9.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 202/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1106

(2018. gada 8. augusts),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm atbilstības paziņojumam, kas nozīmīgu un maznozīmīgu etalonu administratoriem jāpublicē un jāuztur saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (1), un jo īpaši tās 25. panta 8. punkta un 26. panta 5. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) 2016/1011 25. panta 7. punktā noteikts pienākums nozīmīgu etalonu administratoriem, kuri izvēlas nepildīt vienu vai vairākas minētās regulas prasības, publicēt un uzturēt atbilstības paziņojumu, kurā norādīts, kāpēc ir atbilstīgi, ka attiecīgais administrators neievēro minētās prasības. Regulas 26. panta 3. punktā ir noteikts līdzīgs pienākums nenozīmīgu etalonu administratoriem, tikai attiecībā uz plašāku prasību klāstu.

(2)

Atbilstības paziņojumam būtu jāļauj jebkurai personai, kura to izlasa, skaidri identificēt tos Regulas (ES) 2016/1011 noteikumus, kurus administrators ir izvēlējies nepiemērot, un iemeslus, kāpēc administrators uzskata, ka tam ir atbilstīgi neievērot minētos noteikumus.

(3)

Regulas (ES) 2016/1011 25. panta 7. punktā un 26. panta 3. punktā ir prasība atbilstības paziņojumā skaidri norādīt, kāpēc administrators uzskata par atbilstīgu neievērot attiecīgos noteikumus. Tādēļ veidnē būtu nepieciešams paredzēt atsevišķu paskaidrojumu par katru noteikumu, ko administrators neievēro.

(4)

Fakultatīvie atbrīvojumi attiecībā uz nozīmīgiem etaloniem, kuri paredzēti Regulas (ES) 2016/1011 25. panta 1. punktā, ir tās pašas regulas 26. panta 1. punktā ietverto iespējamo atbrīvojumu attiecībā uz maznozīmīgiem etaloniem apakšgrupa. Lai nodrošinātu konsekvenci starp abiem īstenošanas tehniskajiem standartiem, kas ir prasīti attiecībā uz šiem atbrīvojumiem 25. panta 8. punktā un 26. panta 5. punktā, un lai izvairītos no iespējama nevajadzīga administratīvā sloga etalonu administratoriem, ir vēlams šos īstenošanas tehniskos standartus apvienot vienā regulā.

(5)

Administratori var izvēlēties izmantot vienu atbilstības paziņojumu visai etalonu grupai ar nosacījumu, ka ir iespējams skaidri identificēt noteikumus, ko administrators izvēlas nepiemērot katram etalonam, uz ko attiecas paziņojums par atbilstību. Vienā un tajā pašā atbilstības paziņojumā nebūtu jāiekļauj gan nozīmīgi, gan maznozīmīgi etaloni. Ja etalonu grupā ir gan nozīmīgi, gan nenozīmīgi etaloni, tad būtu jāsagatavo vismaz divi atbilstības paziņojumi.

(6)

Administratoriem būtu jādod pietiekami daudz laika, lai nodrošinātu atbilstību šīs regulas prasībām. Tāpēc šo regulu būtu jāsāk piemērot divus mēnešus pēc tās stāšanās spēkā,

(7)

Šī regula balstās uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.

(8)

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atbilstības paziņojuma veidnes

1.   Regulas (ES) 2016/1011 25. panta 7. punktā minētā atbilstības paziņojuma veidne ir ietverta šīs regulas I pielikumā.

2.   Regulas (ES) 2016/1011 26. panta 3. punktā minētā atbilstības paziņojuma veidne ir ietverta šīs regulas II pielikumā.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 29. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 8. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (ES) 2016/1011 25. panta 7. punktā minētā atbilstības paziņojuma veidne

Pozīcija

Teksta lauks

A.   Vispārīga informācija

1.

Šā dokumenta sagatavošanas datums un attiecīgā gadījumā tā pēdējās atjaunināšanas datums

1.

Sagatavošanas datums: [dd/mm/gg]

Pēdējo reizi atjaunināts: [dd/mm/gg]

2.

Administratora nosaukums

2.

[Kā norādīts EVTI publicētajā “Administratoru un etalonu reģistrā”]

3.

Attiecīgā valsts kompetentā iestāde

3.

[Kompetentā iestāde, kura ir piešķīrusi atļauju vai reģistrējusi administratoru saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 34. panta 1. punktu]

Šajā iedaļā:

ir norādīts nozīmīgais etalons vai nozīmīgie etaloni, kam nepiemēro noteikumus,

ir norādīti noteikumi, kurus administrators ir izvēlējies nepiemērot un

paskaidroti iemesli, kāpēc administrators uzskata par atbilstīgu neievērot katru norādīto noteikumu.

Ja šis dokuments attiecas uz vairāk nekā vienu nozīmīgo etalonu, ko norādījis administrators, atsevišķa iedaļa jāaizpilda par katru etalonu grupu, kurā:

noteikumi, kurus administrators izvēlas nepiemērot, ir vieni un tie paši visiem norādītajiem etaloniem un

katram noteikumam paskaidrojums, kāpēc administrators uzskata par atbilstīgu neievērot šo noteikumu, ir tas pats visiem norādītajiem etaloniem.

B.    [Ierakstiet administratora nosaukumu, kas norādīts A iedaļas 2. pozīcijā] izvēlas iespēju nepiemērot šādus Regulas (ES) 2016/1011 noteikumus attiecībā uz turpmāk norādīto nozīmīgo etalonu vai norādītajiem nozīmīgajiem etaloniem

1.

Etalons vai etaloni, kam nepiemēro noteikumu(-us)

1.

[Norādiet viena etalona vai katra etalona nosaukumu un tā(to) starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (ISIN) vai, ja nav ISIN, jebkādu citu zināmu identifikatoru]

2.

Norāde par to, kur ir atrodams publicētais paziņojums par attiecīgo etalonu vai katru attiecīgo etalonu.

2.

[piem. tīmekļa vietnes saite]

3.

i)

Regulas (ES) 2016/1011 noteikumu vai noteikumus nepiemēro

ii)

Katram noteikumam iemesli, kāpēc administrators uzskata par atbilstīgu neievērot šo noteikumu

3. i)

[Katram noteikumam norādiet panta numuru, punktu un attiecīgajā gadījumā konkrēto Regulas (ES) 2016/1011 punktu, kā arī pilnu noteikuma tekstu]

3. ii)

[Katram noteikumam norādiet konkrētu, sīku un skaidru paskaidrojumu par to, kāpēc administrators uzskata par atbilstīgu neievērot noteikumu, ņemot vērā etalona vai etalonu veidu un ietekmi un administratora lielumu.]

II PIELIKUMS

Regulas (ES) 2016/1011 26. panta 3. punktā minētā atbilstības paziņojuma veidne

Pozīcija

Teksta lauks

A.   Vispārīga informācija

1.

Šā dokumenta sagatavošanas datums un attiecīgā gadījumā tā pēdējās atjaunināšanas datums

1.

Sagatavošanas datums: [dd/mm/gg]

Pēdējo reizi atjaunināts: [dd/mm/gg]

2.

Administratora nosaukums

2.

[Kā norādīts EVTI publicētajā “Administratoru un etalonu reģistrā”]

Šajā iedaļā:

ir norādīts maznozīmīgais etalons vai maznozīmīgie etaloni, kam nepiemēro noteikumus,

ir norādīti noteikumi, kurus administrators ir izvēlējies nepiemērot un

paskaidroti iemesli, kāpēc administrators uzskata par atbilstīgu neievērot katru norādīto noteikumu.

Ja šis dokuments attiecas uz maznozīmīgo etalonu grupu, ko norādījis administrators, atsevišķa iedaļa jāaizpilda par katru etalonu grupu, kurā:

noteikumi, kurus administrators izvēlas nepiemērot, ir vieni un tie paši visiem norādītajiem etaloniem un

katram noteikumam paskaidrojums, kāpēc administrators uzskata par atbilstīgu neievērot šo noteikumu, ir tas pats visiem norādītajiem etaloniem.

B.    [Ierakstiet administratora nosaukumu, kas norādīts A iedaļas 2. pozīcijā] izvēlas iespēju nepiemērot šādus Regulas (ES) 2016/1011 noteikumus attiecībā uz turpmāk norādīto maznozīmīgo etalonu vai norādītajiem maznozīmīgajiem etaloniem

1.

Etalons vai etaloni, kam nepiemēro noteikumu(-s)

1.

[Norādiet viena etalona vai katra etalona nosaukumu un tā(to) starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (ISIN) vai, ja nav ISIN, jebkādu citu zināmu identifikatoru]

2.

i)

Regulas (ES) 2016/1011 noteikumu vai noteikumus nepiemēro

ii)

Katram noteikumam, iemesli, kāpēc administrators uzskata par atbilstīgu neievērot šo noteikumu

2. i)

[Katram noteikumam norādiet panta numuru, punktu un attiecīgajā gadījumā konkrēto Regulas (ES) 2016/1011 punktu, kā arī pilnu noteikuma tekstu]

2. ii)

[Katram noteikumam, norādiet konkrētu, sīku un precīzu paskaidrojumu par to, kāpēc administrators uzskata par atbilstīgu neievērot šo noteikumu.]