru konta numurs

Atbildētāja starpnieka un starpnieku ķēdē esošā nākamā starpnieka vērtspapīru konta numurs.

[20 burtciparu zīmes]

Atbildētājs starpnieks

C.   Informācija, kas atrodas atbildētāja starpnieka rīcībā attiecībā uz akcionāra identitāti (bloks, kas atkārtojas; jāaizpilda atsevišķi par katru akcionāru, kas zināms atbildētājam starpniekam, tostarp attiecīgā gadījumā attiecībā uz atbildētāja starpnieka paša konta pozīciju)

1.a

Akcionāra unikālais identifikators juridiskas personas gadījumā

1)

Unikāls valsts reģistrācijas numurs, pirms kura ir tā reģistrācijas valsts kods vai LEI; vai

[20 burtciparu zīmes]

Atbildētājs starpnieks

2)

ja nav pieejams ne LEI, ne reģistrācijas numurs, bankas identifikācijas kods (BIC), pirms kura ir tā reģistrācijas valsts kods; VAI

[11 burtciparu zīmes]

3)

klienta kods, kas identificē katru juridisko vienību vai struktūru katrā jurisdikcijā, pirms kura ir tā reģistrācijas valsts kods

[50 burtciparu zīmes.

Valsts kods jānorāda 1. tabulas B.1 ailē noteiktajā formā.

1.b

Akcionāra unikālais identifikators fiziskas personas gadījumā

Valsts identifikators Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 (*1) 6. panta nozīmē

[35 burtciparu zīmes]

Atbildētājs starpnieks

2.a

Akcionāra nosaukums juridiskas personas gadījumā

 

[140 burtciparu zīmes]

Atbildētājs starpnieks

2.b

Akcionāra vārds un uzvārds fiziskas personas gadījumā

1.

Akcionāra vārds(-i) un uzvārds(-i). Ja ir vairāk nekā viens vārds, tos atdala ar komatu

[140 burtciparu zīmes]

Atbildētājs starpnieks

2.

Akcionāra uzvārds (-i). Ja ir vairāk nekā viens uzvārds, tos atdala ar komatu

[140 burtciparu zīmes]

Atbildētājs starpnieks

3.

Iela

 

[140 burtciparu zīmes]

Atbildētājs starpnieks

4.

Pasta indekss

 

[10 burtciparu zīmes]

Atbildētājs starpnieks

5.

Pilsēta

 

[35 burtciparu zīmes]

Atbildētājs starpnieks

6.

Valsts

Valsts kods

[Valsts divburtu kods jānorāda 1. tabulas B.1 ailē noteiktajā formā]

Atbildētājs starpnieks

7.

Pasta indekss, pastkastīte

 

[10 burtciparu zīmes]

Atbildētājs starpnieks

8.

Pastkastīšu skaits

 

[10 burtciparu zīmes]

Atbildētājs starpnieks

9.

E-pasta adrese

E-pasta adrese. Ja tā nav pieejama, aili atstāj neaizpildītu.

[255 burtciparu zīmes]

Atbildētājs starpnieks

Bloks, kas atkārtojas (atkārto dažādus akciju turējuma veidus vai akciju turējuma datumus)

10.

Akciju turējuma veids

Norāde par akciju turējuma veidu.

Izvēlēties: O = akciju turējums savā vārdā; N = akciju turējums, pārstāvot kādu personu; B = akciju turējums kādas personas labā; U = nezināms

[1 burtciparu zīme]

Atbildētājs starpnieks

11.

Akciju skaits, kas ir akcionāra un atbildētāja starpnieka turējumā

Akciju skaits, kas ir akcionāra turējumā un par ko ziņojis atbildētājs starpnieks

[15 cipari, attiecīgā gadījumā ar decimāldaļu atdalītāju]

Atbildētājs starpnieks

12.

Akciju turējuma sākotnējais datums

Ja attiecināms.

[Datums (GGGGMMDD)]

Atbildētājs starpnieks

13.

Akcionāra izvirzītās trešās personas vārds/nosaukums

Attiecīgā gadījumā šajā ailē norāda trešo personu, kurai ir atļauts akcionāra vārdā pieņemt lēmumus par ieguldījumiem

[Fakultatīva aile.

Ja attiecināms, C.2.a vai C.2.b aiļu formātā]

Atbildētājs starpnieks

14.

Akcionāra izvirzītas trešās personas unikālais identifikators

Attiecīgā gadījumā šajā ailē norāda trešo personu, kurai ir atļauts akcionāra vārdā pieņemt lēmumus par ieguldījumiem

[Fakultatīvas ailes.

Ja attiecināms, unikālais identifikators C.1.a vai C.1.b aiļu formātā]

Atbildētājs starpnieks


3. tabula

Paziņojums par sanāksmi

Saskaņā ar Direktīvas 2007/36/EK 3.b panta 1. punkta b) apakšpunktu un 3.b panta 2. punktu, ja šajā tabulā sniegtā informācija par akcionāru sapulces sasaukšanu ir pieejama emitenta tīmekļa vietnē, sanāksmes paziņojumā, ko sagatavo emitents un ko nosūta starpniekiem, ietver tikai A, B un C bloku, tostarp URL saiti uz tīmekļa vietni, kurā informācija ir atrodama.


Informācijas veids

Apraksts

Formāts

Datu sagatavotājs

A.   Ziņojuma specifikācija

1.

Notikuma unikālais identifikators

Unikālais numurs

[burtciparu aile]

Emitents vai tā izvirzīta trešā persona

2.

Ziņojuma veids

Ziņojuma veids (piemēram, paziņojums par sanāksmi, tā atcelšana vai atjaunināšana)

[4 burtciparu zīmes]

Emitents vai tā izvirzīta trešā persona

B.   Emitenta specifikācija

1.

ISIN

Definīcijas. Akcijas, par kuru publicēts paziņojums, ISIN

Aile, kas atkārtojas: vairāku kategoriju gadījumā norādīt visus ISIN

[12 burtciparu zīmes]

Emitents

2.

Emitenta vārds/nosaukums

 

[140 burtciparu zīmes]

Emitents

C.   Sanāksmes specifikācija

1.

Akcionāru sapulces datums

 

[Datums (GGGGMMDD)]

Emitents

2.

Akcionāru sapulces laiks

Akcionāru sapulces sākuma laika specifikācija, tostarp piemērojamā laika zona

[UTC (universālais koordinētais laiks)]

Emitents

3.

Akcionāru sapulces veids

Sasauktās akcionāru sapulces apraksts

[4 burtciparu zīmes]

Emitents

4.

Akcionāru sapulces atrašanās vieta

Akcionāru sapulces norises vietas adrese, attiecīgā gadījumā arī virtuālās norises vietas URL adrese.

Vairāku norises vietu gadījumā atrašanās vietu norāda katrai norises vietai.

[255 burtciparu zīmes]

Emitents

5.

Ieraksta datums

Definīcijas

[Datums (GGGGMMDD)]

Emitents

6.

Vienotais resursu vietrādis (URL)

URL saite uz tīmekļa vietni, kurā pieejama pilna informācija, kas jāsniedz akcionāriem pirms sapulces, tostarp par līdzdalības un balsošanas procedūrām un citu akcionāru tiesību izmantošanu, piemēram, jautājumu iekļaušanu darba kārtībā.

[255 burtciparu zīmes]

Emitents

D.   Līdzdalība akcionāru sapulcē (bloks, kas atkārtojas; atkārtot attiecībā uz katru pieejamo alternatīvo līdzdalības metodi)

1.

Akcionāra līdzdalības metode

Līdzdalības metode, piemēram: VI = virtuāla līdzdalība; PH = līdzdalība klātienē; PX = līdzdalība ar pilnvarnieka starpniecību; EV = balsošana, izmantojot saraksti.

Jebkura cita pieejamā metode arī būtu jānorāda standartizētā veidā.

[2 burtciparu zīmes]

Emitents

2.

Emitenta termiņš līdzdalības paziņošanai

Pēdējā diena un laiks, kad akcionāram jāinformē emitents par līdzdalību.

[Datums (GGGGMMDD); UTC (universālais koordinētais laiks)]

Emitents

3.

Emitenta termiņš balsošanai

Pēdējā diena un laiks, kad akcionārs emitentam iesniedz balsis par katru līdzdalības metodi, ciktāl tas ir piemērojams.

[Datums (GGGGMMDD); UTC (universālais koordinētais laiks)]

Emitents

E.   Darba kārtība – (bloks, kas atkārtojas; jānorāda attiecībā uz katru darba kārtības jautājumu)

1.

Darba kārtības jautājuma unikālais identifikators

Unikālais numurs

[4 burtciparu zīmes]

Emitents

2.

Darba kārtības jautājuma nosaukums

Darba kārtības jautājuma virsraksts vai īss kopsavilkums

[100 burtciparu zīmes]

Emitents

3.

Materiālu vienotais resursu vietrādis (URL)

Ja attiecināms. Īpašs URL uz materiālu, kas attiecas uz darba kārtības jautājumu.

Ja nav būtisku materiālu, aili atstāj neaizpildītu.

[Ja aizpilda: 255 burtciparu zīmes]

Emitents

4.

Balsis

Ja attiecināms. Norāde, vai uz darba kārtības jautājumu attiecas saistošs balsojums (BV) vai konsultatīvs balsojums (AV).

Ja par darba kārtības jautājumu nebalso, aili atstāj neaizpildītu.

[Ja aizpilda: 2 burtciparu zīmes]

Emitents

5.

Alternatīvas balsošanas iespējas

Ja attiecināms. Visu akcionāriem pieejamo alternatīvo balsošanas iespēju attiecībā uz darba kārtības jautājumu specifikācija, piemēram, balsojums “par” (VF); balsojums “pret” (VA); atturēšanās (AB); tukša balss (BL) vai cits variants (OT).

Ja par darba kārtības jautājumu nebalso, aili atstāj neaizpildītu.

[Ja aizpilda: 2 burtciparu zīmes]

Emitents

F.   Termiņu noteikšana attiecībā uz pārējo akcionāru tiesību izmantošanu (bloks, kas atkārtojas; jānorāda attiecībā uz katru esošo termiņu)

1.

Uz ko attiecas termiņš

Akcionāru tiesību precizēšana, uz kurām attiecas šis termiņš (piemēram, rezolūciju projektu iesniegšana vai jautājumu iekļaušana darba kārtībā)

[100 burtciparu zīmes]

Emitents

2.

Piemērojamais emitenta termiņš

Termiņa precizējums saistībā ar iepriekš minētajā ailē norādīto akcionāru tiesību izmantošanu.

[Datums (GGGGMMDD); UTC (universālais koordinētais laiks)]

Emitents


4. tabula

Pilnvarojuma apstiprinājums

Informācijas veids

Apraksts

Formāts

Datu sagatavotājs

A.   Akcionāru sapulces un ziņojuma specifikācija

1.

Apstiprinājuma unikālais identifikators

Unikālais numurs

[12 burtciparu zīmes]

Pēdējais starpnieks

2.

Emitenta vārds/nosaukums

 

[140 burtciparu zīmes]

Emitents

3.

Notikuma unikālais identifikators

Akcionāru sapulces unikālais identifikators, ko noteicis emitents vai tā izvirzīta trešā persona.

[4 burtciparu zīmes]

Emitents vai tā izvirzīta trešā persona

4.

Ziņojuma veids

Ziņojuma veids (pilnvarojuma apstiprinājums);

[4 burtciparu zīmes]

Pēdējais starpnieks

5.

ISIN

Definīcijas

[12 burtciparu zīmes]

Emitents

B.   Piešķirtās pozīcijas specifikācija attiecībā uz akcijām (bloks, kas atkārtojas; jānorāda par katru akcionāra vērtspapīru kontu)

1.

Ieraksta datums

Definīcijas

[Datums (GGGGMMDD)]

Emitents

2.

Piešķirtā pozīcija

Definīcijas

[24 cipari]

Pēdējais starpnieks

3.

Vērtspapīru konta numurs

 

[20 burtciparu zīmes]

Pēdējais starpnieks

4.

Konta īpašnieka vārds/nosaukums

 

[140 burtciparu zīmes. 2. tabulas C.2.a vai C.2.b ailes formāts]

Pēdējais starpnieks

C.   Specifikācija par akcionāru, juridisko vai fizisko personu, atkarībā no situācijas

1.

Akcionāra vārds/nosaukums

Juridiskām vai fiziskām personām

[2. tabulas C.2.a vai C.2.b ailes formāts]

Pēdējais starpnieks

2.

Akcionāra unikālais identifikators

Juridiskām vai fiziskām personām

[2. tabulas C.1.a vai C.1.b ailes formāts]

Pēdējais starpnieks

3.

Akcionāra izvirzītā pilnvarnieka vai citas trešās personas vārds/nosaukums

Ja attiecināms

[2. tabulas C.2.a vai C.2.b ailes formāts]

Pēdējais starpnieks

4.

Akcionāra izvirzītā pilnvarnieka vai citas trešās personas unikālais identifikators

Ja attiecināms

[2. tabulas C.1.a vai C.1.b ailes formāts]

Pēdējais starpnieks


5. tabula

Paziņojums par līdzdalību

Informācijas veids

Apraksts

Formāts

Datu sagatavotājs

A.   Paziņojuma specifikācija

1.

Līdzdalības paziņojuma unikālais identifikators

Unikālais identifikators

[burtciparu aile]

Pēdējais starpnieks

2.

Ziņojuma veids

Ziņojuma veida specifikācija

[4 burtciparu zīmes]

Pēdējais starpnieks

3.

Notikuma unikālais identifikators

Akcionāru sapulces unikālais identifikators, ko noteicis emitents vai tā izvirzīta trešā persona.

[4 burtciparu zīmes]

Emitents vai tā izvirzīta trešā persona

4.

ISIN

Definīcijas.

[12 burtciparu zīmes]

Emitents

B.   Līdzdalību precizē attiecībā uz katru dalības metodi

1.

Līdzdalības metode

Akcionāra līdzdalības metodes specifikācija, ciktāl tā ir piemērojama.

Ja izmanto vairākas metodes, norāda katru metodi, kas ir saderīga ar pieejamajām alternatīvām 3. tabulas D iedaļā, piemēram, piedalīšanos personīgi, ar pilnvarnieka starpniecību vai, izmantojot elektronisku balsošanu

 

Attiecīgā gadījumā – pēdējais starpnieks vai akcionārs

2.

Akcionāra vārds/nosaukums

 

[2. tabulas C.2.a vai C.2.b ailes formāts]

Pēdējais starpnieks vai akcionārs

3.a

Akcionāra unikālais identifikators juridiskas personas gadījumā

Skatīt 2. tabulas C.1.a aili

[2. tabulas C.1.a ailes formātā]

Pēdējais starpnieks vai akcionārs

3.b

Akcionāra unikāls identifikators fiziskas personas gadījumā

Skatīt 2. tabulas C.1.b aili

[2. tabulas C.1.b ailes formātā]

Pēdējais starpnieks vai akcionārs

4.

Akcionāra ieceltā pilnvarnieka vai citas trešās personas vārds/nosaukums

Ja attiecināms

[Fakultatīvi. Ja aizpilda: 2. tabulas C.2.a vai C.2.b ailes formāts]

Pēdējais starpnieks vai akcionārs

5.

Akcionāra ieceltā pilnvarnieka vai citas trešās personas unikālais identifikators

Ja attiecināms

[Fakultatīvi. Ja aizpilda: 2. tabulas C.1.a vai C.1.b ailes formāts]

Pēdējais starpnieks vai akcionārs

C.   Balsis, ja attiecināms (bloks, kas atkārtojas; jānorāda attiecībā uz katru darba kārtības jautājumu)

1.

Darba kārtības jautājums

Darba kārtības jautājuma unikālais identifikators, 3. tabula

[3. tabulas E.1 ailes formātā]

 

Bloks, kas atkārtojas; aizpilda par katru balsošanas pozīciju.

2.

Balsošanas pozīcija

Norāde par balsošanas pozīciju.

[3. tabulas E.5 ailes formāts]

Pēdējais starpnieks vai akcionārs

3.

Nobalsoto akciju skaits

Akciju skaits, par kurām ir balsots attiecībā uz darba kārtības punktu katrai balsošanas pozīcijai.

Ja balsošanas pozīcija attiecas uz visām akcijām, šo aili atstāj neaizpildītu.

[Ja aizpilda: 15 cipari, attiecīgā gadījumā ar decimāldaļu atdalītāju]

Pēdējais starpnieks vai akcionārs


6. tabula

Balsu saņemšana

Informācijas veids

Apraksts

Formāts

Datu sagatavotājs

1.

Unikālais saņemšanas identifikators.

Unikālais numurs

[12 burtciparu zīmes]

Starpnieks vai apstiprinošā puse

2.

Ziņojuma tips

Tipa apstiprinājuma specifikācija

[4 burtciparu zīmes]

Starpnieks

3.

Notikuma unikālais identifikators

Akcionāru sapulces notikuma unikālais identifikators.

[12 burtciparu zīmes]

Emitents/starpnieks

4.

ISIN

Definīcijas.

[12 burtciparu zīmes]

Emitents

5.

Akcionāru sapulces datums

 

[Datums (GGGGMMDD)]

Emitents

6.

Emitenta vārds/nosaukums

 

[140 burtciparu zīmes]

Emitents

7.

Apstiprinošās personas vārds/nosaukums

 

[140 burtciparu zīmes. 2. tabulas C.2.a vai C.2.b ailes formāts]

Puse, kas nodrošina saņemšanu

8.

Balsojošās personas vārds/nosaukums

 

[140 burtciparu zīmes. 2. tabulas C.2.a vai C.2.b ailes formāts]

Apstiprinošā puse

9.

Akcionāra vārds/nosaukums

 

[Fakultatīva aile. Ja attiecināms, aizpilda:

[140 burtciparu zīmes. 2. tabulas C.2.a vai C.2.b ailes formāts]

Starpnieks vai apstiprinošā puse


7. tabula

Balsu reģistrēšanas apliecinājums un balsu skaitīšana

Informācijas veids

Apraksts

Formāts

Datu sagatavotājs

1.

Unikālais apliecinājuma identifikators.

Unikālais numurs

[12 burtciparu zīmes]

Emitents/starpnieks

2.

Ziņojuma tips

Tipa apstiprinājuma specifikācija

[4 burtciparu zīmes]

Emitents/starpnieks

3.

Notikuma unikālais identifikators

Akcionāru sapulces notikuma unikālais identifikators.

[12 burtciparu zīmes]

Emitents/starpnieks

4.

ISIN

Definīcijas.

[12 burtciparu zīmes]

Emitents

5.

Akcionāru sapulces datums

 

[Datums (GGGGMMDD)]

Emitents

6.

Emitenta vārds/nosaukums

 

[140 burtciparu zīmes]

Emitents

7.

Akcionāra vārds/nosaukums

[Fakultatīva aile, ja ir norādīts akcionāra vārds/nosaukums.]

[140 burtciparu zīmes. 2. tabulas C.2.a vai C.2.b ailes formāts]

Emitents

8.

Akcionāra izvirzītās trešās personas vārds/nosaukums

[Fakultatīva aile, ja ir norādīts akcionāra izvirzītās trešās personas vārds/nosaukums.]

[140 burtciparu zīmes. 2. tabulas C.2.a vai C.2.b ailes formāts]

 

9.

Saņemšanas veids

Specifikācija par veidu, kādā emitents ir saņēmis reģistrētās un saskaitītās balsis, tostarp, vai tas notiek pirms sapulces vai sapulces laikā.

[70 burtciparu zīmes]

Emitents

10.

Saņemšanas datums un laiks

[Fakultatīva aile; tikai tad, ja balsis ir nodotas pirms akcionāru sapulces]. Norāde par datumu un, ja pieejams, par laiku, kad saņemtas reģistrētās un saskaitītās balsis.

[Datums (GGGGMMDD); UTC (universālais koordinētais laiks)]

Emitents

11.

Balsu unikālais identifikators

Ja pieejams, paziņojuma, kurā norādītas emitenta reģistrētās un saskaitītās balsis, unikālais identifikators

[12 burtciparu zīmes]

Akcionārs vai akcionāra izvirzīta trešā persona


8. tabula

Paziņojums par korporatīviem notikumiem, kas nav akcionāru sapulces

Saskaņā ar Direktīvas 2007/36/EK 3.b panta 1. punktu un 3.b panta 2. punktu, ja emitents saviem akcionāriem savā tīmekļa vietnē ir darījis pieejamu informāciju par korporatīviem notikumiem (izņemot par akcionāru sapulcēm), kas ietver turpmāk tabulā iekļauto informāciju un datu elementus, ciktāl tas attiecas uz korporatīvajām darbībām, paziņojumā par korporatīviem notikumiem ietver tikai A bloku, kā arī URL saiti uz tīmekļa vietni, kurā informācija ir atrodama.


Informācijas veids

Apraksts

Formāts

Datu sagatavotājs

A.   Korporatīvā notikuma specifikācija

1.

Korporatīvā notikuma unikālais identifikators

Unikālais numurs

[12 burtciparu zīmes]

Emitents vai tā izvirzīta trešā persona

2.

Korporatīvā notikuma veids

Korporatīvā notikuma veida specifikācija, piemēram, peļņas sadale, emitenta akciju pārstrukturēšana

[42 burtciparu zīmes]

Emitents vai tā izvirzīta trešā persona

3.

ISIN

Definīcijas. Pamatā esošās akcijas ISIN

[12 burtciparu zīmes]

Emitents

4.

ISIN

Ja attiecināms – pagaidu akciju vai vērtspapīru ISIN

[12 burtciparu zīmes]

Emitents

5.

URL

URL saite uz tīmekļa vietni, kurā akcionāriem pieejama pilna informācija par korporatīvo notikumu

[255 burtciparu zīmes]

Emitents

B.   Galvenie datumi, kas saistīti ar korporatīvo notikumu (iekļauj tikai, ja piemērojams attiecīgajam korporatīvajam notikumam)

1.

Pēdējās dalības datums

Definīcijas

[Datums (GGGGMMDD)]

Pirmais starpnieks

2.

Bijušais datums

Definīcijas

[Datums (GGGGMMDD)]

Pirmais starpnieks

3.

Ieraksta datums

Definīcijas

[Datums (GGGGMMDD)]

Emitents

4.

Vēlēšanu perioda sākums

Definīcijas

[Datums (GGGGMMDD)]

Emitents

5.

Vēlēšanu perioda pēdējā diena

Definīcijas

[Datums (GGGGMMDD)]

Emitents

6.

Emitenta termiņš

Definīcijas

[Datums (GGGGMMDD); UTC (universālais koordinētais laiks)]

Emitents

7.

Maksājuma datums

Definīcijas

[Datums (GGGGMMDD)]

Emitents

8.

Pircēja aizsardzības termiņš

Definīcijas

[Datums (GGGGMMDD)]

Starpnieks

C.   Akcionāram pieejamā vēlēšanu specifikācija (bloks, kas atkārtojas; vajadzības gadījumā norādīt par katru ISIN)

1.

Akcionāra alternatīvas iespējas

Iespēju specifikācija

[100 burtciparu zīmes]

Emitents


(*1)  Komisijas 2016. gada 28. jūlija Deleģētā regula (ES) 2017/590, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem ziņošanai par darījumiem kompetentajām iestādēm (OV L 87, 31.3.2017., 449. lpp.).