4.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 88/4


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/524

(2018. gada 28. marts),

ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 groza attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām Bacillus subtilis (Cohn 1872) celmam QST 713, kas identisks ar celmu AQ 713, klodinafopam, klopiralīdam, ciprodinilam, dihlorpropam-P, fozetilam, mepanipirīmam, metkonazolam, metrafenonam, pirimikarbam, Pseudomonas chlororaphis celmam MA 342, pirimetanilam, hinoksifēnam, rimsulfuronam, spinosadam, tiakloprīdam, tiametoksamam, tiramam, tolklofosmetilam, triklopiram, trineksapakam, tritikonazolam un ciramam

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 17. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (2) pielikuma A daļa nosaka darbīgās vielas, kuras uzskata par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009.

(2)

Darbīgo vielu mepanipirīma, pseudomonas chlororaphis celma MA 342, hinoksifēna, tiakloprīda, tirama un cirama apstiprinājuma periodi pēdējo reizi tika pagarināti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/2016 (3). Minēto vielu apstiprinājuma periodi beigsies 2018. gada 30. aprīlī.

(3)

Darbīgo vielu Bacillus subtilis (Cohn 1872) celma QST 713, kas identisks ar celmu AQ 713, klodinafopa, metrafenona, pirimikarba, rimsulfurona, spinosada, tiametoksāma, tolklofosmetila un tritikonazola apstiprinājuma periodi tika pagarināti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 487/2014 (4). Minēto vielu apstiprinājuma periodi beigsies 2018. gada 30. aprīlī.

(4)

Darbīgo vielu klopiralīda, ciprodinila, fozetila, pirimetanila un trineksapaka apstiprinājuma periodi tika pagarināti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 678/2014 (5). Minēto vielu apstiprinājuma periodi beigsies 2018. gada 30. aprīlī.

(5)

Darbīgo vielu dihlorpropa-P, metkonazola un triklopira apstiprinājuma periodi tika pagarināti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 878/2014 (6). Minēto vielu apstiprinājuma periodi beigsies 2018. gada 30. aprīlī.

(6)

Šīs regulas 2. līdz 5. apsvērumā minēto vielu apstiprinājumu atjaunošanas pieteikumi tika iesniegti saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 844/2012 (7).

(7)

Ņemot vērā to, ka no pieteikumu iesniedzējiem neatkarīgu iemeslu dēļ vielu novērtēšana ir aizkavējusies, minēto darbīgo vielu apstiprinājuma periodi, visdrīzāk, beigsies, pirms tiks pieņemts lēmums par to atjaunošanu. Tāpēc to apstiprinājuma periodi ir jāpagarina.

(8)

Ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1107/2009 17. panta pirmajā daļā izvirzīto mērķi, ja Komisija pieņem regulu, kurā noteikts, ka kādai šīs regulas pielikumā minētajai darbīgajai vielai apstiprinājums nav atjaunots, jo nav izpildīti apstiprināšanas kritēriji, Komisija, izvēloties attiecīgo vēlāko datumu, termiņa beigas nosaka vai nu tajā pašā datumā, kāds bijis noteikts pirms šīs regulas pieņemšanas, vai regulas spēkā stāšanās datumā, ja vien darbīgās vielas apstiprinājums nav atjaunots. Kas attiecas uz gadījumiem, kad Komisija pieņem regulu, kurā paredzēta šīs regulas pielikumā minētas darbīgās vielas atjaunošana, Komisija atbilstoši konkrētajiem apstākļiem centīsies noteikt agrāko iespējamo piemērošanas datumu.

(9)

Ņemot vērā to, ka minēto darbīgo vielu apstiprinājumi beidzas 2018. gada 30. aprīlī, šai regulai būtu jāstājas spēkā pēc iespējas drīzāk.

(10)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 28. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2016. gada 17. novembra Īstenošanas regula (ES) 2016/2016, ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām acetamiprīdam, benzoskābei, flazasulfuronam, mekopropam-P, mepanipirīmam, mezosulfuronam, propinebam, propoksikarbazonam, propizamīdam, propikonazolam, pseudomonas chlororaphis celmam MA 342, piraklostrobīnam, hinoksifēnam, tiakloprīdam, tiramam, ciramam, zoksamīdam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 312, 18.11.2016., 21. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 12. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 487/2014, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām Bacillus subtilis (Cohn 1872), celms QST 713, identisks ar celmu AQ 713, klodinafopam, metrafenonam, pirimikarbam, rimsulfuronam, spinosadam, tiametoksamam, tolkloflosmetilam un tritikonazolam (OV L 138, 13.5.2014., 72. lpp.).

(5)  Komisijas 2014. gada 19. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 678/2014, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām klopiralīdam, ciprodinilam, fozetilam, pirimetanilam un trineksapakam (OV L 180, 20.6.2014., 11. lpp.).

(6)  Komisijas 2014. gada 12. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 878/2014, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām dihlorpropam-P, metkonazolam un triklopiram (OV L 240, 13.8.2014., 18. lpp.).

(7)  Komisijas 2012. gada 18. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 844/2012, ar ko nosaka noteikumus, kas vajadzīgi darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanas procedūras īstenošanai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 252, 19.9.2012., 26. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļu groza šādi:

1)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 73. ierakstu par tiramu datumu aizstāj ar “2019. gada 30. aprīlis”;

2)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 74. ierakstu par ciramu datumu aizstāj ar “2019. gada 30. aprīlis”;

3)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 82. ierakstu par hinoksifēnu datumu aizstāj ar “2019. gada 30. aprīlis”;

4)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 89. ierakstu par Pseudomonas chlororaphis, celms – MA 342 datumu aizstāj ar “2019. gada 30. aprīlis”;

5)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 90. ierakstu par mepanipirīmu datumu aizstāj ar “2019. gada 30. aprīlis”;

6)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 92. ierakstu par tiakloprīdu datumu aizstāj ar “2019. gada 30. aprīlis”.

7)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 123. ierakstu par klodinafopu datumu aizstāj ar “2019. gada 30. aprīlis”;

8)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 124. ierakstu par pirimikarbu datumu aizstāj ar “2019. gada 30. aprīlis”;

9)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 125. ierakstu par rimsulfuronu datumu aizstāj ar “2019. gada 30. aprīlis”;

10)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 126. ierakstu par tolkloflosmetilu datumu aizstāj ar “2019. gada 30. aprīlis”;

11)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 127. ierakstu par tritikonazolu datumu aizstāj ar “2019. gada 30. aprīlis”;

12)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 129. ierakstu par klopiralīdu datumu aizstāj ar “2019. gada 30. aprīlis”;

13)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 130. ierakstu par ciprodinilu datumu aizstāj ar “2019. gada 30. aprīlis”;

14)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 131. ierakstu par fozetilu datumu aizstāj ar “2019. gada 30. aprīlis”;

15)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 132. ierakstu par trineksapaku datumu aizstāj ar “2019. gada 30. aprīlis”;

16)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 133. ierakstu par dihlorpropu-P datumu aizstāj ar “2019. gada 30. aprīlis”;

17)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 134. ierakstu par metkonazolu datumu aizstāj ar “2019. gada 30. aprīlis”;

18)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 135. ierakstu par pirimetanilu datumu aizstāj ar “2019. gada 30. aprīlis”;

19)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 136. ierakstu par triklopiru datumu aizstāj ar “2019. gada 30. aprīlis”;

20)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 137. ierakstu par metrafenonu datumu aizstāj ar “2019. gada 30. aprīlis”;

21)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 138. ierakstu par Bacillus subtilis (Cohn 1872), celms QST 713, identisks ar celmu AQ 713, datumu aizstāj ar “2019. gada 30. aprīlis”;

22)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 139. ierakstu par spinosadu datumu aizstāj ar “2019. gada 30. aprīlis”;

23)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 140. ierakstu par tiametoksamu datumu aizstāj ar “2019. gada 30. aprīlis”.