8.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 65/17


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/338

(2018. gada 7. marts)

par atļauju no Aspergillus niger (DSM 25770) iegūtas 6-fitāzes preparātu lietot par barības piedevu gaļas cāļiem, dējējvistām, nobarojamām cūkām, sivēnmātēm, mazāk izplatītu sugu nobarojamām vai vaislas cūkām, gaļas tītariem, vaislas tītariem, visām citām putnu sugām (izņemot dējējputniem) un atšķirtiem sivēniem (atļaujas turētājs – BASF SE)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju no Aspergillus niger (DSM 25770) iegūtas 6-fitāzes preparātam. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3)

Minētais pieteikums attiecas uz atļauju no Aspergillus niger (DSM 25770) iegūtas 6-fitāzes preparātu, ko paredzēts klasificēt piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”, lietot par barības piedevu gaļas cāļiem, dējējvistām, nobarojamām cūkām, sivēnmātēm, mazāk izplatītu sugu nobarojamām vai vaislas cūkām, gaļas tītariem, vaislas tītariem, visām nobarošanai vai audzēšanai, vai dēšanai paredzētām putnu sugām un atšķirtiem sivēniem.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2017. gada 28. septembra atzinumā (2) secināja, ka, ievērojot ierosinātos lietošanas nosacījumus, no Aspergillus niger (DSM 25770) iegūtas 6-fitāzes preparātam nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi un tas uzlabo zootehniskos rādītājus un/vai fosfora sagremojamību mērķsugām. Iestāde uzskata, ka īpašas prasības attiecībā uz uzraudzību pēc laišanas tirgū nav nepieciešamas. Tā arī verificēja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

(5)

No Aspergillus niger (DSM 25770) iegūtas 6-fitāzes preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc minēto preparātu būtu jāļauj lietot tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā norādīto preparātu, kas ietilpst piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “gremošanas veicinātāji”, ir atļauts lietot kā piedevu dzīvnieku ēdināšanā, ievērojot minētajā pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 7. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  EFSA Journal 2017; 15(11)5024.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Aktivitātes vienības uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija “zootehniskās piedevas”. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji

4a27

BASF SE

6-fitāze

EC 3.1.3.26

Piedevas sastāvs

No Aspergillus niger (DSM 25770) iegūtas 6-fitāzes preparāts ar šādu minimālo saturu:

cietā veidā: 5 000  FTU (1)/g

šķidrā veidā: 5 000  FTU/g

Aktīvās vielas raksturojums

No Aspergillus niger (DSM 25770) iegūta 6-fitāze

Analītiskā metode  (2)

Fitāzes aktivitātes kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā:

kolorimetriskā metode, kuras pamatā ir fitāzes fermentatīvā reakcija uz fitātu.

Fitāzes aktivitātes kvantitatīvai noteikšanai premiksos:

kolorimetriskā metode, kuras pamatā ir fitāzes fermentatīvā reakcija uz fitātu – VDLUFA 27.1.3.

Fitāzes aktivitātes kvantitatīvai noteikšanai barībā:

kolorimetriskā metode, kuras pamatā ir fitāzes fermentatīvā reakcija uz fitātu – EN ISO 30024.

Nobarojamās cūkas

Sivēnmātes

Mazāk izplatītu sugu nobarojamās vai vaislas cūkas

100 FTU

 

1.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

2.

Piedevas un premiksu lietotājiem barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu iespējamos riskus, ko rada to lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus.

3.

Lietošanai atšķirtiem sivēniem, kuru svars nepārsniedz 35 kg.

28.3.2028.

Atšķirti sivēni

125 FTU

Gaļas cāļi

Dējējvistas

750 FTU

Gaļas tītari

Vaislas tītari

Visas citas putnu sugas (izņemot dējējputnus)

125 FTU


(1)  1 FTU ir fermenta daudzums, kas 37 °C temperatūrā pie pH 5,5 no nātrija fitāta atbrīvo 1 mikromolu neorganiskā fosfāta minūtē.

(2)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.