17.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/723

(2018. gada 16. maijs),

ar ko Padomes Regulas (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā I un II pielikumu groza attiecībā uz tādas apdullināšanas apstiprināšanu, ko panāk ar zemu atmosfēras spiedienu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 24. septembra Regulu (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā (1), un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu un 14. panta 3. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu,

pēc apspriešanās ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgo komiteju,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) 1099/2009 I pielikumā dots apstiprināto apdullināšanas metožu, saistīto specifikāciju un uz noteiktām metodēm attiecināmo specifisko prasību saraksts.

(2)

Regulas (EK) 1099/2009 II pielikumā izklāstītas prasības attiecībā uz kautuvju plānojumu, izbūvi un iekārtām.

(3)

Pēc pieprasījuma, kas saņemta no privāta uzņēmēja, Komisija Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA) lūdzu sniegt atzinumu par zema atmosfēras spiediena sistēmas (“metode”) izmantošanu gaļas vistu (gaļas ražošanai turētu vistu) apdullināšanai.

(4)

EFSA2017. gada 25. oktobra atzinumā (2) noteica, ka:

dzīvnieku labturības ziņā šo metodi var uzskatīt par vismaz līdzvērtīgu vismaz vienai no patlaban pieejamām apdullināšanas metodēm,

metode ir derīga tikai tad, ja izpildīti konkrēti nosacījumi, proti, tehniskās specifikācijas (kā spiediena samazināšanas ātrums, katras fāzes ilgums un kopējais iedarbības ilgums), dzīvnieku pazīmes (gaļas vistas) un noteiktus apkārtējās vides apstākļus (kā temperatūra un mitrums),

novērtējums attiecas tikai uz kaušanai paredzētām, līdz 4 kg smagiem gaļas vistām, un to nevar attiecināt uz citu kategoriju putniem.

(5)

Lai kompetentās iestādes varētu regulāri pārbaudīt, vai metodi izmanto pareizi, būtu jānosaka specifiskas prasības, kas piemērojamas minētajai metodei.

(6)

Metodi, līdztekus kaušanai komerciālā nolūkā, uzskata par piemērotu vistu nonāvēšanai piespiedu kaušanas gadījumā.

(7)

Metode ir piemērota arī citiem gadījumiem, kuros tādu iemeslu dēļ, kas nav sabiedrības veselība, dzīvnieku veselība, dzīvnieku labturība vai ar vidi saistīti iemesli, ir jānonāvē liels skaits vistu.

(8)

Uzskatot, ka dzīvnieku labturības ziņā metode ir līdzvērtīga vismaz vienai no apstiprinātajām metodēm, ir nepieciešams grozīt Regulas (EK) Nr. 1099/2009 I pielikumu.

(9)

Lai nodrošinātu rezultatīvu metodes izmantojumu un pārraudzību, būtu jāizpilda konkrētas specifiskas prasības, kas attiecas uz plānojumu, izbūvi un aprīkojumu. Tādēļ ir jāgroza arī Regulas (EK) Nr. 1099/2009 II pielikums.

(10)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 1099/2009 I un II pielikums.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1099/2009 groza šādi:

1)

regulas I pielikumu groza šādi:

a)

I nodaļas 3. tabulu groza šādi:

i)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

3. tabula. Kontrolētas atmosfēras metodes”;

ii)

pievieno šādu 7. rindu:

Nr.

Nosaukums

Apraksts

Izmantošanas nosacījumi

Galvenie parametri

Šā pielikuma II nodaļas specifiskās prasības

“7

Apdullināšana ar zemu atmosfēras spiedienu

Pie samaņas esošu dzīvnieku pakļaušana pakāpeniskai spiediena samazināšanai, kā rezultātā pieejamais skābekļa daudzums samazinās līdz 5 %.

Līdz 4 kg dzīvsvara smagas gaļas vistas.

Kaušana, piespiedu kaušana un citi gadījumi.

Spiediena samazināšanas ātrums.

Iedarbības ilgums.

Apkārtējās vides temperatūra un mitruma līmenis

10.1. līdz 10.5. punkts”;

b)

II nodaļai pievieno šādu 10. punktu:

“10.   Apdullināšana ar zemu atmosfēras spiedienu

10.1.   Pirmajā fāzē spiediena samazināšanas ātrums nepārsniedz spiediena samazināšanas ātrumu, kas atbilst tādai spiediena samazināšanai no 760 toru standarta atmosfēras spiediena jūras līmenī līdz 250 toriem, kura ilgst vismaz 50 sekundes.

10.2.   Otrajā fāzē nākamo 210 sekunžu laikā tiek sasniegts 160 toru minimālais standarta atmosfēras spiediens jūras līmenī.

10.3.   Spiediena/laika līkni koriģē tā, lai nodrošinātu, ka visi putni cikla laikā tiek neatgriezeniski apdullināti.

10.4.   Pirms katras sesijas un ne retāk kā reizi dienā pārbauda kameras hermētiskumu un kalibrē spiediena mērītājus.

10.5.   Žurnālu, kurā reģistrēts absolūtais vakuuma spiediens, iedarbības ilgums, temperatūra un mitruma līmenis, glabā vismaz vienu gadu.”;

2)

regulas II pielikumā pievieno šādu 7. punktu:

“7.   Apdullināšana ar zemu atmosfēras spiedienu

7.1.   Aprīkojums apdullināšanai ar zemu atmosfēras spiedienu ir konstruēts un būvēts tā, lai kamerā būtu vakuums, kurā, samazinot pieejamā skābekļa daudzumu, iespējams lēnām un pakāpeniski samazināt spiedienu un uzturēt minimālo spiedienu.

7.2.   Sistēma ir aprīkota tā, ka nepārtraukti tiek mērīts, attēlots un reģistrēts absolūtais vakuuma spiediens, iedarbības ilgums, temperatūra un mitruma līmenis un skaidri redzami un dzirdami tiek brīdināts par spiediena novirzīšanos no nepieciešamās vērtības. Ierīce ir personālam labi redzama.”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 16. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 303, 18.11.2009., 1. lpp.

(2)  EFSA Journal 2017; 15(12):5056.