2.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 60/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/308

(2018. gada 1. marts),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES vajadzībām nosaka īstenošanas tehniskos standartus par formātiem, veidnēm un definīcijām saistībā ar noregulējuma iestāžu konstatējamu un Eiropas Banku iestādei nosūtāmu informāciju par minimuma prasībām attiecībā uz pašu kapitālu un atbilstīgajām saistībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 45. panta 17. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Noregulējuma iestādēm ir uzticēts uzdevums saskaņā ar prasībām un kārtību, kas izklāstītas Direktīvā 2014/59/ES 45. pantā un papildus konkretizētas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1450 (2), katrai finanšu iestādei noteikt minimuma prasības attiecībā uz pašu kapitālu un atbilstīgajām saistībām (turpmāk “MPAS”).

(2)

Direktīvas 2014/59/ES 45. panta 16. punktā ir noteikts noregulējuma iestāžu pienākums saziņā ar kompetentajām iestādēm informēt Eiropas Banku iestādi (EBI) par to pieņemtajām prasībām. Šādas informācijas konstatēšanas un nosūtīšanas uz EBI vajadzībām nepieciešamie vienotie formāti, veidnes un definīcijas būtu jāizstrādā tā, lai tie atvieglotu EBI darbību, uzraugot lēmumu pieņemšanu par MPAS, un nodrošinātu iespējas jēgpilni novērtēt izmantoto pieeju tuvināšanu visas Savienības mērogā.

(3)

Attiecībā uz grupām (koncerniem), uz kurām attiecas konsolidētas MPAS, ir nepieciešams precizēt, kurai noregulējuma iestādei būtu jānosūta uz EBI informācija, pirmkārt, par MPAS, kas noteiktas attiecīgajam mātesuzņēmumam (mātessabiedrībai), un, otrkārt, par MPAS, kuras piemēro meitasuzņēmumiem (meitassabiedrībām), pamatojoties uz kopīgu lēmumu, kas saskaņots starp grupas līmeņa (mēroga) noregulējuma iestādi un noregulējuma iestādi, kura atbildīga par atsevišķu meitasuzņēmumu, vai pamatojoties uz lēmumu, ko pieņēmusi meitasuzņēmuma noregulējuma iestāde (ja kopīga lēmuma nav). Lai nodrošinātu, ka uz EBI tiek nosūtīta nepieciešamā informācija gan par mātesuzņēmumu, gan par meitasuzņēmumiem, būtu jāparedz attiecīgās grupas līmeņa noregulējuma iestādes pienākums saziņā ar konsolidētās uzraudzības iestādi informēt EBI gan par MPAS, kas noteiktas individuāli, gan par MPAS, kas noteiktas konsolidēti attiecīgajam mātesuzņēmumam, un būtu jāparedz noregulējuma iestāžu, kuras atbildīgas par grupas meitasuzņēmumiem, pienākums saziņā ar kompetentajām iestādēm informēt EBI par MPAS, kas noteiktas katrai finanšu iestādei, kuras noregulējums ir tai piekritīgs.

(4)

Lai veicinātu prakses vienādošanu saistībā ar lēmumiem par MPAS un lai stiprinātu EBI veikto uzraudzīšanu, būtu jāievieš vienoti pārskata laikposmi un iesniegšanas termiņi, kuros noregulējuma iestādēm informācija ir jānosūta uz EBI.

(5)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EBI.

(6)

EBI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par īstenošanas tehnisko standartu projektu, uz ko balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (3) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Veidnēs iekļautā informācija

1.   Noregulējuma iestādes saziņā ar kompetentajām iestādēm nosūta uz EBI informāciju, kas konkretizēta šīs regulas I un II pielikumā ietvertajās veidnēs, saskaņā ar šīs direktīvas 45. panta 16. punktu informējot EBI par minimuma prasībām attiecībā uz pašu kapitālu un atbilstīgajām saistībām (turpmāk “MPAS”) un attiecīgā gadījumā arī par Direktīvas 2014/59/ES 45. panta 13. punktā paredzētajām prasībām, kuras noteiktas (individuāli un konsolidēti) katrai finanšu iestādei, kuras noregulējums tai piekritīgs.

2.   Attiecībā uz finanšu iestādēm, kas ietilpst grupā, uz kuru attiecas konsolidētas MPAS, noregulējuma iestādes saziņā ar kompetentajām iestādēm nosūta uz EBI arī informāciju, kas konkretizēta III pielikumā ietvertajā veidnē.

3.   Šā panta 1. un 2. punkta vajadzībām, ja tas norādīts II pielikumā ietvertajā veidnē, noregulējuma iestādes pēc savām iespējām sniedz kvalitatīvu informāciju, kurā izskaidroti ar MPAS saistīto lēmumu pieņemšanas iemesli, tai skaitā attiecīgā gadījumā arī atsauces uz individuāliem vai grupas mēroga noregulējuma plāniem, noregulējuma iestādes publiskotiem lēmumiem vai politikas paziņojumiem vai citiem pamatojošiem dokumentiem.

4.   II pielikumā lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme, kāda definēta attiecīgajās normās, kas minētas šajā pielikumā ietvertās tabulas attiecīgajā ailē.

2. pants

Vienkāršotas pārskatu sniegšanas prasības attiecībā uz finanšu iestādēm, kurām piemēro atbrīvojumus, un finanšu iestādēm, kurām rekapitalizācijas apmērs ir vienāds ar nulli

1.   Atkāpjoties no šīs regulas 1. panta, attiecībā uz finanšu iestādēm, kuras saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45. panta 11. vai 12. punktu atbrīvotas no MPAS piemērošanas, noregulējuma iestāde nosūta uz EBI informāciju, kas konkretizēta šīs regulas I pielikumā, II pielikuma 10.–90. ailē un – attiecībā uz finanšu iestādēm, kas ietilpst grupā, uz kuru attiecas konsolidētas MPAS – III pielikumā.

2.   Atkāpjoties no šīs regulas 1. panta, attiecībā uz finanšu iestādēm, kurām saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2016/1450 2. panta 2. punktu rekapitalizācijas apmērs ir vienāds ar nulli, noregulējuma iestādes nosūta uz EBI informāciju, kas konkretizēta šīs regulas I pielikumā, II pielikuma 10.–120. ailē un – attiecībā uz finanšu iestādēm, kas ietilpst grupā, uz kuru attiecas konsolidētas MPAS – III pielikumā.

3. pants

Iestāde, kas sniedz pārskatus par grupu

Attiecībā uz grupām, uz kurām attiecas konsolidētas MPAS, 1. un 2. pantā minēto informāciju iesniedz šādā veidā:

a)

attiecīgā grupas līmeņa noregulējuma iestāde saziņā ar konsolidētās uzraudzības iestādi informē EBI gan par individuāli noteiktajām MPAS, gan par konsolidētajām MPAS attiecībā uz Savienības mātesuzņēmumu vai mātesuzņēmumu, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 806/2014 (4) 2. pantā;

b)

attiecīgās noregulējuma iestādes saziņā ar kompetento iestādi informē EBI par MPAS, kas piemērojamas individuāli katram grupas meitasuzņēmumam, kura noregulējums tai piekritīgs.

4. pants

Pārskata laikposmi un iesniegšanas termiņi

1.   Pēc tam, kad tiek pieņemts vai atjaunināts lēmums, ar ko nosaka MPAS, noregulējuma iestādes bez liekas kavēšanās nosūta 1. pantā minēto informāciju.

2.   Noregulējuma iestādes līdz katra gada 30. aprīlim nosūta 2. pantā minēto informāciju attiecībā uz MPAS, kas noteiktas un ir (bija) spēkā tā paša gada 1. aprīlī.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 1. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp.

(2)  Komisijas 2016. gada 23. maija Deleģētā regula (ES) 2016/1450, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēti kritēriji metodoloģijai, ar kuru nosaka minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (OV L 237, 3.9.2016., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. jūlija Regula (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Informācija par pārskatus sniedzošo noregulējuma iestādi

Pārskatus sniedzošā noregulējuma iestāde

 

 

 

Iesniegšanas datums

 

 

 

Kontaktpersona

 

Vārds, uzvārds

 

E-pasts

 

Tālrunis

 

 

 

Vispārīgas piezīmes (ja ir)

 


II PIELIKUMS

Informācija par MPAS

Obligāta

Vienkāršota pārskatu sniegšanas veidne

(ja 90 ir “jā”)

Nav obligāta finanšu iestādēm, kurām, piemērojot Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1450 2. panta 2. punktu, rekapitalizācijas apmērs ir vienāds ar nulli

Aizpilda attiecībā uz visām finanšu iestādēm

Attiecībā uz finanšu iestādēm, kurām, piemērojot Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1450 2. panta 2. punktu, rekapitalizācijas apmērs ir vienāds ar nulli

Prasību veids

Saistību un pašu kapitāla kopsumma

Riska darījumu kopsumma

Sviras rādītāja saucējs

Zaudējumu absorbcijas apmērs

Rekapitalizācijas apmērs

Korekcijas saistībā ar noregulējamības, lieluma, sistēmiskā riska un NGS iemaksu samazinājumu

Kombinēts novērtējums par MPAS

Pārejas vai pēcnoregulējuma pasākumi (ja attiecas)

 

Juridiska atsauce

Direktīvas 2014/59/ES 45. panta 7. un 8. punkts vai Regulas (ES) Nr. 806/2014 12. panta 8. punkts

Vispārīga informācija

Direktīvas 2014/59/ES 45. panta 11. un 12. punkts vai Regulas (ES) Nr. 806/2014 12. panta 10. punkts

Vienkāršota pārskatu sniegšanas veidne

(ja attiecas)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/962 1. panta 4. punkts

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1450 1. panta 4. punkts

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1450 1. panta 5. punkta b) apakšpunkta i) un/vai ii) punkts

Direktīvas 2014/59/ES 45. panta 9. un 10. punkts

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1450 7. panta 2. punkts

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1450 2. panta 3. punkts un Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. un 4. punkts (1)

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1450 2. panta 3. punkts un Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 4.–11. punkts

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1450 1. panta 4. punkts

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1450 1. panta 5. punkta b) apakšpunkta i) punkts

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1450 1. panta 5. punkta b) apakšpunkta ii) punkts

 

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1450 2. panta 5. un 6. punkts

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1450 2. panta 7. un 8. punkts

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1450 2. panta 8. punkts

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1450 2. panta 9. punkts

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1450 2. panta 10. punkts

 

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1450 3. pants

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1450 5. pants

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1450 6. pants

 

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1450 7. panta 1. punkts

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1450 7. panta 2. punkts

Direktīvas 2014/59/ES 45. panta 13. punkts

 

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1450 8. pants

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1450 8. panta 2. punkts

Juridiskās personas identifikators (LEI)

Konsolidētas vai individuālas prasības?

Sabiedrības nosaukums

Dalībvalsts, kurā sabiedrība reģistrēta

Vai pārskatus sniedzošā noregulējuma iestāde ir grupas līmeņa noregulējuma iestāde?

Datums, kurā pieņemts lēmums par MPAS vai lēmums par atbrīvojumu

Vai noregulējuma iestāde atbrīvojusi no MPAS piemērošanas?

Piezīmes

Vienkāršota pārskatu sniegšanas veidne (ja attiecas)

Finanšu iestādes kategorija (ja attiecas)

Vai MPAS vienādas ar saistību neizpildes radīto zaudējumu absorbcijas apmēru?

Zaudējumu absorbcijas apmēra korekciju veidi (ja attiecas)

MPAS noteiktas ar kopīgu lēmumu

Pašreizējais

Pārskatu sniegšanas 140. posteņa atsauces datums

Pašreizējais

Pārskatu sniegšanas 160. posteņa atsauces datums

Uzņemtas pēc noregulējuma

Piezīmes

Pašreizējais

Pārskatu sniegšanas 200. posteņa atsauces datums

Uzņemtas pēc noregulējuma

Piezīmes

Saistību neizpildes radīto zaudējumu absorbcijas apmērs saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1450 1. panta 4. punktu

Augšupēja korekcija

Augšupējās korekcijas veids(-i)

Piezīmes

Lejupēja korekcija

Lejupējās korekcijas veids(-i)

Piezīmes

Kopā (240 + 250 + 280)

Atļaujas saņemšanas nosacījumu izpildei

Automātiska papildu summa, ar ko rezervju ievērošanas gadījumā paredzēts saglabāt uzticēšanos tirgum

Pēc līdzīgu konkurentu grupas veikta salīdzinājuma noteikta korekcija, ar ko paredzēts saglabāt uzticēšanos tirgum

Piezīmes

Lejupēja korekcija, ņemot vērā no kompetentās iestādes saņemto informāciju par finanšu iestādes komercdarbības modeli, finansējuma modeli un vispārējo riska profilu

Piezīmes

330. ailes korekcija attiecībā uz grupas meitasuzņēmumiem

Piezīmes

Kopā (320 + 330 + 340 + 360 + 380)

Attiecībā uz izslēgšanu no iekšējas rekapitalizācijas

Piezīmes

Attiecībā uz lielumu un sistēmisko risku

Piezīmes

Attiecībā uz NGS iemaksām noregulējuma finansēšanai

Piezīmes

Kopā (410 + 430 + 450)

Kopā (310+ 400+ 470)

MPAS kā % no saistību un pašu kapitāla kopsummas (480 / 140)

MPAS (procentuālā izteiksmē), kas sasniedzamas ar līgumiskiem iekšējas rekapitalizācijas instrumentiem

Datums, kurā jānodrošina atbilstība 490. postenī noteiktajām prasībām

Pārejas pasākumu veids

Plānotās MPAS (% no saistību un pašu kapitāla kopsummas)

Plānotā piemērošanas sākumdiena

Plānotās MPAS (% no saistību un pašu kapitāla kopsummas)

Plānotā piemērošanas sākumdiena

Plānotās MPAS (% no saistību un pašu kapitāla kopsummas)

Plānotā piemērošanas sākumdiena

Plānotās MPAS (% no saistību un pašu kapitāla kopsummas)

Plānotā piemērošanas sākumdiena

Grāmatvedības regulējums

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).


III PIELIKUMS

MPAS attiecināšana

Finanšu iestāde

Galvenais mātesuzņēmums

Savienības mātesuzņēmums

Attiecīgais tiešais mātesuzņēmums

Juridiskās personas identifikators (LEI kods)

Sabiedrības nosaukums

Dalībvalsts, kurā sabiedrība reģistrēta

LEI kods

Sabiedrības nosaukums

Valsts, kurā sabiedrība reģistrēta

LEI kods

Sabiedrības nosaukums

Dalībvalsts, kurā sabiedrība reģistrēta

LEI kods

Sabiedrības nosaukums

Valsts, kurā sabiedrība reģistrēta