18.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 181/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1009

(2018. gada 17. jūlijs),

ar ko īsteno Regulu (ES) 2017/1509 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2017/1509 (2017. gada 30. augusts) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 329/2007 (1), un jo īpaši tās 47. panta 5. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2017. gada 30. augustā Padome pieņēma Regulu (ES) 2017/1509.

(2)

2018. gada 9. jūlijā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome (“ANO DP”) komiteja, kas izveidota, ievērojot ANO DP Rezolūciju 1718 (2006), grozīja ierakstu sarakstā attiecībā uz vienu personu un vienu vienību, kurai piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) 2017/1509 XIII pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2017/1509 XIII pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 17. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. BLÜMEL


(1)  OV L 224, 31.8.2017., 1. lpp.


PIELIKUMS

1.

Regulas (ES) 2017/1509 XIII pielikumā 4. ierakstu sadaļā ar virsrakstu “a) Fiziskas personas” aizstāj ar šādu:

“4.

Ri Hong-sop

 

1940. gads

16.7.2009.

Bijušais Yongbyon Kodolpētījumu centra direktors un Kodolieroču institūta vadītājs, pārraudzīja trīs galvenos objektus, kuri piedalās ieročiem izmantojamā plutonija ražošanā, proti – degvielas ražošanas rūpnīcu, kodolreaktoru un atkārtotas pārstrādes rūpnīcu.”

2.

Regulas (ES) 2017/1509 XIII pielikumā 28. ierakstu sadaļā ar virsrakstu “b) Juridiskas personas, vienības un struktūras” aizstāj ar šādu:

“28.

Munitions Industry Department

Military Supplies Industry Department

Pyongyang, KTDR

2.3.2016.

Munitions Industry Department (MID) ir iesaistīts KTDR raķešu programmas svarīgākajos aspektos. MID ir atbildīgs par KTDR ballistisko raķešu, tostarp Taepo Dong-2, izstrādes uzraudzīšanu. MID uzrauga KTDR ieroču ražošanu un pētniecības un izstrādes programmas, tostarp KTDR ballistisko raķešu programmu. Otrā ekonomikas komiteja (Second Economic Committee) un Otrā dabaszinātņu akadēmija (Second Academy of Natural Sciences) – arī iekļautas sarakstā 2010. gada augustā – ir pakļautas MID. Pēdējos gados MID ir strādājis pie KN08 uz ceļiem mobilu ICBM izstrādes. MID pārrauga KTDR kodolprogrammu. Kodolieroču institūts (Nuclear Weapons Institute) ir pakļauts MID.”