19.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 155/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/878

(2018. gada 18. jūnijs),

ar ko pieņem to dalībvalstu vai dalībvalstu teritorijas daļu sarakstu, kuras atbilst Deleģētās regulas (ES) 2018/772 par to, kā piemēro profilaktiskus veselības aizsardzības pasākumus, kas kontrolē suņu infekciju ar Echinococcus multilocularis, 2. panta 2. un 3. punktā noteiktajiem kategorizēšanas noteikumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulu (ES) Nr. 576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr. 998/2003 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 20. pantu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) Nr. 576/2013 nosaka noteikumus, kas piemērojami nekomerciālai suņu, kaķu un mājas sesku pārvietošanai uz dalībvalstīm. 19. pants jo īpaši paredz piemērot profilaktiskus veselības aizsardzības pasākumus, kas nodrošinātu kontroli pār slimībām un infekcijām (izņemot trakumsērgas), kam ir varbūtīgi izplatīties, šos dzīvniekus pārvietojot.

(2)

Regulas (ES) Nr. 576/2013 19. pants paredz arī, ka jāpieņem noteikumi par to, kā dalībvalstis vai to daļas kategorizēt pēc dzīvnieku veselības statusa un noteiktu slimību vai infekciju (izņemot trakumsērgu) uzraudzības un ziņošanas sistēmām. Minētajiem kategorizēšanas noteikumiem atbilstošās dalībvalstis vai to daļas var iekļaut sarakstā, kas jāpieņem saskaņā ar minētās regulas 20. pantu.

(3)

Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 576/2013 19. panta 1. punktu ir pieņēmusi Deleģēto regulu (ES) 2018/772 (2), ar ko atļauj piemērot profilaktiskus veselības aizsardzības pasākumus, kas kontrolē suņu infekciju ar Echinococcus multilocularis, nosaka noteikumus par to, kā attiecībā uz minēto infekciju kateogrizē dalībvalstu vai to daļas, un pieņem nosacījumus, kas dalībvalstīm jāizpilda, lai tās saglabātu tiesības piemērot minētos profilaktiskos veselības aizsardzības pasākumus.

(4)

Deleģētajā regulā (ES) 2018/772 paredzētajos kategorizēšanas noteikumos ietilpst nosacījumi, kas dalībvalstīm jāizpilda, lai tās pierādītu vai nu, ka nekur to teritorijā nav savvaļas rudo lapsu, vai – ja parazīta Echinococcus multilocularis definitīvie saimniekdzīvnieki, kas ir savvaļas dzīvnieki, visā to teritorijā vai tās daļās ir sastopami, – ka inficēšanās ar Echinococcus multilocularis nav konstatēta. Minētajiem kategorizēšanas noteikumiem atbilstošas dalībvalstis vai to daļas, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 576/2013 20. pantu ir norādītas sarakstā, ir tiesīgas piemērot Deleģētajā regulā (ES) 2018/772 norādītos profilaktiskos veselības aizsardzības pasākumus.

(5)

Ar Deleģēto regulu (ES) 2018/772 paredzēts aizstāt Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1152/2011 (3), kurā noteikti līdzīgi profilaktiski veselības aizsardzības pasākumi, kas kontrolē suņu infekciju Echinococcus multilocularis, un kurā to dalībvalstu sarakstā, kam atļauts piemērot minētos pasākumus, ir norādītas Somija, Īrija, Malta un Apvienotā Karaliste. Saskaņā ar nosacījumiem, kas pieņemti ar Deleģēto regulu (ES) Nr. 1152/2011, Somija, Īrija, Malta un Apvienotā Karaliste ir saglabājušas tiesības piemērot šos profilaktiskos veselības aizsardzības pasākumus, jo ir ilgstoši pierādīts, ka šajās valstīs definitīvo saimniekdzīvnieku savvaļas populācijās nav parazīta Echinococcus multilocularis, vai, Maltas gadījumā, pierādīts, ka uz salas nav piemērotas definitīvā saimniekdzīvnieka savvaļas populācijas un ka definitīvajiem saimniekdzīvniekiem, kas ir mājdzīvnieki, parazīts Echinococcus multilocularis nekad nav konstatēts.

(6)

Starptautiskā Dabas un dabas resursu aizsardzības savienība savvaļas rudo lapsu raksturo kā sugu, kura nav sastopama nevienā Maltas daļā. Ņemot vērā gan iepriekš minēto, gan 5. apsvērumā minēto pierādījumu, Maltu uzskata par valsti, kura visā teritorijā, atbilst Deleģētās regulas (ES) 2018/772 2. panta 2. punktā paredzētajiem kategorizēšanas noteikumiem. Tāpēc Malta būtu jāiekļauj to valstu sarakstā, kuras visā teritorijā atbilst minētajiem kategorizēšanas noteikumiem.

(7)

Savvaļas definitīvā saimniekpopulācija, kam ir varbūtīgi pārnēsāt parazītu Echinococcus multilocularis, proti, rudās lapsas populācija, mājo visā Somijas, Īrijas un Apvienotās Karalistes teritorijā. Kopš 2012. gada 1. janvāra visas trīs dalībvalstis rudo lapsu populācijās saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1152/2011 prasībām īsteno uz konkrēto patogēnu vērstas uzraudzības programmas, un nevienā no tām šajās populācijās Echinococcus multilocularis infekcijas gadījumi nav konstatēti. Saskaņā ar valstu tiesību aktiem visi infekcijas gadījumi ir obligāti jāpaziņo. Tāpēc Somiju, Īriju un Apvienoto Karalisti uzskata par valstīm, kuras visā teritorijā atbilst Deleģētās regulas (ES) 2018/772 2. panta 3. punktā noteiktajiem kategorizēšanas noteikumiem. Tātad visa Somijas, Īrijas un Apvienotās Karalistes teritorija būtu jāiekļauj to valstu sarakstā, kuras visā teritorijā atbilst minētajiem kategorizēšanas noteikumiem.

(8)

Deleģētā regula (ES) 2018/772 paredz, ka no 2018. gada 1. jūlija atceļ Deleģēto regulu (ES) Nr. 1152/2011. Lai nepieļautu, ka attiecībā uz suņiem, ko ieved Somijā, Īrijā, Maltā un Apvienotajā Karalistē, pārtrauc piemērot profilaktiskus veselības aizsardzības pasākumus, šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tā būtu jāpiemēro no 2018. gada 1. jūlija.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

To dalībvalstu saraksts, kuras visā teritorijā atbilst Deleģētās regulas (ES) 2018/772 2. panta 2. punktā noteiktajiem kategorizēšanas noteikumiem, ir dots šīs regulas pielikuma 1. daļā.

2. pants

To dalībvalstu un dalībvalstu teritorijas daļu saraksts, kuras atbilst Deleģētās regulas (ES) 2018/772 2. panta 3. punktā noteiktajiem kategorizēšanas noteikumiem, ir dots šīs regulas pielikuma 2. daļā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 18. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 178, 28.6.2013., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 21. novembra Deleģētā regula (ES) 2018/772, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 576/2013 papildina attiecībā uz profilaktiskiem veselības aizsardzības pasākumiem Echinococcus multilocularis infekcijas kontrolei suņiem un atceļ Deleģēto regulu (ES) Nr. 1152/2011 (OV L 130, 28.5.2018., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2011. gada 14. jūlija Deleģētā regula (ES) Nr. 1152/2011, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 998/2003 attiecībā uz profilaktiskiem veselības aizsardzības pasākumiem Echinococcus multilocularis infekcijas kontrolei suņiem (OV L 296, 15.11.2011., 6. lpp.).


PIELIKUMS

1. DAĻA

To dalībvalstu saraksts, kas visā teritorijā atbilst Deleģētās regulas (ES) 2018/772 2. panta 2. punktā noteiktajiem kategorizēšanas noteikumiem

ISO valsts kods

Dalībvalsts

MT

MALTA

2. DAĻA

To dalībvalstu vai dalībvalstu teritorijas daļu saraksts, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2018/772 2. panta 3. punktā noteiktajiem kategorizēšanas noteikumiem

ISO valsts kods

Dalībvalsts

Visa teritorija / teritorijas daļas

FI

SOMIJA

Visa teritorija

GB

APVIENOTĀ KARALISTE

Visa teritorija

IE

ĪRIJA

Visa teritorija