22.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 50/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/236

(2017. gada 20. decembris),

ar kuru labo Deleģētās regulas (ES) 2017/654, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1628 par tehniskām un vispārējām prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru emisiju robežvērtībām un tipa apstiprinājumu, igauņu valodas versiju

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regulu (ES) 2016/1628 par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1024/2012 un (ES) Nr. 167/2013 un groza un atceļ Direktīvu 97/68/EK (1), un jo īpaši tās 24. panta 11. punktu, 25. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktu, 26. panta 6. punktu, 34. panta 9. punktu, 42. panta 4. punktu, 43. panta 5. punktu un 48. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/654 (2) igauņu valodas versijā, konkrētāk, I–VI pielikumā, ir atrodamas vairākas kļūdas, kuru dēļ pielikumi nav saprotami.

(2)

Tāpēc Deleģētās regulas (ES) 2017/654 igauņu valodas versija būtu attiecīgi jālabo. Tas neskar pārējo valodu versijas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

(neattiecas uz latviešu valodas versiju)

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 20. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 252, 16.9.2016., 53. lpp.

(2)  Komisijas 2016. gada 19. decembra Deleģētā regula (ES) 2017/654, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1628 par tehniskām un vispārējām prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru emisiju robežvērtībām un tipa apstiprinājumu (OV L 102, 13.4.2017., 1. lpp.).


PIELIKUMS

(neattiecas uz latviešu valodas versiju)