16.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 44/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/196

(2018. gada 7. februāris)

par papildu muitas nodokļiem dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs

(kodificēta redakcija)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 673/2005 (2) ir vairākas reizes būtiski grozīta (3). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā regula būtu jākodificē.

(2)

Pasaules Tirdzniecības organizācijas (“PTO”) Strīdu izšķiršanas padome (“SIP”) 2003. gada 27. janvārī pieņēma Apelācijas institūcijas ziņojumu (4) un Ekspertu grupas ziņojumu (5), kas tika atbalstīts Apelācijas institūcijas ziņojumā, konstatējot, ka Akts par ilgstošu dempinga un pretsubsīdijas kompensāciju (“CDSOA”) nav saderīgs ar Amerikas Savienoto Valstu saistībām, kuras noteiktas PTO nolīgumos.

(3)

Ņemot vērā to, ka Amerikas Savienotās Valstis nenodrošināja savu tiesību aktu atbilstību attiecīgajiem nolīgumiem, Eiropas Kopiena (“Kopiena”) lūdza SIP atļauju pārtraukt attiecībā uz Amerikas Savienotajām Valstīm piemērot tarifu koncesijas un citas attiecīgas saistības, kas noteiktas saskaņā ar 1994. gada Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību (“VVTT”) (6). Amerikas Savienotās Valstis iebilda pret tarifu koncesiju un attiecīgo saistību pārtraukšanas apjomu, un lieta tika nodota šķīrējtiesai.

(4)

Šķīrējtiesnesis 2004. gada 31. augustā konstatēja, ka Kopienai katru gadu radītais zudums vai samazinājums bija 72 % no CDSOA antidempinga vai pretsubsīdiju maksājumu summas par importu no Kopienas pēdējā gadā, par kuru attiecīgajā laikā bija pieejami dati, kā tos publicējušas Amerikas Savienoto Valstu iestādes. Šķīrējtiesnesis secināja, ka ar PTO noteikumiem būtu saderīga tāda koncesiju vai citu saistību pārtraukšana no Kopienas puses, piemērojot papildu ievedmuitas nodokli kopā ar saistošajiem muitas nodokļiem, attiecībā uz Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes preču sarakstu, kura gadā aptver tirdzniecības apjomu, kas nepārsniedz zuduma vai samazinājuma apjomu. Saskaņā ar šķīrējtiesneša lēmumu SIP 2004. gada 26. novembrī deva atļauju pārtraukt tarifu koncesiju un attiecīgo saistību, kas noteiktas saskaņā ar VVTT 1994, piemērošanu Amerikas Savienotajām Valstīm.

(5)

CDSOA maksājumi par pēdējo gadu, par kuru attiecīgajā laikā bija pieejami dati, saistīti ar antidempinga un pretsubsīdiju maksājumiem, kas iekasēti 2004. budžeta gadā (no 2003. gada 1. oktobra līdz 2004. gada 30. septembrim). Pamatojoties uz Amerikas Savienoto Valstu Muitas un robežaizsardzības iestādes publicētajiem datiem, Kopienai radītais zudums vai samazinājuma apjoms tika aprēķināts USD 27,81 miljonu apmērā. Tādēļ Kopiena par līdzvērtīgu summu bija tiesīga pārtraukt tarifu koncesiju piemērošanu Amerikas Savienotajām Valstīm. Tā rezultātā 15 % ad valorem papildu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro tādu I pielikumā uzskaitīto preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotās Valstīs, atbilst tirdzniecības vērtībai, kas vienā gadā nepārsniedza USD 27,81 miljonus. Attiecībā uz minētajām precēm Kopiena no 2005. gada 1. maija pārtrauca tarifu koncesiju piemērošanu Amerikas Savienotajām Valstīm.

(6)

Ja SIP lēmums un ieteikums netiek pildīts, Komisijai katru gadu būtu jāpielāgo pārtraukšanas apjoms tādam zuduma vai samazinājuma apjomam, kādu attiecīgajā laikposmā CDSOA ir radījis Eiropas Savienībai. Komisijai būtu jāmaina papildu ievedmuitas nodokļalikme vai jāgroza I pielikumā iekļautais saraksts tā, lai papildu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro atsevišķu preču importam no Amerikas Savienotajām Valstīm, vienā gadā atbilstu tirdzniecības vērtībai, kas nepārsniedz zuduma vai samazinājuma apjomu.

(7)

Komisijai būtu jāievēro šādi kritēriji:

a)

Komisijai būtu jāmaina papildu ievedmuitas nodokļa likme, ja preču pievienošana I pielikumā iekļautajam sarakstam vai svītrošana no minētā saraksta neļauj pielāgot pārtraukšanas apjomu zuduma vai samazinājuma apjomam; pretējā gadījumā Komisijai būtu jāiekļauj preces I pielikuma sarakstā, ja pārtraukšanas apjoms palielinās, vai jāsvītro preces no minētā saraksta, ja pārtraukšanas apjoms samazinās;

b)

ja preces sarakstā tiek iekļautas, Komisijai būtu automātiski jāizraugās preces no II pielikuma saraksta secībā, kādā preces uzskaitītas; tādēļ Komisijai būtu jāgroza arī II pielikumā iekļautais saraksts, svītrojot no tā preces, kas pievienotas I pielikuma sarakstam;

c)

ja preces no saraksta tiek svītrotas, Komisijai būtu vispirms jāsvītro preces, kuras pievienotas I pielikuma sarakstam pēc 2005. gada 1. maija; tad Komisijai būtu jāsvītro preces, kuras bija I pielikuma sarakstā 2005. gada 1. maijā, ievērojot minētā saraksta secību.

(8)

Lai varētu veikt vajadzīgos pielāgojumus šajā regulā noteiktajiem pasākumiem, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz papildu ievedmuitas nodokļa likmes vai I un II pielikumā iekļauto sarakstu grozīšanu saskaņā ar šīs regulas noteikumiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (7). Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana,

IR PIEŅĒMUŠAS ŠO REGULU.

1. pants

Savienības tarifu koncesijas un attiecīgās saistības, kas paredzētas VVTT 1994, pārtrauc attiecībā uz šīs regulas I pielikumā uzskaitītajām precēm, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs.

2. pants

Precēm, kuru izcelsme ir Savienotajās Valstīs un kuras uzskaitītas šīs regulas I pielikumā, papildus muitas nodoklim, ko piemēro saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 (8), nosaka 4,3 % ad valorem ievedmuitas nodokli.

3. pants

1.   Komisija katru gadu pielāgo pārtraukšanas apjomu zuduma vai samazinājuma apjomam, kādu Savienībai attiecīgajā periodā radījis Akts par ilgstošu dempinga un pretsubsīdijas kompensāciju (“CDSOA”). Komisija maina 2. pantā minētā papildu ievedmuitas nodokļa likmi vai I pielikumā iekļauto sarakstu saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a)

zuduma vai samazinājuma apjoms ir līdzvērtīgs 72 % no CSDOA antidempinga vai pretsubsīdiju maksājumu summas par importu no Savienības pēdējā gadā, par kuru attiecīgajā laikā ir pieejami dati, kā tos publicējušas Amerikas Savienoto Valstu iestādes;

b)

grozījumu izdara tā, lai papildu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro atsevišķu Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes preču importam, vienā gadā atbilstu tirdzniecības vērtībai, kas nepārsniedz a) apakšpunktā minētā zuduma vai samazinājuma apjomu;

c)

izņemot e) apakšpunktā paredzētos apstākļus, gadījumā, ja pārtraukšanas apjoms palielinās, Komisija iekļauj preces I pielikuma sarakstā; šīs preces izraugās no II pielikuma saraksta, ievērojot minētā saraksta secību;

d)

izņemot e) apakšpunktā paredzētos apstākļus, gadījumā, ja pārtraukšanas apjoms samazinās, preces svītro no I pielikuma saraksta. Komisija vispirms svītro tās preces, kuras 2005. gada 1. maijā bija II pielikuma sarakstā un kuras pēc tam tika iekļautas I pielikuma sarakstā; pēc tam Komisija svītro preces, kuras 2005. gada 1. maijā bija iekļautas I pielikuma sarakstā, ievērojot minētā saraksta secību;

e)

Komisija maina papildu ievedmuitas nodokļa likmi, ja pārtraukšanas apjomu nevar pielāgot zuduma vai samazinājuma apjomam, preces iekļaujot I pielikuma sarakstā vai svītrojot no tā.

2.   Preces iekļaujot I pielikuma sarakstā, Komisija vienlaikus groza II pielikuma sarakstu, minētās preces svītrojot no minētā saraksta. To preču secība, kuras paliek II pielikuma sarakstā, paliek nemainīga.

3.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 4. pantu, lai veiktu šā panta 1. un 2. punktā minētos pielāgojumus un grozījumus.

Ja informācija par Amerikas Savienoto Valstu maksājumu summu tiek darīta zināma gada beigās tādā veidā, ka, izmantojot 4. pantā minēto procedūru, nav iespējams ievērot PTO un obligātos termiņus, un ja pielikumu pielāgojumu un grozījumu gadījumā tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, 5. pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar pirmo daļu.

4. pants

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 3. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2014. gada 20. februāra. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.   Saskaņā ar 3. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

5. pants

1.   Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi saskaņā ar 2. punktu. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2.   Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu saskaņā ar 4. panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.

6. pants

Izcelsmi jebkurai precei, uz kuru attiecas šī regula, nosaka saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 952/2013.

7. pants

1.   Papildu ievedmuitas nodokli neattiecina uz tām I pielikumā uzskaitītajām precēm, attiecībā uz kurām pirms 2005. gada 30. aprīļa ir izdota importa licence ar atbrīvojumu no nodokļa vai tā samazinājumu.

2.   Papildu ievedmuitas nodokli neattiecina uz tām I pielikumā uzskaitītajām precēm, kuras ir atbrīvotas no ievedmuitas nodokļa, ievērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 1186/2009 (9).

8. pants

Regulu (EK) Nr. 673/2005 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas IV pielikumā.

9. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2018. gada 7. februārī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

M. PANAYOTOVA


(1)  Eiropas Parlamenta 2017. gada 12. decembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2018. gada 29. janvāra lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 673/2005 (2005. gada 25. aprīlis), ar ko nosaka papildu muitas nodokļus dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (OV L 110, 30.4.2005., 1. lpp.).

(3)  Sk. III pielikumu.

(4)  Amerikas Savienotās Valstis – Kompensāciju akts (Byrd grozījums), Apelācijas institūcijas ziņojums (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 2003. gada 16. janvāris).

(5)  Amerikas Savienotās Valstis – Kompensāciju akts (Byrd grozījums), Ekspertu grupas ziņojums (WT/DS217/R, WT/DS234/R, 2002. gada 16. septembris).

(6)  Amerikas Savienotās Valstis – Kompensāciju akts (Byrd grozījums), Eiropas Kopienu regresa tiesības saskaņā ar 22. panta 2. punktu (WT/DS217/22, 2004. gada 16. janvāris).

(7)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

(9)  Padomes Regula (EK) Nr. 1186/2009 (2009. gada 16. novembris), ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (OV L 324, 10.12.2009., 23. lpp.).


I PIELIKUMS

Preces, kurām piemēro papildu ievedmuitas nodokļus, identificē pēc astoņu ciparu KN kodiem. Saskaņā ar šiem kodiem klasificēto preču apraksts atrodams Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (1) I pielikumā.

0710 40 00

ex 9003 19 00“ietvari un stiprinājumi no parastā metāla”

8705 10 00

6204 62 31


(1)  Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

Preces šajā pielikumā identificē pēc astoņu ciparu KN kodiem. Saskaņā ar šiem kodiem klasificēto preču apraksts atrodams Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumā.


III PIELIKUMS

Atceltā regula ar tai sekojošo grozījumu sarakstu

Padomes Regula (EK) Nr. 673/2005

(OV L 110, 30.4.2005., 1. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 632/2006

(OV L 111, 25.4.2006., 5. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 409/2007

(OV L 100, 17.4.2007., 16. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 283/2008

(OV L 86, 28.3.2008., 19. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 317/2009

(OV L 100, 18.4.2009., 6. lpp.)

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 305/2010

(OV L 94, 15.4.2010., 15. lpp.)

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 311/2011

(OV L 86, 1.4.2011., 51. lpp.)

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 349/2013

(OV L 108, 18.4.2013., 6. lpp.)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 37/2014

(OV L 18, 21.1.2014., 1. lpp.)

tikai pielikuma 11. punkts

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 38/2014

(OV L 18, 21.1.2014., 52. lpp.)

tikai pielikuma 4. punkts

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 303/2014

(OV L 90, 26.3.2014., 6. lpp.)

 

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/675

(OV L 111, 30.4.2015., 16. lpp.)

 

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/654

(OV L 114, 28.4.2016., 1. lpp.)

 

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/750

(OV L 113, 29.4.2017., 12. lpp.)

 


IV PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 673/2005

Šī regula

1. līdz 4. pants

1. līdz 4. pants

4.a pants

5. pants

5. pants

6. pants

6. pants, 1. punkts

7. pants, 1. punkts

6. pants, 2. punkts

6. pants, 3. punkts

7. pants, 2. punkts

6. pants, 4. punkts

8. pants

8. pants

9. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

II pielikums

III pielikums

IV pielikums