30.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 192/31


KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/1065

(2018. gada 27. jūlijs),

ar ko Regulu (ES) Nr. 1178/2011 groza attiecībā uz Savienības lidojuma apkalpes locekļu apliecību automātisku apstiprināšanu un pacelšanās un nosēšanās mācībām

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (1), un jo īpaši tās 7. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (ES) Nr. 1178/2011 (2) ir noteiktas tehniskās prasības attiecībā uz lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu sertifikāciju, konkrētu gaisa kuģu ekspluatācijā iesaistītu pilotu sertifikāciju un to personu un organizāciju sertifikāciju, kas iesaistītas pilotu mācībās, eksāmenos un pārbaudēs.

(2)

Pēc tam, kad perona pārbaudēs ārpus dalībvalstu teritorijas, tika konstatēts, ka lidojuma apkalpes locekļi ekspluatē gaisa kuģi, kas reģistrēts citā dalībvalstī, nevis tajā, kas viņiem ir izdevusi pilota apliecības, Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO) grozīja Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 1. pielikumu, lai atvieglotu automātisku apliecību apstiprināšanu, izmantojot reģionālo drošības uzraudzības organizāciju nolīgumus.

(3)

Šis grozījums būtu jāatspoguļo Regulā (ES) Nr. 1178/2011, lai nodrošinātu Savienības lidojuma apkalpes locekļu apliecību automātisku apstiprināšanu trešās valstīs. Saskaņā ar ICAO 1. pielikuma 174. grozījuma 1.2.2.3.2.1. punktu ir jānosaka pārejas periods, lai varētu veikt vajadzīgās izmaiņas pašreizējās pilotu apliecībās.

(4)

Kopš dienas, kad stājies spēkā Regulas (ES) Nr. 1178/2011 I pielikums (FCL daļa), kas tika sagatavots, pamatojoties uz nosacījumiem, kas paredzēti “Vienotās prasības aviācijai – Apkalpes locekļu licencēšana 1” (JAR-FCL 1), Savienība īsteno vairāk uz kompetenci balstītu pieeju, lai nodrošinātu samērīgas un uz veiktspēju pamatotas prasības lidojuma apkalpes locekļu apliecībām. Tādēļ pacelšanās un nosēšanās apmācības prasība daudzpilotu apkalpes pilota apliecības mācību kursa augstākā līmeņa posmā būtu jāgroza, lai to saskaņotu ar ICAO ieteikumiem dokumentā Nr. 9868 “Aeronavigācijas pakalpojumu procedūras – Mācības” (PANS-TRG).

(5)

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra iesniedza Komisijai īstenošanas noteikumu projektu kopā ar Atzinumu Nr. 16/2016 un Atzinumu Nr. 03/2017.

(6)

Tādēļ Regula (ES) Nr. 1178/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 65. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1178/2011 groza šādi:

1)

regulas 4. pantam pievieno šādu punktu:

“9.   Attiecībā uz apliecībām, kas izdotas pirms 2018. gada 19. augusta, dalībvalstis vēlākais līdz 2022. gada 31. decembrim nodrošina atbilstību prasībām, kas izklāstītas ARA.FCL.200, kas grozīts ar Komisijas Regulu (ES) 2018/1065 (*1), a) apakšpunkta otrajā daļā.

(*1)  Komisijas 2018. gada 27. jūlijs Regula (ES) 2018/1065, ar ko Regulu (ES) Nr. 1178/2011 groza attiecībā uz Savienības lidojuma apkalpes locekļu apliecību automātisku apstiprināšanu un pacelšanās un nosēšanās mācībām (OV L 192, 30.7.2018., 31. lpp.).”;"

2)

I pielikumu (FCL daļa) groza šādi:

a)

FCL.045. punktam pievieno šādu e) apakšpunktu:

“e)

Pilotam, kas plāno lidot ārpus Savienības teritorijas ar gaisa kuģi, kas reģistrēts citā dalībvalstī, nevis tajā, kas izdevusi lidojuma apkalpes locekļa apliecību, jābūt līdzi jaunākajam ICAO pielikuma drukātam vai elektroniskam izdevumam, kurā ietverta atsauce uz nolīguma, ar kuru atzīst apliecību automātisku apstiprināšanu, ICAO reģistrācijas numuru, kā arī saraksts ar valstīm, kuras ir šā nolīguma līgumslēdzējas puses.”;

b)

pielikuma 5. papildinājuma 11. punktu aizstāj ar šādu:

“11.

Mācību kursā kompetences iegūšanas nolūkā ir vismaz 12 pacelšanās un nosēšanās. Minēto pacelšanos un nosēšanos skaitu var samazināt vismaz līdz sešām, ar nosacījumu, ka pirms mācību sākuma ATO un ekspluatants nodrošina, ka:

a)

ir ieviesta procedūra, ar ko novērtē apmācāmā pilota vajadzīgo kompetences līmeni; un

b)

ir izveidots process, ar ko nodrošina, ka tiek veikti koriģējošie pasākumi, ja novērtējums mācību laikā liecina, ka tie ir vajadzīgi.

Minētās pacelšanās un nosēšanās veic instruktora uzraudzībā ar lidmašīnu, kuras tipa kvalifikāciju plānots izsniegt.”;

3)

VI pielikumu (ARA daļa) groza šādi:

a)

ARA.GEN.105 groza šādi:

i)

iekļauj šādu 3.a un 3.b punktu:

“3a.

ARO.RAMP” ir regulas par gaisa kuģu ekspluatāciju II pielikuma RAMP apakšnodaļa.

3.b

“Automātiska apstiprināšana” ir pieņemšana bez formalitātēm, ko ICAO līgumslēdzēja valsts, kas minēta ICAO pielikumā, attiecina uz lidojuma apkalpes locekļa apliecību, ko valsts izdevusi saskaņā ar Čikāgas konvencijas I pielikumu;”;

ii)

pielikuma 12. punktu aizstāj ar šādu:

“12.

ICAO pielikums” ir automātiski apstiprinātas lidojuma apkalpes locekļa apliecības, kas izdota saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1. pielikumu, pielikums, kas ir minēts lidojuma apkalpes locekļa apliecības XIII punktā;”;

b)

ARA.FCL.200 groza šādi:

ARA.FCL.200 a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Apliecību un kvalifikācijas atzīmju izdošana. Kompetentā iestāde izdod lidojuma apkalpes locekļu apliecības un ar tām saistītās kvalifikācijas atzīmes, izmantojot šīs daļas I papildinājumā noteikto veidlapu.

Ja pilots plāno lidot ārpus Savienības teritorijas ar gaisa kuģi, kas reģistrēts citā dalībvalstī, nevis tajā, kas izdevusi lidojuma apkalpes locekļa apliecību, kompetentā iestāde:

1)

lidojuma apkalpes locekļa apliecības XIII punktā pievieno šādu piezīmi: “Šī apliecība ir automātiski apstiprināta saskaņā ar šai apliecībai pievienoto ICAO pielikumu”; un

2)

ICAO pielikumu drukātā vai elektroniskā formātā dara pieejamu pilotam.”;

c)

regulas I papildinājumā a) daļas 2. punkta XIII apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“XIII.

piezīmes, piemēram, īpaši apstiprinājumi attiecībā uz ierobežojumiem un tiesību apstiprinājumi, tostarp valodas prasmes apstiprinājumi, piezīmes par apliecības automātisku apstiprināšanu un kvalifikācijas atzīmes II pielikuma gaisa kuģiem, ja tos izmanto komerciālos gaisa pārvadājumos; un”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2018. gada 27. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 3. novembra Regula (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 311, 25.11.2011., 1. lpp.).