27.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/30


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/291

(2018. gada 26. februāris),

ar ko attiecībā uz darbīgās vielas bifentrīna apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktā minēto otro alternatīvu un 78. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 582/2012 (2) apstiprināja bifentrīnu par darbīgo vielu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un pieprasīja, lai pieteikuma iesniedzējs, pēc kura pieprasījuma bifentrīns tika apstiprināts, cita starpā iesniegtu apstiprinošu informāciju par atlieku toksiskumu nemērķa posmkājiem un to rekolonizācijas iespējamību, kā arī monitoringa programmu bioakumulācijas un bioloģiskās pastiprināšanās iespējamības novērtēšanai ūdens un sauszemes vidē.

(2)

2013. gada 29. jūlijā pieteikuma iesniedzējs iesniedza monitoringa programmu un 2015. gada 31. jūlijā – tās rezultātus. 2014. gada 29. jūlijā pieteikuma iesniedzējs iesniedza papildu informāciju, lai izpildītu pārējās prasības par apstiprinošu datu iesniegšanu. Šie trīs iesniegumi ziņotājai dalībvalstij Francijai tika nodoti iesniegšanai noteiktajā termiņā.

(3)

Francija izvērtēja pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu informāciju un monitoringa programmu. 2014. gada 17. decembrī attiecībā uz papildu informāciju, kas iesniegta, lai izpildītu pārējās prasības par apstiprinošu datu iesniegšanu, un 2015. gada 3. novembrī attiecībā uz monitoringa programmu Francija šo novērtējumu kā novērtējuma ziņojuma projekta papildinājumu iesniedza pārējām dalībvalstīm, Komisijai un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (“Iestāde”).

(4)

Pārējās dalībvalstis, pieteikuma iesniedzējs un Iestāde apspriedās un lūdza sniegt komentārus par ziņotājas dalībvalsts novērtējumu. 2015. gada 26. martā (3) Iestāde publicēja tehniskos ziņojumus par bifentrīnu, kuros apkopoti šīs apspriešanās rezultāti attiecībā uz papildu informāciju, kas iesniegta, lai izpildītu pārējās prasības par apstiprinošu datu iesniegšanu, un 2016. gada 14. aprīlī (4) – attiecībā uz monitoringa programmu.

(5)

Dalībvalstis un Komisija novērtējuma ziņojuma projektu, papildinājumu un Iestādes tehniskos ziņojumus izskatīja Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajā komitejā, un 2018. gada 26. janvārī tos pabeidza kā Komisijas pārskata ziņojumu par bifentrīnu. Komisija attiecībā uz pārskata ziņojumu par bifentrīnu aicināja pieteikuma iesniedzēju iesniegt komentārus. Pieteikuma iesniedzējs komentārus iesniedza, un tie tika rūpīgi izskatīti.

(6)

Komisija ir secinājusi, ka iesniegtā informācija ir nepilnīga un neļauj izdarīt secinājumu, ka notiek atsevišķu nemērķa posmkāju sugu pietiekama rekolonizācija uz lauka, savukārt citus šāda riska mazināšanas pasākumus nav iespējams reālistiski īstenot. Turklāt nav pārliecības, vai monitoringa programmas rezultāti, kuru pamatā ir riska mazināšanas metožu superpozīcija, ir reprezentatīvi attiecībā uz lauksaimniecības praksi un ir pietiekami, lai novērtētu bioakumulācijas un bioloģiskās pastiprināšanās iespējamību ūdens un sauszemes vidē.

(7)

Tāpēc, lai novērstu identificēto augsto risku nemērķa posmkājiem un arī, lai ņemtu vērā bioakumulācijas un bioloģiskās pastiprināšanās iespējamību ūdens un sauszemes vidē, ir lietderīgi bifentrīna lietošanas nosacījumus turpmāk ierobežot un atļaut lietojumus tikai pastāvīgās siltumnīcās.

(8)

Tāpēc Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (5) pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Dalībvalstīm būtu jāatvēl pietiekams laiks, lai tās varētu grozīt vai atsaukt tādu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kas satur bifentrīnu.

(10)

Ja attiecībā uz bifentrīnu saturošiem augu aizsardzības līdzekļiem dalībvalstis nosaka pagarinājuma periodu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantam, šim periodam būtu jābeidzas ne vēlāk kā 2019. gada 19. jūnijā.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Pārejas pasākumi

Vēlākais līdz 2018. gada 19. jūnijam dalībvalstis saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 vajadzības gadījumā groza vai atsauc spēkā esošās atļaujas, kas izsniegtas augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur bifentrīnu kā darbīgo vielu.

3. pants

Pagarinājuma periods

Jebkurš pagarinājuma periods, ko dalībvalstis piešķir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu, ir iespējami īss un beidzas ne vēlāk kā 2019. gada 19. jūnijā.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 26. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2012. gada 2. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 582/2012, ar ko apstiprina darbīgo vielu bifentrīnu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (OV L 173, 3.7.2012., 3. lpp.).

(3)  EFSA (European Food Safety Authority), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin. EFSA supporting publication, 2015:EN-780. 23. lpp.

(4)  EFSA (European Food Safety Authority), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin. EFSA supporting publication, 2016:EN-1019. 39. lpp.

(5)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma B daļas 23. rindā par bifentrīnu sleju “Īpaši noteikumi” aizstāj ar šādu:

“A DAĻA

Var atļaut izmantot tikai par insekticīdu pastāvīgās siltumnīcās.

B DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par bifentrīnu un jo īpaši tā I un II papildinājumu, ko pabeidza Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

a)

noplūdēm no siltumnīcām, tādām kā kondensācijas ūdens, drenāžas ūdens, augsne vai mākslīgais substrāts, lai nepieļautu riskus ūdens organismiem un citiem nemērķa organismiem;

b)

siltumnīcā mērķtiecīgi ievietotu apputeksnētāju saimju aizsardzībai;

c)

operatoru un strādnieku aizsardzībai un jānodrošina, lai lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā būtu ietverta atbilstošu individuālās aizsardzības līdzekļu lietošana.

Atļaujas piešķiršanas nosacījumos ietver riska mazināšanas pasākumus un paredz attiecīgu augu aizsardzības līdzekļu marķējumu.”