6.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 63/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/328

(2018. gada 5. marts)

par atļauju lietot preparātu Bacillus subtilis DSM 29784 par barības piedevu gaļas cāļiem un dējējvistu cāļiem (atļaujas turētājs ADISSEO France SAS)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju preparātam Bacillus subtilis DSM 29784. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju lietot preparātu Bacillus subtilis DSM 29784 par barības piedevu gaļas cāļiem un dējējvistu cāļiem, klasificējot to piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2017. gada 4. jūlija atzinumā (2) secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem preparātam Bacillus subtilis DSM 29784 nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēka veselību un vidi. Turklāt Iestāde secināja, ka attiecīgais preparāts var uzlabot gaļas cāļu zootehniskos rādītājus. Šo secinājumu var attiecināt arī uz dējējvistu cāļiem, ja vien minēto preparātu lieto tādā pašā devā. Iestāde uzskata, ka nav vajadzīgas īpašas prasības veikt uzraudzību pēc preparāta laišanas tirgū. Tā arī verificēja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

(5)

Preparāta Bacillus subtilis DSM 29784 novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc minēto preparātu būtu jāatļauj lietot atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā norādīto preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas “zootehniskās piedevas” un funkcionālās grupas “zarnu floras stabilizatori”, ir atļauts lietot par piedevu dzīvnieku ēdināšanā, ievērojot minētajā pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 5. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  EFSA Journal 2017; 15(7):4933.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija “zootehniskās piedevas”. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori

4b1829

Adisseo France SAS

Bacillus subtilis DSM 29784

Piedevas sastāvs

Preparāts Bacillus subtilis DSM 29784, kas satur vismaz 1 × 1010 KVV/g piedevas.

Cietā veidā

Aktīvās vielas raksturojums

Bacillus subtilis DSM 29784 dzīvotspējīgas sporas.

Analītiskā metode  (1)

Attiecībā uz Bacillus subtilis DSM 29784 skaitīšanu piedevā, premiksos un barībā:

Petri trauciņa un uztriepuma metode (EN 15784).

Attiecībā uz Bacillus subtilis DSM 29784 identificēšanu:

identificēšana:

pulsa lauka gela elektroforēze (PFGE).

Gaļas cāļi

Dējējvistu cāļi

1 × 108

1.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

2.

Atļauts lietot barībā, kura satur šādus atļautus kokcidiostatus: monenzīnnātrijs, narazīns/nikarbazīns, salinomicīnnātrijs, lazalocīda A nātrijs, diklazurils, narazīns, maduramicīna amonijs, robenidīna hidrohlorīds vai dekokvināts.

3.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamos riskus, ko varētu radīt šādu vielu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, tostarp ādas, elpceļu un acu aizsarglīdzekļus.

26.3.2028.


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.