3.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/4


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/671

(2018. gada 2. maijs),

ar ko attiecina reģistrāciju uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes elektrisko velosipēdu importu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1) (“antidempinga pamatregula”), un jo īpaši tās 14. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (2) (“antisubsidēšanas pamatregula”), un jo īpaši tās 24. panta 5. punktu,

pēc dalībvalstu informēšanas,

tā kā:

(1)

Pēc sūdzības, ko 2017. gada 8. septembrī iesniedza Eiropas Velosipēdu ražotāju apvienība (“sūdzības iesniedzējs” vai “EBMA”), kura pārstāv ražotājus, kas ražo vairāk nekā 25 % no elektrisko velosipēdu kopējā ražošanas apjoma Savienībā, Eiropas Komisija (“Komisija”), publicējot paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3) (“paziņojums par AD procedūras sākšanu”), 2017. gada 20. oktobrī paziņoja par antidempinga procedūras (“antidempinga procedūra”) sākšanu attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas (“ĶTR”) izcelsmes elektrisko velosipēdu importu Savienībā.

(2)

Komisija, publicējot paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (4) (“paziņojums par AS procedūras sākšanu”), 2017. gada 21. decembrī paziņoja par antisubsidēšanas procedūras (“antisubsidēšanas procedūra”) sākšanu attiecībā uz ĶTR izcelsmes elektrisko velosipēdu importu Savienībā pēc sūdzības, ko 2017. gada 8. novembrī iesniedza sūdzības iesniedzējs, kurš pārstāv ražotājus, kas ražo vairāk nekā 25 % no elektrisko velosipēdu kopējā ražošanas apjoma Savienībā.

1.   ATTIECĪGAIS RAŽOJUMS UN LĪDZĪGAIS RAŽOJUMS

(3)

Abās procedūrās ražojums, uz kuru attiecināma reģistrācija, (“attiecīgais ražojums”) ir ĶTR izcelsmes velosipēdi ar pedāļu mīšanas palīgfunkciju un ar palīgelektromotoru, kurus patlaban klasificē ar KN kodiem 8711 60 10 un ex 8711 60 90 (Taric kods 8711609010). Šie KN un Taric kodi ir norādīti vienīgi informācijai.

2.   PIEPRASĪJUMS

(4)

Sūdzības iesniedzējs savā sūdzībā norādīja, ka vēlas pieprasīt veikt reģistrāciju. Sūdzības iesniedzējs 2018. gada 31. janvārī iesniedza pieprasījumus veikt reģistrēšanu saskaņā ar antidempinga pamatregulas 14. panta 5. punktu un antisubsidēšanas pamatregulas 24. panta 5. punktu. Sūdzības iesniedzējs pieprasīja reģistrēt attiecīgā ražojuma importu, lai vēlāk šim importam no reģistrācijas datuma varētu piemērot pasākumus, ja izpildīti visi pamatregulā izklāstītie nosacījumi.

3.   REĢISTRĀCIJAS PAMATOJUMS

(5)

Komisija atbilstoši antidempinga pamatregulas 14. panta 5. punktam un antisubsidēšanas pamatregulas 24. panta 5. punktam var uzdot muitas dienestiem veikt importa reģistrēšanai vajadzīgos pasākumus, lai vēlāk šim importam no reģistrācijas dienas varētu piemērot pasākumus, ja izpildīti visi pamatregulā izklāstītie nosacījumi. Importu var reģistrēt, ja pirms tam no Savienības ražošanas nozares saņemts pieprasījums ar pietiekamiem pierādījumiem, kas pamato šādu rīcību.

(6)

Sūdzības iesniedzējs apgalvoja, ka reģistrācija ir pamatota, jo attiecīgais ražojums tiek pārdots par dempinga cenām un subsidēts. Savienības ražošanas nozarei tiek nodarīts būtisks kaitējums, ko ir izraisījis importa straujš pieaugums par zemām cenām, kas ļauj veidot krājumus pirms 2018. gada pārdošanas sezonas, tādējādi mazinot iespējamo galīgo maksājumu koriģējošo ietekmi.

(7)

Ņemot vērā antidempinga pamatregulas 10. panta 4. punktu un antisubsidēšanas pamatregulas 16. panta 4. punktu, Komisija izskatīja šo pieprasījumu.

(8)

Attiecībā uz dempinga daļu pieprasījumā Komisija pārbaudīja, vai importētāji bija informēti vai tiem vajadzēja būt informētiem par dempingu un tā apmēru un par iespējamo vai konstatēto kaitējumu. Turklāt Komisija vērtēja, vai imports turpina būtiski pieaugt un, ņemot vērā laiku, apjomu un citus apstākļus, vai ir varbūtīgi, ka tas nopietni mazinās piemērojamā galīgā antidempinga maksājuma koriģējošo ietekmi.

(9)

Attiecībā uz subsidēšanas daļu pieprasījumā Komisija pārbaudīja, vai pastāv kritiski apstākļi, kuros attiecībā uz konkrēto subsidēto ražojumu, relatīvi īsā laikposmā importējot ražojumu, par kuru tiek saņemtas kompensējamas subsīdijas, tiek radīts grūti novēršams kaitējums, un vai ir uzskatāms, ka tāpēc, lai nepieļautu šāda kaitējuma atkārtošanos, ir nepieciešams noteikt šādam importam kompensācijas maksājumus ar atpakaļejošu spēku.

3.1.   Importētāju informētība par dempingu, tā apmēru un iespējamo kaitējumu

(10)

Šajā posmā attiecībā uz dempingu Komisijas rīcībā ir pietiekami pierādījumi par to, ka attiecīgā ražojuma imports no ĶTR tiek pārdots par dempinga cenām. Jo īpaši sūdzības iesniedzējs iesniedza pierādījumus par normālo vērtību, pamatojoties uz iekšzemes cenām un Šveices izvēli saskaņā ar antidempinga pamatregulas 2. panta 7. punktu.

(11)

Pierādījumi par dempingu balstīti uz šādi noteiktu normālo vērtību salīdzinājumu ar eksporta cenu (EXW līmenī), kad attiecīgo ražojumu pārdod eksportam uz Savienību. Kopumā un ņemot vērā sūdzībā norādīto iespējamo dempinga starpību robežā no 193 % līdz 430 %, šajā izmeklēšanas posmā tas pietiekami pierāda, ka ražotāji eksportētāji nodarbojas ar dempingu.

(12)

Šī informācija bija sniegta 2017. gada 20. oktobrī publicētajā paziņojumā par šīs procedūras sākšanu.

(13)

Giant, ražotājs eksportētājs ar saistītu importētāju, apgalvoja, ka antidempinga izmeklēšanas sākšana nebija pietiekama, lai nodrošinātu informētību par dempingu.

(14)

Paziņojums par procedūras sākšanu ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, tāpēc tas ir publisks dokuments, kas pieejams visiem importētājiem. Turklāt importētājiem kā izmeklēšanā ieinteresētajām personām ir piekļuve sūdzības nekonfidenciālai versijai. Komisija tādējādi uzskatīja, ka importētāji vēlākais minētajā laikā bijuši informēti vai tiem būtu bijis jābūt informētiem par iespējamo dempinga praksi, tās apmēru un iespējamo kaitējumu.

(15)

Tā pati ieinteresētā persona apgalvoja, ka no importētāja nevar sagaidīt, ka tam būtu zināms par antidempinga pamatregulas 2. panta 7. punkta piemērošanu, un tas vēl jo vairāk nav spējīgs prognozēt normālo vērtību, pamatojoties uz kuru būtu nosakāmas Ķīnas eksporta cenas uz Savienību.

(16)

Komisija norādīja, ka antidempinga pamatregulas 2. panta 7. punkta piemērošana tika minēta sūdzībā, un uz to atsaucās arī paziņojumā par procedūras sākšanu.

(17)

Turklāt sūdzībā bija pietiekami pierādījumi par iespējamo kaitējumu, liecinot par Savienības ražošanas nozares tirgus daļas strauju samazināšanos no 42,5 % 2014. gadā līdz 28,6 % sūdzībā izmantotajā periodā, rentabilitātes samazināšanos no 3,4 % no apgrozījuma 2014. gadā līdz 2,1 % sūdzībā izmantotajā periodā, turklāt mērķa cenu samazinājums svārstījās no 153 % līdz 206 %.

(18)

Tāpēc Komisija secināja, ka attiecībā uz dempinga daļu pieprasījumā pirmais reģistrācijas kritērijs ir izpildīts.

3.2.   Būtisks turpmāks importa pieaugums

(19)

Eurostat dati nav pietiekami, lai veiktu pilnīgu analīzi par elektrisko velosipēdu importa attīstību Savienībā. Patiešām, lai gan izmeklēšanas periods sākas 2016. gada oktobrī, līdz 2017. gada janvārim aptuveni 99 % lēstā elektrisko velosipēdu importa tika klasificēti ar KN kodu, kas aptvēra citus ražojumus.

(20)

Ņemot to vērā, sūdzības iesniedzējs iekļāva detalizētus skaitļus, pamatojoties uz Ķīnas muitas eksporta datiem no 2014. gada janvāra līdz 2018. gada februārim. Pamatojoties uz ieinteresēto personu iesniegtajiem datiem un salīdzinot tos ar statistiku, Komisija uzskata, ka starp eksportu no ĶTR un importu Savienībā ir divu mēnešu laika nobīde.

(21)

Savā analīzē Komisija tādēļ uzskatīja, ka Ķīnas muitas eksporta dati sniedza pietiekamus prima facie pierādījumus par importu uz Savienību ar divu mēnešu laika nobīdi, kas saistīta ar piegādi. Tāpēc, lai noteiktu izmeklēšanas perioda (t. i., no 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 30. septembrim) importa apjomu, Komisija izmantoja Ķīnas eksporta datus no 2016. gada augusta līdz 2017. gada jūlijam.

(22)

Laikposmā no 2017. gada novembra līdz 2018. gada februārim eksporta apjoms no ĶTR uz Savienību palielinājās par 82 %, salīdzinot ar laikposmu no 2016. gada novembra līdz 2017. gada februārim. Turklāt laikposmā no 2017. gada novembra līdz 2018. gada februārim vidējais mēneša eksporta apjoms no ĶTR uz Savienību bija par 64 % augstāks nekā vidējais mēneša importa apjoms uz Savienību izmeklēšanas periodā. Komisija uzskatīja šos skaitļus par pierādījumu ievērojamam importa pieaugumam.

(23)

Daži nesaistīti importētāji un Giant apgalvoja, ka Ķīnas eksporta izejas dati, uz kuriem atsaucies sūdzības iesniedzējs, lai pamatotu savu reģistrēšanas pieprasījumu, būtu jāatklāj nekonfidenciālajos lietas materiālos, lai nodrošinātu avota un sniegto datu ticamību. Importētāji iebilda, ka izmantotie kodi nebija minēti un varētu ietvert arī citus ražojumus.

(24)

Sūdzības iesniedzējs pieprasījuma pamatošanai Komisijai iesniedza detalizētus statistikas datus. Šo datu izpaušana pārkāptu autortiesības. Tomēr sūdzības iesniedzējs pieprasījuma nekonfidenciālajā versijā sniedza agregētos eksporta skaitļus par mēnesi un par gadu. Sūdzības iesniedzējs turklāt norādīja, ka avots ir Ķīnas muita, minēja izmantotos kodus un paskaidroja metodi, lai izslēgtu citus ražojumus, izņemot attiecīgo ražojumu. Tādējādi avots bija zināms un par samaksu publiski pieejams. Turklāt Eurostat kopumā apstiprināja šos datus par pieejamo laikposmu. Neviena cita ieinteresētā persona nesniedza alternatīvus datus vai metodi. Ņemot vērā šos apstākļus un ievērojot agregēto datu un metodes atklāšanas līmeni nekonfidenciālā dokumentācijā, Komisija uzskata, ka attiecīgajai pusei nav vajadzīgo izejas datu, lai īstenotu savas tiesības uz aizstāvību. Tādēļ šis arguments bija jānoraida.

(25)

Daži nesaistīti importētāji turklāt apgalvoja, ka ilgā izpildes laika dēļ starp izstrādi un piegādi veidot krājumus nebija iespējams. Šajā ziņā Komisija uzskatīja, ka izpildes laiks no elektrisko velosipēdu izstrādes līdz to faktiskai piegādei neizslēdz iespēju veidot jau konstruētu elektrisko velosipēdu krājumus, jo īpaši ņemot vērā sūdzībā ietverto informāciju par jaudas rezervēm ĶTR. Turklāt pieejamie statistikas dati pamato apgalvojumu, ka imports ir būtiski pieaudzis. Tāpēc apgalvojums tika noraidīts.

(26)

Daži nesaistīti importētāji un Giant noliedza, ka Ķīnas eksporta pieaugums ir pierādījums būtiskam turpmākam importa pieaugumam, un iebilda, ka tas atspoguļo elektrisko velosipēdu pārdošanas sezonalitāti. Komisija uzskatīja, ka sezonalitāte nav ietekmējusi salīdzinājumu ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, un sniedza pierādījumus par importa apjoma pieaugumu par 82 % kopš lietas sākšanas. Tāpēc apgalvojums tika noraidīts.

(27)

Giant noliedza būtisku importa pieaugumu un apgalvoja, ka tas bija zem vai atbilst vispārējam pieprasījuma pieaugumam Savienībā pēc elektriskajiem velosipēdiem. Giant citēja Eiropas Velosipēdu ražošanas nozares (“CONEBI”) konfederācijas publikācijas, kura lēsa, ka 2016. gadā izaugsme būs 22,2 %, salīdzinot ar 2015. gadu, un “EBMA”, sūdzības iesniedzējs, pēc kuras aplēsēm 2017. gada pieauguma temps ir 23 %, salīdzinot ar 2016. gadu. Giant apgalvoja, ka 2017. gada oktobris bija īstais izejas punkts, lai novērtētu importa pieaugumu. Giant aprēķināja, ka, pamatojoties uz Eurostat datiem par importu laikposmā no 2017. gada oktobrim līdz 2018. gada janvārim elektrisko velosipēdu mēneša importa apjomi pieauga par 8,7 %.

(28)

Komisija atzīmē, ka saskaņā ar Giant piegādes laiks starp eksportu no ĶTR un importu Savienībā bija “vismaz viens vai divi mēneši”. Tādējādi 2017. gada oktobra imports atbilda ĶTR 2017. gada augusta eksportam, pirms izmeklēšanas sākšanas. Turklāt vidējais mēneša eksporta apjoms no ĶTR uz Savienību laikposmā no 2017. gada augusta līdz 2018. gada februārim bija par 36 % augstāks nekā vidējais mēneša importa apjoms uz Savienību izmeklēšanas perioda laikā. Šajā pieauguma rādītājā nav ņemts vērā ļoti ievērojamais importa pieaugums, kas jau bija noticis izmeklēšanas periodā, un tas tomēr ir ievērojami augstāks nekā pieprasījuma pieauguma temps Savienības tirgū.

(29)

Komisija tādējādi secināja, ka attiecībā uz dempinga daļu pieprasījumā ir izpildīts arī otrais reģistrācijas kritērijs.

3.3.   Maksājuma korektīvās ietekmes mazināšana

(30)

Komisijas rīcībā ir pietiekami pierādījumi, ka turpmāks importa pieaugums par aizvien zemākām cenām no ĶTR radītu papildu kaitējumu.

(31)

Kā minēts 19. līdz 29. apsvērumā, ir pietiekami pierādījumi tam, ka attiecīgā ražojuma imports ir būtiski pieaudzis.

(32)

Turklāt ir pierādījumi, ka attiecīgā ražojuma importa cena samazinās. Laikposmā no 2017. gada novembra līdz 2018. gada februārim vidējā importa cena (EUR) no ĶTR uz Savienību patiešām bija par 8 % zemāka nekā laikposmā no 2016. gada novembra līdz 2017. gada februārim un par 7 % zemāka, salīdzinot ar izmeklēšanas periodu.

(33)

Papildu apstākļi liecina, ka būtisks turpmāks importa pieaugums visticamāk nopietni apdraudētu piemēroto maksājumu koriģējošo ietekmi. Ir pamats uzskatīt, ka attiecīgā ražojuma imports var turpināt pieaugt, pirms tiek pieņemti jebkādi pagaidu pasākumi, jo tie tiktu ieviesti vēlākais līdz 20. jūlijam, kas sakrīt ar 2018. gada elektrisko velosipēdu pārdošanas sezonas beigām.

(34)

Šāds turpmāks importa pieaugums pēc lietas sākšanas, ņemot vērā laiku, apjomu un citus apstākļus (piemēram, ĶTR lielās jaudas rezerves un Ķīnas ražotāju eksportētāju cenu noteikšanas praksi) varētu nopietni mazināt jebkāda galīgā maksājuma koriģējošo ietekmi, ja vien šāds maksājums netiktu piemērots ar atpakaļejošu spēku.

(35)

Komisija tādējādi secināja, ka attiecībā uz dempinga daļu pieprasījumā ir izpildīts arī trešais reģistrācijas kritērijs.

3.4.   Kaitējumu, ko novērst ir grūti, rada subsidētā ražojuma imports milzīgā apjomā un salīdzinoši īsā laikposmā

(36)

Attiecībā uz subsidēšanu Komisijas rīcībā ir pietiekami pierādījumi par to, ka attiecīgā ražojuma imports no ĶTR tiek subsidēts. Iespējamā subsidēšanas prakse inter alia ietver i) naudas līdzekļu vai saistību tiešu nodošanu, piemēram, dotācijas, preferenciāli aizdevumi, valstij piederošo banku un privāto banku tiešie kredīti, kā arī eksporta kredīti un garantijas, un eksporta apdrošināšana; ii) nesaņemtos vai neiekasētos valdības ieņēmumus, piemēram, ienākuma nodokļa samazinājumi un atbrīvojumi no tā, importa tarifu atlaides, ieturamā nodokļa atlaides un PVN atbrīvojumi un atlaides; un iii) valdības nodrošinātos izejmateriālus, zemi un enerģiju par atlīdzību, kas ir mazāka par atbilstīgo. Šie pierādījumi bija pieejami sūdzības publiski pieejamā versijā un memorandā par pietiekamiem pierādījumiem.

(37)

Tiek apgalvots, ka iepriekš minētās shēmas ir subsīdijas, jo tās ietver ĶTR valdības vai citu ĶTR reģionālo varas iestāžu (tostarp valsts iestāžu) finansiālu ieguldījumu un piešķir ieguvumu attiecīgā ražojuma ražotājiem eksportētājiem. Tiek apgalvots, ka tās ir saistītas ar eksporta darbību un/vai ir atkarīgas no vietējo preču izmantošanas pretstatā importētām precēm, un/vai tiek piemērotas tikai noteiktiem sektoriem un/vai uzņēmumu veidiem un/vai noteiktām atrašanās vietām, tāpēc tās ir īpašas un kompensējamas.

(38)

Tādējādi patlaban ir pieejami pierādījumi parāda, ka par attiecīgā ražojuma eksportu tiek saņemtas kompensējamas subsīdijas.

(39)

Turklāt Komisijas rīcībā ir pietiekami pierādījumi, ka ražotāju eksportētāju veiktā subsidēšanas prakse rada būtisku kaitējumu Savienības ražošanas nozarei. Sūdzībā un vēlāk iesniegtajos dokumentos, kas attiecās uz reģistrācijas pieprasījumiem, pierādījumi importa apjomu liecina, ka no 2014. gada līdz izmeklēšanas periodam un pēdējos mēnešos bijis ļoti liels importa pieaugums absolūtos skaitļos un tirgus daļas izteiksmē. Konkrētāk, pieejamie pierādījumi liecina par to, ka Ķīnas ražotāju eksportētāju attiecīgā ražojuma eksporta apjoms uz Savienību ir gandrīz trīskāršojies – no 219 tūkstošiem vienību līdz 703 tūkstošiem vienību (+ 484 tūkstoši vienību) –, kā rezultātā tirgus daļa strauji palielinājās no 19,2 % līdz 33 %. Turklāt, kā norādīts 22. apsvērumā, tāda pati tendence turpinājās no 2017. gada novembra līdz 2018. gada februārim. Kopumā pierādījumi liecina, ka ievērojamais elektrisko velosipēdu importa pieaugums no ĶTR būtiski un nelabvēlīgi ietekmē Savienības ražošanas nozares stāvokli, tostarp samazina rentabilitāti. Pierādījumi par kaitējuma faktoriem, kas izklāstīti antidempinga pamatregulas 3. panta 5. punktā un antisubsidēšanas pamatregulas 8. panta 4. punktā, ietver datus sūdzībās un vēlāk iesniegtajos dokumentos, kas attiecas uz reģistrāciju.

(40)

Turklāt šajā posmā Komisija vērtēja, vai būs grūti novērst radīto kaitējumu. Ja Ķīnas piegādātāji kļūtu par Savienības ražošanas nozares klientu piegādes ķēdes neatņemamu daļu, tie var nevēlēties mainīt piegādātāju par labu Savienības ražotājiem. Turklāt maz ticams, ka šīs Savienības ražošanas nozares pircēji pieņems augstākas Savienības ražošanas nozares cenas pat tad, ja Komisija nākotnē hipotētiski noteiktu kompensācijas pasākumus bez atpakaļejoša spēka. Šāds apdraudējums galīgi zaudēt tirgus daļu vai gūt mazākus ienākumus rada grūti novēršamu kaitējumu.

3.5.   Kaitējuma atkārtošanās izslēgšana

(41)

Visbeidzot, ņemot vērā 39. apsvērumā sniegtos datus un 40. apsvērumā izklāstīto pamatojumu, Komisija uzskatīja, ka ir nepieciešams sagatavot pasākumu – reģistrācijas attiecināšanu – iespējamu noteikšanu ar atpakaļejošu spēku, lai šāda kaitējuma atkārtošanās nebūtu iespējama.

4.   PROCEDŪRA

(42)

Tādējādi Komisija ir secinājusi, ka ir pietiekami pierādījumi, lai saskaņā ar antidempinga pamatregulas 14. panta 5. punktu un antisubsidēšanas pamatregulas 24. panta 5. punktu pamatotu reģistrācijas attiecināšanu uz attiecīgā ražojuma importu.

(43)

Visas ieinteresētās personas ir aicinātas rakstiski izteikt viedokli un sniegt pierādījumus, kas to pamato. Turklāt Komisija var uzklausīt ieinteresētās personas, ja tās to rakstiski pieprasa un norāda konkrētus iemeslus, kāpēc tās būtu jāuzklausa.

5.   REĢISTRĀCIJA

(44)

Atbilstīgi antidempinga pamatregulas 14. panta 5. punktam un antisubsidēšanas pamatregulas 24. panta 5. punktam būtu jānosaka, ka uz attiecīgā ražojuma importu būtu jāattiecina reģistrācija, lai nodrošinātu, ka gadījumā, ja izmeklēšanās tiktu gūti konstatējumi, kuru dēļ tiktu noteikti antidempinga maksājumi un/vai kompensācijas maksājumi, šos maksājumus par reģistrēto importu saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem varētu iekasēt ar atpakaļejošu spēku, ja izpildīti vajadzīgie nosacījumi.

(45)

Visas nākotnes saistības ir atkarīgas no antidempinga un antisubsidēšanas izmeklēšanas konstatējumiem.

(46)

Sūdzībā, kurā ietverts pieprasījums sākt antidempinga izmeklēšanu, attiecīgā ražojuma vidējā dempinga starpība tiek lēsta no 193 % līdz 430 % un vidējais kaitējuma samazināšanas līmenis – 189 %. Nākotnes iespējamo saistību summa ir noteikta kaitējuma novēršanas līmenī, kas aplēsts, pamatojoties uz sūdzību, t. i., 189 % ad valorem no attiecīgā ražojuma CIF importa vērtības.

(47)

Šajā izmeklēšanas posmā vēl nav iespējams aplēst subsidēšanas apjomu. Sūdzībā, kurā ietverts pieprasījums sākt antisubsidēšanas izmeklēšanu, ir novērtēts, ka attiecīgajam ražojuma kaitējuma novēršanas līmenis atbilst 189 %. Nākotnes iespējamo saistību summa ir noteikta kaitējuma novēršanas līmenī, kas aplēsts, pamatojoties uz antisubsidēšanas sūdzību, t. i., 189 % ad valorem no attiecīgā ražojuma CIF importa vērtības.

6.   PERSONAS DATU APSTRĀDE

(48)

Šajā reģistrācijā iegūtos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (5),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo muitas dienestiem tiek uzdots saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 14. panta 5. punktu un Regulas (ES) 2016/1037 24. panta 5. punktu attiecīgi rīkoties, lai reģistrētu Savienībā importētos Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdus ar pedāļu mīšanas palīgfunkciju un ar palīgelektromotoru, kurus patlaban klasificē ar KN kodiem 8711 60 10 un ex 8711 60 90 (Taric kods 8711609010).

2.   Reģistrāciju beidz, kad pagājuši deviņi mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3.   Visas ieinteresētās personas ir aicinātas 21 dienas laikā no šīs regulas publicēšanas dienas rakstiski paziņot viedokli, sniegt pierādījumus, kas to pamato, vai pieprasīt uzklausīšanu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 2. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.

(2)  OV L 176, 30.6.2016., 55. lpp.

(3)  OV C 353, 20.10.2017., 19. lpp.

(4)  OV C 440, 21.12.2017., 22. lpp.

(5)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.