30.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/773

(2018. gada 15. maijs)

par kuģu aprīkojumam piemērojamām projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasībām un testēšanas standartiem un ar ko atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2017/306

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīvu 2014/90/ES par kuģu aprīkojumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 96/98/EK (1) un jo īpaši tās 35. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisija ir pilnvarota ar īstenošanas aktiem norādīt projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasības un testēšanas standartus kuģu aprīkojumam, kas ietilpst Direktīvas 2014/90/ES piemērošanas jomā, kā arī datumus, no kuriem šie testēšanas standarti ir jāpiemēro. Šīs prasības un standarti ir noteikti minētajā direktīvā norādītajos starptautiskajos instrumentos.

(2)

Ņemot vērā jaunākās izmaiņas, piemērojamo starptautisko instrumentu saraksts būtu regulāri jāatjaunina. Lai nodrošinātu visaptverošu sarakstu, kurā ir visi produkti, uz ko attiecas Direktīva 2014/90/ES, šai regulai būtu jāaizstāj Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/306 (2).

(3)

Kuģu aprīkojums, uz ko nesen attiecinātas Savienības harmonizētās prasības atbilstīgi Direktīvai 2014/90/ES, šīs regulas pielikuma 1. slejā būtu skaidri jānorāda kā jaunas aprīkojuma vienības.

(4)

Ir pamatoti un samērīgi pārejas periodā ļaut arī turpmāk laist tirgū un uzstādīt uz ES kuģa jaunu aprīkojuma vienību, kas atbilst pirms šīs regulas spēkā stāšanās dalībvalstī spēkā esošajām tipa apstiprināšanas prasībām.

(5)

Lai veicinātu saskaņotu, ātru un vienkāršu Direktīvas 2014/90/ES īstenošanu, saskaņā ar minēto direktīvu pieņemtajiem īstenošanas aktiem vajadzētu būt īstenošanas regulām.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasības un testēšanas standartus, kas paredzēti Direktīvā 2014/90/ES norādītajos starptautiskajos instrumentos, piemēro katrai pielikumā norādītajai kuģu aprīkojuma vienībai.

2. pants

1.   Kuģu aprīkojumu, kas šīs regulas pielikuma 1. slejā norādīts kā “jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/306” un kas atbilst pirms 2017. gada 16. marta dalībvalstī spēkā esošajām tipa apstiprināšanas prasībām, var turpināt laist tirgū un uzstādīt uz ES kuģa līdz 2020. gada 16. martam.

2.   Kuģu aprīkojumu, kas pielikuma 1. slejā norādīts kā “jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2018/773” un kas atbilst pirms 2018. gada 19. jūnija dalībvalstī spēkā esošajām tipa apstiprināšanas prasībām, var turpināt laist tirgū un uzstādīt uz ES kuģa līdz 2021. gada 19. jūnijam.

3. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2017/306 atceļ.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 15. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 257, 28.8.2014., 146. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 6. februāra Īstenošanas regula (ES) 2017/306, ar ko norāda kuģu aprīkojumam piemērojamās projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasības un testēšanas standartus (OV L 48, 24.2.2017., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārīga piezīme: SOLAS noteikumi ir Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras noteikumi ar attiecīgajiem grozījumiem.

Saīsinājumi

A1– 1. grozījums attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav SJO dokumenti

A2– 2. grozījums attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav SJO dokumenti

AC– labojums, ar ko ievieš grozījumu attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav SJO dokumenti

CAT– radiolokācijas iekārtu kategorija, kā noteikts standarta IEC 62388 (2007) 1.3. punktā

Cirk.– cirkulārs

COLREG – Konvencija par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem

COMSAR – SJO apakškomiteja radiosakaru, meklēšanas un glābšanas jomā

EN– Eiropas standarts

ETSI– Eiropas telesakaru standartu institūts

FSS – Starptautiskais ugunsdrošības sistēmu kodekss

FTP – Starptautiskais kodekss par ugunsdrošības testēšanas metožu piemērošanu

HSC – Ātrgaitas kuģu kodekss

IBC – Starptautiskais ķīmisko beramkravu/lejamkravu kodekss

ICAO – Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija

IEC – Starptautiskā Elektrotehnikas komisija

IGC – Starptautiskais kodekss par tādu kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā sašķidrinātas gāzes kā lejamkravas

SJO– Starptautiskā Jūrniecības organizācija

ISO – Starptautiskā Standartizācijas organizācija

ITU – Starptautiskā Telesakaru savienība

LSA – Glābšanas līdzekļu kodekss

MARPOL – Starptautiskā konvencija par kuģu izraisīta piesārņojuma novēršanu

MED – Kuģu aprīkojuma direktīva

MEPC – Jūras vides aizsardzības komiteja

MSC – Kuģošanas drošības komiteja

NOx – slāpekļa oksīdi

O2/HC sistēmas– skābekļa un ogļūdeņražu sistēmas

SOLAS – Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras

SOx – sēra oksīdi

Not.– noteikums

Rez.– rezolūcija

Piezīmes, kas attiecas uz visu pielikumu

a)

Vispārīga piezīme. Papildus šajā pielikumā īpaši norādītajiem testēšanas standartiem tipa pārbaudē (tipa apstiprināšanā) prasīta atbilstība starptautisko konvenciju un attiecīgo SJO rezolūciju un cirkulāru piemērojamām prasībām. Šāda atbilstība ir norādīta atbilstības novērtēšanas moduļos Direktīvā 2014/90/ES.

b)

3. sleja. Ja divi testēšanas standartu komplekti ir atdalīti ar “vai”, katrs no tiem atbilst visām testēšanas prasībām saskaņā ar SJO izpildes standartiem; tādējādi pietiek veikt pārbaudi, izmantojot vienu testēšanas standartu kopumu, lai apliecinātu atbilstību attiecīgo starptautisko instrumentu prasībām. Turpretī, ja izmantoti citi atdalīšanas līdzekļi (piemēram, komats), piemēro visas uzskaitītās atsauces.

c)

6. sleja. Ņemot vērā kuģubūves termiņus atkarībā no konkrētā kuģu aprīkojuma īpašībām, uzstādīšanai uz kuģa piemēro šādus paskaidrojumus (norādīti iekavās aiz datumiem):

I

:

aprīkojuma pirmreizēja uzstādīšana darbspējīgā stāvoklī uz ES kuģa.

II

:

aprīkojuma pirmreizēja uzstādīšana darbspējīgā stāvoklī vai uzglabāšana darbspējīgā stāvoklī uz ES kuģa.

III

:

aprīkojuma piegāde uz kuģu būvētavu, ja tas notiek 30 mēnešu laikā pirms aprīkojuma pirmreizējās uzstādīšanas darbspējīgā stāvoklī.

d)

Ja vienai kuģu aprīkojuma vienībai ir divas rindas (piemēram, MED/3.12), otrajā (apakšējā) rindā ir ietvertas atjauninātas starptautisko instrumentu prasības attiecībā uz pirmajā (augšējā) rindā minētajām prasībām.

e)

Iepriekšējā punktā norādītajos gadījumos, ja 5. un 6. slejā nav minēts datums, tas norāda, ka testēšanas standartos nav veiktas izmaiņas un attiecīgā kuģu aprīkojuma vienība atbilst apakšējā (otrajā) rindā norādītajām prasībām.

f)

Ja vienai kuģu aprīkojuma vienībai ir trīs rindas (piemēram, MED/3.51a), trešajā (apakšējā) rindā ir ietvertas atjauninātas starptautisko instrumentu prasības attiecībā uz pirmajās divās (augšējās) rindās minētajām prasībām.

1.   Glābšanas līdzekļi

2. sleja. Piemēro SJO MSC 980. cirkulāru, ja vien tas nav aizstāts ar 2. slejā minētajiem konkrētajiem instrumentiem.

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums

Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtēšanas moduļi

Pirmoreiz laists tirgū

Pēdējoreiz uzstādīts uz kuģa

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Glābšanas riņķi

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.2a

Signālugunis, ar ko norāda glābšanas līdzekļu atrašanās vietu:

a)

glābšanas laivām, plostiem un dežūrlaivām

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.2a

Signālugunis, ar ko norāda glābšanas līdzekļu atrašanās vietu:

a)

glābšanas laivām, plostiem un dežūrlaivām

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.2b

Signālugunis, ar ko norāda glābšanas līdzekļu atrašanās vietu:

b)

glābšanas riņķiem

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.2c

Signālugunis, ar ko norāda glābšanas līdzekļu atrašanās vietu:

c)

glābšanas vestēm

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.3

Glābšanas riņķu automātiskās dūmu signalizācijas ierīces

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.4

Glābšanas vestes

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 922,

SJO MSC.1/Cirk. 1304,

SJO MSC.1/Cirk. 1470

MED/1.5a

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai kopā AR glābšanas vesti:

a)

hidrotērps, kam nav raksturīgas izolācijas īpašības

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1046

MED/1.5b

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai kopā AR glābšanas vesti:

b)

hidrotērps, kam raksturīgas izolācijas īpašības

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1046

MED/1.5c

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai kopā AR glābšanas vesti:

c)

aizsargtērpi

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1046

MED/1.6a

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai BEZ glābšanas vestes:

a)

hidrotērps, kam nav raksturīgas izolācijas īpašības

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1046

MED/1.6b

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai BEZ glābšanas vestes:

b)

hidrotērps, kam raksturīgas izolācijas īpašības

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1046

MED/1.6c

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai BEZ glābšanas vestes:

c)

aizsargtērpi

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1046

MED/1.7

Siltuma aizsarglīdzekļi

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1046

MED/1.8

Izpletņa raķetes (pirotehnika)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 6. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) III nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.9

Rokas signālugunis (pirotehnika)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) III nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.10

Peldošie dūmķermeņi (pirotehnika)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) III nodaļa

MED/1.11

Līnmetēji

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 18. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VII nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.12

Piepūšamie glābšanas plosti

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

Ilgākiem ekspluatācijas periodiem:

SJO MSC.1/Cirk. 1328

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 13. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 21. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 31. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 811,

SJO MSC.1/Cirk. 1328

MED/1.13

Cietie glābšanas plosti

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

SJO MSC/Cirk. 1006

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 21. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 31. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 811

MED/1.13

Cietie glābšanas plosti

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 21. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 31. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.14

Automātiski pašiztaisnojoši glābšanas plosti

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

Ilgākiem ekspluatācijas periodiem:

SJO MSC.1/Cirk. 1328

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 809,

SJO MSC/Cirk. 811,

SJO MSC.1/Cirk. 1328

MED/1.15

Abpusēji peldoši glābšanas plosti ar pārsegu

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

Ilgākiem ekspluatācijas periodiem:

SJO MSC.1/Cirk. 1328

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 809,

SJO MSC/Cirk. 811,

SJO MSC.1/Cirk. 1328

MED/1.16

Brīvās uzpeldēšanas ierīces glābšanas plostiem (hidrostatiskās atvienošanas ierīces)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 13. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 811

MED/1.17a

Glābšanas laivas:

a)

ar laivceltni nolaižamas glābšanas laivas:

daļēji slēgtas,

pilnīgi slēgtas

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

SJO MSC/Cirk. 1006

B + D

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 21. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 31. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC.1/Cirk. 1423

MED/1.17b

Glābšanas laivas:

b)

brīvā kritiena glābšanas laivas

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

SJO MSC/Cirk. 1006

B + D

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 21. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 31. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC.1/Cirk. 1423

MED/1.17b

Glābšanas laivas:

b)

brīvā kritiena glābšanas laivas

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

SJO MSC/Cirk.1006

B + D

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 31. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC.1/Cirk. 1423

MED/1.18

Cietās dežūrlaivas

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

SJO MSC/Cirk. 1006

B + D

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 21. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 31. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.19

Piepūšamās dežūrlaivas

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

ISO 15372:2000

B + D

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 21. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 31. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.20a

Ātrgaitas dežūrlaivas:

a)

piepūšamās

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

SJO MSC/Cirk. 1006,

ISO 15372:2000

B + D

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

SJO MSC/Cirk. 1016,

SJO MSC/Cirk. 1094

MED/1.20a

Ātrgaitas dežūrlaivas:

a)

piepūšamās

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

ISO 15372:2000

B + D

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

SJO MSC/Cirk. 1016,

SJO MSC/Cirk. 1094

MED/1.20b

Ātrgaitas dežūrlaivas:

b)

cietās

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

SJO MSC/Cirk.1006,

ISO 15372:2000

B + D

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

SJO MSC/Cirk. 1016,

SJO MSC/Cirk. 1094

MED/1.20b

Ātrgaitas dežūrlaivas:

b)

cietās

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

SJO MSC/Cirk.1006

B + D

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

SJO MSC/Cirk. 1016,

SJO MSC/Cirk. 1094

MED/1.20c

Ātrgaitas dežūrlaivas:

c)

ar cietām un piepūšamām daļām

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

SJO MSC/Cirk.1006,

ISO 15372:2000

B + D

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

SJO MSC/Cirk.1016,

SJO MSC/Cirk.1094

MED/1.21

Nolaišanas ierīces, kurās izmanto kritienu (laivceltņi)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 23. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 33. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.23

Brīvi krītošo glābšanas laivu nolaišanas ierīces

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 16. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 23. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 33. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.24

Glābšanas plostu nolaišanas ierīces

(laivceltņi)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 12. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 16. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.25

Ātrgaitas dežūrlaivu nolaišanas ierīces

(laivceltņi)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa

MED/1.26a

Atvienošanas mehānisms:

a)

glābšanas laivām un dežūrlaivām (ko nolaiž ar kritienu vai kritieniem)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 16. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC.1/Cirk. 1419

MED/1.26a

Atvienošanas mehānisms:

a)

glābšanas laivām un dežūrlaivām (ko nolaiž ar kritienu vai kritieniem)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 16. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC.1/Cirk. 1419

MED/1.26b

Atvienošanas mehānisms:

b)

glābšanas plostiem (ko nolaiž ar kritienu vai kritieniem)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 16. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC.1/Cirk. 1419

MED/1.26b

Atvienošanas mehānisms:

b)

glābšanas plostiem (ko nolaiž ar kritienu vai kritieniem)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 16. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.26c

Atvienošanas mehānisms:

c)

brīvā kritiena glābšanas laivām

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 16. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO MSC.1/Cirk.1419

MED/1.26c

Atvienošanas mehānisms:

c)

brīvā kritiena glābšanas laivām

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 16. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.27

Kuģu evakuācijas sistēmas

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 15. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.28

Glābšanas līdzekļi

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

SJO MSC/Cirk. 810

B + D

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa

MED/1.29

Iekāpšanas trapi

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 11. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

ISO 5489:2008

B + D

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 11. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss),

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss),

SJO MSC.1/Cirk. 1285

MED/1.29

Iekāpšanas trapi

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 11. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

ISO 5489:2008

B + D

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 11. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss),

SJO MSC.1/Cirk. 1285

MED/1.30

Atstarojošie materiāli

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. A.658(16)

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

Aprīkojuma vienība MED/1.31 “Glābšanas laivu un plostu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta” — pārcelta uz MED/5.17 un MED/5.18.

Aprīkojuma vienība MED/1.32 “9 GHz SAR transponders (SART)” — pārcelta uz MED/4.18.

MED/1.33

Radaru atstarotājs glābšanas laivām un dežūrlaivām

(pasīvais)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

EN ISO 8729:1998,

EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

vai

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

vai

ISO 8729-1:2010,

EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

vai

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. A.384(X),

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.164(78)

MED/1.36

Glābšanas laivas/ dežūrlaivas galvenais dzinējs

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa

MED/1.37

Dežūrlaivas galvenais dzinējs — piekarināmais dzinējs

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa

MED/1.38

Starmeši, kas paredzēti lietošanai glābšanas laivās un dežūrlaivās

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.39

Vaļēji abpusēji peldoši glābšanas plosti

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. pielikums,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 11. pielikums.

Ilgākiem ekspluatācijas periodiem:

SJO MSC.1/Cirk. 1328

B + D

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. pielikums,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 11. pielikums,

SJO MSC.1/Cirk. 1328

Aprīkojuma vienība MED/1.40 “Mehāniskais loča pacēlājs” — pārcelta uz MED/4.48.

MED/1.41a

Vinčas glābšanas laivām, plostiem un dežūrlaivām:

a)

ar laivceltni nolaižamām glābšanas laivām

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 16. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 17. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 23. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 24. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.41a

Vinčas glābšanas laivām, plostiem un dežūrlaivām:

a)

ar laivceltni nolaižamām glābšanas laivām

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 16. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 23. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 24. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.41b

Vinčas glābšanas laivām, plostiem un dežūrlaivām:

b)

brīvā kritiena glābšanas laivām

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

HSC kodeksa atsauce: jo ātrgaitas kuģi nepārvadā brīvā kritiena glābšanas laivas

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 16. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 17. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 23. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 24. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.41b

Vinčas glābšanas laivām, plostiem un dežūrlaivām:

b)

brīvā kritiena glābšanas laivām

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 16. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 23. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 24. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa

MED/1.41c

Vinčas glābšanas laivām, plostiem un dežūrlaivām:

c)

glābšanas plostiem

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 16. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 17. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 23. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 24. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.41d

Vinčas glābšanas laivām, plostiem un dežūrlaivām:

d)

dežūrlaivām

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 16. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 17. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 23. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 24. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.41d

Vinčas glābšanas laivām, plostiem un dežūrlaivām:

d)

dežūrlaivām

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 16. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 17. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 23. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.41e

Vinčas glābšanas laivām, plostiem un dežūrlaivām:

e)

ātrgaitas dežūrlaivām

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 16. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 17. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 23. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 24. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

MED/1.41e

Vinčas glābšanas laivām, plostiem un dežūrlaivām:

e)

ātrgaitas dežūrlaivām

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 16. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 17. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 23. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

Aprīkojuma vienība MED/1.42 “Loča traps” — pārcelta uz MED/4.49.

MED/1.43

Cietās/piepūšamās dežūrlaivas

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

SJO MSC/Cirk. 1006,

ISO 15372:2000

B + D

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 21. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 31. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

2.   Jūras piesārņojuma novēršana

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums

Piemērojamie MARPOL 73/78 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtēšanas moduļi

Pirmoreiz laists tirgū

Pēdējoreiz uzstādīts uz kuģa

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Naftas filtrēšanas iekārtas (ja naftas saturs notekūdeņos nepārsniedz 15 ppm)

Tipa apstiprināšanas prasības:

MARPOL 73/78 I pielikuma 14. not.

SJO Rez. MEPC.107(49),

SJO MEPC.1/Cirk. 643

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

MARPOL 73/78 I pielikuma 14. not.,

SJO MEPC.1/Cirk. 643

MED/2.1

Naftas filtrēšanas iekārtas (ja naftas saturs notekūdeņos nepārsniedz 15 ppm)

Tipa apstiprināšanas prasības:

MARPOL 73/78 I pielikuma 14. not.

SJO Rez. MEPC.107(49) ar grozījumiem,

SJO MEPC.1/Cirk. 643

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

MARPOL 73/78 I pielikuma 14. not.,

SJO MEPC.1/Cirk. 643

MED/2.2

Naftas/ūdens saskares indikatori

Tipa apstiprināšanas prasības:

MARPOL 73/78 I pielikuma 32. not.

SJO Rez. MEPC.5(XIII)

B + D

B + E

B + F

 

 

MED/2.3

Naftas satura mērierīces

Tipa apstiprināšanas prasības:

MARPOL 73/78 I pielikuma 14. not.

SJO Rez. MEPC.107(49),

SJO MEPC.1/Cirk. 643

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

MARPOL 73/78 I pielikuma 14. not.,

SJO MEPC.1/Cirk. 643

MED/2.3

Naftas satura mērierīces

Tipa apstiprināšanas prasības:

MARPOL 73/78 I pielikuma 14. not.

SJO Rez. MEPC.107(49) ar grozījumiem,

SJO MEPC.1/Cirk. 643

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

MARPOL 73/78 I pielikuma 14. not.,

SJO MEPC.1/Cirk. 643

MED/2.5

Naftas izplūdes uzraudzības un kontroles sistēma naftas tankkuģiem

Tipa apstiprināšanas prasības:

MARPOL 73/78 I pielikuma 31. not.,

SJO MEPC.1/Cirk. 761 rev. 1,

SJO MEPC.1/Cirk. 858

SJO Rez. MEPC.108(49) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

MARPOL 73/78 I pielikuma 31. not.

MED/2.5

Naftas izplūdes uzraudzības un kontroles sistēma naftas tankkuģiem

Tipa apstiprināšanas prasības:

MARPOL 73/78 I pielikuma 31. not.,

SJO MEPC.1/Cirk. 858

SJO Rez. MEPC.108(49) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

MARPOL 73/78 I pielikuma 31. not.

MED/2.6

Notekūdeņu sistēmas

Tipa apstiprināšanas prasības:

MARPOL 73/78 IV pielikuma 9. not.

SJO Rez. MEPC.227(64)

B + D

B + E

B + F

 

1.1.2018.

(III)

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

MARPOL 73/78 IV pielikuma 9. not.

MED/2.6

Notekūdeņu sistēmas

Tipa apstiprināšanas prasības:

MARPOL 73/78 IV pielikuma 9. not.

SJO Rez. MEPC.227(64) ar grozījumiem

a)

ieskaitot 4.2. punktu (izmantošanai pasažieru kuģos visās teritorijās, ieskaitot MARPOL IV pielikumā noteikto īpašo teritoriju),

b)

neieskaitot 4.2. punktu (izmantošanai kuģos, kuri nav pasažieru kuģi, visās teritorijās un pasažieru kuģos ārpus MARPOL IV pielikumā noteiktajām īpašajām teritorijām).

B + D

B + E

B + F

G

16.3.2017.

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

MARPOL 73/78 IV pielikuma 9. not.

MED /2.7

Kuģu atkritumu sadedzināšanas iekārtas

Tipa apstiprināšanas prasības:

MARPOL 73/78 VI pielikuma 16. not.

SJO Rez. MEPC.76(40)

B + D

B + E

B + F

G

 

1.1.2018.

(III)

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

MARPOL 73/78 VI pielikuma 16. not.,

SJO MEPC.1/Cirk. 793

MED/2.7

Kuģu atkritumu sadedzināšanas iekārtas

(atkritumu sadedzināšanas iekārtas, kuru jauda ir lielāka par 1 500 kW, bet nepārsniedz 4 000 kW)

Tipa apstiprināšanas prasības:

MARPOL 73/78 VI pielikuma 16. not.

SJO Rez. MEPC.244(66)

B + D

B + E

B + F

G

16.3.2017.

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

MARPOL 73/78 VI pielikuma 16. not.

MED/2.8

NOx analizators izmantošanai uz kuģa saskaņā ar 2008. gada NOx tehnisko kodeksu

Tipa apstiprināšanas prasības:

SJO Rez. MEPC.176(58)-(pārskatītā MARPOL VI pielikuma 13. not.)

SJO Rez. MEPC.177(58)-(2008. gada NOx tehniskais kodekss) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SJO Rez. MEPC.176(58)-(pārskatītā MARPOL VI pielikuma 13. not.),

SJO Rez. MEPC.177(58)-(2008. gada NOx tehniskais kodekss),

SJO Rez. MEPC.198(62),

SJO MEPC.1/Cirk. 638

MED/2.8

NOx analizators izmantošanai uz kuģa saskaņā ar 2008. gada NOx tehnisko kodeksu

Tipa apstiprināšanas prasības:

SJO Rez. MEPC.176(58)-(pārskatītā MARPOL VI pielikuma 13. not.)

SJO Rez. MEPC.177(58)-(2008. gada NOx tehniskais kodekss) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

G

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SJO Rez. MEPC.176(58)-(pārskatītā MARPOL VI pielikuma 13. not.),

SJO Rez. MEPC.177(58)-(2008. gada NOx tehniskais kodekss),

SJO Rez. MEPC.198(62),

SJO MEPC.1/Cirk. 638

MED/2.10

Kuģa atgāzu attīrīšanas sistēmas

Tipa apstiprināšanas prasības:

SJO Rez. MEPC.176(58)-(pārskatītā MARPOL VI pielikuma 4. not.),

SJO Rez. MEPC.184(59)

SJO Rez. MEPC.184(59)

B + D

B + E

B + F

G

 

15.5.2018.

(III)

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SJO Rez. MEPC.176(58)-(pārskatītā MARPOL VI pielikuma 4. not.)

MED/2.10

Kuģa atgāzu attīrīšanas sistēmas

Tipa apstiprināšanas prasības:

SJO Rez. MEPC.176(58)-(pārskatītā MARPOL VI pielikuma 4. not.),

SJO Rez. MEPC.259(68)

SJO Rez. MEPC.259(68)

A shēma

B + F

G

19.6.2018

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SJO Rez. MEPC.176(58)-(pārskatītā MARPOL VI pielikuma 4. not.)

B shēma

G

3.   Ugunsdrošības aprīkojums

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums

Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtēšanas moduļi

Pirmoreiz laists tirgū

Pēdējoreiz uzstādīts uz kuģa

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Klāja seguma apakšējās kārtas

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

MED/3.2

Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts

EN 3-7:2004, ieskaitot A1:2007,

EN 3-8:2006, ieskaitot AC:2007,

EN 3-9:2006, ieskaitot AC:2007,

EN 3-10:2009

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 18. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not.,

SJO Rez. A.951(23),

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts

SJO MSC/Cirk. 1239,

SJO MSC/Cirk. 1275

MED/3.2

Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts

EN 3-7:2004, ieskaitot A1:2007,

EN 3-8:2006, ieskaitot AC:2007,

EN 3-9:2006, ieskaitot AC:2007,

EN 3-10:2009

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 18. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not.,

SJO Rez. A.951(23),

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts

SJO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1239,

SJO MSC/Cirk. 1275

MED/3.3

Ugunsdzēsēja ietērps: aizsargapģērbs (karstumizturīgs aizsargapģērbs)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs:

EN 469:2005, ieskaitot A1:2006 un AC:2006,

vai

Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs — atstarojošs apģērbs specializētai ugunsdzēšanai:

EN 1486:2007,

vai

Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs — aizsargapģērbs ar atstarojošu ārējo virsmu:

ISO 15538:2001.

Piezīme. 2. līmenis

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

MED/3.4

Ugunsdzēsēja ietērps: zābaki

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

EN 15090:2012

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

MED/3.5

Ugunsdzēsēja ietērps: cimdi

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

EN 659:2003, ieskaitot A1:2008 un AC:2009

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

MED/3.6

Ugunsdzēsēja ietērps: ķivere

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

EN 443:2008

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

MED/3.7

Autonoms ar saspiestu gaisu darbināms elpošanas aparāts

Piezīme. Ar bīstamām kravām saistītos nelaimes gadījumos vajadzīga pozitīva spiediena tipa maska

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

EN 136:1998, ieskaitot AC:2003,

EN 137:2006.

Ja aparāts paredzēts lietošanai ar kravām saistītos nelaimes gadījumos:

ISO 23269-3:2011

B + D

B + E

B + F

 

19.6.2018

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts.

Ja aparāts paredzēts lietošanai ar kravām saistītos nelaimes gadījumos:

SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 14. punkts,

SJO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 14. punkts,

SJO MSC.1/Cirk. 1499

MED/3.7

Autonoms ar saspiestu gaisu darbināms elpošanas aparāts

Piezīme. Ar bīstamām kravām saistītos nelaimes gadījumos vajadzīga pozitīva spiediena tipa maska

(atsauce uz aprīkojuma vienību 7.1)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

ISO 23269-2:2011 (ugunsdzēsība – tikai izmantošanai uz kuģiem)

1. tipa masku nelieto ne MED/3.7, ne MED/7.1 gadījumā

B + D

B + E

B + F

19.6.2018

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 15. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

MED/3.8

Elpošanas aparāts ar saspiestu gaisu

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts.

Piezīme. Šis aprīkojums ir tikai ātrgaitas kuģiem, kas būvēti saskaņā ar 1994. gada HSC kodeksu

EN 14593-1:2005,

EN 14594:2005, ieskaitot AC:2005

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts

MED/3.8

Elpošanas aparāts ar saspiestu gaisu

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts.

Piezīme. Šis aprīkojums ir tikai ātrgaitas kuģiem, kas būvēti saskaņā ar 1994. gada HSC kodeksu

EN 14593-1:2005

vai

EN 14594:2005, ieskaitot AC:2005

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts

MED/3.9

Sprinklersistēmu komponenti dzīvojamām telpām, dienesta telpām un vadības posteņiem, kas atbilst SOLAS 74 II-2. nodaļas 12. noteikumā minētajiem komponentiem (attiecinot tikai uz sprauslām un to veiktspēju)

(stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC) ir iekļautas šajā aprīkojuma vienībā)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. punkts

SJO Rez. A.800(19) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.44(65),

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 912,

SJO MSC/Cirk. 1556

MED/3.10

Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām mašīntelpās un kravas sūkņu telpās

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts

SJO MSC/Cirk. 1165, A papildinājums ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts,

SJO MSC.1/Cirk. 1313

MED/3.10

Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām mašīntelpās un kravas sūkņu telpās

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts

SJO MSC/Cirk. 1165 ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. punkts),

SJO MSC.1/Cirk. 1313

MED/3.11a

A un B klases šķirtņu ugunsdrošība:

a)

A klases šķirtnes

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.2. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem,

SJO MSC.1/Cirk. 1435

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.2. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,

SJO MSC/Cirk. 1120,

SJO MSC.1/Cirk. 1434

MED/3.11b

A un B klases šķirtņu ugunsdrošība:

b)

B klases šķirtnes

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.4. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.4. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.

MED/3.12

Ierīces, kas kavē liesmas iekļuvi tankkuģu kravas tilpnēs

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not.

a)

Spiediena/vakuuma vārsti:

SJO MSC/Cirk. 677 ar grozījumiem

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016

b)

Liesmdzēši:

SJO MSC/Cirk.677 ar grozījumiem,

EN ISO 16852:2010

c)

Detonācijas liesmdzēši:

SJO MSC/Cirk.677 ar grozījumiem,

EN ISO 16852:2010

d)

Ātras darbības atgaisošanas vārsti:

SJO MSC/Cirk. 677 ar grozījumiem,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016

Aprīkojumam, kas nav vārsti:

 

B + D

 

B + E

 

B + F

Vārstiem:

B + F

 

23.5.2019.

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. punkts

MED/3.12

Ierīces, kas kavē liesmas iekļuvi tankkuģu kravas tilpnēs

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not.

a)

Spiediena/vakuuma vārsti:

SJO MSC/Cirk. 677 ar grozījumiem,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016

b)

Liesmdzēši:

SJO MSC/Cirk. 677 ar grozījumiem,

EN ISO 16852:2016

c)

Detonācijas liesmdzēši:

SJO MSC/Cirk. 677 ar grozījumiem,

EN ISO 16852:2016

d)

Ātras darbības atgaisošanas vārsti:

SJO MSC/Cirk. 677 ar grozījumiem,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2016

Aprīkojumam, kas nav vārsti:

 

B + D

 

B + E

 

B + F

Vārstiem:

B + F

19.6.2018

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not.

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. punkts

MED/3.13

Nedegoši materiāli

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

MED/3.15a

Materiāli, izņemot tēraudu, no kuriem izgatavotas caurules, pa kurām transportē naftu vai mazutu:

a)

plastmasas caurules un veidgabali

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

Caurules un veidgabali:

SJO Rez. A.753(18) ar grozījumiem,

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1120

MED/3.15a

Materiāli, izņemot tēraudu, no kuriem izgatavotas caurules, pa kurām transportē naftu vai mazutu:

plastmasas caurules un veidgabali

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. A.753(18) ar grozījumiem,

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1120

MED/3.15b

Materiāli, izņemot tēraudu, no kuriem izgatavotas caurules, pa kurām transportē naftu vai mazutu:

b)

vārsti

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

Vārsti:

EN ISO 10497:2010

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1120

MED/3.15b

Materiāli, izņemot tēraudu, no kuriem izgatavotas caurules, pa kurām transportē naftu vai mazutu:

vārsti

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

EN ISO 10497:2010

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1120

MED/3.15c

Materiāli, izņemot tēraudu, no kuriem izgatavotas caurules, pa kurām transportē naftu vai mazutu:

c)

lokano cauruļu mezgli un kompensatori

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

Lokano cauruļu mezgli:

EN ISO 15540:2001,

EN ISO 15541:2001

B + D

B + E

B + F

 

1.7.2019.

(III)

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1120

MED/3.15c

Materiāli, izņemot tēraudu, no kuriem izgatavotas caurules, pa kurām transportē naftu vai mazutu:

lokano cauruļu mezgli un kompensatori

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

ISO 15540:2016,

ISO 15541:2016,

B + D

B + E

B + F

19.6.2018

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1120

MED/3.15d

Materiāli, izņemot tēraudu, no kuriem izgatavotas caurules, pa kurām transportē naftu vai mazutu:

d)

metāla cauruļu komponenti ar elastīgām un elastomēru blīvēm

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

Metāla cauruļu komponenti ar elastīgām un elastomēru blīvēm:

ISO 19921:2005,

ISO 19922:2005

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1120

MED/3.15d

Materiāli, izņemot tēraudu, no kuriem izgatavotas caurules, pa kurām transportē naftu vai mazutu:

metāla cauruļu komponenti ar elastīgām un elastomēru blīvēm

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

ISO 19921:2005,

ISO 19922:2005

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1120,

SJO MSC/Cirk.1527

MED/3.16

Ugunsdrošas durvis

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem,

SJO MSC.1/Cirk. 1319

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,

SJO MSC.1/Cirk. 1511

MED/3.17

Ugunsdrošu durvju vadības sistēmu komponenti

Piezīme. Ja lietots termins “sistēmu komponenti”, var būt jātestē atsevišķs komponents, komponentu grupa vai visa sistēma, lai pārliecinātos, ka ir ievērotas starptautiskās prasības

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

MED/3.18a

Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem:

dekoratīvie finieri

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1120

MED/3.18b

Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem:

krāsu sistēmas

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1120

MED/3.18c

Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem:

grīdas segumi

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1120

MED/3.18d

Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem:

cauruļu izolācijas pārklājumi

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1120

MED/3.18e

Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem:

e)

A, B un C klases šķirtņu konstrukcijā izmantotās līmes

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

MED/3.18e

Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem:

A, B un C klases šķirtņu konstrukcijā izmantotās līmes

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO MSC/Cirk.1120

MED/3.18f

Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem:

ugunsnedrošu cauruļvadu membrānas

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO MSC/Cirk. 1120

MED/3.19

Drapērijas, priekškari un citi piekaramie tekstilmateriāli un plēves

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem,

SJO MSC.1/Cirk. 1456 ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

MED/3.20

Mīkstās mēbeles

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

MED/3.21

Gultas piederumu sastāvdaļas

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

MED/3.22

Uguns slāpētāji

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.

Aprīkojuma vienība MED/3.23 “Nedegoši cauruļvadu kanāli caur A klases šķirtnēm” — apzināti atstāta tukša vieta.

Aprīkojuma vienība MED/3.24 “Elektrisko kabeļu kanāli caur A klases šķirtnēm” — apzināti atstāta tukša vieta.

MED/3.25

A un B klases ugunsizturīgi logi un borta iluminatori

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,

SJO MSC/Cirk. 1120

MED/3.26a

Kanāli caur A klases šķirtnēm:

elektrisko kabeļu kanāli

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem,

MSC.1/Cirk. 1488

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.

MED/3.26b

Kanāli caur A klases šķirtnēm:

cauruļu, cauruļvadu, maģistrālie u. c. kanāli

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem,

SJO MSC.1/Cirk. 1488

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,

SJO MSC.1/Cirk. 1276

MED/3.27a

Kanāli caur B klases šķirtnēm:

elektrisko kabeļu kanāli

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.

MED/3.27b

Kanāli caur B klases šķirtnēm:

cauruļu, cauruļvadu, maģistrālie u. c. kanāli

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.

MED/3.28

Sprinklersistēmas (tikai sprinklergalviņas)

(stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC) ir iekļautas šajā aprīkojuma vienībā)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

ISO 6182-1:2014

vai

EN 12259-1:1999, ieskaitot A1:2001, A2:2004 un A3:2006

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.44(65),

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 912

MED/3.28

Sprinklersistēmas (tikai sprinklergalviņas)

(stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC) ir iekļautas šajā aprīkojuma vienībā)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

ISO 6182-1:2014

vai

EN 12259-1:1999, ieskaitot A1:2001, A2:2004 un A3:2006

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.44(65),

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. punkts,

SJO MSC/Cirk. 912,

MSC.1/Cirk.1556

MED/3.29

Ugunsdzēsības šļūtenes:

a)

ūdensnecaurlaidīgas ugunsdzēsības plakanšļūtenes (iekšējā diametra diapazons: 25– 52 mm)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

EN 14540:2014

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,

SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

MED/3.30

Pārnēsājamas skābekļa analīzes un gāzes detektoriekārtas

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 VI nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 XI-1 nodaļas 7. not.

EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), vai IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011),

IEC 60533:1999

un attiecīgā gadījumā:

a)

1. kategorija (droša vide):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007,

b)

2. kategorija (eksplozīva vide):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007,

EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013,

EN 60079-1:2014,

EN 60079-10-1:2015,

EN 60079-11:2012,

EN 60079-15:2010,

EN 60079-26:2015

B + D

B + E

B + F

 

1.6.2019.

(II)

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 VI nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 XI-1 nodaļas 7. not.,

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. punkts,

SJO MSC.1/Cirk.1477

MED/3.30

Pārnēsājamas skābekļa analīzes un gāzes detektoriekārtas

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 VI nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not.

EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), vai IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

IEC 60092-504:2016,

IEC 60533:2015

un attiecīgā gadījumā:

a)

1. kategorija (droša vide):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2016,

b)

2. kategorija (eksplozīva vide):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007,

EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013,

EN 60079-1:2014,

EN 60079-10-1:2015,

EN 60079-11:2012,

EN 60079-15:2010,

EN 60079-26:2015

B + D

B + E

B + F

16.3.2017.

28.2.2020.

(II)

MED/3.30

Pārnēsājamas skābekļa analīzes un gāzes detektoriekārtas

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 VI nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not.

EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), vai IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

IEC 60092-504:2016,

IEC 60533:2015

un attiecīgā gadījumā:

a)

1. kategorija (droša vide):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2016,

b)

2. kategorija (eksplozīva vide):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2016,

EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013,

EN 60079-1:2014,

EN 60079-10-1:2015,

EN 60079-11:2012,

EN 60079-15:2010,

EN 60079-26:2015

B + D

B + E

B + F

19.6.2018

 

Pārvadāšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 II-2 nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 VI nodaļas 3. not.,

SOLAS 74 XI-1 nodaļas 7. not.

SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. punkts,

SJO MSC.1/Cirk.1477

Aprīkojuma vienība MED/3.31 “Stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC)” — svītrota, jo tā ietverta MED/3.9 un MED/3.28.

MED/3.32

Ugunsdroši materiāli (izņemot mēbeles) ātrgaitas kuģiem

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem

B + D

B + E

B + F

 

 

Pārvadāšanas un veikt