23.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 17/29


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/99

(2018. gada 22. janvāris),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2378 attiecībā uz automātiskās informācijas apmaiņas efektivitātes ikgadējā izvērtējuma paziņošanas formu un nosacījumiem un statistikas datu sarakstu, ko dalībvalstis iesniedz, lai izvērtētu Padomes Direktīvu 2011/16/ES

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2011. gada 15. februāra Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK (1) un jo īpaši tās 23. panta 3. un 4. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2011/16/ES 23. panta 3. punktā noteikts, ka dalībvalstis paziņo Komisijai automātiskās informācijas apmaiņas efektivitātes ikgadēju izvērtējumu.

(2)

Direktīvas 2011/16/ES 23. panta 4. punktā noteikts, ka minētās direktīvas izvērtēšanai dalībvalstis iesniedz statistikas datu sarakstu.

(3)

Sarakstā nav ietverti statistikas dati par obligāto informācijas apmaiņu atbilstoši Direktīvas 2011/16/ES 8.a pantam, jo šādus datus Komisija apkopo no centrālā direktorija, kas izveidots atbilstoši Direktīvas 2011/16/ES 21. panta 5. punktam.

(4)

Tādēļ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2378 (2) būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Administratīvās sadarbības komiteja nodokļu jautājumos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) 2015/2378

Īstenošanas regulu (ES) 2015/2378 groza šādi:

1)

regulā iekļauj šādu 2.c un 2.d pantu:

“2.c pants

Ikgadējā izvērtējuma paziņošanas forma un nosacījumi

1.   Šīs regulas VIII pielikumā noteikta automātiskās informācijas apmaiņas efektivitātes ikgadējā izvērtējuma un sasniegto praktisko rezultātu paziņošanas veidlapa atbilstoši Direktīvas 2011/16/ES 23. panta 3. punktam.

2.   Dalībvalstis katru gadu līdz 1. aprīlim elektroniski paziņo Komisijai ikgadējo izvērtējumu, izmantojot 1. punktā minēto veidlapu. Izvērtējums aptver iepriekšējā kalendārā gada periodu.

2.d pants

Statistikas datu saraksts

1.   Šīs regulas IX pielikumā noteikts to statistikas datu saraksts, kas atbilstoši Direktīvas 2011/16/ES 23. panta 4. punktam nepieciešami visām citām administratīvās sadarbības formām, kas nav obligātā automātiskā informācijas apmaiņa.

Šīs regulas X pielikumā noteikts to statistikas datu saraksts, kas atbilstoši Direktīvas 2011/16/ES 8. panta 1. punktam nepieciešami obligātajai automātiskajai informācijas apmaiņai.

Šīs regulas XI pielikumā noteikts to statistikas datu saraksts, kas atbilstoši Direktīvas 2011/16/ES 8. panta 3.a punktam nepieciešami obligātajai automātiskajai informācijas apmaiņai.

Šīs regulas XII pielikumā noteikts to statistikas datu saraksts, kas atbilstoši Direktīvas 2011/16/ES 8.aa pantam nepieciešami obligātajai automātiskajai informācijas apmaiņai.

2.   Dalībvalstis katru gadu līdz 1. aprīlim Komisijai elektroniskā veidā paziņo statistikas datus par visām administratīvās sadarbības formām, kas nav obligātā automātiskā informācijas apmaiņa, iepriekšējā kalendārajā gadā saskaņā ar sarakstu IX pielikumā.

3.   Dalībvalstis katru gadu līdz 1. novembrim Komisijai elektroniski paziņo statistikas datus par obligāto automātisko informācijas apmaiņu saskaņā ar sarakstu X, XI un XII pielikumā.”;

2)

regulai pievieno VIII, IX, X, XI un XII pielikumu, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 22. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 64, 11.3.2011., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 15. decembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2378, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību, kā īstenot atsevišķus noteikumus Padomes Direktīvā 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā, un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1156/2012 (OV L 332, 18.12.2015., 19. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulai (ES) 2015/2378 pievieno šādus pielikumus:

VIII PIELIKUMS

Veidlapa, kas minēta 2.c pantā

Veidlapa, ko izmanto paziņošanai atbilstoši Direktīvas 2011/16/ES 23. panta 3. punktam, ietver šādu informāciju:

Tās dalībvalsts identifikācija, kura atbild uz anketas jautājumiem

Informācijas pieejamība dalībvalstī

Uzraudzība, vai atbilstoši 14. panta 2. punktam reizi gadā nosūtītas divpusējas atsauksmes

Automātiskās informācijas apmaiņas efektivitāte:

Saņemtās informācijas apstrāde un svarīgākās vispārēja rakstura tehniskās (IT) problēmas, kas radušās

Tās saņemtās informācijas kvalitāte, kurā identificēti saņēmēji/personas; Problēmas, kas saistītas ar saņemtās informācijas saturu, un attiecīgi ierosinājumi

Tādas informācijas izmantošana un efektivitāte, ko izmanto saistību izpildes mērķiem, ieskaitot informācijas lietderību principā; faktiskā un turpmāka informācijas izmantošana; informācijas izmantošana dalījumā pa nodokļu jomām; administratīvā sadarbība, kuru veicina saņemtās informācijas izmantošana

Sasniegtie praktiskie rezultāti, kuros ietverts kopējais rezultāts (ieskaitot īpašos projektus); īpašo projektu konkrētie rezultāti; automātiskās informācijas apmaiņas (AIA) izstrādes un īstenošanas administratīvās un citas attiecīgās izmaksas; atkārtotu AIA operāciju administratīvās izmaksas; citas attiecīgās izmaksas, kas saistītas ar nodokļu saistību izpildi; pozitīva un negatīva pieredze; svarīgākie aspekti, kas izraisījuši tiesu lietas un tiesvedību

Cik veiksmīgi pildīts pienākums paziņot attiecīgajām dalībvalstīm pārskatus par katru valsti (no citu dalībvalstu nodokļu iestādēm saņemto pārskatu par katru valsti skaits/no citu dalībvalstu nodokļu iestādēm saņemamo pārskatu par katru valsti skaits)

Kādā mērā ziņošanas vienības pildījušas pienākumu sniegt pārskatus par katru valsti (saņemto pārskatu par katru valsti skaits/saņemamo pārskatu par katru valsti skaits)

Saraksts ar visām jurisdikcijām, kurās ziņošanas vienību, kas atrodas ES, galīgie mātesuzņēmumi ir rezidenti, bet kurās pilnīgi pārskati nav iesniegti vai nav notikusi apmaiņa ar tiem.

IX PIELIKUMS

Saraksts, kas minēts 2.d pantā

Direktīvas 2011/16/ES 23. panta 4. punktā minētie statistikas dati, kas nepieciešami administratīvās sadarbības veidlapām, izņemot obligāto automātisko informācijas apmaiņu, ietver šādu informāciju:

Dalībvalsts identifikācija

Gads

A daļa. Statistikas dati par informācijas apmaiņu, dalījumā pa dalībvalstīm

par informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma (Direktīvas 2011/16/ES 5., 6. un 7. pants)

Nosūtīto pieprasījumu skaits

Saņemto atbilžu skaits

Sešu mēnešu laikā saņemto pilnīgo atbilžu skaits

To atbilžu skaits, par kurām (daļēja vai pilnīga) informācija saņemta divu mēnešu laikā

Saņemto pieprasījumu skaits

Nosūtīto atbilžu skaits

Atteikumu skaits, kas pamatoti ar Direktīvas 2011/16/ES 17. pantu

par spontānu informācijas apmaiņu (Direktīvas 2011/16/ES 9. un 10. pants)

Nosūtīto spontāno informācijas apmaiņu skaits

Saņemto spontāno informācijas apmaiņu skaits/nosūtīto pārrobežu nolēmumu skaits

Nosūtīto pārrobežu nolēmumu skaits

Saņemto pārrobežu nolēmumu skaits

Nosūtīto iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu skaits

Saņemto iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu skaits

B daļa. Statistikas dati par citām administratīvās sadarbības formām

par atrašanos administratīvajos birojos un līdzdalību administratīvajās procedūrās (Direktīvas 2011/16/ES 11. pants)

Gadījumu skaits, kad bijusi atrašanās administratīvajos birojos un notikusi līdzdalība administratīvajās procedūrās

par vienlaicīgām pārbaudēm (Direktīvas 2011/16/ES 12. pants)

Vienlaicīgo pārbaužu skaits, kuras dalībvalsts sākusi

Vienlaicīgo pārbaužu skaits, kurās dalībvalsts piedalījusies

par paziņojuma pieprasījumiem (Direktīvas 2011/16/ES 13. pants)

Nosūtīto paziņojuma pieprasījumu skaits

Saņemto paziņojuma pieprasījumu skaits

par atsauksmēm (Direktīvas 2011/16/ES 14. pants)

Nosūtīto pieprasījumu sniegt atsauksmi skaits

Saņemto atsauksmju skaits

Saņemto pieprasījumu sniegt atsauksmi skaits

Nosūtīto atsauksmju skaits

C daļa. Statistikas dati par aplēstajiem papildu ieņēmumiem vai par uzlikto nodokļu pieaugumu administratīvās sadarbības dēļ (Šajā daļā informācijas sniegšana ir brīvprātīga.)

Informācijas apmaiņas pēc pieprasījuma dēļ

Spontānas informācijas apmaiņas dēļ

Vienlaicīgu pārbaužu dēļ

Kopskaits un gadījumu skaits

X PIELIKUMS

Saraksts, kas minēts 2.d pantā

Statistikas dati, kas atbilstoši Direktīvas 2011/16/ES 23. panta 4. punktam nepieciešami obligātajai automātiskajai informācijas apmaiņai par minētās direktīvas 8. panta 1. punktā minētajām ienākumu un kapitāla kategorijām, ietver šādu informāciju:

par visām ienākumu un kapitāla kategorijām, kas minētas Direktīvas 2011/16/ES 8. panta 1. punktā: statistikas dati par ziņojumu un nodokļu maksātāju,

gadījumā, ja ir ienākumi no nodarbinātības vai direktora atalgojuma: statistikas dati par ziņojumu un saņēmēju, ziņojumu un maksātāju, saņēmēju un attiecību veidu, maksātāju un attiecību veidu, saņēmēju un ienākumiem,

pensiju gadījumā: statistikas dati par ziņojumu un saņēmēju, ziņojumu un maksātāju, saņēmēju, maksātāju, shēmu un ienākumiem,

dzīvības apdrošināšanas produktu gadījumā: statistikas dati par ziņojumu un principiem, pamatstratēģiju, gadījumiem,

gadījumā, ja ir īpašumtiesības un ienākumi no nekustamā īpašuma: statistikas dati par ziņojumu un personu, personām kopumā, īpašumu skaitu un vērtību, darījumu skaitu un vērtību, aizdevumu skaitu un vērtību, no tiesībām izrietošo ienākumu skaits un vērtība,

statusa ziņojumu gadījumā: statistikas dati par statusa ziņojumu, statusa ziņojuma kļūdu,

gadījumā, kad ziņojumos datu nav: statistikas dati par ziņojumiem, kuros datu nav.

XI PIELIKUMS

Saraksts, kas minēts 2.d pantā

Statistikas dati, kas saskaņā ar Direktīvas 2011/16/ES 8. panta 3.a punktu nepieciešami obligātajai automātiskajai informācijas apmaiņai, atbilstoši minētās direktīvas 23. panta 4. punktam ietver šādu informāciju:

ziņojumi: statistikas dati par izcelsmes valsti un galamērķa valsti, reģistrēto ierakstu kopskaits, maksājumu kopsumma,

izcelsmes valsts: statistikas dati par finanšu iestādēm, kas sniedz ziņojumus, maksājumu kopsumma,

unikālie konti: statistikas dati par konta turētāju skaitu, maksājumu kategoriju, summu dalījumā pa maksājumu kategorijām,

konti: statistikas dati par konta turētāja veidu, konta turētāja nodokļa maksātāja identifikācijas numurs vai tam līdzvērtīgs numurs, konta turētāja rezidences vietas valsts, fiziska persona kā konta turētājs, slēgts konts, neaktīvs konts,

konta turētāji: statistikas dati par kontrolējošās personas veidu, kontrolējošās personas nodokļa maksātāja identifikācijas numurs vai tam līdzvērtīgs numurs, kontrolējošās personas rezidences vietas valsti, fiziska persona kā kontrolējošā persona.

XII PIELIKUMS

Saraksts, kas minēts 2.d pantā

Statistikas dati, kas saskaņā ar Direktīvas 2011/16/ES 8.aa pantu nepieciešami obligātajai automātiskajai informācijas apmaiņai, atbilstoši minētās direktīvas 23. panta 4. punktam ietver šādu informāciju:

pārskatu par katru valsti skaits, kas saņemti no sastāvā esošām vienībām,

pārskatu par katru valsti skaits, kurus sniedz sastāvā esošas vienības, bet kuri sniegti daļēji vai nav sniegti vispār, dalījumā pa galīgo mātesuzņēmumu jurisdikcijām,

pārskatu par katru valsti skaits, kas saņemti no visām pārējām dalībvalstīm,

pārskatu par katru valsti skaits, kas saņemami, bet nav saņemti no visām pārējām dalībvalstīm,

pārskatu par katru valsti skaits, kas nosūtīti visām pārējām dalībvalstīm.