8.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 65/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/337

(2018. gada 5. marts),

ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2403, ar ko izstrādā kopīgas pamatnostādnes par dezaktivēšanas standartiem un metodēm, lai nodrošinātu, ka dezaktivētie šaujamieroči tiek padarīti neatgriezeniski neizmantojami

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 18. jūnija Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (1) un jo īpaši tās 10.b panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2403 (2) paredzēti noteikumi un tehniskās specifikācijas attiecībā uz šaujamieroču dezaktivēšanu Savienībā nolūkā nodrošināt, ka dezaktivētie šaujamieroči tiek padarīti neatgriezeniski neizmantojami. Minētajā regulā arī aprakstīts, kā dalībvalstu valsts iestādēm jāverificē un jāapliecina šaujamieroču dezaktivēšana, un paredzēti noteikumi par dezaktivētu šaujamieroču marķēšanu.

(2)

Lai nodrošinātu šaujamieroču dezaktivēšanas visaugstāko iespējamo drošības līmeni, Īstenošanas regulā (ES) 2015/2403 paredzēts, ka tajā noteiktās tehniskās specifikācijas tiek regulāri pārskatītas un atjauninātas, ņemot vērā pieredzi, ko dalībvalstis guvušas, piemērojot šos noteikumus un jebkādus papildu dezaktivēšanas pasākumus.

(3)

Tāpēc Komisija 2016. gada septembrī ar Direktīvu 91/477/EEK izveidotās komitejas ietvaros izveidoja valstu ekspertu darba grupu šaujamieroču dezaktivēšanas jautājumos. Darba grupa pievērsās Īstenošanas regulas (ES) 2015/2403 I pielikumā noteikto šaujamieroču dezaktivēšanas tehnisko specifikāciju pārskatīšanai ar mērķi uzlabot to skaidrību, novērst neskaidrības lietotājiem un nodrošināt, ka tehniskās specifikācijas ir piemērojamas visiem šaujamieroču veidiem.

(4)

Direktīvu 91/477/EEK grozīja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2017/853 (3). Grozītās direktīvas darbības jomā ir iekļauti dezaktivēti šaujamieroči, nosakot arī to klasifikāciju, un tā sniedz dezaktivētu šaujamieroču definīciju, kas atspoguļo vispārīgos šaujamieroču dezaktivēšanas principus, kuri noteikti Protokolā par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelegālas izgatavošanas un aprites apkarošanu, kas papildina Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību un kas pievienots Padomes Lēmumam 2014/164/ES (4), ar kuru minēto protokolu transponē Savienības tiesiskajā regulējumā.

(5)

Īstenošanas regulā (ES) 2015/2403 paredzētajiem noteikumiem par šaujamieroču dezaktivēšanu būtu jāatspoguļo ar Direktīvu (ES) 2017/853 ieviestie jaunie noteikumi par dezaktivēšanu un vajadzētu būt ar tiem saskanīgiem.

(6)

Īstenošanas regulas (ES) 2015/2403 darbības jomai būtu jāaptver visas šaujamieroču kategorijas, kas uzskaitītas Direktīvas 91/477/EEK I pielikuma II daļā.

(7)

Šaujamieroču dezaktivēšanas tehniskajām specifikācijām būtu jānovērš iespēja šaujamieročus reaktivēt, izmantojot parastus darbarīkus.

(8)

Šaujamieroču dezaktivēšanas tehniskajās specifikācijās galvenā uzmanība ir pievērsta Direktīvā 91/477/EEK definēto būtisko šaujamieroču daļu dezaktivēšanai Tam par iemeslu ir tas, ka Direktīvā 91/477/EEK ir sniegta arī dezaktivētu šaujamieroču definīcija, kurā pausta nepieciešamība nodrošināt, ka visas attiecīgā šaujamieroča būtiskās daļas ir padarītas neatgriezeniski nelietojamas un nenoņemamas, neaizvietojamas vai nepārveidojamas tādā veidā, kas nodrošinātu iespēju kaut kādā veidā reaktivēt attiecīgo šaujamieroci. Šaujamieroču dezaktivēšanas tehniskās specifikācijas būtu jāpiemēro arī nomaināmo stobru dezaktivēšanai, kuri, būdami atsevišķi objekti, ir tehniski saistīti ar dezaktivējamo šaujamieroci un ir tam pievienojami.

(9)

Pēc valstu ekspertu darba grupas dezaktivēšanas jautājumos pieprasījuma pārskatītajām tehniskajām specifikācijām valstu dezaktivēšanas praktiķi piecu nedēļu garumā no 2017. gada 9. februāra līdz 20. martam veica stresa testu. Šā stresa testa iznākuma rezultātā tika pieņemts lēmums pārskatīt dezaktivēšanas specifikāciju izklāstu. Skaidrības labad konkrētas dezaktivēšanas darbības būtu jāizklāsta tā, lai tās atšķirtos dažādu tipu šaujamieroču starpā.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvu 91/477/EEK izveidotā komiteja.

(11)

Lai dalībvalstis varētu veikt nepieciešamās administratīvās izmaiņas un pielāgot savu praksi šai grozītajai īstenošanas regulai, šo regulu būtu jāsāk piemērot trīs mēnešus pēc tās spēkā stāšanās dienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2015/2403 groza šādi:

1)

regulas 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Šo regulu piemēro visām šaujamieroču kategorijām, kas uzskaitītas Direktīvas 91/477/EEK I pielikuma II daļā.”;

2)

regulas 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalstis norīko kompetento valsts iestādi, kura verificē, vai šaujamieroča dezaktivēšana ir veikta saskaņā ar tehniskajām specifikācijām, kas izklāstītas I pielikumā (“verificējošā iestāde”).”;

3)

regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:

“5. pants

Dezaktivētu šaujamieroču marķējums

Dezaktivētus šaujamieročus marķē ar kopēju īpašu marķējumu saskaņā ar II pielikumā pievienoto veidni, lai norādītu, ka tie ir dezaktivēti saskaņā ar I pielikumā izklāstītajām tehniskajām specifikācijām. Verificējošā iestāde šo marķējumu piestiprina uz visām būtiskajām daļām, kas pārveidotas šaujamieroča dezaktivēšanas nolūkā, un tas atbilst šādiem kritērijiem:

a)

ir skaidri redzams un nenoņemams;

b)

uz tā ir informācija par dalībvalsti, kurā dezaktivēšana veikta, un verificējošo iestādi, kura apliecinājusi šo dezaktivēšanu;

c)

saglabāts(-i) šaujamieroča oriģinālais(-ie) sērijas numurs(-i).”;

4)

regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu;

5)

regulas II pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu;

6)

regulas III pielikumu aizstāj ar šīs regulas III pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 28. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 5. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 256, 13.9.1991., 51. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 15. decembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2403, ar ko izstrādā kopīgas pamatnostādnes par dezaktivēšanas standartiem un metodēm, lai nodrošinātu, ka dezaktivētie šaujamieroči tiek padarīti neatgriezeniski neizmantojami (OV L 333, 19.12.2015., 62. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Direktīva (ES) 2017/853, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (OV L 137, 24.5.2017., 22. lpp.).

(4)  Padomes 2014. gada 11. februāra Lēmums 2014/164/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelegālas izgatavošanas un aprites apkarošanu, kas papildina Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību (OV L 89, 25.3.2014., 7. lpp.).


I PIELIKUMS

Šaujamieroču dezaktivēšanas tehniskās specifikācijas

Dezaktivēšanas darbības šaujamieroču padarīšanai neatgriezeniski neizmantojamus ir noteiktas, balstoties uz trim tabulām:

I tabulā ir uzskaitīti dažādu tipu šaujamieroči,

II tabulā noteikti vispārīgie principi, kas jāievēro, padarot šaujamieročus neatgriezeniski neizmantojamus,

III tabulā aprakstītas konkrētas veicamās darbības attiecībā uz katru šaujamieroču tipu to padarīšanai par neatgriezeniski neizmantojamiem.

Šaujamieroču dezaktivēšanas tehniskajām specifikācijām būtu jānovērš iespēja šaujamieročus reaktivēt, izmantojot parastus darbarīkus.

Šaujamieroču dezaktivēšanas tehniskajās specifikācijās galvenā uzmanība ir pievērsta Direktīvā 91/477/EEK definēto būtisko šaujamieroču daļu dezaktivēšanai. Šaujamieroču dezaktivēšanas tehniskās specifikācijas, kas noteiktas I pielikumā, piemēro arī nomaināmo stobru dezaktivēšanai, kuri, būdami atsevišķi objekti, ir tehniski saistīti ar dezaktivējamo šaujamieroci un ir tam pievienojami.

Lai nodrošinātu šaujamieroču dezaktivēšanas darbību pareizu un vienotu izpildi, Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādā definīcijas.

I tabula

Šaujamieroču tipu saraksts

Šaujamieroču tipi

1.

Pistoles (vienšāviena, pusautomātiskās)

2.

Revolveri (ieskaitot pielādējamus patronu cilindrā)

3.

Vienšāviena garstobra šaujamieroči (ar nenoliecamu stobru)

4.

Šaujamieroči ar noliecamu stobru (piem., gludstobra, vītņstobra, kombinētie, ar ķīļveida aizslēgu / slīdošo aizslēgu, īsstobra un garstobra šaujamieroči)

5.

Garstobra šaujamieroči ar atgriezējmehānismu (gludstobra, vītņstobra)

6.

Pusautomātiskie garstobra šaujamieroči (gludstobra, vītņstobra)

7.

Automātiskie šaujamieroči, piemēram, triecienšautenes, mašīnpistoles, automātiskās pistoles

8.

No stobra lādējamie šaujamieroči, tostarp ar noliecamu stobru (izņemot patronu cilindrā pielādējamus revolverus)

II tabula

Vispārīgi principi

Izmantojot metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi, novērst šaujamieroču būtisko daļu demontāžu.

Atkarībā no valsts tiesību aktiem šo procesu var veikt pēc attiecīgās valsts iestādes veiktās pārbaudes.

Ieliktņu cietība – dezaktivēšanas struktūrai jānodrošina, ka izmantoto tapu/stieņu cietība ir vismaz 40 HRC un ka metināšanā izmantotais materiāls nodrošina pastāvīgu un efektīvu savienojumu.

III tabula

Īpašas darbības ar katra tipa šaujamieročiem

1.

PISTOLES (VIENŠĀVIENA, PUSAUTOMĀTISKĀS)

1.1.

Stobrs: stobrā, tostarp arī patrontelpā, ja ir, izgriezt garenisku spraugu (platums: > 

Formula

 kalibra; garums: vītņstobriem – trīs reizes garāks par patrontelpu, gludstobriem – divreiz garāks par patrontelpu).

1.2.

Stobrs: visām pistolēm, kam nav noliecama stobra, caur patrontelpas abām sienām jāizurbj caurums, kurā jāievieto un stabili jāiemetina rūdīta tērauda tapa (diametrs > 50 % no patrontelpas, vismaz 4,5 mm). To pašu tapu var izmantot, lai stobru fiksētu pie rāmja. Alternatīvi patronas čaulas lieluma tapa jāievieto patrontelpā un stabili jāiemetina.

1.3.

Stobrs: noņemt patronu padošanas rampu, ja tāda ir.

1.4.

Stobrs: stobram jābūt neatgriezeniski piestiprinātam pie šaujamieroča, izmantojot metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi. Šim nolūkam var izmantot 1.2. punkta darbībās izmantoto tapu.

1.5.

Stobrs: nomaināmajiem stobriem, kas nav pistoles sastāvdaļa, veic attiecīgi 1.1.–1.4. un 1.19. punkta darbības. Turklāt, izmantojot griešanu, metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi, jābūt neatgriezeniski novērstai iespējai šos stobrus pievienot šaujamierocim.

1.6.

Aizslēgs / aizslēga galva: noņemt vai saīsināt belzni.

1.7.

Aizslēgs / aizslēga galva: nofrēzēt vai noņemt aizslēga patronas atbalsta virsmu 45–75 grādu leņķī, kas mērīts no aizslēga patronas atbalsta virsmas sākotnējā leņķa. Materiāls jānoņem no visas aizslēga patronas atbalsta virsmas. Visi kaujas izciļņi jānoņem vai būtiski jāvājina.

1.8.

Aizslēgs / aizslēga galva: aizmetināt belžņa caurumu.

1.9.

Aizslēga apvalks: nofrēzēt vai noņemt aizslēga patronas atbalsta virsmu 45–75 grādu leņķī, kas mērīts no aizslēga patronas atbalsta virsmas sākotnējā leņķa. Materiāls jānoņem no visas virsmas.

1.10.

Aizslēga apvalks: izņemt belzni.

1.11.

Aizslēga apvalks: noņemt aizslēga apvalka kaujas izciļņus.

1.12.

Aizslēga apvalks: vajadzības gadījumā frēzēt aizslēga apvalka ekstrakcijas loga noslēdzējmalas iekšpusi 45–75 grādu leņķī.

1.13.

Aizslēga apvalks: ja aizslēgu var izņemt no aizslēga apvalka korpusa, dezaktivētais aizslēgs neatgriezeniski jāpiestiprina pie aizslēga apvalka korpusa.

1.14.

Rāmis: noņemt patronu padošanas rampu, ja tāda ir.

1.15.

Rāmis: nofrēzēt vismaz 2/3 no aizslēga apvalka sliedēm rāmja abās pusēs.

1.16.

Šaušanas mehānisms: nodrošināt fiziskās darbojošās sasaistes starp mēlīti un gaili, belzni vai sprūdu iznīcināšanu. Šaušanas mehānismu ar metināšanas šuves palīdzību rāmī sakausēt kopā, ja iespējams. Ja šaušanas mehānisma sakausēšana nav iespējama, izņemt šaušanas mehānismu un šo vietu aizpildīt, metinot vai piepildot ar epoksīda sveķiem.

1.17.

Šaušanas mehānisms: šaušanas mehānisms un/vai stobra kārba jāpiemetina (tērauda rāmja gadījumā) vai jāpielīmē ar termoizturīgu līmi (vieglmetāla vai polimēra rāmja gadījumā) pie rāmja.

1.18.

Automātiska sistēma: iznīcināt gāzes virzuli, gāzes cauruli un gāzes kameru griežot vai metinot.

1.19.

Automātiska sistēma: ja nav gāzes virzuļa, izņemt gāzes cauruli. Ja gāzes virzuļa funkcijas veic stobrs, dezaktivēto stobru piemetināt pie stobra kārbas. Visos gadījumos aizmetināt stobra gāzes vārstu, ja tāds ir.

1.20.

Magazīnas: lai novērstu magazīnas noņemšanu, to – atkarībā no ieroča tipa un materiāla – piemetināt, izmantojot punktmetināšanu, vai izmantot atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi.

1.21.

Magazīnas: ja magazīnas nav, metināt punktus magazīnas atrašanās vietā vai izmantot citus atbilstošus paņēmienus, vai padarīt nekustināmu magazīnas fiksatoru, lai neatgriezeniski novērstu magazīnas ievietošanu.

1.22.

Klusinātājs/slāpētājs: izmantojot rūdīta tērauda tapu vai metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi, neatgriezeniski novērst klusinātāja/slāpētāja noņemšanu no stobra, ja klusinātājs/slāpētājs ir daļa no ieroča.

1.23.

Klusinātājs/slāpētājs: ja iespējams, izņemt visas iekšējās klusinātāja daļas un to stiprinājuma punktus tā, ka paliek tikai caurule. Apvalkā 3 cm (īsstobra šaujamieročiem) vai 5 cm (garstobra šaujamieročiem) garenvirziena intervālā izurbt caurumus, kuru diametrs ir lielāks par šaujamieroča kalibru un kuri šķērso izplešanās kameru. Vai arī apvalkā no aizmugures līdz priekšai, šķērsojot izplešanās kameru, izgriezt vismaz 6 mm platu garenisku spraugu.


2.

REVOLVERI (IESKAITOT PIELĀDĒJAMUS PATRONU CILINDRĀ)

2.1.

Stobrs: izgriezt garenisku spraugu (platums > 

Formula

 kalibra; garums: vismaz

Formula

 stobra garuma no stobra dzenošās daļas).

2.2.

Stobrs: caur abām stobra sienām jāizurbj caurums (pie stobra dzenošās daļas), kurā jāievieto un stabili jāiemetina rūdīta tērauda tapa (diametrs > 50 % no kalibra, minimums 4,5 mm). To pašu tapu var izmantot, lai stobru fiksētu pie rāmja. Alternatīvi stobrā, sākot no patronu cilindra, stabili iemetināt atbilstoša izmēra rūdīta tērauda tapu (garums: vismaz puse patronu cilindra kameras garuma).

2.3.

Stobrs: stobram jābūt neatgriezeniski piestiprinātam pie rāmja, izmantojot metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi. Šim nolūkam var izmantot 2.2. punkta darbībās izmantoto tapu.

2.4.

Stobrs: nomaināmajiem stobriem, kas nav pievienoti šaujamierocim, veic attiecīgi 2.1.–2.3. punkta darbības. Turklāt, izmantojot griešanu, metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi, jābūt neatgriezeniski novērstai iespējai šos stobrus pievienot šaujamierocim.

2.5.

Patronu cilindrs: vismaz 2/3 patronu cilindra garumā frēzējot noņemt visas tā iekšējās sienas. Noņemt tik lielu daļu patronu cilindra iekšējo sienu, cik iespējams, ideālā gadījumā līdz rāmja diametram, nesalaužot ārējo sienu.

2.6.

Patronu cilindrs: ja iespējams, ar metināšanu novērst patronu cilindra izņemšanu no rāmja vai veikt attiecīgus pasākumus, kas nodrošina to, ka izņemšana nav iespējama, piemēram, ievietot tapas.

2.7.

Patronu cilindrs: rezerves patronu cilindriem, kas nav iestiprināti šaujamierocī, veic 2.5. punkta darbību. Turklāt, izmantojot griešanu, metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi, jābūt neatgriezeniski novērstai iespējai šos patronu cilindrus iestiprināt šaujamierocī.

2.8.

Rāmis: palielināt belžņa caurumu līdz trīskāršam tā oriģinālajam lielumam.

2.9.

Rāmis: noņemt vai saīsināt belzni.

2.10.

Šaušanas mehānisms: nodrošināt fiziskās darbojošās sasaistes starp mēlīti un gaili, belzni vai sprūdu iznīcināšanu. Šaušanas mehānismu ar metināšanas šuves palīdzību rāmī sakausēt kopā, ja iespējams. Ja šaušanas mehānisma sakausēšana nav iespējama, izņemt šaušanas mehānismu un šo vietu aizpildīt, metinot vai piepildot ar epoksīda sveķiem.

2.11.

Šaušanas mehānisms: šaušanas mehānisms un/vai stobra kārba jāpiemetina (tērauda rāmja gadījumā) vai jāpielīmē ar termoizturīgu līmi (vieglmetāla vai polimēra rāmja gadījumā) pie rāmja.

2.12.

Klusinātājs/slāpētājs: izmantojot rūdīta tērauda tapu vai metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi, neatgriezeniski novērst klusinātāja/slāpētāja noņemšanu no stobra, ja klusinātājs/slāpētājs ir daļa no ieroča.

2.13.

Klusinātājs/slāpētājs: ja iespējams, izņemt visas iekšējās klusinātāja daļas un to stiprinājuma punktus tā, ka paliek tikai caurule. Apvalkā 3 cm (īsstobra šaujamieročiem) vai 5 cm (garstobra šaujamieročiem) garenvirziena intervālā izurbt caurumus, kuru diametrs ir lielāks par šaujamieroča kalibru un kuri šķērso izplešanās kameru. Vai arī apvalkā no aizmugures līdz priekšai, šķērsojot izplešanās kameru, izgriezt vismaz 6 mm platu garenisku spraugu.


3.

VIENŠĀVIENA GARSTOBRA ŠAUJAMIEROČI (AR NENOLIECAMU STOBRU)

3.1.

Stobrs: stobrā, tostarp arī patrontelpā, ja ir, izgriezt garenisku spraugu (platums: > 

Formula

 kalibra; garums: vītņstobriem – trīs reizes garāks par patrontelpu, gludstobriem – divreiz garāks par patrontelpu).

3.2.

Stobrs: caur patrontelpas abām sienām jāizurbj caurums, kurā jāievieto un stabili jāiemetina rūdīta tērauda tapa (diametrs > 50 % no patrontelpas, minimums 4,5 mm). To pašu tapu var izmantot, lai stobru fiksētu pie rāmja. Alternatīvi patronas čaulas lieluma tapa jāievieto patrontelpā un stabili jāiemetina.

3.3.

Stobrs: noņemt patronu padošanas rampu, ja tāda ir.

3.4.

Stobrs: stobram jābūt neatgriezeniski piestiprinātam pie šaujamieroča, izmantojot metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi. Šim nolūkam var izmantot 3.2. punkta darbībās izmantoto tapu.

3.5.

Stobrs: nomaināmajiem stobriem, kas nav pievienoti šaujamierocim, veic attiecīgi 3.1.–3.4. punkta darbības. Turklāt, izmantojot griešanu, metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi, jābūt neatgriezeniski novērstai iespējai šos stobrus pievienot šaujamierocim.

3.6.

Aizslēgs / aizslēga galva: noņemt vai saīsināt belzni.

3.7.

Aizslēgs / aizslēga galva: nofrēzēt vai noņemt aizslēga patronas atbalsta virsmu 45–75 grādu leņķī, kas mērīts no aizslēga patronas atbalsta virsmas sākotnējā leņķa. Materiāls jānoņem no visas aizslēga patronas atbalsta virsmas. Visi kaujas izciļņi jānoņem vai būtiski jāvājina.

3.8.

Aizslēgs / aizslēga galva: aizmetināt belžņa caurumu.

3.9.

Šaušanas mehānisms: nodrošināt fiziskās darbojošās sasaistes starp mēlīti un gaili, belzni vai sprūdu iznīcināšanu. Šaušanas mehānismu ar metināšanas šuves palīdzību rāmī sakausēt kopā, ja iespējams. Ja šaušanas mehānisma sakausēšana nav iespējama, izņemt šaušanas mehānismu un šo vietu aizpildīt, metinot vai piepildot ar epoksīda sveķiem.

3.10.

Šaušanas mehānisms: šaušanas mehānisms un/vai stobra kārba jāpiemetina (tērauda rāmja gadījumā) vai jāpielīmē ar termoizturīgu līmi (vieglmetāla vai polimēra rāmja gadījumā) pie rāmja.

3.11.

Klusinātājs/slāpētājs: izmantojot rūdīta tērauda tapu vai metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi, neatgriezeniski novērst klusinātāja/slāpētāja noņemšanu no stobra, ja klusinātājs/slāpētājs ir daļa no ieroča.

3.12.

Klusinātājs/slāpētājs: ja iespējams, izņemt visas iekšējās klusinātāja daļas un to stiprinājuma punktus tā, ka paliek tikai caurule. Apvalkā 3 cm (īsstobra šaujamieročiem) vai 5 cm (garstobra šaujamieročiem) garenvirziena intervālā izurbt caurumus, kuru diametrs ir lielāks par šaujamieroča kalibru un kuri šķērso izplešanās kameru. Vai arī apvalkā no aizmugures līdz priekšai, šķērsojot izplešanās kameru, izgriezt vismaz 6 mm platu garenisku spraugu.


4.

ŠAUJAMIEROČI AR NOLIECAMU STOBRU (piem., GLUDSTOBRA, VĪTŅSTOBRA, KOMBINĒTIE, AR ĶĪĻVEIDA AIZSLĒGU / SLĪDOŠO AIZSLĒGU, ĪSSTOBRA UN GARSTOBRA ŠAUJAMIEROČI)

4.1.

Stobrs: stobrā, tostarp arī patrontelpā, ja ir, izgriezt garenisku spraugu (platums: > 

Formula

 kalibra; garums: vītņstobriem – trīs reizes garāks par patrontelpu, gludstobriem – divreiz garāks par patrontelpu). Šaujamieročiem, kuriem stobrā nav patrontelpas, izgriezt garenisku spraugu (platums > 

Formula

 kalibra; garums: vismaz

Formula

 stobra garuma no stobra dzenošās daļas).

4.2.

Stobrs: patrontelpā, novietojot maksimāli tuvu aizslēgam, stabili iemetināt cieši piegulošu tapu, kuras garums ir vismaz 2/3 no patrontelpas garuma.

4.3.

Stobrs: noņemt patronu padošanas rampu, ja tāda ir.

4.4.

Stobrs: stobram jābūt neatgriezeniski piestiprinātam pie šaujamieroča, izmantojot metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi.

4.5.

Stobrs: nomaināmajiem stobriem, kas nav pievienoti šaujamierocim, veic attiecīgi 4.1.–4.4. punkta darbības. Turklāt, izmantojot griešanu, metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi, jābūt neatgriezeniski novērstai iespējai šos stobrus pievienot šaujamierocim.

4.6.

Šaušanas mehānisms: nodrošināt fiziskās darbojošās sasaistes starp mēlīti un gaili, belzni vai sprūdu iznīcināšanu. Šaušanas mehānismu ar metināšanas šuves palīdzību rāmī sakausēt kopā, ja iespējams. Ja šaušanas mehānisma sakausēšana nav iespējama, izņemt šaušanas mehānismu un šo vietu aizpildīt, metinot vai piepildot ar epoksīda sveķiem.

4.7.

Šaušanas mehānisms: šaušanas mehānisms un/vai stobra kārba jāpiemetina (tērauda rāmja gadījumā) vai jāpielīmē ar termoizturīgu līmi (vieglmetāla vai polimēra rāmja gadījumā) pie rāmja.

4.8.

Pielādēšana: frēzēt skrejsāku vismaz 60 grādu leņķī (krustleņķis), lai iegūtu pamatnes diametru, kura izmērs ir vismaz 10 mm vai vienāds ar aizslēga patronas atbalsta virsmas diametru.

4.9.

Pielādēšana: izņemt belzni, paplašināt belžņa caurumu vismaz līdz 5 mm diametram un aizmetināt belžņa caurumu.

4.10.

Klusinātājs/slāpētājs: izmantojot rūdīta tērauda tapu vai metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi, neatgriezeniski novērst klusinātāja/slāpētāja noņemšanu no stobra, ja klusinātājs/slāpētājs ir daļa no ieroča.

4.11.

Klusinātājs/slāpētājs: ja iespējams, izņemt visas iekšējās klusinātāja daļas un to stiprinājuma punktus tā, ka paliek tikai caurule. Apvalkā 3 cm (īsstobra šaujamieročiem) vai 5 cm (garstobra šaujamieročiem) garenvirziena intervālā izurbt caurumus, kuru diametrs ir lielāks par šaujamieroča kalibru un kuri šķērso izplešanās kameru. Vai arī apvalkā no aizmugures līdz priekšai, šķērsojot izplešanās kameru, izgriezt vismaz 6 mm platu garenisku spraugu.


5.

GARSTOBRA IEROČI AR ATGRIEZĒJMEHĀNISMU (GLUDSTOBRA, VĪTŅSTOBRA)

5.1.

Stobrs: stobrā, tostarp arī patrontelpā, ja ir, izgriezt garenisku spraugu (platums: > 

Formula

 kalibra; garums: vītņstobriem – trīs reizes garāks par patrontelpu, gludstobriem – divreiz garāks par patrontelpu). Šaujamieročiem, kuriem stobrā nav patrontelpas, izgriezt garenisku spraugu (platums > 

Formula

 kalibra; garums: vismaz

Formula

 stobra garuma no stobra dzenošās daļas).

5.2.

Stobrs: caur patrontelpas abām sienām jāizurbj caurums, kurā jāievieto un stabili jāiemetina rūdīta tērauda tapa (diametrs > 50 % no patrontelpas, minimums 4,5 mm). To pašu tapu var izmantot, lai stobru fiksētu pie rāmja. Alternatīvi patronas čaulas lieluma tapa jāievieto patrontelpā un stabili jāiemetina.

5.3.

Stobrs: noņemt patronu padošanas rampu, ja tāda ir.

5.4.

Stobrs: stobram jābūt neatgriezeniski piestiprinātam pie šaujamieroča, izmantojot metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi. Šim nolūkam var izmantot 5.2. punkta darbībās izmantoto tapu.

5.5.

Stobrs: nomaināmajiem stobriem, kas nav pievienoti šaujamierocim, veic attiecīgi 5.1.–5.4. punkta darbības. Turklāt, izmantojot griešanu, metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi, jābūt neatgriezeniski novērstai iespējai šos stobrus pievienot šaujamierocim.

5.6.

Aizslēgs / aizslēga galva: noņemt vai saīsināt belzni.

5.7.

Aizslēgs / aizslēga galva: nofrēzēt vai noņemt aizslēga patronas atbalsta virsmu 45–75 grādu leņķī, kas mērīts no aizslēga patronas atbalsta virsmas sākotnējā leņķa. Materiāls jānoņem no visas aizslēga patronas atbalsta virsmas. Visi kaujas izciļņi jānoņem vai būtiski jāvājina.

5.8.

Aizslēgs / aizslēga galva: aizmetināt belžņa caurumu.

5.9.

Šaušanas mehānisms: nodrošināt fiziskās darbojošās sasaistes starp mēlīti un gaili, belzni vai sprūdu iznīcināšanu. Šaušanas mehānismu ar metināšanas šuves palīdzību rāmī sakausēt kopā, ja iespējams. Ja šaušanas mehānisma sakausēšana nav iespējama, izņemt šaušanas mehānismu un šo vietu aizpildīt, metinot vai piepildot ar epoksīda sveķiem.

5.10.

Šaušanas mehānisms: šaušanas mehānisms un/vai stobra kārba jāpiemetina (tērauda rāmja gadījumā) vai jāpielīmē ar termoizturīgu līmi (vieglmetāla vai polimēra rāmja gadījumā) pie rāmja.

5.11.

Magazīnas: lai novērstu magazīnas noņemšanu, to – atkarībā no ieroča tipa un materiāla – piemetināt, izmantojot punktmetināšanu, vai izmantot atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi.

5.12.

Magazīnas: ja magazīnas nav, metināt punktus magazīnas atrašanās vietā vai izmantot citus atbilstošus paņēmienus, vai padarīt nekustināmu magazīnas fiksatoru, lai neatgriezeniski novērstu magazīnas ievietošanu.

5.13.

Magazīnas: caurules veida magazīnu gadījumā caur magazīnu, patrontelpu un rāmi izdzīt vienu vai vairākas rūdīta tērauda tapas, neatgriezeniski savienojot minētās daļas. Nostiprināt metinot.

5.14.

Klusinātājs/slāpētājs: izmantojot rūdīta tērauda tapu vai metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi, neatgriezeniski novērst klusinātāja/slāpētāja noņemšanu no stobra, ja klusinātājs/slāpētājs ir daļa no ieroča.

5.15.

Klusinātājs/slāpētājs: ja iespējams, izņemt visas iekšējās klusinātāja daļas un to stiprinājuma punktus tā, ka paliek tikai caurule. Apvalkā 3 cm (īsstobra šaujamieročiem) vai 5 cm (garstobra šaujamieročiem) garenvirziena intervālā izurbt caurumus, kuru diametrs ir lielāks par šaujamieroča kalibru un kuri šķērso izplešanās kameru. Vai arī apvalkā no aizmugures līdz priekšai, šķērsojot izplešanās kameru, izgriezt vismaz 6 mm platu garenisku spraugu.


6.

PUSAUTOMĀTISKIE GARSTOBRA ŠAUJAMIEROČI (GLUDSTOBRA, VĪTŅSTOBRA)

6.1.

Stobrs: stobrā, tostarp arī patrontelpā, ja ir, izgriezt garenisku spraugu (platums: > 

Formula

 kalibra; garums: vītņstobriem – trīs reizes garāks par patrontelpu, gludstobriem – divreiz garāks par patrontelpu). Šaujamieročiem, kuriem stobrā nav patrontelpas, izgriezt garenisku spraugu (platums > 

Formula

 kalibra; garums: vismaz

Formula

 stobra garuma no stobra dzenošās daļas).

6.2.

Stobrs: caur patrontelpas abām sienām jāizurbj caurums, kurā jāievieto un stabili jāiemetina rūdīta tērauda tapa (diametrs > 50 % no patrontelpas, minimums 4,5 mm). To pašu tapu var izmantot, lai stobru fiksētu pie rāmja. Alternatīvi patronas čaulas lieluma tapa jāievieto patrontelpā un stabili jāiemetina.

6.3.

Stobrs: noņemt patronu padošanas rampu, ja tāda ir.

6.4.

Stobrs: stobram jābūt neatgriezeniski piestiprinātam pie šaujamieroča, izmantojot metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi. Šim nolūkam var izmantot 6.2. punkta darbībās izmantoto tapu.

6.5.

Stobrs: nomaināmajiem stobriem, kas nav pievienoti šaujamierocim, veic attiecīgi 6.1.–6.4. un 6.12. punkta darbības. Turklāt, izmantojot griešanu, metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi, jābūt neatgriezeniski novērstai iespējai šos stobrus pievienot šaujamierocim.

6.6.

Aizslēgs / aizslēga galva: noņemt vai saīsināt belzni.

6.7.

Aizslēgs / aizslēga galva: nofrēzēt vai noņemt aizslēga patronas atbalsta virsmu 45–75 grādu leņķī, kas mērīts no aizslēga patronas atbalsta virsmas sākotnējā leņķa. Materiāls jānoņem no visas aizslēga patronas atbalsta virsmas. Visi kaujas izciļņi jānoņem vai būtiski jāvājina.

6.8.

Aizslēgs / aizslēga galva: aizmetināt belžņa caurumu.

6.9.

Šaušanas mehānisms: nodrošināt fiziskās darbojošās sasaistes starp mēlīti un gaili, belzni vai sprūdu iznīcināšanu. Šaušanas mehānismu ar metināšanas šuves palīdzību rāmī sakausēt kopā, ja iespējams. Ja šaušanas mehānisma sakausēšana nav iespējama, izņemt šaušanas mehānismu un šo vietu aizpildīt, metinot vai piepildot ar epoksīda sveķiem.

6.10.

Šaušanas mehānisms: šaušanas mehānisms un/vai stobra kārba jāpiemetina (tērauda rāmja gadījumā) vai jāpielīmē ar termoizturīgu līmi (vieglmetāla vai polimēra rāmja gadījumā) pie rāmja.

6.11.

Automātiska sistēma: iznīcināt gāzes virzuli, gāzes cauruli un gāzes kameru griežot vai metinot.

6.12.

Automātiska sistēma: ja nav gāzes virzuļa, izņemt gāzes cauruli. Ja gāzes virzuļa funkcijas veic stobrs, dezaktivēto stobru piemetināt pie stobra kārbas. Visos gadījumos aizmetināt stobra gāzes vārstu, ja tāds ir.

6.13.

Automātiska sistēma: nofrēzēt vai noņemt aizslēga patronas atbalsta virsmu 45–75 grādu leņķī, kas mērīts no aizslēga patronas atbalsta virsmas sākotnējā leņķa. No visas aizslēga patronas atbalsta virsmas un citur jānoņem materiāls tā, lai aizslēgs tiktu samazināts vismaz par 50 % sākotnējās masas. Aizslēgu neatgriezeniski piestiprināt pie šaujamieroča, izmantojot metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi.

6.14.

Automātiska sistēma: ja aizslēga galva ir iebūvēta aizslēga rāmī, rāmis jāsamazina vismaz par 50 %. Aizslēga galva neatgriezeniski jāpiestiprina pie aizslēga rāmja, bet aizslēga rāmim jābūt neatgriezeniski piestiprinātam pie šaujamieroča, izmantojot metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi.

6.15.

Magazīnas: lai novērstu magazīnas noņemšanu, to – atkarībā no ieroča tipa un materiāla – piemetināt, izmantojot punktmetināšanu, vai izmantot atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi.

6.16.

Magazīnas: ja magazīnas nav, metināt punktus magazīnas atrašanās vietā vai izmantot citus atbilstošus paņēmienus, vai padarīt nekustināmu magazīnas fiksatoru, lai neatgriezeniski novērstu magazīnas ievietošanu.

6.17.

Magazīnas: caurules veida magazīnu gadījumā caur magazīnu, patrontelpu un rāmi izdzīt vienu vai vairākas rūdīta tērauda tapas, neatgriezeniski savienojot minētās daļas. Nostiprināt metinot.

6.18.

Klusinātājs/slāpētājs: izmantojot rūdīta tērauda tapu vai metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi, neatgriezeniski novērst klusinātāja/slāpētāja noņemšanu no stobra, ja klusinātājs/slāpētājs ir daļa no ieroča.

6.19.

Klusinātājs/slāpētājs: ja iespējams, izņemt visas iekšējās klusinātāja daļas un to stiprinājuma punktus tā, ka paliek tikai caurule. Apvalkā 3 cm (īsstobra šaujamieročiem) vai 5 cm (garstobra šaujamieročiem) garenvirziena intervālā izurbt caurumus, kuru diametrs ir lielāks par šaujamieroča kalibru un kuri šķērso izplešanās kameru. Vai arī apvalkā no aizmugures līdz priekšai, šķērsojot izplešanās kameru, izgriezt vismaz 6 mm platu garenisku spraugu.


7.

AUTOMĀTISKIE ŠAUJAMIEROČI: piemēram, TRIECIENŠAUTENES, MAŠĪNPISTOLES, LOŽMETĒJI, AUTOMĀTISKĀS PISTOLES

7.1.

Stobrs: stobrā, tostarp arī patrontelpā, ja ir, izgriezt garenisku spraugu (platums: > 

Formula

 kalibra; garums: vītņstobriem – trīs reizes garāks par patrontelpu, gludstobriem – divreiz garāks par patrontelpu).

7.2.

Stobrs: caur patrontelpas abām sienām jāizurbj caurums, kurā jāievieto un stabili jāiemetina rūdīta tērauda tapa (diametrs > 50 % no patrontelpas, minimums 4,5 mm). To pašu tapu var izmantot, lai stobru fiksētu pie rāmja. Alternatīvi patronas čaulas lieluma tapa jāievieto patrontelpā un stabili jāiemetina.

7.3.

Stobrs: noņemt patronu padošanas rampu, ja tāda ir.

7.4.

Stobrs: stobram jābūt neatgriezeniski piestiprinātam pie šaujamieroča, izmantojot metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi. Šim nolūkam var izmantot 7.2. punkta darbībās izmantoto tapu.

7.5.

Stobrs: nomaināmajiem stobriem, kas nav pievienoti šaujamierocim, veic attiecīgi 7.1.–7.3. punkta darbības. Turklāt, izmantojot griešanu, metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi, jābūt neatgriezeniski novērstai iespējai šos stobrus pievienot šaujamierocim.

7.6.

Aizslēgs / aizslēga galva: noņemt vai saīsināt belzni.

7.7.

Aizslēgs / aizslēga galva: nofrēzēt vai noņemt aizslēga patronas atbalsta virsmu 45–75 grādu leņķī, kas mērīts no aizslēga patronas atbalsta virsmas sākotnējā leņķa. Materiāls jānoņem no visas aizslēga patronas atbalsta virsmas. Visi kaujas izciļņi jānoņem vai būtiski jāvājina.

7.8.

Aizslēgs / aizslēga galva: aizmetināt belžņa caurumu.

7.9.

Aizslēga apvalks (automātiskajās pistolēs): nofrēzēt vai noņemt aizslēga patronas atbalsta virsmu 45–75 grādu leņķī, kas mērīts no aizslēga patronas atbalsta virsmas sākotnējā leņķa. Materiāls jānoņem no visas virsmas.

7.10.

Aizslēga apvalks (automātiskajās pistolēs): izņemt belzni.

7.11.

Aizslēga apvalks (automātiskajās pistolēs): noņemt aizslēga apvalka kaujas izciļņus.

7.12.

Aizslēga apvalks (automātiskajās pistolēs): vajadzības gadījumā frēzēt aizslēga apvalka ekstrakcijas loga noslēdzējmalas iekšpusi 45–75 grādu leņķī.

7.13.

Aizslēga apvalks (automātiskajās pistolēs): ja aizslēgu var izņemt no aizslēga apvalka korpusa, dezaktivētais aizslēgs neatgriezeniski jāpiestiprina pie aizslēga apvalka korpusa.

7.14.

Rāmis (automātiskajās pistolēs): noņemt patronu padošanas rampu, ja tāda ir.

7.15.

Rāmis (automātiskajās pistolēs): nofrēzēt vismaz 2/3 no aizslēga apvalka sliedēm rāmja abās pusēs.

7.16.

Šaušanas mehānisms: nodrošināt fiziskās darbojošās sasaistes starp mēlīti un gaili, belzni vai sprūdu iznīcināšanu. Šaušanas mehānismu ar metināšanas šuves palīdzību rāmī sakausēt kopā, ja iespējams. Ja šaušanas mehānisma sakausēšana nav iespējama, izņemt šaušanas mehānismu un šo vietu aizpildīt, metinot vai piepildot ar epoksīda sveķiem.

7.17.

Šaušanas mehānisms: šaušanas mehānisms un/vai stobra kārba jāpiemetina (tērauda rāmja gadījumā) vai jāpielīmē ar termoizturīgu līmi (vieglmetāla vai polimēra rāmja gadījumā) pie rāmja.

7.18.

Automātiska sistēma: iznīcināt gāzes virzuli, gāzes cauruli un gāzes kameru griežot vai metinot.

7.19.

Automātiska sistēma: ja nav gāzes virzuļa, izņemt gāzes cauruli. Ja gāzes virzuļa funkcijas veic stobrs, dezaktivēto stobru piemetināt pie stobra kārbas. Visos gadījumos aizmetināt stobra gāzes vārstu, ja tāds ir.

7.20.

Automātiska sistēma: nofrēzēt vai noņemt aizslēga patronas atbalsta virsmu 45–75 grādu leņķī, kas mērīts no aizslēga patronas atbalsta virsmas sākotnējā leņķa. No visas aizslēga patronas atbalsta virsmas un citur jānoņem materiāls tā, lai aizslēgs tiktu samazināts vismaz par 50 % sākotnējās masas. Aizslēgu neatgriezeniski piestiprināt pie šaujamieroča, izmantojot metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi.

7.21.

Automātiska sistēma: ja aizslēga galva ir iebūvēta aizslēga rāmī, rāmis jāsamazina vismaz par 50 %. Aizslēga galva neatgriezeniski jāpiestiprina pie aizslēga rāmja, bet aizslēga rāmim jābūt neatgriezeniski piestiprinātam pie šaujamieroča, izmantojot metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi.

7.22.

Magazīnas: lai novērstu magazīnas noņemšanu, to – atkarībā no ieroča tipa un materiāla – piemetināt, izmantojot punktmetināšanu, vai izmantot atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi.

7.23.

Magazīnas: ja magazīnas nav, metināt punktus magazīnas atrašanās vietā vai izmantot citus atbilstošus paņēmienus, vai padarīt nekustināmu magazīnas fiksatoru, lai neatgriezeniski novērstu magazīnas ievietošanu.

7.24.

Magazīnas: caurules veida magazīnu gadījumā caur magazīnu, patrontelpu un rāmi izdzīt vienu vai vairākas rūdīta tērauda tapas, neatgriezeniski savienojot minētās daļas. Nostiprināt metinot.

7.25.

Klusinātājs/slāpētājs: izmantojot rūdīta tērauda tapu vai metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi, neatgriezeniski novērst klusinātāja/slāpētāja noņemšanu no stobra, ja klusinātājs/slāpētājs ir daļa no ieroča.

7.26.

Klusinātājs/slāpētājs: ja iespējams, izņemt visas iekšējās klusinātāja daļas un to stiprinājuma punktus tā, ka paliek tikai caurule. Apvalkā 3 cm (īsstobra šaujamieročiem) vai 5 cm (garstobra šaujamieročiem) garenvirziena intervālā izurbt caurumus, kuru diametrs ir lielāks par šaujamieroča kalibru un kuri šķērso izplešanās kameru. Vai arī apvalkā no aizmugures līdz priekšai, šķērsojot izplešanās kameru, izgriezt vismaz 6 mm platu garenisku spraugu.


8.

NO STOBRA LĀDĒJAMIE ŠAUJAMIEROČI, TOSTARP AR NOLIECAMU STOBRU (IZŅEMOT PATRONU CILINDRĀ PIELĀDĒJAMUS REVOLVERUS)

8.1.

Stobrs: stobrā, tostarp arī degkamerā, ja ir, izgriezt garenisku spraugu (platums: > 

Formula

 kalibra; garums: trīskāršs lodes diametrs). Šaujamieročiem, kuriem degkamera nav stobrā, izgriezt garenisku spraugu (platums >

Formula

 kalibra; garums: vismaz

Formula

stobra garuma no stobra dzenošās daļas).

8.2.

Stobrs: visiem šaujamieročiem, kam degkamera iebūvēta stobrā, caur patrontelpas abām sienām jāizurbj caurums, kurā jāievieto un stabili jāiemetina rūdīta tērauda tapa (diametrs > 50 % no patrontelpas, minimums 4,5 mm). To pašu tapu var izmantot, lai stobru fiksētu pie rāmja.

Visiem šaujamieročiem, kam degkamera nav iebūvēta stobrā, stobrā no stobra dzenošās daļas stabili iemetināt atbilstoša izmēra rūdīta tērauda tapu (garums: vismaz divreiz garāka par lodes diametru).

8.3.

Stobrs: nomaināmajiem stobriem, kas nav pievienoti šaujamierocim, veic attiecīgi 8.1.–8.2. punkta darbības. Turklāt, izmantojot griešanu, metināšanu, saistmateriālus vai atbilstošus paņēmienus ar līdzvērtīgu pastāvīguma pakāpi, jābūt neatgriezeniski novērstai iespējai šos stobrus pievienot šaujamierocim.

8.4.

Noliecama stobra gadījumā: frēzēt skrejsāku vismaz 60 grādu leņķī (krustleņķis), lai iegūtu pamatnes diametru, kura izmērs ir vismaz 10 mm vai vienāds ar aizslēga patronas atbalsta virsmas diametru.

8.5.

Noliecama stobra gadījumā: izņemt belzni, paplašināt belžņa caurumu vismaz līdz 5 mm diametram un aizmetināt belžņa caurumu.

8.6.

Šaušanas mehānisms: nodrošināt fiziskās darbojošās sasaistes starp mēlīti un gaili, belzni vai sprūdu iznīcināšanu. Šaušanas mehānismu ar metināšanas šuves palīdzību rāmī sakausēt kopā, ja iespējams. Ja šaušanas mehānisma sakausēšana nav iespējama, izņemt šaušanas mehānismu un šo vietu aizpildīt, metinot vai piepildot ar epoksīda sveķiem.

8.7.

Šaušanas mehānisms: šaušanas mehānisms un/vai stobra kārba jāpiemetina (tērauda rāmja gadījumā) vai jāpielīmē ar termoizturīgu līmi (vieglmetāla vai polimēra rāmja gadījumā) pie rāmja.

8.8.

Laktiņas/caurumi: noņemt vai sametināt laktiņu(-as), aizmetināt caurumu(-us).

8.9.

Atsevišķas (vairākas) degkameras (izņemot patronu cilindru): šaujamieročiem ar atsevišķām vai vairākām degkamerām frēzējot noņemt degkameras(-u) iekšējo(-ās) sienu(-as) garumā, kas atbilst vismaz 2/3 tās garuma. Noņemt tik daudz iekšējās(-o) sienas(-u), cik iespējams, ideālā gadījumā kalibra diametra garumā.


II PIELIKUMS

Dezaktivētu šaujamieroču marķējuma paraugs

Image

(1)

Dezaktivēšanas marķējums (visos valstu marķējumos saglabāt “EU”).

(2)

Dezaktivēšanas valsts – oficiālais starptautiskais kods.

(3)

Šaujamieroča dezaktivēšanu sertificējušās struktūras simbols.

(4)

Dezaktivēšanas gads.

Pilnu marķējumu stiprina tikai uz šaujamieroča rāmja, savukārt dezaktivēšanas marķējumu (1) un dezaktivēšanas valsti (2) piestiprina visām citām būtiskajām daļām.


III PIELIKUMS

Dezaktivētu šaujamieroču apliecinājuma paraugs

(šis apliecinājums ir jāsagatavo, izmantojot papīru, kas nepieļauj viltošanu)

ES logotips

 

Dezaktivēšanas atbilstību verificējušās un sertificējušās struktūras nosaukums

Logotips

DEZAKTIVĒŠANAS APLIECINĀJUMS

Apliecinājuma numurs:

Minētie dezaktivēšanas pasākumi atbilst šaujamieroču dezaktivēšanas tehniskajām specifikācijām, kas noteiktas Komisijas 2018. gada 5. marta Īstenošanas regulas (ES) 2018/337 I pielikumā.

Dezaktivēšanu veikušās struktūras nosaukums:

Valsts:

Dezaktivēšanas apliecināšanas datums/gads:

Dezaktivētā šaujamieroča ražotājs/zīmols:

Tips:

Marka/modelis:

Kalibrs:

Sērijas numurs(-i):

Piezīmes:

 

 

 

Oficiālais ES dezaktivēšanas marķējums

Atbildīgās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts

 

 

PIEZĪME. Šis apliecinājums ir svarīgs dokuments. Dezaktivētā šaujamieroča īpašniekam tas jāglabā vienmēr. Dezaktivētā šaujamieroča būtiskās daļas, uz kurām šis apliecinājums attiecas, ir marķētas ar oficiālu pārbaudes marķējumu. Šo marķējumu nedrīkst noņemt vai mainīt.

BRĪDINĀJUMS. Dezaktivēšanas apliecinājuma viltošanu var atzīt par noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar valsts tiesību aktiem.