16.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 207/2


KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/1142

(2018. gada 14. augusts),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1321/2014 attiecībā uz konkrētas kategorijas ieviešanu gaisa kuģa tehniskās apkopes licencēm, izmaiņām ārējo piegādātāju piegādāto sastāvdaļu pieņemšanas kārtībā un izmaiņām tehniskās apkopes mācību organizāciju tiesībās

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (1), un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu un 6. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1321/2014 (2) tiek iedibināti īstenošanas noteikumi par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu.

(2)

Lai nodrošinātu vienādi augstu aviācijas drošības līmeni, ir nepieciešama Savienības līmenī izveidota sistēma ELA1 lidmašīnu, kā arī gaisa kuģu, kas nav lidmašīnas un helikopteri, tehniskajā apkopē iesaistītā sertificējošā personāla licencēšanai. Minētajai sistēmai vajadzētu būt vienkāršai un samērīgai. Tāpēc tagad būtu jāveic nepieciešamie pasākumi šādas sistēmas izveidei.

(3)

Spēkā esošās prasības, kas saistītas ar licenci sertificējošajam personālam, kurš iesaistīts pie kompleksu gaisa kuģu grupas nepiederošu gaisa kuģu avionikas un elektrosistēmu tehniskajā apkopē, nav samērīgas ar minēto gaisa kuģu mazāko sarežģītību, jo īpaši tāpēc, ka lielākā daļa pamatzināšanu prasību ir būtiskas vienīgi saistībā ar kompleksiem gaisa kuģiem. Tāpēc būtu jāievieš jauna licence, kas paredzēta šādam personālam. Prasībām attiecībā uz minētajām jaunajām licencēm vajadzētu nodrošināt, ka netiek samazināts ar esošajām licencēm sasniegtais drošības līmenis. Minētās jaunās licences ieviešanai vajadzētu samazināt iespējamos drošības riskus, kas varētu rasties tad, ja attiecīgo tehniskās apkopes uzdevumu veikšanai nebūtu pieejams pietiekams skaits atbilstīgi kvalificēta un licencēta personāla.

(4)

Veicot tehnisko apkopi, personas vai organizācijas parasti izmanto sastāvdaļas, daļas vai materiālus, ko nodrošina trešās personas. Ir nepieciešams mazināt riskus, kas saistīti ar šādu sastāvdaļu, daļu vai materiālu pieņemšanu, un jo īpaši panākt, ka attiecīgās personas un organizācijas veic nepieciešamos pasākumus, ar ko nodrošina minēto sastāvdaļu, daļu vai materiālu atbilstošu pieņemšanu, klasificēšanu un nodalīšanu.

(5)

Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai (“Aģentūra”) ir ziņots par ievērojamu skaitu krāpšanas gadījumu, kas liecina par to eksaminācijas standartu apzinātu pārkāpšanu, kas noteikti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1321/2014. Minētie gadījumi ir saistīti ar eksāmeniem pamatzināšanu pārbaudei, ko studentiem, kuri nepiedalījās pamatapmācības kursā, veic apstiprinātas tehniskās apkopes mācību organizācijas. Šī situācija ir radījusi nopietnas bažas par drošību, jo īpaši saistībā ar risku, ka licenču turētāji pēc gaisa kuģa tehniskās apkopes veikšanas atļauj to izmantot, lai gan viņiem nav nepieciešamo pamatzināšanu. Šobrīd būtu jāveic pasākumi minēto drošības problēmu risināšanai.

(6)

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1321/2014 kompleksu gaisa kuģu ar dzinēju ekspluatantiem komerciālā vai nekomerciālā ekspluatācijā jānodrošina, ka ar lidojumderīguma uzturēšanu saistītos uzdevumus veic apstiprināta lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija un ka gaisa kuģu un tajos uzstādāmo sastāvdaļu tehnisko apkopi veic apstiprināta tehniskās apkopes organizācija. Tomēr dažos gadījumos, piemēram, vieglāku divu turbopropellerdzinēju lidmašīnu nekomerciālā ekspluatācijā, atbilstības nodrošināšana, ko prasa no šādiem ekspluatantiem, nav samērīga ar ieguvumiem, kurus minēto prasību īstenojums dotu to darbības drošībai. Tādēļ būtu jāpielāgo prasības, ko piemēro minētajos gadījumos. Ņemot vērā minētos nesamērīgos centienus nodrošināt atbilstību, laiku, kas nepieciešams minēto prasību pielāgošanai, un to, ka šo prasību nepiemērošana minētajos gadījumos līdz brīdim, kad tās būs pielāgotas, nav novērtēta kā tāda, kas rada jebkādu ievērojamu apdraudējumu aviācijas drošībai, minētās prasības pagaidām būtu jāpārtrauc piemērot, un tās būtu jāpiemēro tikai no attiecīga vēlāka datuma.

(7)

Tad, kad Regulu (ES) Nr. 1321/2014 grozīja ar Regulu (ES) 2015/1536 (3), kļūdas pēc tika izdzēsti sīki izstrādāti noteikumi par Regulas (ES) Nr. 1321/2014 III pielikuma VI papildinājuma izmantošanu. Minētā kļūda būtu jālabo.

(8)

Regulas (ES) Nr. 1321/2014 Va pielikumā ir konstatētas dažas redakcionālas kļūdas, kas apgrūtina īstenošanu. Minētās kļūdas būtu jālabo.

(9)

Ir jāatvēl pietiekami daudz laika visām iesaistītajām pusēm, lai tās pielāgotos grozītajam tiesiskajam regulējumam, kas izveidots šajā regulā noteikto pasākumu rezultātā. Minētajiem pasākumiem tāpēc būtu jākļūst piemērojamiem sešus mēnešus pēc tās spēkā stāšanās dienas. Tomēr, ņemot vērā dažu pasākumu nolūku un to, ka iesaistītajām personām nav nepieciešami būtiski pielāgošanās pūliņi, konkrēti pasākumi būtu jāpiemēro nekavējoties. Dažiem citiem pasākumiem ir nepieciešami lielāki pielāgošanās pūliņi, jo tie ietver pāreju no regulējuma galvenokārt saskaņā ar valstu tiesību aktiem uz šajā regulā izklāstīto grozīto tiesisko regulējumu saskaņā ar Savienības tiesībām, tāpēc tie būtu jāpiemēro no attiecīga vēlāka datuma.

(10)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 1321/2014 būtu attiecīgi jāgroza.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Aģentūras atzinumiem, ko tā sniegusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 19. panta 1. punktu.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 65. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1321/2014 groza šādi:

1)

regulas 5. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Kamēr šajā regulā nav noteiktas īpašas prasības sertificējošajam personālam attiecībā uz sastāvdaļām, turpina piemērot prasības, kas paredzētas attiecīgās dalībvalsts spēkā esošajos valsts tiesību aktos, izņemot gadījumus, kad tehniskās apkopes organizācijas atrodas ārpus Savienības, un šādos gadījumos prasības apstiprina Aģentūra.”;

2)

regulas 8. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta b) apakšpunktu svītro;

b)

panta 5. punktu svītro;

c)

pantam pievieno šādu 7. punktu:

“7.   Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz lidmašīnām ar MTOM līdz 5 700 kg, kuras ir aprīkotas ar vairākiem turbopropellerdzinējiem un kuras nav iesaistītas komerciālos pārvadājumos, I pielikuma (M daļa) M.A.201. punkta g) apakšpunkta 2. un 3. punktu piemēro no 2025. gada 1. janvāra.”;

3)

regulas I pielikumu (M daļa) groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

4)

regulas II pielikumu (145. daļa) groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu;

5)

regulas III pielikumu (66. daļa) groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu;

6)

regulas IV pielikumu (147. daļa) groza saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu;

7)

regulas Va pielikumu (T daļa) groza saskaņā ar šīs regulas V pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 5. marta.

Tomēr:

1)

regulas 1. panta 2. punkta c) apakšpunktu, 1. panta 7. punktu un IV pielikuma 1. punktu piemēro no 2018. gada 5. septembra;

2)

attiecībā uz ELA1 lidmašīnu, kas nav iesaistītas komerciālos gaisa pārvadājumos, un gaisa kuģu, kas nav lidmašīnas un helikopteri, tehnisko apkopi:

a)

prasību kompetentajai iestādei piešķirt gaisa kuģa tehniskās apkopes licences saskaņā ar III pielikumu (66. daļa) kā jaunas vai konvertētas saskaņā ar minētā pielikuma 66.A.70. punktu piemēro no 2019. gada 1. oktobra;

b)

I pielikuma (M daļa) M.A.606. punkta g) apakšpunktā un M.A.801. punkta b) apakšpunkta 2. punktā un II pielikuma (145. daļa) 145.A.30. punkta g) un h) apakšpunktā noteikto prasību par to, lai sertificējošais personāls būtu kvalificēts saskaņā ar III pielikuma (66. daļa) prasībām, piemēro no 2020. gada 1. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 14. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1321/2014 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (OV L 362, 17.12.2014., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2015. gada 16. septembra Regula (ES) 2015/1536, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1321/2014 attiecībā uz lidojumderīguma uzturēšanas noteikumu pielīdzināšanu Regulai (EK) Nr. 216/2008, kritiskiem tehniskās apkopes uzdevumiem un gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas uzraudzību (OV L 241, 17.9.2015., 16. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas I pielikumu groza šādi:

(1)

pielikuma satura rādītāju groza šādi:

(a)

M.A.501. punktu aizstāj ar šādu:

“M.A.501

Klasificēšana un uzstādīšana”;

(b)

M.A.504. punktu aizstāj ar šādu:

“M.A.504

Sastāvdaļu nodalīšana”;

(2)

pielikuma M.A.501. punktu aizstāj ar šādu:

“M.A.501   Klasificēšana un uzstādīšana

a)

Visas sastāvdaļas klasificē šādās kategorijās:

(1)

sastāvdaļas, kuras ir apmierinošā stāvoklī, par kuru nodošanu lietošanā ir ierakstīts EASA 1. veidlapā vai tai līdzvērtīgā un kuras ir marķētas atbilstoši Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļa) Q apakšdaļas noteikumiem, ja vien Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumā (21. daļa) vai šajā pielikumā (M daļa) nav noteikts citādi;

(2)

lietošanai nederīgas sastāvdaļas, kuru tehnisko apkopi veic atbilstoši šīs regulas noteikumiem;

(3)

sastāvdaļas, kas klasificētas kā neatjaunojamas, jo tās ir sasniegušas sava sertificētā darbmūža beigas vai tām ir neremontējami defekti;

(4)

standarta detaļas, kuras lieto gaisa kuģī, dzinējā, propellerī vai citā gaisa kuģa sastāvdaļā, ja tās ir norādītas tehniskās apkopes datos un tām pievienots pierādījums par atbilstību, kas atbilst piemērojamajam standartam;

(5)

izejmateriāls un palīgmateriāls, kuru lieto apkopes darbu laikā, ja organizācija ir pārliecināta, ka materiāls atbilst vajadzīgajai specifikācijai un tam ir atbilstoša izsekojamība. Visiem materiāliem jābūt pievienotai dokumentācijai, kas tieši attiecas uz konkrēto materiālu un satur paziņojumu par atbilstību specifikācijai un arī ziņas par ražotāju un piegādātāju.

b)

Sastāvdaļas, standarta detaļas un materiālus gaisa kuģī vai sastāvdaļā iemontē tikai tad, ja tās ir apmierinošā stāvoklī, pieder pie vienas no a) apakšpunktā uzskaitītajām kategorijām un piemērojamajos tehniskās apkopes datos norādīta konkrētā sastāvdaļa, standarta detaļa vai materiāls.”;

(3)

pielikuma M.A.502. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta un M.A.801. punkta b) apakšpunkta 2. punkta, sertificējošais personāls, kas minēts M.A.801. punkta b) apakšpunkta 2. punktā, atbilstoši sastāvdaļas tehniskās apkopes datiem var veikt:

(1)

sastāvdaļu tehnisko apkopi, kas nav kapitālais remonts, tad, kad sastāvdaļa ir uzstādīta ELA1 gaisa kuģī, kuru neizmanto komerciālos gaisa pārvadājumos, vai īslaicīgi nomontēta no tā,

(2)

dzinēju un propelleru kapitālo remontu tad, kad tie ir uzstādīti uz CS-VLA, CS-22 un LSA gaisa kuģiem, ko neizmanto komerciālos gaisa pārvadājumos, vai īslaicīgi nomontēti no tiem.

Uz sastāvdaļu tehnisko apkopi, kas veikta atbilstoši d) apakšpunktam, nav attiecināma EASA 1. veidlapas izdošana, un tai ir piemērojamas M.A.801. punktā minētās prasības, kas attiecas uz gaisa kuģa nodošanu izmantošanā.”;

(4)

pielikuma M.A.504. punktu aizstāj ar šādu:

“M.A.504   Sastāvdaļu nodalīšana

a)

Lietošanai nederīgas un neatjaunojamas sastāvdaļas nodala no lietošanai derīgām sastāvdaļām, standarta detaļām un materiāliem.

b)

Neatjaunojamas sastāvdaļas netiek atkārtoti nodotas sastāvdaļu piegādes sistēmā, ja vien sertificētais darbmūža ierobežojums nav ticis pagarināts, vai arī remonta risinājums nav ticis apstiprināts atbilstoši Regulai (ES) Nr. 748/2012.”;

(5)

pielikuma M.A.606. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g)

Tehniskās apkopes organizācijai ir pietiekams sertificējošais personāls, lai gaisa kuģiem un sastāvdaļām izdotu M.A.612. un M.A.613. punktā noteiktos izmantošanas sertifikātus. Personāls atbilst šādām prasībām:

1.

saistībā ar gaisa kuģiem – III pielikuma (66. daļa) prasībām,

2.

saistībā ar sastāvdaļām – šīs regulas 5. panta 6. punkta prasībām.”;

(6)

pielikuma M.A.608. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

Organizācija inspicē, klasificē un atbilstīgi nodala visas ienākošās sastāvdaļas, standarta detaļas un materiālus.”;

(7)

pielikuma VII papildinājuma pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Kompleksie tehniskās apkopes uzdevumi, kas minēti M.A.801. punkta b) apakšpunkta 2. punktā un M.A.801. punkta c) apakšpunktā, ir šādi:”.


II PIELIKUMS

Regulas II pielikumu groza šādi:

(1)

pielikuma satura rādītāju groza šādi:

(a)

145.A.40. punktu aizstāj ar šādu:

“145.A.40    Iekārtas un instrumenti”;

(b)

145.A.42. punktu aizstāj ar šādu:

“145.A.42    Sastāvdaļas”;

(2)

pielikuma 145.A.30. punkta f), g), h) un i) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“f)

Organizācija nodrošina, ka personāls, kas veic vai vada gaisa kuģu konstrukciju vai sastāvdaļu, vai abu lidojumderīguma uzturēšanas nesagraujošo testēšanu, ir pienācīgi kvalificēts konkrētā nesagraujošā testa veikšanai atbilstoši Eiropas vai līdzvērtīgam standartam, kuru ir atzinusi Aģentūra. Personāls, kurš veic jebkuru citu specializētu uzdevumu, ir atbilstīgi kvalificēts saskaņā ar oficiāli atzītiem standartiem. Atkāpjoties no šā punkta, personāls, kurš minēts g) apakšpunktā un h) apakšpunkta 1. un 2. punktā un kuram ir III pielikumā (66. daļa) minētā B1, B3 vai L kategorijas kvalifikācija, var veikt un/vai vadīt krāsvielas iespiešanās kontrasta testus.

g)

Ikvienai organizācijai, kas veic gaisa kuģa tehnisko apkopi, ja vien j) apakšpunktā nav norādīts citādi, gaisa kuģa operatīvās tehniskās apkopes gadījumā ir sertificējošais personāls, kas kvalificēts attiecīgi kā B1, B2, B2L, B3 un L kategorijas personāls saskaņā ar III pielikumu (66. daļa) un 145.A.35. punktu.

Turklāt šādas organizācijas var nodarbināt arī atbilstīgi uzdevumapmācītu sertificējošo personālu, kam ir 66.A.20. punkta a) apakšpunkta 1. punktā un 66.A.20. punkta a) apakšpunkta 3. punkta ii) apakšpunktā noteiktās tiesības un kas kvalificēts saskaņā ar III pielikumu (66. daļa) un 145.A.35. punktu, nelielu plānotu operatīvās tehniskās apkopes darbu veikšanai un vienkāršu defektu novēršanai. Šāda sertificējošā personāla pieejamība neaizvieto vajadzību pēc attiecīgi B1, B2, B2L, B3 un L kategorijas sertificējošā personāla.

h)

Ikvienai organizācijai, kas veic gaisa kuģa tehnisko apkopi, ja vien j) punktā nav norādīts citādi, ir:

1.

kad bāzes tehnisko apkopi veic kompleksiem gaisa kuģiem ar dzinēju, – attiecīgajam gaisa kuģa tipa novērtējumam atbilstošs sertificējošais personāls, kas kvalificēts kā C kategorijas personāls saskaņā ar III pielikumu (66. daļa) un 145.A.35. punktu. Turklāt C kategorijas sertificējošā personāla atbalstīšanai organizācijai ir gaisa kuģa tipa novērtējumam atbilstošs personāls, kas kvalificēts attiecīgi kā B1 un B2 kategorijas personāls saskaņā ar III pielikumu (66. daļa) un 145.A.35. punktu.

i)

B1 un B2 kategorijas palīgpersonāls nodrošina, ka visi attiecīgie uzdevumi vai pārbaudes ir veiktas atbilstoši prasītajam standartam, pirms C kategorijas sertificējošais personāls izdod izmantošanas sertifikātu.

ii)

Organizācija uztur šāda B1 un B2 kategorijas palīgpersonāla reģistru.

iii)

C kategorijas sertificējošais personāls pārliecinās, ka ir nodrošināta atbilstība i) apakšpunktam un ka visi darbi, kuru veikšanu ir prasījis klients, ir pabeigti konkrētās bāzes tehniskās apkopes vai darbu paketes laikā, un arī novērtē ikviena neizpildītā darba ietekmi nolūkā pieprasīt tā pabeigšanu vai vienoties ar ekspluatantu par šāda darba atlikšanu līdz citai konkrētai pārbaudei vai termiņam;

2.

kad bāzes tehnisko apkopi veic gaisa kuģiem, kas nav kompleksi gaisa kuģi ar dzinēju, – ir:

i)

atbilstošs sertificējošais personāls, kam ir gaisa kuģa kvalifikācijas atzīme un kas kvalificēts kā attiecīgi B1, B2, B2L, B3 un L kategorijas personāls saskaņā ar III pielikumu (66. daļa) un 145.A.35. punktu;

ii)

atbilstošs sertificējošais personāls, kam ir gaisa kuģa kvalifikācijas atzīme, kas kvalificēts kā C kategorijas personāls un kam palīdz palīgpersonāls, kā noteikts145.A.35. punkta a) apakšpunkta i) punktā.

i)

Personāls, kas sertificē sastāvdaļas, ir kvalificēts saskaņā ar 5. panta 6. punktu un 145.A.35. punktu.”;

(3)

pielikuma 145.A.35. punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“a)

Papildus 145.A.30. punkta g) un h) apakšpunkta prasībām organizācijai jānodrošina, ka sertificējošajam personālam un palīgpersonālam ir pietiekama izpratne par attiecīgo apkopjamo gaisa kuģi vai sastāvdaļām, vai abiem un par attiecīgajām organizācijas procedūrām. Sertificējošā personāla gadījumā tas jāveic pirms sertifikācijas atļaujas izsniegšanas vai atkārtotas izsniegšanas.

1.

“Palīgpersonāls” ir personāls, kam saskaņā ar III pielikumu (66. daļa) ir B1, B2, B2L, B3 un/vai L kategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licence, kurā ir atbilstošās gaisa kuģa kvalifikācijas atzīmes, kas strādā bāzes tehniskās apkopes vidē, taču ne vienmēr tam ir sertificēšanas tiesības.

2.

“Attiecīgais gaisa kuģis un/vai sastāvdaļas” ir tie gaisa kuģi vai sastāvdaļas, kas norādītas konkrētajā sertifikācijas atļaujā.

3.

“Sertifikācijas atļauja” ir atļauja, kuru sertificējošajam personālam izdevusi organizācija un kurā norādīts fakts, ka minētais personāls var apstiprinātās organizācijas vārdā parakstīt izmantošanas sertifikātus tiktāl, ciktāl tas noteikts minētajā atļaujā.

b)

Izņemot gadījumus, kas uzskaitīti 145.A.30. punkta j) apakšpunktā un 66.A.20. punkta a) apakšpunkta 3. punkta ii) apakšpunktā, organizācija var izdot sertifikācijas atļauju sertificējošajam personālam tikai saistībā ar pamatkategorijām vai apakškategorijām un ikvienu tipa kvalifikācijas atzīmi, kas uzskaitīta gaisa kuģa tehniskās apkopes licencē, izņemot A kategorijas licenci, kā norādīts III pielikumā (66. daļa), ja vien licence ir derīga visā atļaujas derīguma laikā un sertificējošais personāls vēl aizvien atbilst III pielikuma (66. daļa) prasībām.”;

(4)

pielikuma 145.A.40. punktu groza šādi:

(a)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

“145.A.40    Iekārtas un instrumenti”;

(b)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Organizācijai ir pieejams un tā lieto iekārtas un instrumentus, kas vajadzīgi, lai veiktu darbus apstiprinātajā jomā.

i)

Ja ražotājs norāda konkrētu instrumentu vai iekārtu, tad organizācija lieto minēto instrumentu vai iekārtu, ja vien tā nav vienojusies ar kompetento iestādi par alternatīvu instrumentu vai iekārtu lietošanu ar to procedūru palīdzību, kas norādītas pašraksturojumā.

ii)

Iekārtām un instrumentiem jābūt pastāvīgi pieejamiem, izņemot tādus instrumentus vai iekārtas, ko lieto tik reti, ka to pastāvīga pieejamība nav nepieciešama. Šādus gadījumus sīki izklāsta pašraksturojuma procedūrā.

iii)

Organizācijai, kas apstiprināta bāzes tehniskās apkopes veikšanai, ir atbilstošs aprīkojums piekļuvei gaisa kuģim un pārbaudes platformas/doki, kas nepieciešami pienācīgai gaisa kuģa pārbaudei.”;

(5)

pielikuma 145.A.42. punktu aizstāj ar šādu:

“145.A.42   Sastāvdaļas

a)

Sastāvdaļu klasifikācija. Visas sastāvdaļas klasificē šādās kategorijās.

i)

Sastāvdaļas, kuras ir apmierinošā stāvoklī, par kuru nodošanu lietošanā ir ierakstīts EASA 1. veidlapā vai tai līdzvērtīgā un kuras ir marķētas atbilstoši Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļa) Q apakšdaļas noteikumiem, ja vien Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumā (21. daļa) vai šajā II pielikumā (145. daļa) nav noteikts citādi.

ii)

Lietošanai nederīgas sastāvdaļas, kuru tehnisko apkopi veic atbilstoši šīs regulas noteikumiem.

iii)

Sastāvdaļas, kas klasificētas kā neatjaunojamas, jo tās ir sasniegušas sava sertificētā darbmūža beigas vai tām ir neremontējami defekti.

iv)

Standarta detaļas, kuras lieto gaisa kuģī, dzinējā, propellerī vai citā gaisa kuģa sastāvdaļā, ja tās ir norādītas tehniskās apkopes datos un tām pievienots pierādījums par atbilstību, kas nodrošina izsekojamību līdz piemērojamajam standartam.

v)

Izejmateriāls un palīgmateriāls, kuru lieto tehniskās apkopes darbu laikā, ja organizācija ir pārliecināta, ka materiāls atbilst vajadzīgajai specifikācijai un tam ir atbilstoša izsekojamība. Visiem materiāliem ir pievienota dokumentācija, kas tieši attiecas uz konkrēto materiālu un satur paziņojumu par atbilstību specifikācijai, kā arī ziņas par ražotāju un piegādātāju.

b)

Uzstādīšanai paredzētas sastāvdaļas, standarta detaļas un materiāli.

i)

Lai nodrošinātu, ka sastāvdaļas, standarta detaļas un materiāli ir apmierinošā stāvoklī un atbilst a) apakšpunktā noteiktajām piemērojamajām prasībām, organizācija ievieš procedūras uzstādīšanai paredzētu sastāvdaļu, standarta detaļu un materiālu pieņemšanai.

ii)

Organizācija ievieš procedūras, lai nodrošinātu, ka sastāvdaļas, standarta detaļas un materiālus gaisa kuģī vai sastāvdaļā iemontē tikai tad, ja tās ir apmierinošā stāvoklī, atbilst a) apakšpunktā noteiktajām piemērojamajām prasībām un piemērojamajos tehniskās apkopes datos norādīta konkrētā sastāvdaļa, standarta detaļa vai materiāls.

iii)

Organizācija var izgatavot ierobežota klāsta detaļas, kuras lietojamas darbu veikšanai tās telpās, ja procedūras ir norādītas organizācijas pašraksturojumā.

iv)

Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļa) 21.A.307. punkta c) apakšpunktā minētās sastāvdaļas uzstāda tikai tad, ja gaisa kuģa īpašnieks tās uzskata par uzstādīšanai piemērotām viņam piederošā gaisa kuģī.

c)

Sastāvdaļu nodalīšana.

i)

Lietošanai nederīgas un neatjaunojamas sastāvdaļas nodala no lietošanai derīgām sastāvdaļām, standarta detaļām un materiāliem.

ii)

Neatjaunojamas sastāvdaļas netiek atkārtoti nodotas sastāvdaļu piegādes sistēmā, ja vien sertificētais darbmūža ierobežojums nav ticis pagarināts, vai arī remonta risinājums nav ticis apstiprināts atbilstoši Regulai (ES) Nr. 748/2012.”


III PIELIKUMS

Regulas III pielikumu groza šādi:

(1)

pielikuma satura rādītājā pievieno šādas atsauces uz VII un VIII papildinājumu:

“VII papildinājums — Pamatzināšanu prasības L kategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licences iegūšanai

VIII papildinājums — Pamata eksaminācijas standarti L kategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licences iegūšanai”;

(2)

pielikuma 66.A.3. punktu aizstāj ar šādu:

“66.A.3   Licences kategorijas un apakškategorijas

Gaisa kuģa tehniskās apkopes licences ietver šādas kategorijas un, attiecīgā gadījumā, apakškategorijas un sistēmas kvalifikācijas atzīmes.

a)

A kategorija, kas ir sadalīta šādās apakškategorijās:

A1 – lidmašīnas ar turbīndzinējiem;

A2 – lidmašīnas ar virzuļdzinējiem;

A3 – helikopteri ar turbīndzinējiem;

A4 – helikopteri ar virzuļdzinējiem.

b)

B1 kategorija, kas ir sadalīta šādās apakškategorijās:

B1.1 – lidmašīnas ar turbīndzinējiem;

B1.2 – lidmašīnas ar virzuļdzinējiem;

B1.3 – helikopteri ar turbīndzinējiem;

B1.4 – helikopteri ar virzuļdzinējiem.

c)

B2 kategorija.

B2 kategorijas licence ir piemērojama visiem gaisa kuģiem.

d)

B2L kategorija.

B2L kategorijas licence ir piemērojama visiem gaisa kuģiem, kas nav 1. grupas gaisa kuģi, kura noteikta 66.A.5. punkta 1) apakšpunktā, un tā ir sadalīta šādās sistēmas kvalifikācijas atzīmēs:

sakari/navigācija (com/nav);

instrumenti;

lidojums automātiskajā režīmā;

novērošana;

korpusa sistēmas.

B2L licencē ir ietverta vismaz viena sistēmas kvalifikācijas atzīme.

e)

B3 kategorija.

B3 kategorijas licence ir piemērojama virzuļdzinēju nehermetizētām lidmašīnām ar maksimālo pacelšanās masu (MTOM) līdz 2 000 kg.

f)

L kategorija, kas ir sadalīta šādās apakškategorijās:

L1C: kompozītmateriālu planieri;

L1: planieri;

L2C: kompozītmateriālu planieri ar dzinēju un kompozītmateriālu ELA1 lidmašīnas;

L2: planieri ar dzinēju un ELA1 lidmašīnas;

L3H: karstā gaisa baloni;

L3G: gāzes gaisa baloni;

L4H: karstā gaisa dirižabļi;

L4G: ELA2 gāzes dirižabļi;

L5: gāzes dirižabļi, kas nav ELA2 gāzes dirižabļi.

g)

C kategorija.

C kategorijas licence ir piemērojama lidmašīnām un helikopteriem.”;

(3)

pielikuma 66.A.5. punktu aizstāj ar šādu:

“66.A.5   Gaisa kuģu grupas

Gaisa kuģu tehniskās apkopes licencēs kvalifikācijas atzīmes nolūkā gaisa kuģus iedala šādās grupās:

1)

1. grupa: kompleksi ar dzinēju darbināmi gaisa kuģi, vairāku dzinēju helikopteri, lidmašīnas ar maksimālo sertificēto darbības augstumu virs FL290, gaisa kuģi, kas aprīkoti ar lidojuma vadības elektriskām sistēmām, gāzes dirižabļi, kas nav ELA2 gāzes dirižabļi, un citi gaisa kuģi, kam vajadzīga gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīme, ja to nosaka Aģentūra.

Aģentūra var nolemt gaisa kuģi, kas atbilst pirmajā daļā noteiktajiem nosacījumiem, iedalīt attiecīgi 2., 3., vai 4. grupā, ja tā uzskata, ka konkrētā gaisa kuģa mazākā sarežģītība to pamato.

2)

2. grupa: gaisa kuģi, kas nav minēti 1. grupā un kas pieder šādām apakšgrupām:

i)

2.a apakšgrupa:

lidmašīnas ar vienu turbopropellerdzinēju,

turboreaktīvo dzinēju un vairāku turbopropellerdzinēju lidmašīnas, ko Aģentūra iedalījusi šajā apakšgrupā to mazākās sarežģītības dēļ;

ii)

2.b apakšgrupa:

helikopteri ar vienu turbīndzinēju,

tie helikopteri ar vairākiem turbīndzinējiem, ko Aģentūra iedalījusi šajā apakšgrupā to mazākās sarežģītības dēļ;

iii)

2.c apakšgrupa:

helikopteri ar vienu virzuļdzinēju,

tie helikopteri ar vairākiem virzuļdzinējiem, ko Aģentūra iedalījusi šajā apakšgrupā to mazākās sarežģītības dēļ.

3)

3. grupa: lidmašīnas ar virzuļdzinēju, kuras nav minētas 1. grupā.

4)

4. grupa: planieri, planieri ar dzinēju, gaisa baloni un dirižabļi, kas nav minēti 1. grupā.”;

(4)

pielikuma 66.A.20. punkta a) apakšpunktu groza šādi:

a)

4) un 5) punktu aizstāj ar šādiem:

“4)

B2L kategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licence ļauj tās turētājam izdot izmantošanas sertifikātus un strādāt kā B2L kategorijas palīgpersonālam:

elektrisko sistēmu tehniskā apkopē;

avionikas sistēmu tehniskajā apkopē sistēmas kvalifikācijas atzīmju ietvaros, kas īpaši atzīmētas licencē, un

ja tam ir korpusa sistēmas kvalifikācijas atzīme, veikt elektrisko iekārtu un avionikas uzdevumus spēka iekārtās un mehāniskajās sistēmās, kur vajadzīgi tikai vienkārši testi, lai pārbaudītu to funkcionālo izmantojamību.

5)

B3 kategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licence ļauj tās turētājam izdot izmantošanas sertifikātus un strādāt kā B3 kategorijas palīgpersonālam:

lidmašīnas korpusa konstrukcijas, spēka iekārtas un mehānisko un elektrisko sistēmu tehniskajā apkopē, un

darbā pie avionikas sistēmām, kurām vajadzīgi tikai vienkārši testi, lai pārbaudītu to funkcionālo izmantojamību, un nav vajadzīga traucējummeklēšana.”;

b)

pievieno šādu 6) un 7) punktu:

“6)

L kategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licence ļauj tās turētājam izdot izmantošanas sertifikātus un strādāt kā L kategorijas palīgpersonālam:

gaisa kuģa korpusa konstrukcijas, spēka iekārtas un mehānisko un elektrisko sistēmu tehniskajā apkopē;

darbā pie radiosakaru sistēmām, avārijas vietas noteicējraidītājiem (ELT) un transponderu sistēmām, un

darbā pie citām avionikas sistēmām, kurām vajadzīgi vienkārši testi, lai pārbaudītu to funkcionālo izmantojamību.

L2 apakškategorija ietver L1 apakškategoriju. Jebkādi L2 apakškategorijas ierobežojumi saskaņā ar 66.A.45. punkta h) apakšpunktu ir piemērojami arī L1 apakškategorijai.

L2C apakškategorija ietver L1C apakškategoriju.

7)

C kategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licence ļauj tās turētājam izdot izmantošanas sertifikātus pēc gaisa kuģa bāzes tehniskās apkopes pabeigšanas. Tiesības attiecas uz gaisa kuģi kopumā.”;

(5)

pielikuma 66.A.25. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Tādu licenču gadījumā, kas nav B2L un L kategorijas licences, pieteikuma iesniedzējs, lai saņemtu gaisa kuģa tehniskās apkopes licenci vai pievienotu kategoriju vai apakškategoriju šādai licencei, atbilstoši III pielikuma (66. daļa) I papildinājuma noteikumiem ar eksāmenu palīdzību pierāda zināšanu līmeni attiecīgajos mācību priekšmetu moduļos. Eksaminācija atbilst III pielikuma (66. daļa) II papildinājumā noteiktajam standartam, un to veic vai nu mācību organizācija, kas atbilstoši apstiprināta saskaņā ar IV pielikumu (147. daļa), vai arī kompetentā iestāde.”;

(6)

pielikuma 66.A.25. punktu groza šādi:

a)

punkta b) un c) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“b)

Lai attiecīgajā apakškategorijā saņemtu L kategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licenci vai pievienotu atšķirīgu apakškategoriju, pieteikuma iesniedzējs atbilstoši III pielikuma (66. daļa) VII papildinājuma noteikumiem ar eksāmenu palīdzību pierāda zināšanu līmeni attiecīgajos mācību priekšmetu moduļos. Eksaminācija atbilst III pielikuma (66. daļa) VIII papildinājumā noteiktajam standartam, un to veic mācību organizācija, kas atbilstoši apstiprināta saskaņā ar IV pielikumu (147. daļa), kompetentā iestāde vai tā, kā par to vienojusies kompetentā iestāde.

Uzskata, ka B1.2 apakškategorijas vai B3 kategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licences turētājs atbilst pamatzināšanu prasībām L1C, L1, L2C un L2 apakškategorijas licenču iegūšanai.

Pamatzināšanu prasības L4H apakškategorijas licences iegūšanai ietver pamatzināšanu prasības L3H apakškategorijas licenču iegūšanai.

Pamatzināšanu prasības L4G apakškategorijas licences iegūšanai ietver pamatzināšanu prasības L3G apakškategorijas licenču iegūšanai.

c)

Pieteikuma iesniedzējs, lai saņemtu B2L kategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licenci konkrētai sistēmas kvalifikācijas atzīmei vai lai pievienotu citu sistēmas kvalifikācijas atzīmi, atbilstoši III pielikuma (66. daļa) I papildinājuma noteikumiem ar eksāmenu palīdzību pierāda zināšanu līmeni attiecīgajos mācību priekšmetu moduļos. Eksaminācija atbilst III pielikuma (66. daļa) II papildinājumā noteiktajam standartam, un to veic vai nu mācību organizācija, kas atbilstoši apstiprināta saskaņā ar IV pielikumu (147. daļa), vai arī kompetentā iestāde.”

b)

pievieno šādu d), e) un f) apakšpunktu:

“d)

Apmācības kursi ir pabeigti un eksāmeni ir nolikti 10 gadu laikā pirms gaisa kuģa tehniskās apkopes licences pieteikuma vai pieteikuma par kategorijas vai apakškategorijas pievienošanu šādai licencei iesniegšanas. Ja tā nav, eksaminācijas kredītpunktus var iegūt saskaņā ar e) apakšpunktu.

e)

Pieteikuma iesniedzējs var lūgt kompetentajai iestādei pilnīgi vai daļēji ieskaitīt pamatzināšanu prasību kredītpunktus par:

i)

pamatzināšanu eksaminācijām, kas neatbilst d) apakšpunktā noteiktajām prasībām;

ii)

jebkuru citu tehnisko kvalifikāciju, ko kompetentā iestāde uzskata par ekvivalentu III pielikuma (66. daļa) zināšanu standartam.

Kredītpunktus piešķir atbilstoši šā pielikuma (66. daļa) B daļas E apakšdaļas noteikumiem.

f)

Kredītpunktu derīguma termiņš ir 10 gadi no brīža, kad kompetentā iestāde tos piešķīrusi pieteikuma iesniedzējam. Pēc derīguma termiņa beigām pieteikuma iesniedzējs var pieprasīt jaunus kredītpunktus.”;

(7)

pielikuma 66.A.30 punkta a) apakšpunktā iekļauj šādu 2.a) un 2.b) punktu:

“2.a)

B2L kategorijas gadījumā:

i)

trīs gadus ilga tāda praktiskā pieredze ekspluatācijā esoša gaisa kuģa tehniskajā apkopē, kas aptver attiecīgo(-ās) sistēmas kvalifikācijas atzīmi(-es), ja pieteikuma iesniedzējam nav bijusi iepriekšēja attiecīga tehniskā apmācība, vai

ii)

divus gadus ilga tāda praktiskā pieredze ekspluatācijā esoša gaisa kuģa tehniskajā apkopē, kas aptver attiecīgo(-ās) sistēmas kvalifikācijas atzīmi(-es), un pabeigta apmācība tehniskā nozarē, pēc kuras kompetentā iestāde to uzskata par kvalificētu darbinieku, vai

iii)

vienu gadu ilga tāda praktiskā pieredze ekspluatācijā esoša gaisa kuģa tehniskajā apkopē, kas aptver attiecīgo(-ās) sistēmas kvalifikācijas atzīmi(-es), un apstiprināta 147. daļas pamatapmācības kursa pabeigšana.

Lai esošai B2L kategorijas licencei pievienotu jaunu(-as) sistēmas kvalifikācijas atzīmi(-es), attiecībā uz katru pievienoto sistēmas kvalifikācijas atzīmi ir nepieciešama trīs mēnešus ilga praktiskā pieredze tehniskajā apkopē jaunās(-o) sistēmas kvalifikācijas atzīmes(-ju) jomā.

2.b)

L kategorijas gadījumā:

i)

divu gadu ilga tāda praktiskā pieredze ekspluatācijā esoša gaisa kuģa tehniskajā apkopē, kas aptver attiecīgajai apakškategorijai atbilstošu tehniskās apkopes darbu reprezentatīvu segmentu;

ii)

atkāpjoties no i) apakšpunkta, vienu gadu ilga tāda praktiskā pieredze ekspluatācijā esoša gaisa kuģa tehniskajā apkopē, kas aptver attiecīgajai apakškategorijai atbilstošu tehniskās apkopes darbu reprezentatīvu segmentu, ja tiek noteikti 66.A.45. punkta h) apakšpunkta ii) punkta 3) apakšpunktā paredzētie ierobežojumi.

Papildu apakškategorijas pievienošanai esošai L kategorijas licencei i) un ii) apakšpunktā noteiktā pieredze ir attiecīgi 12 un 6 mēneši.

Uzskata, ka B1.2 apakškategorijas vai B3 kategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licences turētājs atbilst pamatpieredzes prasībām L1C, L1, L2C un L2 apakškategorijas licenču iegūšanai.”;

(8)

pielikuma 66.A.45. punktu aizstāj ar šādu:

“66.A.45   Gaisa kuģa kvalifikācijas atzīmes apstiprinājums

a)

Lai iegūtu tiesības izmantot konkrētā gaisa kuģa tipa sertifikācijas tiesības, gaisa kuģa tehniskās apkopes licences turētāja licencē jābūt apstiprinātai attiecīgajai gaisa kuģa kvalifikācijas atzīmei.

B1, B2 vai C kategorijai attiecīgās gaisa kuģu kvalifikācijas atzīmes ir šādas:

i)

1. grupas gaisa kuģiem attiecīgā gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīme;

ii)

2. grupas gaisa kuģiem attiecīgā gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīme, ražotāja apakšgrupas kvalifikācijas atzīme vai pilnīga apakšgrupas kvalifikācijas atzīme;

iii)

3. grupas gaisa kuģiem attiecīgā gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīme vai pilnīga grupas kvalifikācijas atzīme;

iv)

4. grupas gaisa kuģiem attiecībā uz B2 kategorijas licencēm pilnīga grupas kvalifikācijas atzīme.

B2L kategorijai attiecīgās gaisa kuģu kvalifikācijas atzīmes ir šādas:

i)

2. grupas gaisa kuģiem attiecīgā ražotāja apakšgrupas kvalifikācijas atzīme vai pilnīga apakšgrupas kvalifikācijas atzīme;

ii)

3. grupas gaisa kuģiem pilnīga grupas kvalifikācijas atzīme;

iii)

4. grupas gaisa kuģiem pilnīga grupas kvalifikācijas atzīme.

B3 kategorijai attiecīgā kvalifikācijas atzīme ir “virzuļdzinēju nehermetizētas lidmašīnas ar MTOM līdz 2 000 kg”.

L kategorijai attiecīgās gaisa kuģu kvalifikācijas atzīmes ir šādas:

i)

L1C apakškategorijai – “kompozītmateriālu planieri”;

ii)

L1 apakškategorijai – “planieri”;

iii)

L2C apakškategorijai – “kompozītmateriālu planieri ar dzinēju un kompozītmateriālu ELA1 lidmašīnas”;

iv)

L2 apakškategorijai – “planieri ar dzinēju un ELA1 lidmašīnas”;

v)

L3H apakškategorijai – “karstā gaisa baloni”;

vi)

L3G apakškategorijai – “gāzes gaisa baloni”;

vii)

L4H apakškategorijai – “karstā gaisa dirižabļi”;

viii)

L4G apakškategorijai – “ELA2 gāzes dirižabļi”;

ix)

L5 apakškategorijai – attiecīgā dirižabļa tipa kvalifikācijas atzīme.

A kategorijai kvalifikācijas atzīme nav prasīta, ja minētā kategorija atbilst II pielikuma (145. daļa) 145.A.35. punkta prasībām.

b)

Saistībā ar gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu apmierinoši jāveic:

vai nu attiecīgā B1, B2 vai C kategorijas gaisa kuģa tipa apmācība saskaņā ar III pielikuma (66. daļa) III papildinājumu;

vai gāzes dirižabļu tipa kvalifikācijas atzīmes ieraksta veikšanai B2 vai L5 licencē, tipa apmācība, ko saskaņā ar 66.B.130. punktu apstiprinājusi kompetentā iestāde.

c)

Tādu licenču gadījumā, kas nav C kategorijas licences, papildus b) apakšpunkta prasībām pirmās gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumam attiecīgajā kategorijā/apakškategorijā nepieciešams sekmīgi pabeigt attiecīgo praktisko apmācību. Šī praktiskā apmācība atbilst III pielikuma (66. daļa) III papildinājumam, izņemot gāzes dirižabļu gadījumā; attiecībā uz gāzes dirižabļiem praktisko apmācību tieši apstiprina kompetentā iestāde.

d)

Atkāpjoties no b) un c) apakšpunkta noteikumiem, 2. un 3. grupas gaisa kuģiem gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmi licencē var apstiprināt arī pēc tam, kad:

sekmīgi nokārtots attiecīgās B1, B2 vai C kategorijas gaisa kuģa tipa eksāmens saskaņā ar šā pielikuma (66. daļa) III papildinājumu,

B1 un B2 kategorijai pierādīta praktiskā pieredze darbā ar gaisa kuģa tipu. Minētajā gadījumā praktiskajā pieredzē par gaisa kuģa tipu iekļauj licences kategorijai atbilstošo tehniskās apkopes darbu reprezentatīvu segmentu.

Personas gadījumā, kura C kategorijas kvalifikācijas atzīmi saņēmusi, iegūstot zinātnisko grādu, kā norādīts 66.A.30. punkta a) apakšpunkta 7. punktā, pirmais attiecīgā gaisa kuģa tipa eksāmens ir B1 vai B2 kategorijas līmenī.

e)

2. grupas gaisa kuģu gadījumā:

i)

ražotāja apakšgrupas kvalifikācijas atzīmes apstiprinājums B1 un C kategorijas licences turētājiem prasa vismaz divu viena ražotāja gaisa kuģu tipu, kas kombinācijā pārstāv attiecīgo ražotāja apakšgrupu, tipa kvalifikācijas atzīmju prasību izpildi;

ii)

pilnas apakšgrupas kvalifikācijas atzīmes apstiprinājums B1 un C kategorijas licences turētājiem prasa vismaz trīs dažādu ražotāju gaisa kuģu tipu, kas kombinācijā pārstāv attiecīgo apakšgrupu, tipa kvalifikācijas atzīmju prasību izpildi;

iii)

ražotāja apakšgrupas un pilnas apakšgrupas kvalifikācijas atzīmju apstiprināšanai B2 un B2L kategorijas licences turētājiem jāpierāda praktiska pieredze, kura aptver licences kategorijai un attiecīgajai gaisa kuģu apakšgrupai atbilstošo un, B2L kategorijas licences gadījumā – piemērojamajai(-ām) sistēmas kvalifikācijas atzīmei(-ēm) atbilstošo, tehniskās apkopes darbu reprezentatīvu segmentu,

iv)

atkāpjoties no e) apakšpunkta iii) punkta, tādas B2 vai B2L licences turētājam, kurā apstiprināta pilna 2b apakšgrupa, ir tiesības saņemt pilnas 2c apakšgrupas apstiprinājumu.

f)

3. un 4. grupas gaisa kuģu gadījumā:

i)

pilnas 3. grupas kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumam B1, B2, B2L un C kategorijas licences turētājiem un pilnas 4. grupas kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumam B2 un B2L kategorijas licences turētājiem jāpierāda praktiskā pieredze, kurā iekļauj licences kategorijai un attiecīgi 3. vai 4. grupai atbilstošo tehniskās apkopes darbu reprezentatīvu segmentu,

ii)

B1 kategorijai, izņemot, ja pieteikuma iesniedzējs sniedz pierādījumus par atbilstošu pieredzi, 3. grupas kvalifikācijas atzīme ir pakļauta šādiem ierobežojumiem, ko norāda licencē:

hermetizētas lidmašīnas;

metāla konstrukcijas lidmašīnas;

kompozītmateriāla konstrukcijas lidmašīnas;

koka konstrukcijas lidmašīnas;

metāla cauruļu konstrukcijas lidmašīnas, kas pārklātas ar audumu;

iii)

atkāpjoties no f) apakšpunkta i) punkta, tādas B2L licences turētājam, kurā apstiprināta pilna 2a vai 2b apakšgrupa, ir tiesības saņemt 3. un 4. grupas apstiprinājumu.

g)

B3 licences gadījumā:

i)

kvalifikācijas atzīmes “virzuļdzinēju nehermetizētas lidmašīnas ar MTOM līdz 2 000 kg” apstiprinājumam jāpierāda praktiskā pieredze, kurā iekļauj licences kategorijai atbilstošo tehniskās apkopes darbu reprezentatīvu segmentu,

ii)

izņemot, ja pieteikuma iesniedzējs sniedz pierādījumus par atbilstošu pieredzi, kvalifikācijas atzīme, kas minēta i) punktā, ir pakļauta šādiem ierobežojumiem, ko norāda licencē:

koka konstrukcijas lidmašīnas;

metāla cauruļu konstrukcijas lidmašīnas, kas pārklātas ar audumu;

metāla konstrukcijas lidmašīnas;

kompozītmateriāla konstrukcijas lidmašīnas.

h)

Visu L kategorijas licenču, kas nav L5 licences, gadījumā:

i)

kvalifikācijas atzīmju apstiprināšanai jāpierāda praktiskā pieredze, kas ietver licences apakškategorijai atbilstošo tehniskās apkopes darbu reprezentatīvu segmentu;

ii)

izņemot, ja pieteikuma iesniedzējs sniedz pierādījumus par atbilstošu pieredzi, kvalifikācijas atzīmes ir pakļautas šādiem ierobežojumiem, ko norāda licencē:

1)

kvalifikācijas atzīmēm “planieri” un “planieri ar dzinēju un ELA1 lidmašīnas”:

koka konstrukcijas gaisa kuģis, kas pārklāts ar audumu;

metāla cauruļu konstrukcijas gaisa kuģis, kas pārklāts ar audumu;

metāla konstrukcijas gaisa kuģis;

kompozītmateriāla konstrukcijas gaisa kuģis;

2)

kvalifikācijas atzīmei “gāzes gaisa baloni”:

gāzes gaisa baloni, kas nav ELA1 gāzes gaisa baloni, un

3)

ja pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar 66.A.30. punkta a) apakšpunkta 2.b) punkta ii) apakšpunktā ietverto atkāpi ir sniedzis pierādījumu par tikai vienu gadu ilgu pieredzi, licencē norāda šādu ierobežojumu:

“kompleksās tehniskās apkopes darbi, kas norādīti I pielikuma (M daļa) VII papildinājumā, standarta izmaiņas, kas norādītas Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļa) 21.A.90.B punktā, un standarta remonti, kas norādīti Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļa) 21.A.431.B punktā.”

Uzskata, ka tādas B1.2 apakškategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licences turētājs, kurā ir norādīta 3. grupas kvalifikācijas atzīme, vai tādas B3 kategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licences turētājs, kurā ir norādīta kvalifikācijas atzīme “virzuļdzinēju nehermetizētas lidmašīnas ar MTOM līdz 2 000 kg”, atbilst prasībām, lai saņemtu L1 un L2 apakškategorijas licenci ar attiecīgajām pilnīgas kvalifikācijas atzīmēm un tādiem pašiem ierobežojumiem, kādi ir norādīti B1.2 un B3 licencē.”;

(9)

pielikuma 66.A.50. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Ierobežojumi, kas norādīti gaisa kuģa tehniskās apkopes licencē, ir sertifikācijas tiesību izņēmumi un 66.A.45. punktā minēto ierobežojumu gadījumā attiecas uz gaisa kuģi kopumā.”;

(10)

pielikuma 66.A.70. punkta c) un d) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“c)

Ja vajadzīgs, gaisa kuģa tehniskās apkopes licencē ir noteikti ierobežojumi saskaņā ar 66.A.50. punktu, lai atspoguļotu atšķirības starp:

i)

sertificējošā personāla kvalifikācijas jomu, kas derīga dalībvalstī, pirms stājas spēkā piemērojamās licences kategorijas vai apakškategorijas, kuras noteiktas šajā pielikumā (66. daļa),

ii)

pamatzināšanu prasībām un pamata eksaminācijas standartiem, kas noteikti šā pielikuma (66. daļa) I un II papildinājumā.

d)

Atkāpjoties no c) apakšpunkta noteikumiem, attiecībā uz gaisa kuģiem, ko neizmanto saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 licencēti gaisa pārvadātāji un kas nav kompleksi gaisa kuģi ar dzinēju, un attiecībā uz gaisa baloniem, planieriem, planieriem ar dzinēju un dirižabļiem gaisa kuģa tehniskās apkopes licencē ir ierobežojumi saskaņā ar 66.A.50. punktu, lai nodrošinātu, ka sertificējošā personāla tiesības, kas dalībvalstī bija spēkā pirms piemērojamo 66. daļā minēto licenču kategoriju/apakškategoriju stāšanās spēkā, un konvertētās 66. daļā minētās gaisa kuģa tehniskās apkopes licences tiesības paliek tās pašas.”;

(11)

pielikuma 66.B.100. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Kompetentā iestāde pārbauda pieteikuma iesniedzēja eksaminācijas statusu un/vai apstiprina visu kredītpunktu derīgumu, lai nodrošinātu, ka visas attiecīgi I vai VII papildinājumā minētās moduļa prasības ir izpildītas tā, kā tas ir prasīts šajā pielikumā (66. daļa).”;

(12)

pielikuma 66.B.110. punktu aizstāj ar šādu:

“66.B.110   Procedūra, kas jāievēro, grozot gaisa kuģa tehniskās apkopes licenci, lai tajā iekļautu papildu pamatkategoriju vai apakškategoriju

a)

Pabeidzot procedūras, kas norādītas 66.B.100. vai 66.B.105. punktā, kompetentā iestāde gaisa kuģa tehniskās apkopes licencē ar zīmogu un parakstu apstiprina papildu pamatkategoriju, apakškategoriju vai B2L kategorijas gadījumā – sistēmas kvalifikācijas atzīmi(-es), vai arī atkārtoti izdod licenci.

b)

Kompetentās iestādes uzskaites sistēmā izdara attiecīgās izmaiņas.

c)

Pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma kompetentā iestāde B2L kategorijas licenci aizstāj ar B2 kategorijas licenci, kurā apstiprināta(-as) tāda(-s) pati(-šas) gaisa kuģa kvalifikācijas atzīme(-es), tad, ja turētājs ir apliecinājis:

i)

ar eksāmenu palīdzību atšķirības starp turējumā esošās B2L licences un B2 licences pamatzināšanām, kas noteiktas I papildinājumā, un

ii)

IV papildinājumā prasīto praktisko pieredzi.

d)

Gadījumā, kad turētājam ir B1.2 apakškategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licence, kurā ir norādīta 3. grupas kvalifikācijas atzīme, vai B3 kategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licence, kurā ir norādīta kvalifikācijas atzīme “virzuļdzinēju nehermetizētas lidmašīnas ar MTOM līdz 2 000 kg”, kompetentā iestāde pēc pieteikuma saņemšanas izsniedz L1 un L2 apakškategorijas licenci ar pilnīgu kvalifikācijas atzīmi un tādiem pašiem ierobežojumiem, kādi ir norādīti B1.2/B3 licencē.”;

(13)

pielikuma 66.B.115. punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“f)

Kompetentā iestāde nodrošina, ka atbilstību tipa apmācības praktiskajai daļai apliecina:

i)

ar detalizētu praktisko apmācību uzskaiti vai reģistrācijas žurnālu, ko iesniedz organizācija, kas veica apmācību, kuru saskaņā ar 66.B.130. punktu tieši apstiprinājusi kompetentā iestāde;

ii)

ja iespējams, ar tādu apmācības sertifikātu par praktiskās apmācības daļu, ko izsniegusi tehniskās apkopes mācību organizācija, kura atbilstoši apstiprināta saskaņā ar IV pielikumu (147. daļa).”;

(14)

pielikuma 66.B.125. punkta b) apakšpunkta 1) punktu aizstāj ar šādu:

“1)

B1 vai C kategorijai:

helikopters ar virzuļdzinēju, pilna grupa: konvertēta par “pilnu 2.c apakšgrupu”, kā arī gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmes tiem helikopteriem ar vienu virzuļdzinēju, kuri ir 1. grupā;

helikopters ar virzuļdzinēju, ražotāja grupa: konvertēta par attiecīgo “ražotāja 2.c apakšgrupu”, kā arī gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmes tiem minētā ražotāja helikopteriem ar vienu virzuļdzinēju, kuri ir 1. grupā;

helikopters ar turbīndzinēju, pilna grupa: konvertēta par “pilnu 2.b apakšgrupu”, kā arī gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmes tiem helikopteriem ar vienu turbīndzinēju, kuri ir 1. grupā;

helikopters ar turbīndzinēju, ražotāja grupa: konvertēta par attiecīgo “ražotāja 2.b apakšgrupu”, kā arī gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmes tiem minētā ražotāja helikopteriem ar vienu turbīndzinēju, kuri ir 1. grupā;

lidmašīna ar vienu virzuļdzinēju — metāla konstrukcija, pilna grupa vai ražotāja grupa: konvertēta par “pilnu 3. grupu”. B1 licencē iekļauj šādus ierobežojumus: kompozītmateriāla konstrukcijas lidmašīnas, koka konstrukcijas lidmašīnas un ar audumu pārklātas metāla cauruļu konstrukcijas lidmašīnas;

lidmašīna ar vairākiem virzuļdzinējiem — metāla konstrukcija, pilna grupa vai ražotāja grupa: konvertēta par “pilnu 3. grupu”, kā arī gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmes attiecīgās pilnās/ražotāja grupas lidmašīnām ar vairākiem virzuļdzinējiem, kuras ir 1. grupā. B1 licencē iekļauj šādus ierobežojumus: kompozītmateriāla konstrukcijas lidmašīnas, koka konstrukcijas lidmašīnas un ar audumu pārklātas metāla cauruļu konstrukcijas lidmašīnas;

lidmašīna ar vienu virzuļdzinēju — koka konstrukcija, pilna grupa vai ražotāja grupa: konvertēta par “pilnu 3. grupu”. B1 licencē iekļauj šādus ierobežojumus: hermetizētas lidmašīnas, metāla konstrukcijas lidmašīnas, kompozītmateriāla konstrukcijas lidmašīnas un ar audumu pārklātas metāla cauruļu konstrukcijas lidmašīnas;

lidmašīna ar vairākiem virzuļdzinējiem – koka konstrukcija, pilna grupa vai ražotāja grupa: konvertēta par “pilnu 3. grupu”. B1 licencē iekļauj šādus ierobežojumus: hermetizētas lidmašīnas, metāla konstrukcijas lidmašīnas, kompozītmateriāla konstrukcijas lidmašīnas un ar audumu pārklātas metāla cauruļu konstrukcijas lidmašīnas;

lidmašīna ar vienu virzuļdzinēju — kompozītmateriālu konstrukcija, pilna grupa vai ražotāja grupa: konvertēta par “pilnu 3. grupu”. B1 licencē iekļauj šādus ierobežojumus: hermetizētas lidmašīnas, metāla konstrukcijas lidmašīnas, koka konstrukcijas lidmašīnas un ar audumu pārklātas metāla cauruļu konstrukcijas lidmašīnas;

lidmašīna ar vairākiem virzuļdzinējiem – kompozītmateriālu konstrukcija, pilna grupa vai ražotāja grupa: konvertēta par “pilnu 3. grupu”. B1 licencē iekļauj šādus ierobežojumus: hermetizētas lidmašīnas, metāla konstrukcijas lidmašīnas, koka konstrukcijas lidmašīnas un ar audumu pārklātas metāla cauruļu konstrukcijas lidmašīnas;

lidmašīna ar turbīndzinēju — viens dzinējs, pilna grupa: konvertēta par “pilnu 2.a apakšgrupu”, kā arī gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmes tām viena turbopropellerdzinēja lidmašīnām, kurām iepriekšējā sistēmā nebija vajadzīga gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīme un kuras ir 1. grupā;

lidmašīna ar turbīndzinēju — viens dzinējs, ražotāja grupa: konvertēta par attiecīgo “ražotāja 2.a apakšgrupu”, kā arī gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmes tām minētā ražotāja viena turbopropellerdzinēja lidmašīnām, kurām iepriekšējā sistēmā nebija vajadzīga tipa kvalifikācijas atzīme un kuras ir 1. grupā;

lidmašīna ar turbīndzinēju – vairāki dzinēji, pilna grupa: konvertēta par gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmēm tām vairāku turbopropellerdzinēju lidmašīnām, kam iepriekšējā sistēmā nebija vajadzīga gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīme.”;

(15)

pielikuma 66.B.130. punktu aizstāj ar šādu:

“66.B.130   Gaisa kuģa tipa apmācības tiešā apstiprinājuma procedūra

a)

Saistībā ar tipa apmācību attiecībā uz gaisa kuģiem, kas nav dirižabļi, atbilstoši šā pielikuma (66. daļa) III papildinājuma 1. punktam kompetentā iestāde var apstiprināt gaisa kuģa tipa apmācību, ko neveic tehniskās apkopes mācību organizācija, kas apstiprināta saskaņā ar IV pielikumu (147. daļa). Šādā gadījumā kompetentajai iestādei ir procedūra, ar ko nodrošina, ka gaisa kuģa tipa apmācība atbilst šā pielikuma (66. daļa) III papildinājumam.

b)

Saistībā ar tipa apmācību attiecībā uz 1. grupas dirižabļiem, visos gadījumos apmācību tieši apstiprina kompetentā iestāde. Kompetentajai iestādei ir procedūra, ar ko nodrošina, ka dirižabļa tipa apmācību programma aptver visus elementus, kas ietverti projekta apstiprinājuma saņēmēja (DAH) sniegtajos tehniskās apkopes datos.”;

(16)

pielikuma 66.B.200. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

Pamata eksaminācijās ievēro standartu, kas norādīts šā pielikuma (66. daļa) attiecīgi I un II vai VII un VIII papildinājumā.”;

(17)

pielikuma 66.B.305. punkta b) apakšpunktā vārdus “III papildinājumā” aizstāj ar vārdiem “I papildinājumā”;

(18)

pielikuma 66.B.405. punktu aizstāj ar šādu:

“66.B.405   Ziņojums par piešķirtajiem eksaminācijas kredītpunktiem

a)

Ziņojumā par piešķirtajiem kredītpunktiem ietverts salīdzinājums starp:

i)

šā pielikuma (66. daļa) attiecīgi I vai VII papildinājumā minētajiem moduļiem, apakšmoduļiem, tematiem un zināšanu līmeņiem;

ii)

prasītajai kategorijai atbilstīgas tehniskās kvalifikācijas attiecīgajām mācību programmām.

Šajā salīdzinājumā norāda, vai atbilstība ir pierādīta un ietver katra apgalvojuma pamatojumu.

b)

Eksamināciju kredītpunktus, izņemot pamatzināšanu pārbaudes eksāmenus, ko veic tehniskās apkopes mācību organizācijas, kuras apstiprinātas saskaņā ar IV pielikumu (147. daļa), var piešķirt tikai tā dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā kvalifikācija iegūta, ja vien ar šo kompetento iestādi nav oficiāla nolīguma, kurā paredzēta savādāka kārtība.

c)

Kredītpunktus nepiešķir, ja nav paziņojuma par katra moduļa un apakšmoduļa atbilstību, norādot, kur tehniskajā kvalifikācijā var atrast līdzvērtīgo standartu.

d)

Kompetentā iestāde regulāri pārbauda, vai ir mainījies:

i)

valsts kvalifikācijas standarts;

ii)

šā pielikuma (66. daļa) attiecīgi I vai VII papildinājums.

Kompetentā iestāde novērtē arī to, vai attiecīgi ir nepieciešamas izmaiņas ziņojumā par piešķirtajiem kredītpunktiem. Šādas izmaiņas dokumentē, datē un reģistrē.”;

(19)

pielikuma 66.B.410. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

pēc derīguma termiņa beigām pieteikuma iesniedzējs var pieprasīt jaunus kredītpunktus. Kompetentā iestāde pagarina kredītpunktu derīgumu uz papildu desmit gadiem bez papildu izvērtēšanas, ja nav mainījušās pamatzināšanu prasības, kas noteiktas šā pielikuma (66. daļas) attiecīgi I vai VII papildinājumā.”;

(20)

pielikuma I papildinājumu groza šādi:

a)

papildinājuma 1. punkta virsrakstu un pirmo daļu aizstāj ar šādu:

I papildinājums

Pamatzināšanu prasības

(izņemot L kategorijas licences)

1.   Zināšanu līmeņi — A, B1, B2, B2L, B3 un C kategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licences

Pamatzināšanas A, B1, B2, B2L un B3 kategorijas gadījumā norāda, piešķirot zināšanu līmeņa rādītājus (1, 2 vai 3) attiecībā uz katru piemērojamo mācību priekšmetu. Pieteikuma iesniedzēji C kategorijas iegūšanai atbilst vai nu B1, vai B2 kategorijas pamatzināšanu līmenim.

”;

b)

papildinājuma 2. punkta virsrakstu, pirmo daļu un pirmo tabulu aizstāj ar šādu:

“2.   Sadalījums moduļos

Mācību pamatpriekšmetu kvalifikācija katras gaisa kuģa tehniskās apkopes licences kategorijas vai apakškategorijas gadījumā atbilst turpmāk sniegtajai matricai, kurā attiecīgie priekšmeti atzīmēti ar “X”.

 

A, B1 un B3 kategorija.

Priekšmeta modulis

A vai B1 kategorijas lidmašīna ar:

A vai B1 kategorijas helikopters ar:

B3

 

Turbīndzinēju(-iem)

Virzuļdzinēju(-iem)

Turbīndzinēju(-iem)

Virzuļdzinēju(-iem)

Nehermetizētas virzuļdzinēju lidmašīnas ar MTOM līdz 2 000 kg

1

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

7.A

X

X

X

X

 

7.B

 

 

 

 

X

8

X

X

X

X

X

9.A

X

X

X

X

 

9.B

 

 

 

 

X

10

X

X

X

X

X

11.A

X

 

 

 

 

11.B

 

X

 

 

 

11.C

 

 

 

 

X

12

 

 

X

X

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

X

 

X

 

 

16

 

X

 

X

X

17.A

X

X

 

 

 

17.B

 

 

 

 

X

 

B2 un B2L kategorija.

Priekšmeta modulis/apakšmodulis

B2

B2L

1

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5

X

X

6

X

X

7.A

X

X

7.B

 

 

8

X

X

9.A

X

X

9.B

 

 

10

X

X

11.A

 

 

11.B

 

 

11.C

 

 

12

 

 

13.1 un 13.2

X

X

13.3(a)

X

X (sistēmas kvalifikācijas atzīmei “lidojums automātiskajā režīmā”)

13.3(b)

X

 

13.4(a)

X

X (sistēmas kvalifikācijas atzīmei “com/nav”)

13.4(b)

X

X (sistēmas kvalifikācijas atzīmei “novērošana”)

13.4(c)

X

 

13.5

X

X

13.6

X

 

13.7

X

X (sistēmas kvalifikācijas atzīmei “lidojums automātiskajā režīmā”)

13.8

X

X (sistēmas kvalifikācijas atzīmei “instrumenti”)

13.9

X

X

13.10

X

 

13.11 līdz 13.18

X

X (sistēmas kvalifikācijas atzīmei “korpusa sistēmas”)

13.19 līdz 13.22

X

 

14

X

X (sistēmas kvalifikācijas atzīmei “instrumenti” un “korpusa sistēmas”)”;

15

 

 

16

 

 

17.A

 

 

17.B

 

 

(c)

papildinājuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.A, 8,. 9.A, 10. un 14. moduļa tabulās laukus:

LĪMENIS

B2

aizstāj ar šādiem:

LĪMENIS

B2

B2L

(d)

papildinājuma 5. moduļa tabulā 5.5. apakšmoduļa a) punktā attiecībā uz B3 licencēm “1” aizstāj ar “—”;

(e)

papildinājuma 7.B moduļa tabulā 7.4. apakšmodulī attiecībā uz B3 licencēm “—” aizstāj ar “1”;

(f)

papildinājuma 7.B moduļa tabulā 7.10. apakšmodulī attiecībā uz B3 licencēm “1” aizstāj ar “2”;

(g)

papildinājuma 11.A moduļa tabulā 11.8. apakšmoduļa b) punktā attiecībā uz B1.1 licencēm “1” aizstāj ar “2”;

(h)

papildinājuma 11.A moduļa tabulā 11.16. apakšmoduļa pirmo sleju aizstāj ar šādu:

“11.16.   Pneimatika/vakuums (ATA 36)

 

Sistēmas izvietojums;

 

Avoti: dzinējs/APU (spēka palīgiekārta), kompresori, tvertnes, barošanas avots uz zemes;

 

Spiediena un vakuuma sūkņi;

 

Spiediena regulēšana;

 

Sadale;

 

Indikācijas un brīdinājumi;

 

Saskarnes ar citām sistēmām.”;

(i)

papildinājuma 11.A moduļa tabulā 11.20. apakšmoduļa pirmo sleju aizstāj ar šādu:

“11.20.   Salona sistēmas (ATA 44)

Elementi un sastāvdaļas, kas rada iespēju izklaidēt pasažierus un nodrošina sakarus gaisa kuģī (salona iekšējo sakaru datu sistēma (CIDS)) un starp gaisa kuģi un zemes stacijām (salona tīkla pakalpojums (CNS)). Ietver balss, datu, mūzikas un video pārraides.

CIDS nodrošina saskarni starp pilotu kabīni/salona apkalpi un salona sistēmām. Šīs sistēmas atbalsta datu apmaiņu dažādu saistītu viegli nomaināmu bloku (LRU) starpā un tās parasti darbina no stjuartu paneļiem.

CNS parasti ietver serveri, kurš sadarbojas, cita starpā, ar šādām sistēmām:

datu/radiosakaru sistēmām;

salona pamatsistēmu (CCS);

lidojuma izklaides sistēmu (IFES);

ārējo sakaru sistēmu (ECS);

salona masas atmiņas sistēmu (CMMS);

salona uzraudzības sistēmu (CMS),

dažādām salona sistēmām (MCS).

CNS var ietvert šādas funkcijas:

pieeja pirmslidojuma/lidojuma ziņojumiem;

pieeja e-pastam/intranetam/internetam, pasažieru datubāze.”;

(j)

papildinājuma 11.B moduļa tabulā 11.8. apakšmoduļa b) punktā attiecībā uz B1.2 licencēm “3” aizstāj ar “2”;

(k)

papildinājuma 11.B moduļa tabulā 11.16. apakšmoduļa pirmo sleju aizstāj ar šādu:

“11.16.   Pneimatika/vakuums (ATA 36)

 

Sistēmas izvietojums;

 

Avoti: dzinējs/APU, kompresori, tvertnes, barošanas avots uz zemes.

 

Spiediena un vakuuma sūkņi;

 

Spiediena regulēšana;

 

Sadale;

 

Indikācijas un brīdinājumi;

 

Saskarnes ar citām sistēmām.”;

(l)

papildinājuma 12. moduļa tabulā 12.16. apakšmoduļa pirmo sleju aizstāj ar šādu:

“12.16.   Pneimatika/vakuums (ATA 36)

 

Sistēmas izvietojums;

 

Avoti: dzinējs/APU, kompresori, tvertnes, barošanas avots uz zemes.

 

Spiediena un vakuuma sūkņi;

 

Spiediena regulēšana;

 

Sadale;

 

Indikācijas un brīdinājumi;

 

Saskarnes ar citām sistēmām.”;

(m)

papildinājuma 13. moduli aizstāj ar šādu:

“13. MODULIS. GAISA KUĢA AERODINAMIKA, KONSTRUKCIJAS UN SISTĒMAS

 

LĪMENIS

 

B2

B2L

13.1.

Lidojuma teorija

 

(a)

Lidmašīnas aerodinamika un vadības ierīces

1

Darbība un ietekme:

sānsveres vadība: eleroni un spoileri;

tangāžas vadības ierīces: augstumstūres, stabilizatoraugstumstūres, maināma stāvokļa stabilizatori un “pīles” shēmas vadības plāksnes, un

kursa maiņas vadības sistēma: virzienstūres ierobežotāji;

Vadība, lietojot elevonus un virziena un augstumstūres;

Cēlējspēka palielināšanas ierīces: spraugas, priekšspārņi, aizplākšņi;

Pretestības radīšanas ierīces: spoileri, cēlējspēka samazināšanas ierīces, aerodinamiskās bremzes, un

Trimmeru, servokompensatoru un vadības virsmu noliekšanas paneļu darbība un ietekme.

 

(b)

Lidojums lielā ātrumā

1

Skaņas ātrums, zemskaņas lidojums, pieskaņas lidojums, virsskaņas lidojums.

Maha skaitlis, kritiskais Maha skaitlis.

 

(c)

Nesējskrūves aerodinamika

1

Terminoloģija.

Cikliskās, kolektīvās un pretvērpes vadības ierīču darbība un ietekme.

 

13.2.

Konstrukcijas — vispārīgie jēdzieni

 

Konstrukcijas sistēmu pamati.

1

Zonālās un stacijas identifikācijas sistēmas

2

Elektroinstalācijas savienošana.

2

Zibens aizsardzības noteikums.

2

13.3.

Automātiskais lidojums (ATA 22)

 

a)

3

Automātiskās lidojumu vadības sistēmu pamati, ieskaitot darbības principus un jaunāko terminoloģiju.

Komandas signālu apstrāde.

Darbības režīmi: sānsveres, tangāžas un kursa maiņas kanāli.

Kursa stabilizatori.

Stabilitātes palielināšanas sistēma helikopteros.

Automātiskā trimmera vadības ierīce.

Autopilota navigācijas līdzekļu saskarne.

 

b)

3

Automātiskās dzinēju vadības sistēmas.

Automātiskās nosēšanās sistēmas: principi un kategorijas, darbības režīmi, pieeja, glisāde, nosēšanās, aiziešana otrajā riņķī, sistēmu uzraudzība un kļūmju apstākļi.

 

13.4.

Sakari/navigācija (ATA 23/34)

 

a)

3

Radioviļņu izplatīšanās, antenu, pārraides līniju, sakaru, uztvērēja un raidītāja pamati;

Turpmāk minēto sistēmu darbības principi:

UĪV sakaru sistēma,

īsviļņu sakaru sistēma,

audiosistēma,

avārijas vietas noteicējraidītāju (ELT) sistēma,

pilotu kabīnes skaņas ierakstīšanas sistēma (CVR),

ultraīsviļņu visaptveroša diapazona sistēma (VOR),

automātiskā virziena noteikšanas sistēma (ADF),

instrumentālās nosēšanās sistēma (ILS),

lidojumu vadības sistēmas (FDS); attāluma mērīšanas iekārta (DME),

zonālās navigācijas, RNAV sistēmas,

lidojumu vadības sistēmas (FMS),

globālā pozicionēšanas sistēma (GPS), globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS),

Datu pārraides posms.

 

b)

3

gaisa satiksmes vadības transponders, sekundārās novērošanas radars,

satiksmes brīdinājuma un sadursmes novēršanas sistēma (TCAS),

meteoroloģiskais izvairīšanās radars,

radioaltimetrs,

automātiskā atkarīgā novērošana apraides režīmā (ADS-B).

 

c)

3

nolaišanās mikroviļņu sistēma (MLS),

ļoti zemu frekvenču un hiperboliskās navigācijas sistēma (VLF/Omega),

Doplera navigācija,

inerciālas navigācijas sistēma (INS),

gaisa kuģa apvienotā radiosakaru (ARINC) un ziņošanas sistēma.

 

13.5.

Elektroenerģija (ATA 24)

3

akumulatoru uzstādīšana un lietošana,

līdzstrāvas (DC) ražošana,

maiņstrāvas (AC) ražošana,

elektroenerģijas ražošana ārkārtas gadījumos,

sprieguma regulēšana,

jaudas sadale,

invertori, transformatori, taisngrieži,

elektriskās ķēdes aizsardzība,

ārējā enerģijas padeve/enerģijas padeve uz zemes.

 

13.6.   Iekārtas un aprīkojums (ATA 25)

Prasības ārkārtas gadījumā lietojamām iekārtām.

Salona izklaides iekārtas.

3

13.7.

Lidojuma vadības ierīces (ATA 27)

 

a)

2

Galvenās vadības ierīces: elerons, augstumstūre, virzienstūre, spoileris.

Trimmera vadības ierīce.

Aktīvās slodzes vadības ierīce.

Cēlējspēka palielināšanas ierīces.

Cēlējspēka samazināšanas ierīce, aerodinamiskās bremzes.

Sistēmas vadība: manuāla, hidrauliska, pneimatiska.

Mākslīgās slodzes, kursa stabilizatora, Maha trimmera vadības, virzienstūres ierobežotāja un stūres bloķēšanas sistēmas.

Iekrišanas aizsardzības sistēmas.

 

b)

3

Sistēmas vadība: elektriskā, lidojuma vadības elektriskā sistēma.

 

13.8.

Instrumenti (ATA 31)

3

Klasifikācija.

Atmosfēra.

Terminoloģija.

Spiediena mērīšanas ierīces un sistēmas.

Pito-statiskās sistēmas.

Altimetri.

Vertikālā ātruma indikatori.

Gaisa ātruma indikatori.

Mahmetri.

Augstuma ziņošanas/brīdināšanas sistēmas.

Lidojuma datu datori.

Pneimatiskās instrumentu sistēmas.

Tiešās nolasīšanas spiediena un temperatūras mērītāji.

Temperatūras indikācijas sistēmas.

Degvielas daudzuma indikācijas sistēmas.

Žiroskopiskie principi.

Mākslīgie horizonti.

Slīdēšanas indikatori.

Kursa žiroskopi.

Sistēma, kas brīdina par bīstamu tuvošanos zemei (GPWS).

Kompasa sistēmas.

Lidojuma datu reģistrācijas sistēmas (FDRS).

Elektronisko lidojuma vadības instrumentu sistēmas (EFIS).

Instrumentu brīdināšanas sistēmas, ieskaitot galvenās brīdināšanas sistēmas un centralizētos brīdināšanas paneļus.

Iekrišanas brīdinājuma sistēmas un uzplūdes leņķa indikācijas sistēmas.

Vibrācijas mērījumi un indikācija.

Pilotu kabīne ar datorizētiem grafiskiem displejiem.

 

13.9.

Ugunis (ATA 33)

3

Ārējās: navigācijas, nolaišanās, manevrēšanas un apledojuma.

Iekšējās: salona, pilotu kabīnes, kravas telpas.

Avārijas ugunis.

 

13.10.

Borta tehniskās apkopes sistēmas (ATA 45)

3

Centrālie tehniskās apkopes datori.

Datu ielādēšanas sistēma.

Elektroniskās bibliotēkas sistēma.

Drukāšanas sistēma.

Korpusa uzraudzības sistēma (bojājuma pielaides uzraudzība).

 

13.11.

Gaisa kondicionēšana un salona hermetizācija (ATA 21)

 

13.11.1.

Gaisa padeve

2

Gaisa padeves avoti, ieskaitot no dzinēja kompresora novirzīto gaisa plūsmu, APU un pārvietojamo kompresoru.

 

13.11.2.

Gaisa kondicionēšana

 

Gaisa kondicionēšanas sistēmas.

2

Gaisa ciklus un tvaika ciklus regulējoša iekārta.

3

Sadales sistēmas.

1

Gaisa plūsmas, temperatūras un mitruma kontroles sistēma.

3

13.11.3.

Hermetizācija

3

Hermetizācijas sistēmas;

Kontrole un indikācija, ieskaitot kontroles un drošības vārstus.

Salona spiediena regulētāji.

 

13.11.4.

Drošības un brīdināšanas ierīces

3

Aizsardzības un brīdinājuma ierīces.

 

13.12.

Ugunsdrošība (ATA 26)

 

a)

3

Uguns un dūmu atklāšanas un brīdināšanas sistēmas.

Ugunsdzēšanas sistēmas.

Sistēmu pārbaudes.

 

b)

1

Pārnēsājamais ugunsdzēšanas aparāts.

 

13.13.

Degvielas sistēmas (ATA 28)

 

Sistēmas izvietojums.

1

Degvielas tvertnes.

1

Degvielas padeves sistēmas.

1

Uzpildīšana, ventilācija un iztukšošana.

1

Šķērspadeve un pārnese.

2

Indikācijas un brīdinājumi.

3

Atkārtota uzpildīšana un iztukšošana.

2

Garenvirziena līdzsvara degvielas sistēmas.

3

13.14.

Hidrauliskā enerģija (ATA 29)

 

Sistēmas izvietojums.

1

Hidrauliskie šķidrumi.

1

Hidrauliskie rezervuāri un akumulatori.

1

Spiediena radīšanas veids: elektriskais, mehāniskais, pneimatiskais.

3

Spiediena ražošana ārkārtas gadījumos.

3

Filtri.

1

Spiediena regulēšana.

3

Jaudas sadale.

1

Indikācijas un brīdinājumu sistēmas.

3

Saskarne ar citām sistēmām.

3

13.15.

Aizsardzība pret apledojumu un lietu (ATA 30)

 

Ledus veidošanās, klasifikācija un atklāšana.

2

Pretapledošanas sistēmas: elektriskas, karsta gaisa un ķīmiskas sistēmas.

2

Atledošanas sistēmas: elektriskas, karsta gaisa, pneimatiskas un ķīmiskas sistēmas.

3

Hermetizācija pret lietu.

1

Uztvērēju un novadcauruļu apsilde.

3

Stiklu tīrīšanas sistēmas.

1

13.16.

Šasija (ATA 32)

 

Uzbūve, triecienu vājināšana.

1

Izlaišanas un ievilkšanas sistēmas: parastās un avārijas.

3

Indikācijas un brīdinājumi.

3

Riteņi, bremzes, pretslīdēšanas un pašbremzēšanas sistēmas.

3

Riepas.

1

Stūres iekārta.

3

Gaisa-zemes sensors.

3

13.17.

Skābeklis (ATA 35)

 

Sistēmas izvietojums: pilotu kabīne, salons.

3

Avoti, glabāšana, uzpilde un sadale.

3

Padeves regulēšana.

3

Indikācijas un brīdinājumi.

3

13.18.

Pneimatika/vakuums (ATA 36)

 

Sistēmas izvietojums.

2

Avoti: dzinējs/APU, kompresori, tvertnes, barošanas avots uz zemes.

2

Spiediena regulēšana.

3

Sadale.

1

Indikācijas un brīdinājumi.

3

Saskarnes ar citām sistēmām.

3

13.19.

Ūdens/atkritumi (ATA 38)

2

Ūdens sistēmas izvietojums, padeve, sadale, apkopšana un iztukšošana.

Tualetes sistēmas izvietojums, ūdens nolaišana un apkopšana.

 

13.20.

Integrēta modulāra avionika (IMA) (ATA 42)

3

Pamatsistēma.

Tīkla komponenti.

Piezīme. Funkcijas, kuras parasti var integrēt IMA moduļos, cita starpā ir šādas:

izplūdes vadība;

gaisa spiediena regulēšana;

gaisa ventilācija un regulēšana;

avionikas un pilotu kabīnes ventilācijas regulēšana, temperatūras regulēšana;

gaisa satiksmes sakari;

avionikas sakaru maršrutētājs;

elektriskās slodzes vadība;

drošinātāju uzraudzība;

elektriskā sistēma BITE (iebūvētais testa aprīkojums)

degvielas vadība;

bremžu regulēšana;

stūres regulēšana;

šasijas izlaišana un ievilkšana;

riepu spiediena indikācija;

eļļas spiediena indikācija;

bremžu temperatūras uzraudzība.

 

13.21.

Salona sistēmas (ATA 44)

3

Elementi un sastāvdaļas, kas rada iespēju izklaidēt pasažierus un nodrošina sakarus gaisa kuģī (salona iekšējo sakaru datu sistēma (CIDS)) un starp gaisa kuģi un zemes stacijām (salona tīkla pakalpojums (CNS)). Ietver balss, datu, mūzikas un video pārraides.

CIDS nodrošina saskarni starp pilotu kabīni/salona apkalpi un salona sistēmām. Šīs sistēmas atbalsta datu apmaiņu dažādu saistītu viegli nomaināmu bloku (LRU) starpā un tās parasti darbina no stjuartu paneļiem.

CNS parasti ietver serveri, kurš sadarbojas, cita starpā, ar šādām sistēmām:

datu/radiosakaru sistēmām;

salona pamatsistēmu (CCS);

lidojuma izklaides sistēmu (IFES);

ārējo sakaru sistēmu (ECS);

salona masas atmiņas sistēmu (CMMS);

salona uzraudzības sistēmu (CMS),

dažādām salona sistēmām (MCS).

CNS var ietvert šādas funkcijas:

pieeju pirmslidojuma un lidojuma ziņojumiem;

pieeju e-pastam/intranetam/internetam,

pasažieru datubāzi.

 

13.22.

Informācijas sistēmas (ATA 46)

3

Elementi un sastāvdaļas, kas rada iespēju uzglabāt, atjaunot un izgūt digitālu informāciju, ko tradicionāli glabā uz papīra, mikrofilmas vai mikrofišas. Ietver elementus, kas paredzēti informācijas glabāšanas un izgūšanas funkcijas veikšanai, piemēram, elektroniskās bibliotēkas lielapjoma atmiņa un kontrollers, bet neietver elementus un sastāvdaļas, kas uzstādīti citiem mērķiem un ko izmanto kopīgi ar citām sistēmām, piemēram, pilotu kabīnes printeris vai vispārēja lietojuma displejs.

Tipiski piemēri ir:

gaisa satiksmes un informācijas pārvaldības sistēmas un tīkla servera sistēmas.

Gaisa kuģa vispārējā informācijas sistēma.

Pilotu kabīnes informācijas sistēma.

Tehniskās apkopes informācijas sistēma.

Pasažieru salona informācijas sistēma.

Dažādas informācijas sistēmas.”;

 

(21)

pielikuma II papildinājumu groza šādi:

a)

papildinājuma virsrakstu aizstāj ar šādu:

II papildinājums

Pamata eksaminācijas standarti

(izņemot L kategorijas licences)”;

b)

papildinājuma 2. punkta 2.1. līdz 2.10. apakšpunktā vārdus “B2 kategorija” aizstāj ar vārdiem “B2 un B2L kategorija”;

c)

papildinājuma 2. punkta 2.13. un 2.14. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“2.13.   13. MODULIS. GAISA KUĢA AERODINAMIKA, KONSTRUKCIJAS UN SISTĒMAS

B2 kategorija: 180 atbilžu variantu jautājumi un 0 esejas tipa jautājumu. Atvēlētais laiks: 225 minūtes. Jautājumus un atvēlēto laiku var attiecīgi sadalīt divos eksāmenos.

B2L kategorija:

Sistēmas kvalifikācijas atzīme

Atbilžu variantu jautājumu skaits

Atvēlētais laiks (minūtes)

Pamatprasības

(13.1., 13.2., 13.5. un 13.9. apakšmodulis)

28

35

COM/NAV

(13.4(a) apakšmodulis)

24

30

INSTRUMENTI

(13.8. apakšmodulis)

20

25

AUTOMĀTISKAIS LIDOJUMS

(13.3(a) un 13.7. apakšmodulis)

28

35

NOVĒROŠANA

(13.4(b) apakšmodulis)

8

10

KORPUSA SISTĒMAS

(13.11. līdz 13.18. apakšmodulis)

32

40

2.14.   14. MODULIS. PIEDZIŅA

B2 un B2L kategorija: 24 atbilžu variantu jautājumi un 0 esejas tipa jautājumu. Atvēlētais laiks: 30 minūtes.

PIEZĪME. 14. moduļa eksamināciju B2L kategorijai piemēro tikai attiecībā uz kvalifikācijas atzīmēm “instrumenti” un “korpusa sistēmas”.”;

(22)

pielikuma III papildinājumu groza šādi:

(a)

papildinājuma 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu aizstāj ar šādu:

“ii)

izņemot, ja tas atļauts attiecībā uz atšķirību apmācību, kas aprakstīta c) apakšpunktā, atbilst standartam, kurš noteikts šā papildinājuma 3. punkta 1. apakšpunktā, un, ja pieejami, attiecīgajiem elementiem, kas noteikti datu par piemērotību ekspluatācijai obligātajā daļā, kuri sagatavoti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 748/2012;”

(b)

papildinājuma 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu aizstāj ar šādu:

“ii)

izņemot, ja tas atļauts attiecībā uz atšķirību apmācību, kas aprakstīta c) apakšpunktā, atbilst standartam, kurš noteikts šā papildinājuma 3. punkta 2. apakšpunktā, un, ja pieejami, attiecīgajiem elementiem, kas noteikti datu par piemērotību ekspluatācijai obligātajā daļā, kuri sagatavoti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 748/2012;”

(c)

papildinājuma 3. punkta 1. apakšpunkta c) punktā tabulas zemsvītras piezīmes aizstāj ar šādām:

“(1)

Nehermetizētām virzuļdzinēju lidmašīnām ar MTOM līdz 2 000 kg minimālo ilgumu var samazināt par 50 %.

(2)

Helikopteriem 2. grupā (definēta 66.A.5. punktā) minimālo ilgumu var samazināt par 30 %.”;

(d)

papildinājuma 3. punkta 1. apakšpunkta e) punktā sadaļas “Korpusa sistēmas” rindā “21.A Gaisa padeve” attiecībā uz sleju “Helikopteri ar turbodzinējiem” apmācības līmeni aizstāj ar šādu:

“3

1”;

(e)

papildinājuma 3. punkta 1. apakšpunkta e) punktā sadaļas “Korpusa sistēmas” rindā “31.A Instrumentu sistēmas” attiecībā uz sleju “Helikopteri ar virzuļdzinējiem” apmācības līmeni aizstāj ar šādu:

“3

1”;

(23)

pielikuma IV papildinājumu aizstāj ar šādu:

IV papildinājums

Pieredzes prasības 66.daļā minētās gaisa kuģa tehniskās apkopes licences paplašināšanas gadījumā

Turpmāk sniegtajā tabulā norādītas prasības pieredzei, lai varētu pievienot jaunu kategoriju vai apakškategoriju jau esošai 66. daļā minētajai licencei.

Pieredze ir praktiska pieredze ekspluatācijā esoša gaisa kuģa tehniskajā apkopē apakškategorijā, kas attiecas uz pieteikumu.

Prasību par pieredzi samazina par 50 %, ja pieteikuma iesniedzējs ir pabeidzis apstiprināto 147. daļā minēto kursu attiecībā uz apakškategoriju.

Uz

No

A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2

B2L

B3

A1

6 mēneši

6 mēneši

6 mēneši

2 gadi

6 mēneši

2 gadi

1 gads

2 gadi

1 gads

6 mēneši

A2

6 mēneši

6 mēneši

6 mēneši

2 gadi

6 mēneši

2 gadi

1 gads

2 gadi

1 gads

6 mēneši

A3

6 mēneši

6 mēneši

6 mēneši

2 gadi

1 gads

2 gadi

6 mēneši

2 gadi

1 gads

1 gads

A4

6 mēneši

6 mēneši

6 mēneši

2 gadi

1 gads

2 gadi

6 mēneši

2 gadi

1 gads

1 gads

B1.1

Nav

6 mēneši

6 mēneši

6 mēneši

6 mēneši

6 mēneši

6 mēneši

1 gads

1 gads

6 mēneši

B1.2

6 mēneši

Nav

6 mēneši

6 mēneši

2 gadi

2 gadi

6 mēneši

2 gadi

1 gads

Nav

B1.3

6 mēneši

6 mēneši

Nav

6 mēneši

6 mēneši

6 mēneši

6 mēneši

1 gads

1 gads

6 mēneši

B1.4

6 mēneši

6 mēneši

6 mēneši

Nav

2 gadi

6 mēneši

2 gadi

2 gadi

1 gads

6 mēneši

B2

6 mēneši

6 mēneši

6 mēneši

6 mēneši

1 gads

1 gads

1 gads

1 gads

1 gads

B2L

6 mēneši

6 mēneši

6 mēneši

6 mēneši

1 gads

1 gads

1 gads

1 gads

1 gads

1 gads

B3

6 mēneši

Nav

6 mēneši

6 mēneši

2 gadi

6 mēneši

2 gadi

1 gads

2 gadi

1 gads

”;

(24)

pielikuma V papildinājumu aizstāj ar šādu:

V papildinājums

Pieteikuma veidlapa – EASA 19. veidlapa

1.

Šajā papildinājumā ir iekļauts pieteikuma veidlapas paraugs III pielikumā (66. daļa) minētās gaisa kuģa tehniskās apkopes licences saņemšanai.

2.

Dalībvalsts kompetentā iestāde var pārveidot EASA 19. veidlapu tikai tik daudz, lai iekļautu tajā papildu informāciju, kas vajadzīga tajos gadījumos, kad valsts prasības ļauj izmantot gaisa kuģa tehniskās apkopes licenci, kas izdota saskaņā ar III pielikumu (66. daļa), ārpus I pielikuma (M daļa) un II pielikuma (145. daļa) prasībām, vai pieprasa to šādi izmantot.
Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu
”;

(25)

pielikuma VI papildinājumu groza šādi:

a)

papildinājuma virsrakstu aizstāj ar šādu:

VI papildinājums – III pielikumā (66. daļa) minētā gaisa kuģa tehniskās apkopes licence – EASA 26. veidlapa”;

b)

VI papildinājuma sākumā pirms esošās EASA 26. veidlapas iekļauj šādu tekstu:

“1.

Turpmākajās lapās ir sniegts III pielikumā (66. daļa) minētās gaisa kuģa tehniskās apkopes licences paraugs.

2.

Dokumentam jābūt drukātam norādītajā standartizētajā veidā, taču tā izmērus var samazināt, lai to varētu ģenerēt dators. Ja izmērus samazina, ievēro sevišķu rūpību, lai nodrošinātu pietiekamu vietu tajos laukumos, kur nepieciešams uzspiest oficiālos zīmogus vai spiedogus. Datorģenerētos dokumentos nav jāiekļauj visas ailes, ja šādas ailes paliek neaizpildītas, ja vien šādu dokumentu var skaidri pazīt kā gaisa kuģa tehniskās apkopes licenci, kas izdota saskaņā ar III pielikuma (66. daļa) noteikumiem.

3.

Dokumentu var aizpildīt vai nu angļu valodā, vai arī kompetentās iestādes dalībvalsts oficiālajā valodā. Pēdējā gadījumā, lai savstarpējās atzīšanas nolūkā nodrošinātu izpratni, eksemplāru angļu valodā pievieno ikviena tāda licences turētāja dokumentam, kuram licence jāizmanto ārpus minētās dalībvalsts.

4.

Katram licences turētājam ir unikāls licences turētāja numurs, kura pamatā ir valsts identifikators un burtciparu indekss.

5.

Dokumenta lapu secība var atšķirties no šajā piemērā norādītās, un tajā nav vajadzīgas atdalītājlīnijas, ja vien ietvertā informācija ir izvietota tā, ka katras lapas izklājumu var skaidri pazīt kā šeit sniegto gaisa kuģa tehniskās apkopes licences parauga formātu.

6.

Dokumentu sagatavo kompetentā iestāde. Tomēr to var sagatavot arī ikviena saskaņā ar II pielikumu (145. daļa) apstiprināta tehniskās apkopes organizācija, ja tam piekrīt kompetentā iestāde un sagatavošana notiek saskaņā ar procedūru, kas noteikta II pielikuma (145. daļa) 145.A.70. punktā minētajā tehniskās apkopes organizācijas pašraksturojumā. Visos gadījumos dokumentu izsniedz kompetentā iestāde.

7.

Jebkurus grozījumus esošā gaisa kuģa tehniskās apkopes licencē sagatavo kompetentā iestāde Tomēr tos var sagatavot arī ikviena saskaņā ar II pielikumu (145. daļa) apstiprināta tehniskās apkopes organizācija, ja tam piekrīt kompetentā iestāde un sagatavošana notiek saskaņā ar procedūru, kas noteikta II pielikuma (145. daļa) 145.A.70. punktā minētajā tehniskās apkopes organizācijas pašraksturojumā. Visos gadījumos dokumentu groza kompetentā iestāde.

8.

Gaisa kuģa tehniskās apkopes licences turētājs glabā to labā stāvoklī un nodrošina, ka netiek izdarīti neatļauti ieraksti. Šā noteikuma neievērošanas gadījumā licence var tikt padarīta nederīga vai turētājam var tikt liegta jebkuru sertifikācijas tiesību turēšana. Turētāju var arī saukt pie atbildības saskaņā ar valsts tiesību aktiem

9.

Saskaņā ar III pielikumu (66. daļa) izdoto gaisa kuģa tehniskās apkopes licenci atzīst visās dalībvalstīs, un, strādājot citā dalībvalstī, šis dokuments nav jāapmaina.

10.

Pielikumu EASA 26. veidlapai var pievienot pēc izvēles, un to var izmantot tikai valsts nozīmes tiesību norādīšanai, uz kurām attiecas valsts tiesību akti, kas nav III pielikuma (66. daļa) darbības jomā.

11.

Kompetentā iestāde var izlemt neizdot gaisa kuģa tehniskās apkopes licences gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmju lapu līdz brīdim, kad tajā ir jāizdara pirmā gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīme, un tai var nākties izdot vairākas gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmju lapas, ja ir jānorāda vairākas gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmes.

12.

Neatkarīgi no 11. punkta noteikuma katra izdotā lapa atbilst šā piemēra formātam, un tajā ir attiecībā uz šo lapu norādītā informācija.

13.

Gaisa kuģa tehniskās apkopes licencē skaidri norāda, ka ierobežojumi ir izņēmums no sertifikācijas tiesībām. Ja nav piemērojami ierobežojumi, tad lapu “IEROBEŽOJUMI” izdod ar norādi “Nav ierobežojumu”.

14.

Ja gaisa kuģa tehniskās apkopes licences izdošanai izmanto iepriekš nodrukātu formātu, tajā izdara atzīmi katras kategorijas, apakškategorijas vai tipa kvalifikācijas atzīmes ailē, kurā nav kvalifikācijas atzīmes, lai norādītu, ka kvalifikācijas atzīme nav piešķirta.”;

c)

papildinājuma 26. veidlapu aizstāj ar šādu:

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu ”;

(26)

pielikumam pievieno šādu VII un VIII papildinājumu:

VII papildinājums

Pamatzināšanu prasības L kategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licences iegūšanai

Šajā papildinājumā noteikto dažādo nepieciešamo zināšanu līmeņu definīcijas ir tās pašas, kas ietvertas III pielikuma (66. daļa) I papildinājuma 1. punktā.

Apakškategorijas

Katrai apakškategorijai nepieciešamie moduļi (sk. turpmāko mācību programmas tabulu)

L1C: kompozītmateriālu planieri

1L, 2L, 3L, 5L, 7L un 12L

L1: planieri

1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L un 12L

L2C: kompozītmateriālu planieri ar dzinēju un kompozītmateriālu ELA1 lidmašīnas

1L, 2L, 3L, 5L, 7L, 8L un 12L

L2: planieri ar dzinēju un ELA1 lidmašīnas

1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L un 12L

L3H: karstā gaisa baloni

1L, 2L, 3L, 9L un 12L

L3G: gāzes gaisa baloni

1L, 2L, 3L, 10L un 12L

L4H: karstā gaisa dirižabļi

1L, 2L, 3L, 8L, 9L, 11L un 12L

L4G: ELA2 gāzes dirižabļi

1L, 2L, 3L, 8L, 10L, 11L un 12L

L5: gāzes dirižabļi virs ELA2

Visu B1 apakškategoriju pamatzināšanu prasības,

kā arī

8L (B1.1 un B1.3 apakškategorijai), 10L, 11L un 12L

SATURS

Moduļa apzīmējums

1L

“Pamatzināšanas”

2L

“Cilvēkfaktori”

3L

“Aviācijas tiesību akti”

4L

“Koka/metāla cauruļu un auduma korpuss”

5L

“Kompozītmateriāla korpuss”

6L

“Metāla korpuss”

7L

“Korpuss – vispārīgi”

8L

“Spēka iekārta”

9L

“Karsta gaisa balons/dirižablis”

10L

“Gāzes gaisa balons/dirižablis (brīva lidojuma/piesiets)”

11L

“Karsta gaisa/gāzes dirižabļi”

12L

“Radiosakari/ELT/transponders/instrumenti”

1L MODULIS. PAMATZINĀŠANAS

 

Līmenis

1L.1.   Matemātika

Aritmētika

Aritmētikas termini un zīmes

Reizināšanas un dalīšanas metodes

Daļskaitļi un decimāldaļskaitļi

Reizinātāji un dalāmie skaitļi bez atlikuma

Svara mērvienības, mērvienības un pārrēķina koeficienti

Attiecība un proporcija

Vidējie aritmētiski un procenti

Laukumi un tilpumi, kvadrāti, kubi

Algebra

Vienkāršu algebrisko izteiksmju saskaitīšanas, atņemšanas, reizināšanas un dalīšanas novērtējums

Iekavu lietojums

Vienkāršas algebriskās daļas

Ģeometrija

Vienkāršas ģeometriskas konstrukcijas

Grafiskais attēlojums: grafiku īpašības un lietojums

1

1L.2.   Fizika

Viela

Vielas īpašības: ķīmiskie elementi

Ķīmiskie savienojumi

Vielas agregātstāvokļi: ciets, šķidrs un gāzveida

Agregātstāvokļu maiņa

Mehānika

Spēki, momenti un pāri, attēlošana ar vektoriem

Smagumcentrs

Stiepe, spiede, bīde un vērpe

Cietvielu, šķidrumu un gāzu raksturs un īpašības

Temperatūra

Termometri un temperatūru skalas: Celsija, Fārenheita un Kelvina

Siltuma definīcija

1

1L.3   Elektroautomātika

Līdzstrāvas ķēdes

Oma likums, pirmais un otrais Kirhofa likums

Avota iekšējās pretestības nozīme

Pretestība/rezistors

Rezistora krāsu kods, lielumi un pielaides, ieteicamie lielumi, nominālā jauda

Rezistori, kas saslēgti virknē un paralēli

1

1L.4.   Aerodinamika/aerostatika

Starptautiskās standartatmosfēras (ISA) lietojums aerodinamikā un aerostatikā

Aerodinamika

Gaisa plūsma ap ķermeni

Robežslānis, laminārā un turbulentā plūsma

Vilce, svars, rezultīvais aerodinamiskais spēks

Cēlējspēka un pretestības radīšana: uzplūdes leņķis, polāre, iekrišana

Aerostatika

Ietekme uz apvalku, vēja ietekme, augstuma un temperatūras ietekme

1

1L.5.   Darba vietas drošība un vides aizsardzība

Droša darba prakse un drošības pasākumi, kas jāievēro, strādājot ar elektrību, gāzēm, jo īpaši, skābekli, eļļām un ķimikālijām

(Drošībai un videi) bīstamu materiālu marķēšana un uzglabāšana un utilizācija

Koriģējoša darbība, kas jāveic, notiekot ugunsgrēkam vai citam negadījumam ar vienu vai vairākām briesmām, tostarp zināšanas par ugunsdzēšanas aģentiem

2


2L MODULIS. CILVĒKFAKTORI

 

Līmenis

2L.1.   Vispārīgi

Vajadzība ņemt vērā cilvēkfaktorus

Starpgadījumi, kas attiecināmi uz cilvēkfaktoriem/cilvēka kļūdām

“Mērfija” likums

1

2L.2.   Cilvēka veiktspēja un ierobežojumi

Redze, dzirde, informācijas apstrāde, uzmanība un uztvere, atmiņa

1

2L.3.   Sociālā psiholoģija

Atbildība, motivācija, savstarpējais spiediens, komandas darbs

1

2L.4.   Faktori, kas ietekmē veiktspēju

Fiziskā sagatavotība/veselība, stress, miegs, nogurums, alkohols, medikamenti, narkotiku lietošana

1

2L.5.   Fiziskā vide

Darba vide (klimats, troksnis, apgaismojums)

1


3L MODULIS. AVIĀCIJAS TIESĪBU AKTI

 

Līmenis

3L.1.   Tiesiskais regulējums

Eiropas Komisijas, EASA un valstu aviācijas iestāžu (NAA) loma

Piemērojamās M daļas un 66. daļas iedaļas

1

3L.2.   Remonti un izmaiņas

Izmaiņu apstiprināšana (remonti un izmaiņas)

Standarta izmaiņas un standarta remonti

2

3L.3.   Tehniskās apkopes dati

Lidojumderīguma direktīvas (AD), lidojumderīguma uzturēšanas norādījumi (ICA) (AMM, IPC, u. c.)

Lidojumu rokasgrāmata

Tehniskās apkopes datu uzskaite

2


4L MODULIS. KOKA/METĀLA CAURUĻU UN AUDUMA KORPUSS

 

Līmenis

4L1.   Koka/kombinēts metāla cauruļu un auduma korpuss

Kokmateriāls, saplāksnis, līmvielas, aizsardzība, elektroapgāde, īpašības, apstrāde

Pārklājums (pārklājuma materiāli, līmvielas un apdare, dabiski vai sintētiski pārklājuma materiāli un līmvielas)

Krāsošanas darbi un remonta procesi

Koka/ar audumu pārklātas metāla cauruļu konstrukcijas bojājumu atklāšana, kurus radījusi pārslodzes

Koka sastāvdaļu un pārklājumu bojājumi

Metāla sastāvdaļu plaisāšanas tests (optiska procedūra, piemēram, ar palielināmo stiklu). Korozija un preventīvās metodes. Veselības aizsardzība un ugunsdrošība.

2

4L.2.   Materiāli

Koku sugas, stabilitāte un apstrādes īpašības

Tērauda un vieglmetāla caurules un stiprinājumi, metinājuma šuvju plaisāšanas pārbaudes

Plastmasa (pārskats, izpratne par īpašībām)

Krāsas, krāsu noņemšana

Līmes, līmvielas

Pārklājuma materiāli un tehnoloģijas (dabiski un sintētiski polimēri)

2

4L.3.   Bojājumu konstatēšana

Koka/ar audumu pārklātu metāla cauruļu konstrukciju pārslodze

Slodzes pārneses

Nogurumizturība un plaisāšanas tests

3

4L.4.   Praktiskās darbības

Tapu, skrūvju, vainaguzgriežņu, savilcējuzgriežņu nostiprināšana

Uzmavu savienojums

Nicopress un Talurit remonti;

Pārklājumu remonts

Caurspīdīgo konstrukcijas elementu remonts

Remontdarbu vingrinājumi (saplāksnis, stringers, margas, apšuvumi)

Gaisa kuģa aprīkošana. Vadības virsmas masas līdzsvara aprēķināšana un vadības virsmu pārvietošanās diapazons, darbības spēku mērīšana

100 stundu/gada pārbaužu veikšana koka vai kombinētam metāla cauruļu un auduma korpusam

2


5L MODULIS. KOMPOZĪTMATERIĀLA KORPUSS

 

Līmenis

5L.1.   Ar šķiedru armētas plastmasas (FRP) korpuss

FRP konstrukcijas pamatprincipi

Sveķi (epoksīda, poliestera, fenola sveķi, vinilestera sveķi)

Stiegrojuma materiāli: stikla, aramīda un oglekļa šķiedras, to īpašības

Pildvielas

Atbalsta serdeņi (balsa, šūnveida materiāli, putu plastmasa)

Konstrukcijas, slodzes pārneses (masīvs FRP apvalks, daudzslāņu materiāli)

Bojājumu konstatēšana sastāvdaļu pārslodzes laikā

FRP projektu procedūra (saskaņā ar tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatu), tostarp materiāla glabāšanas apstākļi

2

5L.2.   Materiāli

Termoreaktīva plastmasa, termoplastmasas polimēri, katalizatori

Izpratne par īpašībām, apstrādes tehnoloģijām, atdalīšanu, sasaistīšanu, metināšanu

Sveķi ar šķiedru armētai plastmasai: epoksīda sveķi, poliestera sveķi, vinilestera sveķi, fenola sveķi

Stiegrojuma materiāli

No elementāršķiedras līdz diegam (atdalīšanas līdzeklis, apdare), aušanas veidi

Atsevišķu stiegrojuma materiālu īpašības (e-stikla šķiedra, aramīda šķiedra, oglekļa šķiedra)

Kombinēto materiālu sistēmu, matricu problēmas

Adhēzija/kohēzija, šķiedru materiālu dažādās īpašības

Pildmateriāli un pigmenti

Tehniskās prasības pildmateriāliem

Sveķu savienojumu īpašību maiņa, izmantojot e-stiklu, mikrobalonu, aerosolus, kokvilnu, minerālvielas, metāla pulveri, organiskas vielas

Krāsošanas darbi un remonta tehnoloģijas

Papildmateriāli

Šūnveida materiāli (papīrs, FRP, metāls), balsas koksne, Divinycell (Contizell), attīstības tendences

2

5L.3.   Ar šķiedru armētas kompozītmateriāla konstrukcijas korpusu montāža

Masīvs apvalks

Daudzslāņu materiāli

Spārnu profilu, fizelāžu, vadības virsmu montāža

2

5L.4.   Bojājumu konstatēšana

FRP sastāvdaļu reakcija pārslodzes gadījumā

Atslāņošanās, vaļīgu savienojumu konstatēšana

Spārnu profilu lieces svārstību biežums

Slodzes pārnese

Berzes savienojums un piespiedu bloķēšana

Nogurumizturība un metāla daļu korozija

Metāla savienošana, virsmas apdare, savienojot tērauda un alumīnija sastāvdaļas ar FRP

3

5L.5   Formu veidošana

Ģipša formas, veidņu keramika

GFK formas, želejas slānis, stiegrojuma materiāli, stingruma problēmas

Metāla formas

Pozitīvās un negatīvās formas

2

5L.6.   Praktiskās darbības

Tapu, skrūvju, vainaguzgriežņu, savilcējuzgriežņu nostiprināšana

Uzmavu savienojums

Nicopress un Talurit remonti;

Pārklājumu remonts

Masīva FRP apvalka remonts

Veidņu izgatavošana/sastāvdaļu veidņošana (piemēram, fizelāžas purngala, šasiju plūsmvirža, spārna galu un spārniņa veidošana)

Daudzslāņu apvalka remonts, kad bojāts iekšējais un ārējais slānis

Daudzslāņu apvalka remonts, spiežot ar veidņošanas vakuuma maisu

Caurspīdīgo konstrukcijas elementu remonts (PMMA) ar viena komponenta vai divkomponentu līmvielu

Caurspīdīgo konstrukcijas elementu savienošana ar kupola rāmi

Caurspīdīgo konstrukcijas elementu un citu sastāvdaļu atlaidināšana

Daudzslāņu apvalka remonts (neliels remonts – mazāk nekā 20 cm)

Gaisa kuģa aprīkošana. Vadības virsmas masas līdzsvara aprēķināšana un vadības virsmu pārvietošanās diapazons, darbības spēku mērīšana

100 stundu/gada pārbaužu veikšana FRP korpusam

2


6L MODULIS. METĀLA KORPUSS

 

Līmenis

6L.1.   Metāla korpuss

Metāla materiāli un sagataves, apstrādes metodes

Nogurumizturība un plaisāšanas tests

Metāla konstrukciju sastāvdaļu montāža, kniedēti savienojumi, līmēti savienojumi

Bojājumu konstatēšana pārslogotās sastāvdaļās, korozijas sekas

Veselības aizsardzība un ugunsdrošība

2

6L.2.   Materiāli

Tērauds un tā sakausējumi

Vieglie metāli un vieglmetālu sakausējumi

Kniežu materiāli

Plastmasas

Krāsvielas un krāsas

Metāla līmvielas

Korozijas veidi

Pārklājuma materiāli un tehnoloģijas (dabiski un sintētiski)

2

6L.3.   Bojājumu konstatēšana

Pārslogoti metāla korpusi, līmeņošana, simetrijas mērīšana

Slodzes pārneses

Nogurumizturība un plaisāšanas tests

Vaļīgu kniedēto savienojumu konstatēšana

3

6L.4.   Metāla un kompozītmateriāla konstrukcijas korpusu montāža

Virsmas

Rāmji

Stringeri un lonžeroni

Korpusa konstrukcija

Kombinēto materiālu sistēmu problēmas

2

6L.5.   Savienotājelementi

Sēžu un pielaižu klasifikācija

Metriskā un imperiālā mērsistēma

Lielizmēra skrūves

2

6L.6.   Praktiskās darbības

Tapu, skrūvju, vainaguzgriežņu, savilcējuzgriežņu nostiprināšana

Uzmavu savienojums

Nicopress un Talurit remonti;

Pārklājumu, virsmas bojājumu remonts, metodes plaisu apturēšanai ar urbšanu

Caurspīdīgo konstrukcijas elementu remonts

Metāla lokšņu griešana (alumīnijs un vieglmetāla sakausējumi, tērauds un sakausējumi)

Locīšana, liekšana, malu apstrāde, kalšana, gludināšana, valcēšana

Metāla korpusa remonts ar kniedēm saskaņā ar instrukcijām vai rasējumiem

Kniedēšanas kļūdu novērtējums

Gaisa kuģa aprīkošana. Vadības virsmas masas līdzsvara aprēķināšana un vadības virsmu pārvietošanās diapazons, darbības spēku mērīšana

100 stundu/gada pārbaužu veikšana metāla korpusam

2


7L MODULIS. KORPUSS – VISPĀRĪGI

 

Līmenis

7.L.1.   Lidojuma vadības sistēma

Vadības ierīces pilota kabīnē: vadības ierīces pilota kabīnē, krāsu marķējumi, pogu formas

Lidojuma vadības virsmas, aizplākšņi, pneimatisko bremžu virsmas, vadības ierīces, viras, gultņi, skavas, sviras ierīces un bīdstieņi, sviras, signāltaures; trīši, troses, ķēdes, caurules, veltnīši, sliedes, skrūves domkrati, virsmas, pārvietošanās, eļļošana, stabilizatori, vadības ierīču līdzsvarošana

Vadības ierīču kombinācijas: aizplākšņu eleroni, aizplākšņu pneimatiskās bremzes

Trimmeru sistēmas

3

7L.2.   Korpuss

Šasija: šasiju un triecienu vājināšanas spraišļu raksturlielumi, izlaišana, bremzes, trumulis, diski, ritenis, riepas, ievilkšanas mehānismi, elektriska ievilkšana, avārijas situācijas

Spārnu piestiprināšanas punkti pie fizelāžas, astes stabilizācijas virsmas (stabilizatora) piestiprināšanas punkti pie fizelāžas, vadības virsmas piestiprināšanas punkti

Atļautie tehniskās apkopes pasākumi

Vilkšana: vilkšanas/celšanas iekārtas/mehānismi

Salons: sēdekļi un drošības siksnas, salona iekārtojums, vējstikli, logi, trafareti, bagāžas nodalījums, vadības ierīces pilotu kabīnē, pilotu kabīnes gaisa padeves sistēma, ventilators

Ūdens balasts: ūdens rezervuāri, ūdensvadi, vārsti, novadcaurules, izplūdes vārsti, pārbaudes

Degvielas sistēma: tvertnes, caurules, filtri, izplūdes vārsti, novadcaurules, pildmateriāls, sadalītājs, sūkņi, indikācija, pārbaudes, savienošana

Hidraulika: sistēmas izvietojums, akumulatori, spiediena un jaudas sadale, indikācija

Šķidrumi un gāzes: hidrauliskie, citi šķidrumi, līmeņi, rezervuārs, caurules, vārsti, filtri

Aizsardzība: ugundrošas starpsienas, ugunsdrošība, aizsardzība pret zibensizlādi, savilcējuzgriežņi, slēgierīces, novadītāji

2

7L.3.   Savienotājelementi

Tapu, kniežu, skrūvju noturība

Vadības troses, savilcējuzgriežņi

Ātrās atlaišanas savienojumi (L'Hotellier, SZD, Polija)

2

7L.4.   Fiksācijas ierīces

Atļautās fiksēšanas metodes, sprosttapas, atspertērauda tapas, stiepļu fiksatori, sprostuzgriežņi, krāsa

Ātrās atlaišanas savienojumi

2

7L.5.

Svars un līdzsvars

2

7L.6.

Glābšanas sistēmas

2

7L.7.   Borta moduļi

Pito-statiskā sistēma, vakuuma/dinamiskā sistēma, hidrostatiskā pārbaude

Lidojuma vadības instrumenti: gaisa ātruma indikators, altimetrs, vertikālā ātruma indikators, pievienošana un darbība, marķējums

Izkārtojums un izvietojums, panelis, elektriskie vadi

Žiroskopi, filtri, rādītājinstrumenti; darbības pārbaude

Magnētiskais kompass: uzstādīšana un kompasa svārstības

Planieri: akustisks vertikālā ātruma indikators, lidojuma reģistrēšanas ierīces, pretsadursmju palīglīdzeklis

Skābekļa padeves sistēma

2

7L.8.   Borta moduļu uzstādīšana un pievienošana

Lidojuma vadības instrumenti, uzstādīšanas prasības (ārkārtas nosēšanās nosacījumi saskaņā ar CS-22)

Elektroinstalācija, enerģijas avoti, akumulatorbateriju veidi, elektroenerģijas parametri, elektroenerģijas ģenerators, jaudas slēdzis, enerģijas līdzsvars, zemējums, savienotāji, termināļi, brīdinājumi, drošinātāji, lampas, apgaismojums, slēdži, voltmetri, ampērmetri, elektriskie mērītāji

2

7L.9.   Piedziņa ar virzuļdzinējiem

Spēka iekārtas un korpusa saskarne

2

7L.10.   Propellers

Pārbaude

Nomaiņa

Līdzsvarošana

2

7L.11.   Retrakcijas sistēma

Propellera novietojuma vadība

Dzinēja un/vai propellera ievilkšanas sistēma

2

7L.12.   Fiziskās pārbaudes procedūras

Tīrīšana, apgaismojuma un spoguļu izmantošana

Mērinstrumenti

Stūres novirzes mērīšana

Skrūvju un bultskrūvju griezes moments

Gultņu nodilums

Pārbaužu iekārtas

Mērinstrumentu kalibrēšana

2


8L MODULIS. SPĒKA IEKĀRTA

 

Līmenis

8L.1.   Trokšņa robežvērtības

Jēdziena “trokšņa līmenis” skaidrojums

Trokšņa līmeņa sertifikāts

Pastiprināta skaņas izolācija

Iespējamā trokšņa emisijas samazināšana

1

8L.2.   Virzuļdzinēji

Četrtaktu dzinējs ar dzirksteles aizdedzi, dzinējs ar gaisa dzeses sistēmu, dzinējs ar šķidruma dzeses sistēmu

Divtaktu dzinējs

Rotorvirzuļdzinējs

Efektivitāte un ietekmējošie faktori (spiediena un litrāžas diagramma, spēka līkne)

Trokšņa kontroles ierīces

2

8L.3.   Propellers

Lāpstas, rumbas uzgalis, bremzes rotors, akumulatora spiediens, rumba

Propelleru darbība

Maināma soļa propelleri, uz zemes un gaisā regulējami propelleri, mehāniski, elektriski un hidrauliski

Līdzsvarošana (statiska, dinamiska)

Trokšņa izraisītas problēmas

2

8L.4.   Dzinēja vadības ierīces

Mehāniskas vadības ierīces

Elektriskas vadības ierīces

Tvertnes rādījumi

Funkcijas, īpašības, tipiskas kļūdas un kļūdu indikācija

2

8L.5.   Šļūtenes

Degvielas un eļļas šļūteņu materiāls un apstrāde

Darbmūža uzraudzība

2

8L.6.   Piederumi

Magneto aizdedzes sistēmas darbība

Apkopes limitu uzraudzība

Karburatoru darbība

Tehniskās apkopes instrukcijas attiecībā uz raksturīgām īpašībām

Elektriskie degvielas sūkņi

Propelleru vadības darbība

Elektriski darbināma propellera vadība

Hidrauliski darbināma propellera vadība

2

8L.7.   Aizdedzes sistēma

Uzbūve: spoles aizdedze, magneto aizdedze un tiristora aizdedze

Aizdedzes un priekšsildes sistēmas efektivitāte

Aizdedzes un priekšsildes sistēmas moduļi

Aizdedzes sveces pārbaude un testēšana

2

8L.8.   Ieplūdes un izplūdes sistēmas

Darbība un montāža

Klusinātāji un sildītāju ietaises

Gondolas un pārsegi

Pārbaude un testēšana

CO emisiju tests

2

8L.9.   Degvielas un smērvielas

Degvielas īpašības

Marķējums, videi nekaitīga glabāšana

Minerālu vai sintētiskas smēreļļas un to parametri: marķējums un īpašības, pielietojums

Videi nekaitīga glabāšana un pareiza izlietotas eļļas utilizācija

2

8L.10.   Dokumentācija

Ražotāja izdoti dokumenti par dzinēju un propelleru

Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai (ICA)

Gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatas (AFM) un gaisa kuģa tehniskās apkopes rokasgrāmatas (AMM)

Kapitālremontu intervāls (TBO)

Lidojumderīguma direktīvas (AD), tehniskās piezīmes un ekspluatācijas biļeteni

2

8L.11.   Ilustrējošie materiāli

Cilindra bloks ar vārstu

Karburators

Augstsprieguma magneto

Diferenciālās kompresijas testeris cilindriem

Pārkarsēti/bojāti virzuļi

Atšķirīgi darbinātu dzinēju aizdedzes sveces

2

8L.12.   Praktiskā pieredze

Darba drošība/negadījumu novēršana (degvielu un smērvielu lietošana, dzinēju startēšana)

Dzinēja vadības stieņi un Boudena troses

Bezslodzes ātruma iestatīšana

Aizdedzes momenta pārbaude un iestatīšana

Magneto darbības pārbaude

Aizdedzes sistēmas pārbaude

Aizdedzes sveču pārbaude un tīrīšana

Dzinēja darbu veikšana lidmašīnas 100 stundu vai gada pārbaudes ietvaros

Cilindra kompresijas testa veikšana

Statiskā testa veikšana un dzinēja gaitas novērtēšana

Apkopes darbu dokumentēšana, ieskaitot komponentu nomaiņu

2

8L.13.   Gāzu apmaiņa iekšdedzes dzinējos

Četrtaktu virzuļdzinējs un vadības bloki

Enerģijas zudumi

Aizdedzes laikiestate

Vadības bloku tiešās plūsmas darbība

Vankeļa dzinējs un vadības bloki

Divtaktu virzuļdzinējs un vadības bloki

Cilindra izpūšana

Cilindra izpūšanas kompresors

Tukšgaitas un jaudas diapazons

2

8L.14   Aizdedze, degšana un karburācija

Aizdedze

Aizdedzes sveces

Aizdedzes sistēma

Degšanas process

Normāla degšana

Efektivitāte un vidējais spiediens

Dzinēja detonācija un oktānskaitlis

Sadegšanas kameru forma

Degvielas un gaisa maisījums karburatorā

Karburatora princips, karburatora vienādojums

Vienkāršais karburators

Vienkāršā karburatora problēmas un to risinājums

Karburatora modeļi

Degvielas un gaisa maisījums iesmidzināšanas laikā

Mehāniski kontrolēta iesmidzināšana

Elektroniski kontrolēta iesmidzināšana

Nepārtraukta iesmidzināšana

Karburatora iesmidzināšanas salīdzinājums

2

8L.15.   Lidojuma vadības instrumenti gaisa kuģos ar iesmidzināšanas dzinējiem

Speciālie lidojuma vadības instrumenti (iesmidzināšanas dzinējs)

Statiskā testa rādītāju interpretācija

Rādītāju interpretācija dažādos lidojuma līmeņos

2

8L.16.   Gaisa kuģu ar iesmidzināšanas dzinējiem tehniskā apkope

Dokumentācija, ražotāja dokumentācija u. c.

Vispārīgas apkopes instrukcijas (ikstundas apskates)

Funkcionāla testēšana

Izmēģinājums uz zemes

Pārbaudes lidojums

Traucējummeklēšana iesmidzināšanas sistēmas kļūmju gadījumā un to novēršana

2

8L.17.   Darba drošība un drošības noteikumi

Darba drošība un drošības noteikumi, strādājot ar iesmidzināšanas sistēmām

2

8L.18.   Uzskates līdzekļi

Karburators

Iesmidzināšanas sistēmas sastāvdaļas

Gaisa kuģis ar iesmidzināšanas dzinēju

Instrumenti darbam ar iesmidzināšanas sistēmām

2

8L.19.   Elektriskā piedziņa

Energosistēma, akumulatori, uzstādīšana

Elektromotors

Siltuma, trokšņa un vibrācijas pārbaudes

Tinumu pārbaude

Elektroinstalācija un vadības sistēmas

Pilonu, ievilkšanas un izlaišanas sistēmas

Dzinēja/propellera bremžu sistēmas

Dzinēja ventilācijas sistēmas

Praktiska pieredze 100 stundu/gada pārbaužu veikšanā

2

8L.20.   Reaktīvā piedziņa

Dzinēja uzstādīšana

Pilonu, ievilkšanas un izlaišanas sistēmas

Ugunsdrošība

Degvielas sistēmas, tostarp eļļošana

Dzinēja palaišanas sistēmas, ar gāzes palīdzību

Dzinēja bojājuma novērtēšana

Dzinēja apkope

Dzinēja demontēšana/uzstādīšana atpakaļ un testēšana

Praktiska pieredze stāvokļa/darbības laika/gada pārbaužu veikšanā

Stāvokļa pārbaudes

2

8L.21.

Pilnīgi autonomas dzinēju digitālās vadības sistēmas (FADEC)

2


9L MODULIS. KARSTA GAISA BALONS/DIRIŽABLIS

 

Līmenis

9L.1.   Karsta gaisa balonu/dirižabļu pamatprincipi un montāža

Montāža un atsevišķas daļas

Apvalki

Apvalku materiāli

Apvalku sistēmas

Parastās un īpašās formas

Degvielas sistēma

Deglis, degļa rāmis un degļa rāmja balsti

Saspiestas gāzes cilindri un saspiestas gāzes šļūtenes

Groza un alternatīvās ierīces (sēdekļi)

Takelāžaas piederumi

Tehniskās apkopes un servisa uzdevumi

Gada/100 stundu pārbaude

Reģistrācijas žurnāls

Gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatas (AFM) un gaisa kuģa tehniskās apkopes rokasgrāmatas (AMM)

Aprīkošana un sagatavošana palaišanai (palaišanas ierobežojums)

Palaišana

3

9L.2.   Praktiskā apmācība

Vadības ierīces, tehniskās apkopes un servisa darbi (saskaņā ar lidojuma rokasgrāmatu)

3

9L.3.   Apvalks

Audumi