24.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 104/37


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/626

(2018. gada 5. marts),

ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/1001 par Eiropas Savienības preču zīmi, un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2017/1431

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regulu (ES) 2017/1001 par Eiropas Savienības preču zīmi (1) un jo īpaši tās 20. panta 6. punktu, 31. panta 4. punktu, 35. panta 2. punktu, 38. panta 4. punktu, 39. panta 6. punktu, 44. panta 5. punktu, 50. panta 9. punktu, 51. panta 3. punktu, 54. panta 3. punkta otro daļu, 55. panta 1. punkta otro daļu, 56. panta 8. punktu, 57. panta 5. punktu, 75. panta 3. punktu, 84. panta 3. punktu, 109. panta 2. punkta pirmo daļu, 116. panta 4. punktu, 117. panta 3. punktu, 140. panta 6. punktu, 146. panta 11. punktu, 161. panta 2. punkta otro daļu, 184. panta 9. punktu, 186. panta 2. punktu, 187. panta 2. punktu, 192. panta 6. punktu, 193. panta 8. punktu, 198. panta 4. punktu, 202. panta 10. punktu un 204. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 (2), kas kodificēta kā Regula (EK) Nr. 207/2009, tika izveidota īpaša Savienības preču zīmju aizsardzības sistēma Savienības līmenī iegūstamām preču zīmēm, ko piešķir, pamatojoties uz pieteikumu Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam (“Birojs”).

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2424 (3) pilnvaras, kas Komisijai piešķirtas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 207/2009, pielāgoja Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam. Lai ievērotu jauno tiesisko regulējumu, kurš izriet no minētās pielāgošanas, tika pieņemta Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1430 (4) un Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1431 (5).

(3)

Padomes Regula (EK) Nr. 207/2009 (6) tika kodificēta kā Regula (ES) 2017/1001. Skaidrības un vienkāršības labad īstenošanas regulā ietvertajām atsaucēm būtu jāatspoguļo šādas attiecīgā pamatakta kodificēšanas rezultātā mainītā pantu numerācija. Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2017/1431 būtu jāatceļ, un minētās īstenošanas regulas noteikumi būtu jāparedz šajā regulā, tajos ietverot atjauninātas atsauces uz Regulu (ES) 2017/1001.

(4)

Lai nodrošinātu skaidrību, juridisko noteiktību un efektivitāti un lai atvieglotu ES preču zīmju pieteikumu iesniegšanu, ir svarīgi skaidri un izsmeļoši noteikt, kādas ziņas obligāti un fakultatīvi iekļaujamas ES preču zīmes pieteikumā, izvairoties radīt lieku administratīvo slogu.

(5)

Regulā (ES) 2017/1001 vairs nav prasības, lai zīmes atveidojums būtu grafisks, ja vien atveidojums ir tāds, ka kompetentās iestādes un sabiedrība var skaidri un precīzi noteikt aizsardzības objektu. Tāpēc, lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ir skaidri jānorāda, ka ar reģistrāciju piešķirto ekskluzīvo tiesību precīzu priekšmetu raksturo atveidojums. Atveidojums attiecīgā gadījumā būtu jāpapildina ar norādi par attiecīgās zīmes veidu. Attiecīgos gadījumos to drīkstētu papildināt ar zīmes aprakstu. Šādai norādei vai aprakstam būtu jāatbilst atveidojumam.

(6)

Turklāt, lai ES preču zīmes pieteikuma iesniegšanas procesā nodrošinātu konsekvenci un lai uzlabotu meklējumu efektivitāti, ir lietderīgi noteikt vispārējus principus, kuriem katras zīmes atveidojumam jāatbilst, kā arī noteikt konkrētus noteikumus un prasības noteiktu veidu preču zīmju atveidojumiem atbilstoši to specifikai un pazīmēm.

(7)

Nepieciešamība modernizēt reģistrācijas procesu, to tuvinot tehniskajiem sasniegumiem, liek ieviest grafiska atveidojuma tehniskas alternatīvas, kas atbilst jaunajām tehnoloģijām. Tomēr tehniskās specifikācijas preču zīmes atveidojuma iesniegšanai, tostarp atveidojumu elektroniskai iesniegšanai, būtu jānosaka tādas, lai nodrošinātu, ka ES preču zīmju sistēma ir sadarbspējīga ar sistēmu, kas izveidota ar Madridē 1989. gada 27. jūnijā pieņemto Madrides nolīguma par preču zīmju starptautisko reģistrāciju Madrides protokolu (7) (Madrides protokols). Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1001 un nolūkā veicināt lielāku elastību un ātrāku pielāgošanos tehnoloģiskajiem sasniegumiem elektroniski iesniegtu zīmju tehnisko specifikāciju noteikšana būtu jāatstāj Biroja izpilddirektora ziņā.

(8)

Ir lietderīgi racionalizēt procedūras, lai mazinātu administratīvo slogu, kas saistīts ar prioritātes un senioritātes prasījumu iesniegšanu un apstrādi. Tāpēc vairs nevajadzētu prasīt iesniegt apliecinātu iepriekšējā pieteikuma vai reģistrācijas kopiju. Turklāt vairs nevajadzētu prasīt, lai Birojs prioritātes prasījuma gadījumā lietā iekļauj iepriekšējā preču zīmes pieteikuma kopiju.

(9)

Kopš atcelta prasība par preču zīmes grafisku atveidojumu, noteiktu veidu preču zīmes var atveidot elektroniskā formātā un līdz ar to tās vairs nav piemērotas tradicionālai publicēšanai. Lai garantētu, ka tiek publicēta visa informācija par pieteikumu, kā vajadzīgs pārredzamības un juridiskās noteiktības labad, par publicēšanai derīgu zīmes atveidojuma formu būtu jāatzīst saite uz preču zīmes atveidojumu Biroja elektroniskajā reģistrā.

(10)

To pašu iemeslu dēļ būtu jāatļauj Birojam izdot reģistrācijas apliecības, kurās preču zīmes reprodukcija aizstāta ar elektronisku saiti. Turklāt attiecībā uz apliecībām, kas izdotas pēc reģistrācijas, un nolūkā apmierināt pieprasījumus, kas iesniegti laikā, kad reģistrācijas kārtība var būt mainījusies, ir lietderīgi paredzēt iespēju izdot apliecības atjauninātas versijas, kurās norādīti attiecīgi vēlāki ieraksti reģistrā.

(11)

Pieredze ar iepriekšējās kārtības praktisko īstenošanu liecināja, ka dažas normas – it sevišķi normas, kas attiecas uz daļēju nodošanu un daļēju atteikšanos, – skaidrības un juridiskās noteiktības labad ir jāprecizē.

(12)

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, vienlaikus saglabājot zināmu elastību, ir jānosaka satura minimums noteikumiem, kas reglamentē saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1001 iesniegtu ES kolektīvo preču zīmju un ES sertifikācijas zīmju lietošanu, nolūkā tirgus operatoriem dot iespēju izmantot šo jauno preču zīmju aizsardzības veidu.

(13)

Būtu jānosaka maksimālās likmes pārstāvības izmaksām, kas rodas Biroja izskatītajā lietā uzvarējušajai pusei, ņemot vērā vajadzību nodrošināt, lai otra puse pienākumu segt izmaksas cita starpā neizmantotu taktiskos nolūkos.

(14)

Efektivitātes labad būtu jāatļauj Birojam informāciju publicēt elektroniski.

(15)

Ir jānodrošina rezultatīva un efektīva informācijas apmaiņa starp Biroju un dalībvalstu iestādēm administratīvās sadarbības kontekstā, pienācīgi ņemot vērā ierobežojumus, kas attiecas uz lietu dokumentu pārbaudi.

(16)

Pārvēršanas pieprasījumiem piemērojamajām prasībām būtu jānodrošina raita un funkcionāla saskarne starp ES preču zīmju sistēmu un valsts preču zīmju sistēmām.

(17)

Lai racionalizētu Biroja veikto lietas izskatīšanu, būtu jāparedz iespēja atļaut iesniegt tikai to dokumentu daļu tulkojumus, kuras attiecas uz procesu. Tādā pašā nolūkā būtu jāatļauj Birojam tikai šaubu gadījumā pieprasīt apliecinājumu, ka tulkojums atbilst oriģinālam.

(18)

Efektivitātes apsvērumu dēļ daži Biroja lēmumi attiecībā uz iebildumiem vai pieteikumiem uz ES preču zīmes atcelšanu vai spēkā neesības atzīšanu būtu jāpieņem vienam loceklim.

(19)

Sakarā ar Savienības pievienošanos Madrides protokolam ir svarīgi, lai detalizētās prasības, kas reglamentē zīmju starptautisko reģistrēšanu, būtu pilnīgi saskanīgas ar minēto protokolu.

(20)

Ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/1431 aizstāja noteikumus, kas iepriekš bija paredzēti Komisijas Regulā (EK) Nr. 2868/95 (8), kura tādēļ tika atcelta. Neatkarīgi no minētās atcelšanas noteikti procesi, kas uzsākti pirms dienas, kad sāk piemērot Īstenošanas regulu (ES) 2017/1431, līdz to pabeigšanai arī turpmāk būtu jāreglamentē ar konkrētiem Regulas (EK) Nr. 2868/95 noteikumiem.

(21)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Īstenošanas noteikumu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I SADAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir paredzēti noteikumi, kas precizē:

a)

kādas ziņas iekļaujamas ES preču zīmes pieteikumā, kas jāiesniedz Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam (“Birojs”);

b)

kāda dokumentācija jāiesniedz, prasot prioritāti uz iepriekšēja pieteikuma pamata un prasot senioritāti, un kādi pierādījumi iesniedzami izstādīšanas prioritātes prasījuma gadījumā;

c)

kādas ziņas iekļaujamas ES preču zīmes pieteikuma publikācijā;

d)

kas jānorāda paziņojumā par pieteikuma dalīšanu, kā Birojam šādu paziņojumu apstrādāt un kādas ziņas iekļaujamas publikācijā par nodalīto pieteikumu;

e)

kāds ir reģistrācijas apliecības saturs un forma;

f)

kas jānorāda paziņojumā par reģistrācijas dalīšanu un kā Birojam šādu paziņojumu apstrādāt;

g)

kādas ziņas iekļaujamas lūgumos izdarīt izmaiņas un lūgumos mainīt vārdu/nosaukumu vai adresi;

h)

kādas ziņas iekļaujamas nodošanas reģistrācijas pieteikumā, ar kādu dokumentāciju apliecina nodošanu un kā apstrādāt pieteikumus uz daļēju nodošanu;

i)

kādas ziņas iekļaujamas paziņojumā par atteikšanos un kāda dokumentācija vajadzīga, lai konstatētu trešās personas piekrišanu;

j)

kādi aspekti iekļaujami noteikumos, kas reglamentē ES kolektīvās preču zīmes un ES sertifikācijas zīmes lietošanu;

k)

kādas ir maksimālās likmes izmaksām, bez kurām nevar noritēt process un kuras ir faktiski radušās;

l)

dažus aspektus, kas attiecas uz publicēšanu Eiropas Savienības Preču Zīmju Biļetenā un Biroja Oficiālajā Vēstnesī;

m)

detalizētu kārtību, kādā Birojs un dalībvalstu iestādes savstarpēji apmainās ar informāciju un atver lietu dokumentus pārbaudei;

n)

kādas ziņas iekļaujamas pārvēršanas pieprasījumos un pārvēršanas pieprasījumu publikācijā;

o)

kādā mērā apliecinošus dokumentus, kas izmantojami Biroja veiktās lietas izskatīšanas rakstiskajā daļā, var iesniegt jebkurā Savienības oficiālajā valodā, vai ir jānodrošina tulkojums un kādi ir prasītie tulkojuma standarti;

p)

kādus lēmumus pieņem atsevišķi Iebildumu nodaļas un Anulēšanas nodaļas locekļi;

q)

attiecībā uz preču zīmju starptautisko reģistrāciju:

i)

kāda veidlapa jāizmanto starptautiska pieteikuma iesniegšanai;

ii)

kādi fakti un lēmumi par spēkā neesību paziņojami Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautiskajam birojam (“Starptautiskais birojs”) un kad;

iii)

kādas detalizētas prasības attiecas uz pieprasījumiem attiecināt uz plašāku teritoriju pēc starptautiskās reģistrācijas;

iv)

kādas ziņas iekļaujamas senioritātes prasījumā attiecībā uz starptautisku reģistrāciju un kādas ziņas paziņojamas Starptautiskajam birojam;

v)

kādas ziņas iekļaujamas paziņojumā par aizsardzības ex officio pagaidu atteikumu, kas jānosūta Starptautiskajam birojam;

vi)

kādas ziņas iekļaujamas galīgajā aizsardzības piešķīrumā vai atteikumā;

vii)

kādas ziņas iekļaujamas paziņojumā par spēkā neesību;

viii)

kādas ziņas iekļaujamas pieprasījumos pārvērst starptautisko reģistrāciju un šādu pieprasījumu publikācijā;

ix)

kādas ziņas iekļaujamas pārveidošanas pieteikumā.

II SADAĻA

PIETEIKUMA PROCEDŪRA

2. pants

Pieteikuma saturs

1.   ES preču zīmes pieteikumā ietver:

a)

pieprasījumu preču zīmi reģistrēt kā ES preču zīmi;

b)

pieteikuma iesniedzēja vārdu/nosaukumu, adresi un valsti, kurā ir tā domicils, mītnes vieta vai uzņēmējdarbības vieta. Fiziskas personas vārds ir personas uzvārds(-i) un vārds(-i). Juridiskas personas nosaukums, kā arī Regulas (ES) 2017/1001 3. pantā minētas juridiskas vienības nosaukums ir tās oficiālais nosaukums, un tajā ietilpst arī subjekta juridiskā forma, ko var saīsināt ierastā veidā. Var norādīt arī uzņēmuma valsts identifikācijas numuru, ja tas ir pieejams. Birojs var pieprasīt, lai pieteikuma iesniedzējs norāda tālruņa numurus vai citu kontaktinformāciju saziņai ar elektroniskiem līdzekļiem, kā nosaka izpilddirektors. Attiecībā uz katru pieteikuma iesniedzēju principā norāda tikai vienu adresi. Ja norādītas vairākas adreses, vērā ņem tikai to adresi, kas norādīta pirmā, izņemot gadījumus, kad pieteikuma iesniedzējs vienu no adresēm norāda kā kontaktadresi. Ja Birojs pieteikuma iesniedzējam jau ir piešķīris identifikācijas numuru, pieteikuma iesniedzējam pietiek norādīt šo numuru un savu vārdu/nosaukumu;

c)

to preču vai pakalpojumu sarakstu, attiecībā uz kuriem reģistrējama preču zīme saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 33. panta 2. punktu. Minēto sarakstu pilnībā vai daļēji var atlasīt no pieņemamu apzīmējumu datubāzes, kuru dara pieejamu Birojs;

d)

preču zīmes atveidojumu saskaņā ar šīs regulas 3. pantu;

e)

ja pieteikuma iesniedzējs ir iecēlis pārstāvi, pārstāvja vārdu vai nosaukumu un darījumdarbības adresi vai identifikācijas numuru saskaņā ar b) apakšpunktu; ja pārstāvim ir vairākas darījumdarbības adreses vai ja norādīti vairāki pārstāvji ar dažādām darījumdarbības adresēm, par kontaktadresi uzskata tikai to adresi, kas norādīta pirmā, ja vien pieteikumā nav norādīts, kuru adresi izmantot par kontaktadresi;

f)

ja saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 35. pantu tiek prasīta iepriekšēja pieteikuma prioritāte, attiecīgu paziņojumu, kurā norādīts datums un valsts, kurā vai attiecībā uz kuru iepriekšējais pieteikums ticis iesniegts;

g)

ja saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 38. pantu tiek prasīta izstādīšanas prioritāte, attiecīgu paziņojumu, kurā norādīts izstādes nosaukums un preču vai pakalpojumu pirmās demonstrēšanas datums;

h)

ja kopā ar pieteikumu tiek prasīta vienas vai vairāku tādu agrāku preču zīmju senioritāte, kas reģistrētas dalībvalstī, arī tādu preču zīmju senioritāte, kas reģistrētas Beniluksa valstīs vai reģistrētas dalībvalstī spēkā esošā starptautiskā kārtībā, kā minēts Regulas (ES) 2017/1001 39. panta 1. punktā, attiecīgu paziņojumu, kurā norādīta dalībvalsts vai dalībvalstis, kurās vai attiecībā uz kurām agrākā preču zīme reģistrēta, datums, kurā attiecīgā reģistrācija stājās spēkā, attiecīgās reģistrācijas numurs un preces vai pakalpojumi, attiecībā uz kuriem preču zīme reģistrēta. Šādu paziņojumu var sniegt arī Regulas (ES) 2017/1001 39. panta 2. punktā minētajā laikposmā;

i)

attiecīgā gadījumā paziņojumu, ka pieteikums ir uz ES kolektīvās preču zīmes reģistrāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 74. pantu vai uz ES sertifikācijas zīmes reģistrāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 83. pantu;

j)

norādi, kādā valodā pieteikums iesniegts un kāda ir otrā valoda saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 146. panta 3. punktu;

k)

pieteikuma iesniedzēja vai tā pārstāvja parakstu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/625 (9) 63. panta 1. punktu;

l)

attiecīgā gadījumā – Regulas (ES) 2017/1001 43. panta 1. vai 2. punktā minētā meklēšanas rezultātu ziņojuma pieprasījumu.

2.   Pieteikumā var iekļaut prasījumu atzīt, ka apzīmējums kļuvis atšķirīgs izmantošanas dēļ Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 3. punkta nozīmē, kā arī norādi, vai šis prasījums domāts kā pamatprasījums vai papildprasījums. Šādu prasījumu var izdarīt arī Regulas (ES) 2017/1001 42. panta 2. punkta otrajā teikumā minētajā termiņā.

3.   ES kolektīvās preču zīmes vai ES sertifikācijas zīmes pieteikumā var ietvert noteikumus, kas reglamentē tās lietošanu. Ja šādi noteikumi pieteikumā nav iekļauti, tos iesniedz Regulas (ES) 2017/1001 75. panta 1. punktā un 84. panta 1. punktā minētajā termiņā.

4.   Ja pieteikuma iesniedzēji ir vairāki, pieteikumā var norādīt viena pieteikuma iesniedzēja vai pārstāvja iecelšanu par kopīgo pārstāvi.

3. pants

Preču zīmes atveidojums

1.   Preču zīmi var atveidot jebkurā piemērotā veidā, izmantojot vispārpieejamas tehnoloģijas, ja vien to var skaidri, precīzi, autonomi, viegli piekļūstami, saprotami, noturīgi un objektīvi reproducēt reģistrā tā, lai kompetentās iestādes un sabiedrība varētu skaidri un precīzi noteikt īpašniekam nodrošinātās aizsardzības priekšmetu.

2.   Preču zīmes atveidojums nosaka reģistrācijas priekšmetu. Ja atveidojumam pievienots apraksts saskaņā ar 3. punkta d) un e) apakšpunktu, f) apakšpunkta ii) punktu, h) apakšpunktu vai 4. punktu, šāds apraksts atbilst atveidojumam un nepaplašina tā darbības jomu.

3.   Ja pieteikums attiecas uz kādu no preču zīmju veidiem, kas uzskaitīti a)–j) apakšpunktā, pieteikumā ietver attiecīgu norādi. Neskarot 1. vai 2. punktu, preču zīmes veids un tās atveidojums ir savstarpēji atbilstoši, proti:

a)

ja preču zīmi veido tikai vārdi vai burti, cipari vai citas standarta tipogrāfiskās zīmes vai to kombinācija (vārdiska zīme), zīmi atveido, iesniedzot apzīmējuma reprodukciju standarta rakstā un izkārtojumā bez grafiskiem elementiem vai krāsām;

b)

ja preču zīmē izmantotas nestandarta rakstzīmes, stilizācija vai izkārtojums, vai grafisks elements, vai krāsa (figurāla zīme) – šajā kategorijā ietilpst zīmes, kas sastāv tikai no grafiskiem elementiem, un zīmes, kas sastāv no vārdiskiem un grafiskiem elementiem, – zīmi atveido, iesniedzot apzīmējuma reprodukciju, kurā redzami visi tā elementi un attiecīgā gadījumā krāsas;

c)

ja preču zīmi veido telpisks objekts, piem., tvertne, iepakojums, pats produkts vai tā veidols, vai tā šādu objektu ietver (telpiska zīme), zīmi atveido vai nu ar grafisku formas reprodukciju, tostarp datorģenerētiem attēliem, vai fotoreprodukciju. Grafiskajā reprodukcijā vai fotoreprodukcijā var būt ietverti vairāki rakursi. Ja atveidojums netiek iesniegts elektroniski, tas var ietvert ne vairāk kā sešus dažādus rakursus;

d)

ja preču zīmi veido īpašais veids, kādā tā novietota uz preces vai piestiprināta pie tās (novietojuma zīme), zīmi atveido, iesniedzot reprodukciju, kurā pienācīgi norādīts zīmes novietojums un tās izmēri vai proporcija attiecībā pret konkrēto preci. Elementus, kas nav reģistrācijas priekšmets, vizuāli izslēdz no aizsardzības, vēlams, atveidojot tos ar pārtrauktām vai punktētām līnijām. Atveidojumam var pievienot sīkāku aprakstu, kā zīme piestiprināta pie preces;

e)

ja preču zīmi veido tikai regulāri atkārtoti elementi (raksta zīme jeb ornamenta zīme), zīmi atveido ar reprodukciju, kurā redzams atkārtojuma raksts. Atveidojumam var pievienot sīkāku aprakstu, kā elementi regulāri atkārtojas;

f)

ja zīme ir krāsas zīme:

i)

ja preču zīmi veido tikai viena krāsa bez kontūrām, zīmi atveido, iesniedzot krāsas reprodukciju un minētās krāsas norādi, atsaucoties uz vispārpieņemtu krāsu kodu;

ii)

ja preču zīmi veido tikai krāsu kombinācija bez kontūrām, zīmi atveido, iesniedzot reprodukciju, kurā redzams krāsu kombinācijas sistemātisks izkārtojums vienveidīgā un iepriekšnoteiktā veidā, un minēto krāsu norādi, atsaucoties uz vispārpieņemtu krāsu kodu. Var pievienot arī sīkāku aprakstu par krāsu sistemātisku izkārtojumu;

g)

ja preču zīme sastāv tikai no skaņas vai skaņu kombinācijas (skaņas zīme), zīmi atveido, iesniedzot audiodatni, kurā skaņa reproducēta, vai skaņas precīzu atveidojumu nošu rakstā;

h)

ja preču zīmi veido zīmes elementu kustība vai stāvokļa maiņa vai tā šādus elementus ietver (kustības zīme), zīmi atveido, iesniedzot videodatni, vai nekustīgu secīgu attēlu sēriju, kurā redzama kustība vai stāvokļa maiņa. Ja izmanto nekustīgus attēlus, tos var numurēt, vai arī tiem var pievienot aprakstu, kurā secība paskaidrota;

i)

ja preču zīmi veido attēla un skaņas kombinācija vai tā šādus elementus ietver (multivides zīme), zīmi atveido, iesniedzot audiovizuālu datni, kas satur attēla un skaņas kombināciju;

j)

ja preču zīmi veido elementi ar hologrāfiskām pazīmēm (hologrāfiska zīme), zīmi atveido, iesniedzot videodatni vai grafisku vai fotogrāfisku reprodukciju, kas satur nepieciešamos rakursus hologrāfiskā efekta noteikšanai visā pilnībā.

4.   Ja preču zīme nepieder nevienam no 3. punktā uzskaitītajiem veidiem, tās atveidojums atbilst 1. punktā noteiktajiem standartiem un tam var pievienot aprakstu.

5.   Ja atveidojums tiek iesniegts elektroniski, Biroja izpilddirektors nosaka elektroniskās datnes formātu un lielumu, kā arī visas citas attiecīgās tehniskās specifikācijas.

6.   Ja atveidojums netiek iesniegts elektroniski, preču zīmi reproducē uz vienas papīra lapas, kas nav tā pati lapa, uz kuras ir pieteikuma teksts. Uz lapas, uz kuras zīmi reproducē, ir visi attiecīgie rakursi vai attēli, un tā nepārsniedz DIN A4 izmēru (29,7 cm augstumā, 21 cm platumā). Visapkārt atstāj vismaz 2,5 cm platu piemali.

7.   Ja zīmes pareizais novietojums nav acīmredzams, katrai reprodukcijai pievieno atzīmi “augša”.

8.   Zīmes reprodukcijas kvalitāte ir tāda, lai to varētu:

a)

samazināt līdz izmēram, kas nav mazāks par 8 cm platumu un 8 cm augstumu; vai

b)

palielināt līdz izmēram, kas nepārsniedz 8 cm platumu un 8 cm augstumu.

9.   Parauga vai eksemplāra iesniegšanu neuzskata par pienācīgu preču zīmes atveidojumu.

4. pants

Prioritātes pieprasīšana

1.   Ja kopā ar pieteikumu saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 35. pantu tiek prasīta viena vai vairāku iepriekšēju pieteikumu prioritāte, pieteikuma iesniedzējs norāda iepriekšējā pieteikuma lietas numuru un trīs mēnešu laikā no iesniegšanas datuma iesniedz tā kopiju. Minētajā kopijā norāda iepriekšējā pieteikuma iesniegšanas datumu.

2.   Ja iepriekšējais pieteikums, kura prioritāte tiek prasīta, nav nevienā no Biroja oficiālajām valodām, pieteikuma iesniedzējs pēc Biroja pieprasījuma Biroja noteiktā termiņā tam iesniedz iepriekšējā pieteikuma tulkojumu tajā Biroja valodā, kas ir pieteikuma pirmā vai otrā valoda.

3.   Panta 1. un 2. punktu mutatis mutandis piemēro, ja prioritātes prasījums attiecas uz vienu vai vairākām iepriekšējām reģistrācijām.

5. pants

Izstādīšanas prioritāte

Ja kopā ar pieteikumu saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 38. panta 1. punktu tiek prasīta izstādīšanas prioritāte, pieteikuma iesniedzējs triju mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas datuma iesniedz sertifikātu, ko izstādē izdevusi institūcija, kura atbild par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību izstādē. Šis sertifikāts apliecina, ka attiecīgā zīme tikusi izmantota attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, uz ko attiecas pieteikums. Tajā norāda arī izstādes atklāšanas datumu un pirmās publiskās izmantošanas datumu, ja tas nesakrīt ar izstādes atklāšanas datumu. Sertifikātam pievieno minētās institūcijas pienācīgi apstiprinātu zīmes faktiskā izmantojuma identifikāciju.

6. pants

Valsts preču zīmes senioritātes prasīšana pirms ES preču zīmes reģistrācijas

Ja saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 39. panta 2. punktu tiek prasīta agrāk reģistrētas preču zīmes senioritāte, kas minēta Regulas (ES) 2017/1001 39. panta 1. punktā, pieteikuma iesniedzējs trīs mēnešu laikā no datuma, kad Birojs saņem senioritātes prasījumu, iesniedz attiecīgās reģistrācijas kopiju.

7. pants

Pieteikuma publikācijas saturs

Pieteikuma publikācijā ietver:

a)

pieteikuma iesniedzēja vārdu/nosaukumu un adresi;

b)

attiecīgā gadījumā pieteikuma iesniedzēja iecelta pārstāvja vārdu/nosaukumu un darījumdarbības adresi, ja vien uz pārstāvi neattiecas Regulas (ES) 2017/1001 119. panta 3. punkta pirmais teikums. Ja ir vairāki pārstāvji ar vienu un to pašu darījumdarbības adresi, publicē tikai pirmā nosauktā pārstāvja vārdu un darījumdarbības adresi, kam seko vārdi “un citi”. Ja ir divi vai vairāki pārstāvji ar dažādām darījumdarbības adresēm, publicē tikai kontaktadresi, ko nosaka saskaņā ar šīs regulas 2. panta 1. punkta e) apakšpunktu. Ja saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2018/625 74. panta 8. punktu ir iecelta pārstāvju asociācija, publicē tikai asociācijas nosaukumu un darījumdarbības adresi;

c)

zīmes atveidojumu kopā ar 3. pantā minētajiem elementiem un aprakstiem (attiecīgā gadījumā). Ja atveidojums ir iesniegts elektroniskā datnē, to dara pieejamu ar saiti uz minēto datni;

d)

preču vai pakalpojumu sarakstu iedalījumā pa Nicas klasifikācijas klasēm, kurā katru grupu ievada attiecīgais klasifikācijas klases numurs un grupas uzrādītas šīs klasifikācijas klašu secībā;

e)

iesniegšanas datumu un lietas numuru;

f)

attiecīgā gadījumā – ziņas par prioritātes pieprasījumu, ko pieteikuma iesniedzējs iesniedzis saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 35. pantu;

g)

attiecīgā gadījumā – ziņas par izstādīšanas prioritātes pieprasījumu, ko pieteikuma iesniedzējs iesniedzis saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 38. pantu;

h)

attiecīgā gadījumā – ziņas par senioritātes pieprasījumu, ko pieteikuma iesniedzējs iesniedzis saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 39. pantu;

i)

attiecīgā gadījumā – saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 3. punktu iesniegtu paziņojumu, ka zīme izmantošanas dēļ ir kļuvusi atšķirīga attiecībā uz reģistrācijai pieteiktajām precēm vai pakalpojumiem;

j)

attiecīgā gadījumā – paziņojumu, ka pieteikums ir pieteikums uz ES kolektīvo zīmi vai ES sertifikācijas zīmi;

k)

norādi, kādā valodā pieteikums iesniegts un kāda ir otrā valoda, ko pieteikuma iesniedzējs norādījis saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 146. panta 3. punktu;

l)

attiecīgā gadījumā – paziņojumu, ka pieteikums iesniegts sakarā ar tādas starptautiskas reģistrācijas pārveidošanu, kuru attiecina uz Savienību, saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 204. panta 2. punktu, kopā ar preču zīmes starptautiskās reģistrācijas datumu saskaņā ar Madrides protokola 3. panta 4. punktu, vai datumu, kad pēc preču zīmes starptautiskās reģistrācijas saskaņā ar Madrides protokola 3.ter panta 2. punktu starptautiskajā reģistrā reģistrēta teritoriālā paplašināšana uz Savienību, un attiecīgā gadījumā starptautiskās reģistrācijas prioritātes datumu.

8. pants

Pieteikuma dalīšana

1.   Paziņojumā par pieteikuma dalīšanu saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 50. pantu ietver:

a)

pieteikuma lietas numuru;

b)

pieteikuma iesniedzēja vārdu/nosaukumu un adresi saskaņā ar šīs regulas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

c)

to preču vai pakalpojumu sarakstu, uz kuriem attiecas nodalītais pieteikums, vai, ja tiek lūgts nodalīt vairāk nekā vienu pieteikumu, to preču vai pakalpojumu sarakstu, uz kuriem attiecas katrs nodalītais pieteikums;

d)

to preču vai pakalpojumu sarakstu, kas paliek sākotnējā pieteikumā.

2.   Birojs katram nodalītajam pieteikumam izveido atsevišķu lietu, kurā ietilpst sākotnējā pieteikuma lietas pilnīga kopija, kā arī paziņojums par dalīšanu un ar to saistītā sarakste. Katram nodalītajam pieteikumam Birojs piešķir jaunu pieteikuma numuru.

3.   Katra nodalītā pieteikuma publikācijā ietver norādes un elementus, kas noteikti 7. pantā.

III SADAĻA

REĢISTRĀCIJAS PROCEDŪRA

9. pants

Reģistrācijas apliecība

Reģistrācijas apliecībā, ko izdod saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 51. panta 2. punktu, ietver Regulas (ES) 2017/1001 111. panta 2. punktā uzskaitītos reģistrā iekļaujamos ierakstus un paziņojumu, ka minētie ieraksti ir iekļauti reģistrā. Ja zīmes atveidojums ir iesniegts elektroniskā datnē, attiecīgo ierakstu dara pieejamu, izmantojot saiti uz minēto datni. Attiecīgā gadījumā apliecību papildina ar izrakstu, kurā norādīti visi ieraksti, kas iekļaujami reģistrā saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 111. panta 3. punktu, un paziņojumu, ka minētie ieraksti ir iekļauti reģistrā.

10. pants

Lūgums reģistrācijā izdarīt izmaiņas

Lūgumā reģistrācijā izdarīt izmaiņas saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 54. panta 2. punktu iekļauj:

a)

ES preču zīmes reģistrācijas numuru;

b)

ES preču zīmes īpašnieka vārdu vai nosaukumu un adresi saskaņā ar šīs regulas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

c)

norādi, kurš ES preču zīmes atveidojuma elements maināms, un elementu tā mainītajā versijā saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 54. panta 3. punktu;

d)

ES preču zīmes atveidojumu ar izmaiņām saskaņā ar šīs regulas 3. pantu.

11. pants

Paziņojums par reģistrācijas dalīšanu

1.   Paziņojumā par reģistrācijas dalīšanu saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 56. panta 1. punktu ietver:

a)

ES preču zīmes reģistrācijas numuru;

b)

ES preču zīmes īpašnieka vārdu vai nosaukumu un adresi saskaņā ar šīs regulas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

c)

to preču vai pakalpojumu sarakstu, uz kuriem attiecas nodalītā reģistrācija, vai, ja tiek lūgts nodalīt vairāk nekā vienu reģistrāciju, to preču vai pakalpojumu sarakstu, uz kuriem attiecas katra nodalītā reģistrācija;

d)

to preču vai pakalpojumu sarakstu, kas paliek sākotnējā reģistrācijā.

2.   Birojs izveido atsevišķu nodalītās reģistrācijas lietu, kurā ietilpst sākotnējās reģistrācijas lietas pilnīga kopija, arī paziņojums par dalīšanu un ar to saistītā sarakste. Nodalītajai reģistrācijai Birojs piešķir jaunu reģistrācijas numuru.

12. pants

Lūguma mainīt ES preču zīmes īpašnieka vai ES preču zīmes pieteikuma iesniedzēja vārdu/nosaukumu vai adresi saturs

Lūgumā mainīt reģistrētas ES preču zīmes īpašnieka vārdu/nosaukumu vai adresi saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 55. panta 1. punktu ietver:

a)

ES preču zīmes reģistrācijas numuru;

b)

reģistrā ierakstītā ES preču zīmes īpašnieka vārdu/nosaukumu un adresi, ja vien Birojs īpašniekam nav jau piešķīris identifikācijas numuru; pēdējā gadījumā pietiek, ka pieteikuma iesniedzējs norāda šo numuru un īpašnieka vārdu/nosaukumu;

c)

ES preču zīmes īpašnieka jauno vārdu/nosaukumu vai adresi saskaņā ar šīs regulas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Panta pirmās daļas b) un c) punktu mutatis mutandis piemēro lūgumam mainīt ES preču zīmes pieteikuma iesniedzēja vārdu/nosaukumu vai adresi. Šādā lūgumā norāda arī pieteikuma numuru.

IV SADAĻA

NODOŠANA

13. pants

Nodošanas reģistrācijas pieteikums

1.   Nodošanas reģistrācijas pieteikumā saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 20. panta 5. punktu ietver:

a)

ES preču zīmes reģistrācijas numuru;

b)

ziņas par jauno īpašnieku saskaņā šīs regulas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

c)

ja nodošana neattiecas uz visām reģistrētajām precēm vai pakalpojumiem, informāciju, uz kurām reģistrētajām precēm vai pakalpojumiem nodošana attiecas;

d)

pierādījumus, kas pienācīgi apliecina nodošanu saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 20. panta 2. un 3. punktu;

e)

attiecīgā gadījumā jaunā īpašnieka pārstāvja vārdu/nosaukumu un darījumdarbības adresi, ko norāda saskaņā ar šīs regulas 2. panta 1. punkta e) apakšpunktu.

2.   1. punkta b)–e) apakšpunktu mutatis mutandis piemēro pieteikumam par ES preču zīmes pieteikuma nodošanas reģistrāciju.

3.   1. punkta d) apakšpunkta kontekstā jebkurš no šiem variantiem ir pietiekams pierādījums par nodošanu:

a)

reģistrētā īpašnieka vai šā īpašnieka pārstāvja un tiesību pārņēmēja vai tā pārstāvja paraksts uz nodošanas reģistrācijas pieteikuma;

b)

ja pieteikumu iesniedz reģistrētais īpašnieks vai šā īpašnieka pārstāvis, tiesību pārņēmēja vai šā pārņēmēja pārstāvja parakstīts paziņojums, ka viņš piekrīt nodošanas reģistrācijai;

c)

ja pieteikumu iesniedz tiesību pārņēmējs, reģistrētā īpašnieka vai šā īpašnieka pārstāvja parakstīts paziņojums, ka reģistrētais īpašnieks piekrīt tiesību pārņēmēja reģistrēšanai;

d)

reģistrētā īpašnieka vai šā īpašnieka pārstāvja un tiesību pārņēmēja vai tā pārstāvja paraksts uz aizpildītās nodošanas veidlapas vai dokumenta, ko paredz Deleģētās regulas (ES) 2018/625 65. panta 1. punkta e) apakšpunkts.

14. pants

Daļējas nodošanas pieteikumu apstrāde

1.   Ja nodošanas reģistrācijas pieteikums attiecas tikai uz dažām precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem reģistrēta zīme, pieteikuma iesniedzējs sākotnējā reģistrācijā ietvertās preces vai pakalpojumus sadala starp iepriekšējo reģistrāciju un daļējās nodošanas pieteikumu tā, lai preces vai pakalpojumi iepriekšējā un jaunajā reģistrācijā nepārklātos.

2.   Birojs jaunajai reģistrācijai izveido atsevišķu lietu, kurā ir sākotnējās reģistrācijas lietas pilnīga kopija, arī pieteikums uz daļējās nodošanas reģistrāciju un ar to saistītā sarakste. Birojs jaunajai reģistrācijai piešķir jaunu reģistrācijas numuru.

3.   1. un 2. punktu mutatis mutandis piemēro pieteikumam par ES preču zīmes pieteikuma nodošanas reģistrāciju. Jaunajam ES preču zīmes pieteikumam Birojs piešķir jaunu pieteikuma numuru.

V SADAĻA

ATTEIKŠANĀS

15. pants

Atteikšanās

1.   Paziņojumā par atteikšanos saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 57. panta 2. punktu ietver:

a)

ES preču zīmes reģistrācijas numuru;

b)

īpašnieka vārdu/nosaukumu un adresi saskaņā ar šīs regulas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

c)

ja par atteikšanos paziņo attiecībā uz tikai dažām precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz ko zīme reģistrēta, norāda, attiecībā uz kurām precēm vai pakalpojumiem zīme paliek reģistrēta.

2.   Ja reģistrā ir ierakstītas trešās personas tiesības, kas attiecas uz ES preču zīmi, attiecīgo tiesību īpašnieka vai šā īpašnieka pārstāvja parakstīts piekrišanas paziņojums attiecībā uz atteikšanos ir pietiekams pierādījums, ka šāda atteikšanās notiek ar trešās personas piekrišanu.

VI SADAĻA

ES KOLEKTĪVĀS ZĪMES UN SERTIFIKĀCIJAS ZĪMES

16. pants

ES kolektīvo zīmju izmantošanu reglamentējošo noteikumu saturs

Regulas (ES) 2017/1001 75. panta 1. punktā minētajos noteikumos, kas reglamentē ES kolektīvās zīmes, precizē:

a)

pieteikuma iesniedzēja vārdu/nosaukumu;

b)

apvienības mērķi vai mērķi, kura labad izveidota juridiskā persona, kas ir publisko tiesību subjekts;

c)

kādas struktūras pilnvarotas pārstāvēt apvienību vai juridisko personu, kura ir publisko tiesību subjekts;

d)

apvienības gadījumā – dalības nosacījumus;

e)

ES kolektīvās zīmes atveidojumu;

f)

kādas personas pilnvarotas ES kolektīvo zīmi lietot;

g)

attiecīgā gadījumā – nosacījumus, kas reglamentē ES kolektīvās zīmes lietošanu, ieskaitot sankcijas;

h)

uz kādām precēm vai pakalpojumiem attiecas ES kolektīvā zīme, tostarp attiecīgā gadījumā visus ierobežojumus, kas ieviesti sakarā ar Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta j), k) vai l) apakšpunkta piemērošanu;

i)

attiecīgā gadījumā Regulas (ES) 2017/1001 75. panta 2. punkta otrajā teikumā minēto atļauju.

17. pants

ES sertifikācijas zīmju izmantošanu reglamentējošo noteikumu saturs

Regulas (ES) 2017/1001 84. pantā minētajos noteikumos, kas reglamentē ES sertifikācijas zīmju lietošanu, norāda:

a)

pieteikuma iesniedzēja vārdu/nosaukumu;

b)

deklarāciju, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) 2017/1001 83. panta 2. punktā;

c)

ES sertifikācijas zīmes atveidojumu;

d)

uz kādām precēm vai pakalpojumiem attiecas ES sertifikācijas zīme;

e)

to preču vai pakalpojumu īpašības, ko paredzēts sertificēt ar ES sertifikācijas zīmi, piemēram, materiālu, preču ražošanas veidu vai pakalpojumu sniegšanas veidu, kvalitāti vai precizitāti;

f)

nosacījumus, kas reglamentē ES sertifikācijas zīmes izmantošanu, ieskaitot sankcijas;

g)

kādas personas pilnvarotas ES sertifikācijas zīmi izmantot;

h)

kā sertifikācijas iestādei minētās īpašības pārbaudīt un kā uzraudzīt ES sertifikācijas zīmes izmantošanu.

VII SADAĻA

IZMAKSAS

18. pants

Maksimālās izmaksu likmes

1.   Izmaksas, kas minētas Regulas (ES) 2017/1001 109. panta 2. punkta pirmajā daļā, sedz zaudējusī puse pēc šādām maksimālajām likmēm:

a)

ja uzvarējušo pusi nepārstāv pārstāvis, šīs puses ceļa un uzturēšanās izdevumus vienai personai par braucienu no šīs personas dzīvesvietas vai darījumdarbības vietas uz vietu, kur notiek procesa mutiskā daļa saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2018/625 49. pantu, un atpakaļ:

i)

izmaksas par pirmās klases vilciena biļeti, ieskaitot parastās transporta papildmaksas, ja kopējais attālums pa dzelzceļu nepārsniedz 800 km, vai izmaksas par tūristu klases aviobiļeti, ja kopējais attālums pa dzelzceļu pārsniedz 800 km vai maršruts ietver jūras šķērsošanu;

ii)

uzturēšanās izmaksas atbilstoši Padomes Regulas (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (10), kurā paredzēti Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, VII pielikuma 13. pantam;

b)

pārstāvju ceļa izdevumi saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 120. panta 1. punktu pēc likmēm, kas paredzētas šā punkta a) apakšpunkta i) punktā;

c)

lietā uzvarējušajai pusei radušās pārstāvības izmaksas Regulas (ES) 2017/1001 120. panta 1. punkta nozīmē:

i)

iebildumu procesā: EUR 300;

ii)

procesā, kas attiecas uz ES preču zīmes atcelšanu vai spēkā neesības atzīšanu: EUR 450;

iii)

apelācijas procesā: EUR 550;

iv)

ja procesam bijusi mutiskā daļa, uz kuru puses aicinātas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2018/625 49. pantu, i), ii) vai iii) punktā minētajai summai pieskaita EUR 400.

2.   Ja ES preču zīmes pieteikuma vai reģistrācijas iesniedzēji vai īpašnieki ir vairāki vai ja vairākas oponējošās puses vai personas, kas iesniegušas pieteikumus uz atcelšanu vai spēkā neesības atzīšanu, iebildumus vai pieteikumus uz atcelšanu vai spēkā neesības atzīšanu iesniegušas kopīgi, zaudējusī puse 1. punkta a) apakšpunktā minētās izmaksas sedz tikai vienai šādai personai.

3.   Ja uzvarējušo pusi pārstāv vairāk nekā viens pārstāvis Regulas (ES) 2017/1001 120. panta 1. punkta nozīmē, zaudējusī puse šā panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētās izmaksas sedz tikai vienai šādai personai.

4.   Zaudējušajai pusei nav uzvarējušajai pusei jāatlīdzina nekādas citas izmaksas, izdevumi un honorāri saistībā ar lietas izskatīšanu Birojā kā vien tie, kas minēti 1., 2. un 3. punktā.

VIII SADAĻA

PERIODISKAS PUBLIKĀCIJAS

19. pants

Periodiskas publikācijas

1.   Kad ziņas saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1001, Deleģēto regulu (ES) 2018/625 vai šo regulu tiek publicētas Eiropas Savienības Preču Zīmju Biļetenā, Eiropas Savienības Preču Zīmju Biļetena izdošanas datumu uzskata par šo ziņu publicēšanas datumu.

2.   Ja ierakstos, kas attiecas uz preču zīmes reģistrāciju, nav izdarītas nekādas izmaiņas salīdzinājumā ar pieteikuma publikāciju, šos ierakstus publicē, atsaucoties uz ziņām, kas ietvertas pieteikuma publikācijā.

3.   Birojs var Biroja Oficiālā Vēstneša izdevumus darīt publiski pieejamus elektroniski.

IX SADAĻA

ADMINISTRATĪVĀ SADARBĪBA

20. pants

Informācijas apmaiņa starp Biroju un dalībvalstu iestādēm

1.   Neskarot Regulas (ES) 2017/1001 152. pantu, Birojs un dalībvalstu centrālie rūpnieciskā īpašuma biroji, tostarp Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojs, pēc pieprasījuma apmainās ar attiecīgu informāciju par ES preču zīmju vai valsts zīmju pieteikumiem un par procedūrām, kas saistītas ar šādiem pieteikumiem un to rezultātā reģistrētām zīmēm.

2.   Birojs un dalībvalstu tiesas vai iestādes ar informāciju Regulas (ES) 2017/1001 izpildei apmainās tieši vai caur dalībvalstu centrālajiem rūpnieciskā īpašuma birojiem.

3.   Izdevumus par 1. un 2. punktā minēto saziņu sedz iestāde, kas sniedz paziņojumus. Par šādiem paziņojumiem maksu neiekasē.

21. pants

Lietas dokumentu atvēršana pārbaudei

1.   ES preču zīmju pieteikumu un reģistrētu ES preču zīmju lietu pārbaudē, ko veic dalībvalstu tiesas vai iestādes, tiek izskatīti dokumentu oriģināli vai to kopijas, vai tehniski datu nesēji, ja lietas tiek glabātas tajos.

2.   Kad Birojs dalībvalstu tiesām vai prokuratūrām pārsūta lietas, kas attiecas uz ES preču zīmēm, uz kurām iesniegts pieteikums vai kuras reģistrētas, vai to kopijas, tas norāda, kādi ierobežojumi piemērojami attiecīgo lietu pārbaudei saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 114. pantu.

3.   Dalībvalstu tiesas vai prokuratūras procesa gaitā var Biroja pārsūtītos lietu dokumentus vai to kopijas atvērt pārbaudei trešām personām. Uz šādu pārbaudi attiecas Regulas (ES) 2017/1001 114. pants.

X SADAĻA

PĀRVĒRŠANA

22. pants

Pārvēršanas pieprasījuma saturs

Pieprasījumā ES preču zīmes pieteikumu vai reģistrētu ES preču zīmi pārvērst par valsts preču zīmes pieteikumu saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 139. pantu ietver:

a)

pārvēršanas pieprasījuma iesniedzēja vārdu/nosaukumu un adresi saskaņā ar šīs regulas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

b)

ES preču zīmes pieteikuma lietas numuru vai ES preču zīmes reģistrācijas numuru;

c)

norādi, kāds ir pārvēršanas pamats saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 139. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktu;

d)

norādi, attiecībā uz kuru dalībvalsti vai dalībvalstīm tiek prasīta pārvēršana;

e)

ja pieprasījums neattiecas uz visām precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz kurām iesniegts pieteikums vai reģistrēta preču zīme, norādi, attiecībā uz kurām precēm vai pakalpojumiem tiek prasīta pārvēršana, un, ja pārvēršanu lūdz attiecībā uz vairāk nekā vienu dalībvalsti un preču vai pakalpojumu saraksts attiecībā uz visām dalībvalstīm nav vienāds, norādi par attiecīgajām precēm vai pakalpojumiem attiecībā uz katru dalībvalsti;

f)

ja pārvēršana tiek pieprasīta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 139. panta 6. punktu, pamatojoties uz to, ka ES preču zīme ir zaudējusi spēku sakarā ar ES preču zīmju tiesas lēmumu, norādi, kurā datumā šis lēmums kļuvis par galīgu lēmumu, un lēmuma kopiju, ko var iesniegt valodā, kurā lēmums pieņemts.

23. pants

Pārvēršanas pieprasījuma publikācijas saturs

Pārvēršanas pieprasījuma publikācijā saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 140. panta 2. punktu ietver:

a)

tās preču zīmes pieteikuma numuru vai reģistrācijas numuru, attiecībā uz kuru tiek lūgta pārvēršana;

b)

atsauci uz pieprasījuma iepriekšējo publikāciju vai reģistrāciju Eiropas Savienības Preču Zīmju Biļetenā;

c)

norādi, attiecībā uz kuru dalībvalsti vai dalībvalstīm prasīta pārvēršana;

d)

ja pieprasījums neattiecas uz visām precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem iesniegts pieteikums vai reģistrēta ES preču zīme, norādi, attiecībā uz kurām precēm vai pakalpojumiem pārvēršana tiek prasīta;

e)

ja pārvēršana tiek prasīta attiecībā uz vairāk nekā vienu dalībvalsti un preču vai pakalpojumu saraksts attiecībā uz visām dalībvalstīm nav vienāds, norādi par attiecīgajām precēm vai pakalpojumiem attiecībā uz katru dalībvalsti;

f)

pārvēršanas pieprasījuma datumu.

XI SADAĻA

VALODAS

24. pants

Apliecinošu dokumentu iesniegšana procesa rakstiskajā daļā

Ja vien šajā regulā vai Deleģētajā regulā (ES) 2018/625 nav noteikts citādi, apliecinošus dokumentus, kas izmantojami Biroja procesa rakstiskajā daļā, var iesniegt jebkurā no Savienības oficiālajām valodām. Ja šādos dokumentos lietotā valoda nav procesa valoda, kā noteikts saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 146. pantu, Birojs pēc savas ierosmes vai pēc pamatota otras puses lūguma var pieprasīt tā noteiktā termiņā iesniegt tulkojumu šajā valodā.

25. pants

Tulkojumu standarts

1.   Ja Birojam iesniedzams dokumenta tulkojums, tulkojumā norāda, kura dokumenta tulkojums tas ir, un reproducē oriģinālā dokumenta uzbūvi un saturu. Ja puse ir norādījusi, ka uz lietu attiecas tikai dokumenta daļas, var nodrošināt tikai šo daļu tulkojumu.

2.   Ja vien Regulā (ES) 2017/1001, Deleģētajā regulā (ES) 2018/625 vai šajā regulā nav noteikts citādi, šādos gadījumos uzskata, ka Birojs dokumentu, kura tulkojums jāiesniedz, nav saņēmis:

a)

Birojs tulkojumu saņem, kad jau apritējis oriģinālā dokumenta vai tulkojuma iesniegšanas termiņš;

b)

Biroja noteiktajā termiņā netiek iesniegts šīs regulas 26. pantā minētais apliecinājums.

26. pants

Tulkojumu juridiskais autentiskums

Ja nav pierādījumu vai norāžu par pretējo, Birojs pieņem, ka tulkojums atbilst attiecīgajam oriģināltekstam. Šaubu gadījumā Birojs var pieprasīt noteiktā termiņā iesniegt apliecinājumu, ka tulkojums atbilst oriģināltekstam.

XII SADAĻA

BIROJA ORGANIZĀCIJA

27. pants

Iebildumu nodaļas vai Anulēšanas nodaļas lēmumi, ko pieņem viens loceklis

Saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 161. panta 2. punktu vai 163. panta 2. punktu šādus lēmumus pieņem viens Iebildumu nodaļas vai Anulēšanas nodaļas loceklis:

a)

lēmumi par izmaksu sadalījumu;

b)

lēmumi, ar kuriem nosaka to izmaksu apmēru, kas jāsamaksā saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 109. panta 7. punkta pirmo teikumu;

c)

lēmumi procesu neturpināt vai lēmumi, kuros ir apstiprināts, ka nav nepieciešams pieņemt lēmumu par lietas būtību;

d)

lēmumi noraidīt iebildumu kā nepieņemamu pirms Deleģētās regulas (ES) 2018/625 6. panta 1. punktā minētā termiņa apritēšanas;

e)

lēmumi par procesa apturēšanu;

f)

lēmumi par vairāku iebildumu apvienošanu vai sadalīšanu saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2018/625 9. panta 1. punktu.

XIII SADAĻA

ZĪMJU STARPTAUTISKĀS REĢISTRĒŠANAS PROCEDŪRAS

28. pants

Starptautiska pieteikuma iesniegšanā izmantojamā veidlapa

Veidlapā, kuru Birojs dara pieejamu starptautiska pieteikuma iesniegšanai, kā minēts Regulas (ES) 2017/1001 184. panta 1. punktā, ietver visus Starptautiskā biroja oficiālās veidlapas elementus. Pieteikuma iesniedzēji var izmantot arī Starptautiskā biroja oficiālo veidlapu.

29. pants

Ar spēkā neesības atzīšanu saistītie fakti un lēmumi, kas paziņojami Starptautiskajam birojam

1.   Birojs piecu gadu laikā no starptautiskās reģistrācijas datuma informē Starptautisko biroju šādos gadījumos:

a)

attiecībā uz visām vai dažām starptautiskajā reģistrācijā uzskaitītajām precēm vai pakalpojumiem – ES preču zīmes pieteikums, kas ir starptautiskās reģistrācijas pamatā, ir atsaukts, tiek uzskatīts par atsauktu vai ir noraidīts ar galīgu lēmumu;

b)

attiecībā uz visām vai dažām starptautiskajā reģistrācijā uzskaitītajām precēm vai pakalpojumiem – ES preču zīme, kas ir starptautiskās reģistrācijas pamatā, ir zaudējusi spēku, jo īpašnieks no tās ir atteicies, tā nav atjaunota, ir atcelta vai atzīta par spēkā neesošu ar Biroja galīgu lēmumu vai, pamatojoties uz pretprasību pārkāpuma procedūrā, ar ES preču zīmju tiesas lēmumu;

c)

ES preču zīmes pieteikums vai ES preču zīme, kas ir starptautiskās reģistrācijas pamatā, ir sadalīta divos pieteikumos vai reģistrācijās.

2.   Šā panta 1. punktā minētajā paziņojumā ietver:

a)

starptautiskās reģistrācijas numuru;

b)

starptautiskās reģistrācijas īpašnieka vārdu/nosaukumu;

c)

faktus un lēmumus, kas skar pamatpieteikumu vai pamatreģistrāciju, kā arī šo faktu un lēmumu spēkā stāšanās datumu;

d)

šā panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā minētajā gadījumā – pieprasījumu anulēt starptautisko reģistrāciju;

e)

ja 1. punkta a) vai b) apakšpunktā minētais skar pamatpieteikumu vai pamatreģistrāciju attiecībā uz tikai dažām precēm vai pakalpojumiem, norādi, kuras ir šīs preces vai pakalpojumi vai kuras preces vai pakalpojumus tas neskar;

f)

šā panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajā gadījumā – katra attiecīgā ES preču zīmju pieteikuma vai reģistrācijas numuru.

3.   Birojs piecus gadus pēc starptautiskās reģistrācijas datuma informē Starptautisko biroju šādos gadījumos:

a)

notiek apelācijas izskatīšana attiecībā uz pārbaudītāja lēmumu noraidīt ES preču zīmes pieteikumu, kas ir starptautiskās reģistrācijas pamatā, saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 42. pantu;

b)

ir iesniegts iebildums pret ES preču zīmes pieteikumu, kas ir starptautiskās reģistrācijas pamatā;

c)

attiecībā uz ES preču zīmi, kas ir starptautiskās reģistrācijas pamatā, ir iesniegts pieteikums uz atcelšanu vai pieteikums uz spēkā neesības atzīšanu;

d)

ja ES preču zīmju reģistrā ir saņemta informācija, ka ES preču zīmju tiesā ir iesniegta pretprasība attiecībā uz tādas ES preču zīmes atcelšanu vai spēkā neesības atzīšanu, kas ir starptautiskās reģistrācijas pamatā, bet reģistrā vēl nav saņemta informācija par ES preču zīmju tiesas lēmumu pretprasības sakarā.

4.   Tiklīdz 3. punktā minētais process ir beidzies ar galīgu lēmumu vai ierakstu reģistrā, Birojs par to informē Starptautisko biroju saskaņā ar 2. punktu.

5.   Šā panta 1. un 3. punkta kontekstā ES preču zīme, kas ir starptautiskās reģistrācijas pamatā, ietver ES preču zīmes reģistrāciju, kuras pamatā ir ES preču zīmes pieteikums, uz kuru balstīts starptautiskais pieteikums.

30. pants

Pieprasījums attiecināt uz plašāku teritoriju pēc starptautiskās reģistrācijas

1.   Pieprasījums attiecināt uz plašāku teritoriju, kas Birojam iesniegts saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 187. panta 1. punktu, atbilst šādām prasībām:

a)

to iesniedz, izmantojot vienu no šīs regulas 31. pantā minētajām veidlapām, kurā ietver visas tajā prasītās norādes un informāciju;

b)

tajā norāda tās preču zīmes starptautiskās reģistrācijas numuru, uz kuru tas attiecas;

c)

preču vai pakalpojumu sarakstu aptver starptautiskajā reģistrācijā ietverto preču vai pakalpojumu saraksts;

d)

saskaņā ar Madrides protokola 2. panta 1. punkta ii) apakšpunktu un 3.ter panta 2. punktu pieteikuma iesniedzējam, balstoties uz starptautiskajā veidlapā izdarītajām norādēm, pēc starptautiskas reģistrācijas ar Biroja starpniecību ir tiesības uz attiecinājumu.

2.   Ja pieprasījums attiecināt uz plašāku teritoriju neatbilst visām 1. punktā minētajām prasībām, Birojs pieteikuma iesniedzēju aicina Biroja izraudzītā termiņā trūkumus novērst.

31. pants

Veidlapa, kas izmantojama pieprasījumiem attiecināt uz plašāku teritoriju

Veidlapā, kuru Birojs dara pieejamu pieprasījumiem attiecināt uz plašāku teritoriju pēc starptautiskās reģistrācijas, kā minēts Regulas (ES) 2017/1001 187. panta 1. punktā, ietver visus Starptautiskā biroja oficiālās veidlapas elementus. Pieteikuma iesniedzēji var izmantot arī Starptautiskā biroja oficiālo veidlapu.

32. pants

Senioritātes prasījuma iesniegšana Birojam

1.   Neskarot Regulas (ES) 2017/1001 39. panta 7. punktu, senioritātes prasījumā saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 192. panta 1. punktu ietver:

a)

starptautiskās reģistrācijas numuru;

b)

starptautiskās reģistrācijas īpašnieka vārdu/nosaukumu un adresi saskaņā ar šīs regulas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

c)

norādi, kurā dalībvalstī vai dalībvalstīs vai attiecībā uz kuru dalībvalsti vai dalībvalstīm reģistrēta agrākā preču zīme;

d)

attiecīgās reģistrācijas numuru un tās pieteikuma datumu;

e)

norādi, attiecībā uz kurām precēm vai pakalpojumiem reģistrēta agrākā preču zīme un attiecībā uz kurām precēm vai pakalpojumiem tiek prasīts atzīt senioritāti;

f)

attiecīgās reģistrācijas apliecības kopiju.

2.   Ja starptautiskās reģistrācijas īpašniekam ir jābūt pārstāvētam lietas izskatīšanā Birojā saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 119. panta 2. punktu, senioritātes prasījumā norāda iecelto pārstāvi Regulas (ES) 2017/1001 120. panta 1. punkta nozīmē.

3.   Ja Birojs senioritātes prasījumu ir pieņēmis, tas par to informē Starptautisko biroju, paziņojot:

a)

attiecīgās starptautiskās reģistrācijas numuru;

b)

kurā dalībvalstī vai dalībvalstīs vai attiecībā uz kuru dalībvalsti vai dalībvalstīm reģistrēta agrākā preču zīme;

c)

attiecīgās reģistrācijas numuru;

d)

datumu, kurā stājusies spēkā attiecīgā reģistrācija.

33. pants

Ex officio pagaidu atteikumu paziņošana Starptautiskajam birojam

1.   Paziņojumā par starptautiskās reģistrācijas aizsardzības pilnīgu vai daļēju ex officio pagaidu atteikumu, kas jāsniedz Starptautiskajam birojam saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 193. panta 2. un 5. punktu, neskarot minētās regulas 193. panta 3. un 4. punktā noteiktās prasības, ietver:

a)

starptautiskās reģistrācijas numuru;

b)

atsauci uz tiem Regulas (ES) 2017/1001 noteikumiem, kas attiecas uz pagaidu atteikumu;

c)

norādi, ka aizsardzības pagaidu atteikums tiks apstiprināts ar Biroja lēmumu, ja starptautiskās reģistrācijas īpašnieks nenovērsīs trūkumus, kas ir pamatā atteikumam, iesniedzot Birojam savus komentārus divu mēnešu laikā no datuma, kurā Birojs pieņem pagaidu atteikumu;

d)

ja pagaidu atteikums attiecas tikai uz daļu preču vai pakalpojumu, norāda, uz kurām precēm vai pakalpojumiem tas attiecas.

2.   Par katru ex officio pagaidu atteikuma paziņojumu, kas sniegts Starptautiskajam birojam, ja ir beidzies iebildumu sniegšanas termiņš un nav izdots paziņojums par pagaidu atteikumu iebildumu dēļ saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2018/625 78. panta 1. punktu, Birojs Starptautisko biroju informē:

a)

ja pēc lietas izskatīšanas Birojā pagaidu atteikums ir atsaukts – ka attiecīgā preču zīme Savienībā ir aizsargāta;

b)

ja lēmums atteikt preču zīmes aizsardzību ir kļuvis par galīgo lēmumu, attiecīgā gadījumā pēc apelācijas saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 66. pantu vai prasības iesniegšanas saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 72. pantu – ka zīmes aizsardzība Savienībā ir atteikta;

c)

ja atteikums saskaņā ar b) apakšpunktu attiecas tikai uz daļu preču vai pakalpojumu – attiecībā uz kurām precēm vai pakalpojumiem preču zīme Savienībā ir aizsargāta.

34. pants

Paziņošana Starptautiskajam birojam par starptautiskas reģistrācijas seku atzīšanu par spēkā neesošām

Regulas (ES) 2017/1001 198. panta 3. punktā minētajā paziņojumā norāda datumu un ietver:

a)

norādi, ka spēkā neesību ir pasludinājis Birojs, vai norādi uz ES preču zīmju tiesu, kura pasludinājusi spēkā neesību;

b)

to, vai spēkā neesība ir pasludināta, atceļot starptautiskās reģistrācijas īpašnieka tiesības, paziņojot, ka preču zīme nav spēkā uz absolūta pamata, vai paziņojot, ka preču zīme nav spēkā uz relatīva pamata;

c)

norādi, ka par spēkā neesības pasludināšanu vairs nevar iesniegt apelāciju;

d)

starptautiskās reģistrācijas numuru;

e)

starptautiskās reģistrācijas īpašnieka vārdu/nosaukumu;

f)

ja spēkā neesības pasludināšana neattiecas uz visām precēm vai pakalpojumiem – uz kurām precēm vai pakalpojumiem spēkā neesības pasludināšana attiecas vai uz kurām precēm vai pakalpojumiem spēkā neesības pasludināšana neattiecas;

g)

datumu, kurā spēkā neesība pasludināta, kopā ar norādi, no kura datuma spēkā neesība ir sākusies.

35. pants

Pieprasījums starptautisku reģistrāciju pārvērst par valsts preču zīmes pieteikumu vai attiecinājumu uz dalībvalstīm

1.   Pieprasījumā uz Savienību attiecinātu starptautisku reģistrāciju pārvērst par valsts preču zīmes pieteikumu vai attiecinājumu uz dalībvalstīm saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 139. un 202. pantu, neskarot minētās regulas 202. panta 4.–7. punktā noteiktās prasības, ietver:

a)

starptautiskās reģistrācijas numuru;

b)

starptautiskās reģistrācijas datumu vai to datumu pēc starptautiskās reģistrācijas, kad reģistrācija attiecināta uz Savienību saskaņā ar Madrides protokola 3.ter panta 2. punktu, un attiecīgā gadījumā ziņas par starptautiskās reģistrācijas prioritātes prasījumu saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 202. panta 2. punktu un ziņas par senioritātes prasījumu saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 39., 40. vai 191. pantu;

c)

norādes un elementus, kas minēti Regulas (ES) 2017/1001 140. panta 1. punktā un šīs regulas 22. panta a), c) un d) punktā.

2.   Šā panta 1. punktā minētā pārvēršanas pieprasījuma publikācijā ietver 23. pantā noteiktās ziņas.

36. pants

Uz Savienību attiecinātas starptautiskas reģistrācijas pārveidošana par ES preču zīmes pieteikumu

Pārveidošanas pieteikumā saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1001 204. panta 3. punktu papildus šīs regulas 2. pantā minētajām norādēm un elementiem ietver:

a)

anulētās starptautiskās reģistrācijas numuru;

b)

datumu, kurā Starptautiskais birojs starptautisko reģistrāciju anulējis;

c)

attiecīgā gadījumā starptautiskās reģistrācijas datumu saskaņā ar Madrides protokola 3. panta 4. punktu vai datumu, kad pēc starptautiskās reģistrācijas ir reģistrēta teritoriālā paplašināšana uz Savienību saskaņā ar Madrides Protokola 3.ter panta 2. punktu;

d)

attiecīgā gadījumā – starptautiskajā pieteikumā prasīto prioritātes datumu, kas reģistrēts Starptautiskā biroja uzturētajā starptautiskajā reģistrā.

XIV SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

37. pants

Pārejas pasākumi

Ja šo regulu saskaņā ar 39. pantu nepiemēro notiekošiem procesiem, tiem turpina piemērot Regulas (EK) Nr. 2868/95 noteikumus līdz šie procesi ir pabeigti.

38. pants

Atcelšana

Īstenošanas regulu (ES) 2017/1431 atceļ.

39. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To piemēro no 1. punktā minētās spēkā stāšanās dienas ar šādiem izņēmumiem:

a)

II sadaļu nepiemēro ES preču zīmes pieteikumiem, kas iesniegti pirms 2017. gada 1. oktobra, kā arī starptautiskajām reģistrācijām, kas uz Savienību attiecinātas pirms minētā datuma;

b)

9. pantu nepiemēro ES preču zīmēm, kas reģistrētas pirms 2017. gada 1. oktobra;

c)

10. pantu nepiemēro lūgumiem izdarīt izmaiņas, kas iesniegti pirms 2017. gada 1. oktobra;

d)

11. pantu nepiemēro paziņojumiem par dalīšanu, kas iesniegti pirms 2017. gada 1. oktobra;

e)

12. pantu nepiemēro lūgumiem mainīt vārdu/nosaukumu vai adresi, kas iesniegti pirms 2017. gada 1. oktobra;

f)

IV sadaļu nepiemēro nodošanas reģistrācijas pieteikumiem, kas iesniegti pirms 2017. gada 1. oktobra;

g)

V sadaļu nepiemēro paziņojumiem par atteikšanos, kas iesniegti pirms 2017. gada 1. oktobra;

h)

VI sadaļu nepiemēro ES kolektīvo zīmju vai ES sertifikācijas zīmju pieteikumiem, kas iesniegti pirms 2017. gada 1. oktobra, kā arī starptautiskām reģistrācijām, kas uz Savienību attiecinātas pirms minētā datuma;

i)

VII sadaļu nepiemēro izmaksām, kas radušās procesos, kuri sākti pirms 2017. gada 1. oktobra;

j)

VIII sadaļu nepiemēro publikācijām, kas veiktas pirms 2017. gada 1. oktobra;

k)

IX sadaļu nepiemēro lūgumiem sniegt informāciju vai lūgumiem par lietu pārbaudi, kas iesniegti pirms 2017. gada 1. oktobra;

l)

X sadaļu nepiemēro pārvēršanas pieprasījumiem, kas iesniegti pirms 2017. gada 1. oktobra;

m)

XI sadaļu nepiemēro apliecinošiem dokumentiem vai tulkojumiem, kas iesniegti pirms 2017. gada 1. oktobra;

n)

XII sadaļu nepiemēro lēmumiem, kas pieņemti pirms 2017. gada 1. oktobra;

o)

XIII sadaļu nepiemēro attiecīgi pirms 2017. gada 1. oktobra iesniegtiem starptautiskiem pieteikumiem, to faktu vai lēmumu paziņošanai, kas saistīti ar starptautiskās reģistrācijas pamatā esošas ES preču zīmes pieteikuma vai reģistrācijas spēkā neesības atzīšanu, pieprasījumiem attiecināt uz plašāku teritoriju, senioritātes prasījumiem, ex officio pagaidu atteikumu paziņošanai, paziņojumiem par starptautiskas reģistrācijas seku atzīšanu par spēkā neesošām, pieprasījumiem starptautisku reģistrāciju pārvērst par valsts preču zīmes pieteikumu un pieteikumiem uz Savienību attiecinātas starptautiskas reģistrācijas pārveidošanai par ES preču zīmes pieteikumu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 5. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 154, 16.6.2017., 1. lpp.

(2)  Padomes 1993. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV L 11, 14.1.1994., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 16. decembra Regula (ES) 2015/2424, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi, Komisijas Regulu (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2869/95 par maksām, kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) (OV L 341, 24.12.2015., 21. lpp.).

(4)  Komisijas 2017. gada 18. maija Deleģētā regula (ES) 2017/1430, ar ko papildina Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Eiropas Savienības preču zīmi un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 2868/95 un (EK) Nr. 216/96 (OV L 205, 8.8.2017., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2017. gada 18. maija Īstenošanas regula (ES) 2017/1431, ar ko nosaka detalizētus noteikumus, kā īstenojamas dažas Padomes Regulas (EK) Nr. 207/2009 par Eiropas Savienības preču zīmi normas (OV L 205, 8.8.2017., 39. lpp.).

(6)  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Eiropas Savienības preču zīmi (OV L 78, 24.3.2009., 1. lpp.).

(7)  OV L 296, 14.11.2003., 22. lpp.

(8)  Komisijas 1995. gada 13. decembra Regula (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV L 303, 15.12.1995., 1. lpp.).

(9)  Komisijas 2018. gada 5. marta Deleģētā regula (ES) 2018/625, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1001 par Eiropas Savienības preču zīmi un atceļ Deleģēto Regulu (ES) 2017/1430 (OV L 104, 24.4.2018., 1. lpp.)

(10)  Padomes Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (1968. gada 29. februāris), ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kā arī paredz īpašus Komisijas ierēdņiem uz laiku piemērojamus pasākumus (OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.).