19.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 14/6


KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/78

(2018. gada 16. janvāris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz maksimālajiem 2-fenilfenola, bensulfuronmetila, dimetahlora un lufenurona atlieku līmeņiem konkrētos produktos un uz tiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 49. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

2-fenilfenola maksimālie atlieku līmeņi (MAL) tika noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Dimetahlora un lufenurona MAL tika noteikti minētās regulas III pielikuma A daļā. Bensulfuronmetilam MAL vēl nav noteikti.

(2)

Attiecībā uz 2-fenilfenolu Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk “Iestāde”) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 (2) 12. panta 1. punktu iesniedza pamatotu atzinumu par spēkā esošo MAL pārskatīšanu. Iestāde ierosināja mainīt atlieku definīciju un ieteica samazināt MAL cūku, liellopu un zirgu muskuļiem, taukiem, aknām un nierēm un pienam, kas iegūts no liellopiem un zirgiem. Tā secināja, ka nav pieejama pilnīga informācija par MAL citrusaugļiem un ka riska pārvaldītājiem būtu jāturpina šā jautājuma izskatīšana. Patērētāji nav apdraudēti, tāpēc minētā produkta spēkā esošais vai Iestādes noteiktais MAL būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Attiecībā uz MAL bumbieriem Codex maksimālais atlieku līmenis ir drošs patērētājiem. Tāpēc ir lietderīgi MAL bumbieriem noteikta tādā pašā līmenī.

(3)

Iestāde saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 (3) 12. panta 1. punktu iesniedza pamatotu atzinumu par spēkā esošajiem bensulfuronmetila MAL. Iestāde ieteica palielināt vai saglabāt spēkā esošos MAL.

(4)

Iestāde saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 (4) 12. panta 1. punktu iesniedza pamatotu atzinumu par spēkā esošajiem dimetahlora MAL. Iestāde ieteica palielināt vai saglabāt spēkā esošos MAL.

(5)

Iestāde saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 (5) 12. panta 1. punktu iesniedza pamatotu atzinumu par spēkā esošajiem lufenurona MAL. Iestāde ierosināja mainīt atlieku definīciju un ieteica samazināt MAL citrusaugļiem, sēkleņiem, saldajiem ķiršiem, plūmēm, galda vīnogām, vīna vīnogām, vīģēm, hurmām, kivi augļiem, kartupeļiem, tomātiem, dārzeņpipariem/paprikai, gurķiem, tumšzaļajiem kabačiem un sojas pupām. Attiecībā uz citiem produktiem tā ieteica palielināt vai saglabāt spēkā esošos MAL. Iestāde secināja, ka nav pieejama pilnīga informācija par MAL aprikozēm, persikiem, zemenēm, pipargurķīšiem, salātu baldriņiem, salātiem, platlapu cigoriņiem/endīvijām, kressalātiem un citiem dīgstiem un dzinumiem, barbarejām, sējas pazvērītēm/rukolas salātiem, brūnajām sinepēm, augu (tostarp Brassica ģints sugu) jaunajām lapiņām, cūku, liellopu, aitu, kazu un zirgu aknām un nierēm, kā arī mājputnu aknām, un ka riska pārvaldītājiem būtu jāturpina šā jautājuma izskatīšana. Patērētāji nav apdraudēti, tāpēc spēkā esošie vai Iestādes noteiktie MAL minētajos produktos būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Šie MAL tiks pārskatīti; pārskatīšanā tiks ņemta vērā informācija, kas būs pieejama divu gadu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas.

(6)

Attiecībā uz produktiem, uz kuriem nav atļauts izmantot attiecīgo augu aizsardzības līdzekli un attiecībā uz kuriem nav noteiktas importa pielaides vai Codex maksimālie atlieku līmeņi (CXL), MAL būtu jānosaka pie īpatnējās noteikšanas robežas vai jāpiemēro sākotnējais MAL, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 396/2005 18. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

(7)

Par vajadzību koriģēt atsevišķas noteikšanas robežas Komisija apspriedās ar Eiropas Savienības references laboratorijām pesticīdu atlieku noteikšanai. Attiecībā uz vairākām vielām laboratorijas secināja, ka atsevišķām precēm tehnikas attīstība prasa noteikt konkrētas noteikšanas robežas.

(8)

Pamatojoties uz Iestādes sniegtajiem pamatotajiem atzinumiem un ņemot vērā ar izskatāmo jautājumu saistītos faktorus, attiecīgie MAL grozījumi atbilst Regulas (EK) Nr. 396/2005 14. panta 2. punkta prasībām.

(9)

Ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas starpniecību par jaunajiem MAL notika apspriedes ar Savienības tirdzniecības partneriem, un to piezīmes ir ņemtas vērā.

(10)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 396/2005 būtu attiecīgi jāgroza.

(11)

Lai nodrošinātu produktu normālu tirdzniecību, pārstrādi un patēriņu, šajā regulā būtu jāparedz pārejas pasākumi attiecībā uz produktiem, kuri ir ražoti pirms MAL grozījumiem un par kuriem informācija liecina, ka tiek saglabāts augsts patērētāju aizsardzības līmenis.

(12)

Pirms grozīto MAL piemērošanas būtu jāparedz pietiekami ilgs laiks, lai dalībvalstis, trešās valstis un pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji varētu sagatavoties no MAL grozījumiem izrietošo jauno prasību izpildei.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Uz produktiem, kas likumīgi ražoti pirms 2018. gada 8. augusta, joprojām attiecas Regula (EK) Nr. 396/2005 tās iepriekšējā redakcijā pirms grozījumiem, kas izdarīti ar šo regulu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 8. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 16. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

(2)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde: saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. pantu sniegts pamatots atzinums par spēkā esošo maksimālo atlieku līmeņu pārskatīšanu attiecībā uz 2-fenilfenolu. EFSA Journal 2017; 15(1):4696.

(3)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde: saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. pantu sniegts pamatots atzinums par spēkā esošo maksimālo atlieku līmeņu pārskatīšanu attiecībā uz bensulfuronmetilu. EFSA Journal 2016; 14(10):4596.

(4)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde: saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. pantu sniegts pamatots atzinums par spēkā esošo maksimālo atlieku līmeņu pārskatīšanu attiecībā uz dimetahloru. EFSA Journal 2016; 14(11):4632.

(5)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde: saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. pantu sniegts pamatots atzinums par spēkā esošo maksimālo atlieku līmeņu pārskatīšanu attiecībā uz lufenuronu. EFSA Journal 2017; 15(1):4652.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza šādi:

1)

regulas II pielikumu groza šādi:

a)

sleju par 2-fenilfenolu aizstāj ar šādu:

“Pesticīdu atliekas un maksimālie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, uz ko attiecas MAL (a)

2-fenilfenols (2-fenilfenola un tā konjugātu summa, izteikta kā 2-fenilfenols) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; KOKU RIEKSTI

 

0110000

Citrusaugļi

10

0110010

Greipfrūti

 

0110020

Apelsīni

 

0110030

Citroni

 

0110040

Laimi

 

0110050

Mandarīni

 

0110990

Citi

 

0120000

Koku rieksti

0,01  (*1)

0120010

Mandeles

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

0120030

Indijas rieksti

 

0120040

Kastaņi

 

0120050

Kokosrieksti

 

0120060

Lazdu rieksti

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

0120080

Pekanrieksti

 

0120090

Pīniju rieksti

 

0120100

Pistācijas

 

0120110

Valrieksti

 

0120990

Citi

 

0130000

Sēkleņi

0,01  (*1)

0130010

Āboli

0,01  (*1)

0130020

Bumbieri

20

0130030

Cidonijas

0,01  (*1)

0130040

Mespili

0,01  (*1)

0130050

Lokvas/Japānas mespili

0,01  (*1)

0130990

Citi

0,01  (*1)

0140000

Kauleņi

0,01  (*1)

0140010

Aprikozes

 

0140020

Ķirši (saldie)

 

0140030

Persiki

 

0140040

Plūmes

 

0140990

Citi

 

0150000

Ogas un sīkie augļi

0,01  (*1)

0151000

a)

vīnogas

 

0151010

Galda vīnogas

 

0151020

Vīna vīnogas

 

0152000

b)

zemenes

 

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

 

0153010

Kazenes

 

0153020

Ziemeļu kaulenes

 

0153030

Avenes (sarkanās un dzeltenās)

 

0153990

Citi

 

0154000

d)

citi sīkie augļi un ogas

 

0154010

Zilenes

 

0154020

Dzērvenes

 

0154030

Jāņogas (baltās un sarkanās) un upenes

 

0154040

Ērkšķogas (dzeltenās, sarkanās un zaļās)

 

0154050

Mežrožu paaugļi

 

0154060

Zīdkoka ogas (baltās un melnās)

 

0154070

Vilkābeles ogas

 

0154080

Plūškoka ogas

 

0154990

Citi

 

0160000

Dažādi augļi

0,01  (*1)

0161000

a)

ar ēdamu mizu

 

0161010

Dateles

 

0161020

Vīģes

 

0161030

Galda olīvas

 

0161040

Kumkvati

 

0161050

Karambolas

 

0161060

Hurmas

 

0161070

Javas salas plūmes

 

0161990

Citi

 

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

 

0162010

Kivi augļi (dzelteni, sarkani un zaļi)

 

0162020

Ličī

 

0162030

Pasifloru augļi

 

0162040

Opuncijas

 

0162050

Hrizofilas

 

0162060

Amerikas hurmas

 

0162990

Citi

 

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banāni

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaijas

 

0163050

Granātāboli

 

0163060

Čerimojas

 

0163070

Gvajaves

 

0163080

Ananasi

 

0163090

Maizeskoka augļi

 

0163100

Duriāni

 

0163110

Guanabanas

 

0163990

Citi

 

0200000

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

0210000

Sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,01  (*1)

0211000

a)

kartupeļi

 

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

0212010

Manioki

 

0212020

Batātes

 

0212030

Jamsi

 

0212040

Marantas

 

0212990

Citi

 

0213000

c)

citi sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

0213010

Galda bietes

 

0213020

Burkāni

 

0213030

Sakņu selerijas

 

0213040

Mārrutki

 

0213050

Topinambūri

 

0213060

Pastinaki

 

0213070

Sakņu pētersīļi

 

0213080

Redīsi

 

0213090

Puravlapu plostbārži

 

0213100

Kāļi

 

0213110

Rāceņi

 

0213990

Citi

 

0220000

Sīpolu dārzeņi

0,01  (*1)

0220010

Ķiploki

 

0220020

Sīpoli

 

0220030

Šalotes

 

0220040

Lielie loksīpoli un Velsas sīpoli

 

0220990

Citi

 

0230000

Augļu dārzeņi

0,01  (*1)

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi

 

0231010

Tomāti

 

0231020

Dārzeņpipari/paprika

 

0231030

Baklažāni

 

0231040

Okra/“Dāmu pirkstiņi”

 

0231990

Citi

 

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

0232010

Gurķi

 

0232020

Pipargurķīši

 

0232030

Tumšzaļie kabači

 

0232990

Citi

 

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

0233010

Melones

 

0233020

Lielaugļu ķirbji

 

0233030

Arbūzi

 

0233990

Citi

 

0234000

d)

cukurkukurūza

 

0239000

e)

citi augļu dārzeņi

 

0240000

Krustziežu dārzeņi (izņemot krustziežu dzimtas augu saknes un jaunās lapiņas)

0,01  (*1)

0241000

a)

ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

 

0241010

Brokoļi

 

0241020

Ziedkāposti

 

0241990

Citi

 

0242000

b)

galviņu krustzieži

 

0242010

Briseles kāposti

 

0242020

Galviņkāposti

 

0242990

Citi

 

0243000

c)

lapu krustzieži

 

0243010

Ķīnas kāposti

 

0243020

Lapu kāposti

 

0243990

Citi

 

0244000

d)

kolrābji

 

0250000

Lapu dārzeņi, garšaugi un ēdami ziedi

 

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

0,01  (*1)

0251010

Salātu baldriņi

 

0251020

Salāti

 

0251030

Platlapu cigoriņi/endīvijas

 

0251040

Kressalāti un citi dīgsti un dzinumi

 

0251050

Barbarejas

 

0251060

Sējas pazvērītes/rukolas salāti

 

0251070

Brūnās sinepes

 

0251080

Augu (tostarp Brassica ģints sugu) jaunās lapiņas

 

0251990

Citi

 

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgu augu lapas

0,01  (*1)

0252010

Spināti

 

0252020

Anakampseras

 

0252030

Mangoldi/lapu bietes

 

0252990

Citi

 

0253000

c)

vīnogulāju lapas

0,01  (*1)

0254000

d)

ūdenskreses

0,01  (*1)

0255000

e)

lapu cigoriņi

0,01  (*1)

0256000

f)

garšaugi un ēdami ziedi

0,02  (*1)

0256010

Kārvele

 

0256020

Maurloki

 

0256030

Lapu selerijas

 

0256040

Pētersīlis

 

0256050

Salvija

 

0256060

Rozmarīns

 

0256070

Timināns

 

0256080

Baziliks un ēdamie ziedi

 

0256090

Lauru lapas

 

0256100

Estragons

 

0256990

Citi

 

0260000

Pākšaugi

0,01  (*1)

0260010

Pupas (ar pākstīm)

 

0260020

Pupas (bez pākstīm)

 

0260030

Zirņi (ar pākstīm)

 

0260040

Zirņi (bez pākstīm)

 

0260050

Lēcas

 

0260990

Citi

 

0270000

Stublāju dārzeņi

0,01  (*1)

0270010

Sparģeļi

 

0270020

Lapu artišoki

 

0270030

Selerijas

 

0270040

Fenheļi

 

0270050

Artišoki

 

0270060

Puravi

 

0270070

Rabarberi

 

0270080

Bambusa dzinumi

 

0270090

Palmu serdes

 

0270990

Citi

 

0280000

Sēnes, sūnas un ķērpji

0,01  (*1)

0280010

Kultivētas sēnes

 

0280020

Savvaļas sēnes

 

0280990

Sūnas un ķērpji

 

0290000

Aļģes un prokarioti

0,01 (*1)

0300000

PĀKŠAUGI

0,02  (*1)

0300010

Pupas

 

0300020

Lēcas

 

0300030

Zirņi

 

0300040

Lupīnas

 

0300990

Citi

 

0400000

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

0,01  (*1)

0401000

Eļļas augu sēklas

 

0401010

Linsēklas

 

0401020

Zemesrieksti

 

0401030

Magoņu sēklas

 

0401040

Sezama sēklas

 

0401050

Saulespuķu sēklas

 

0401060

Rapšu sēklas

 

0401070

Sojas pupas

 

0401080

Sinepju sēklas

 

0401090

Kokvilnas sēklas

 

0401100

Ķirbju sēklas

 

0401110

Saflora sēklas

 

0401120

Gurķenes sēklas

 

0401130

Sējas idras sēklas

 

0401140

Kaņepju sēklas

 

0401150

Rīcinauga sēklas

 

0401990

Citi

 

0402000

Eļļas augu augļi

 

0402010

Olīvas eļļas ražošanai

 

0402020

Eļļas palmas kodoli

 

0402030

Eļļas palmas augļi

 

0402040

Kapoki

 

0402990

Citi

 

0500000

GRAUDAUGI

0,02  (*1)

0500010

Mieži

 

0500020

Griķi un citi pseidograudaugi

 

0500030

Kukurūza

 

0500040

Prosa

 

0500050

Auzas

 

0500060

Rīsi

 

0500070

Rudzi

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Kvieši

 

0500990

Citi

 

0600000

TĒJAS, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS, KAKAO UN CERATONIJAS

0,05  (*1)

0610000

Tējas

 

0620000

Kafijas pupiņas

 

0630000

Zāļu tējas no

 

0631000

a)

ziediem

 

0631010

Kumelīte

 

0631020

Hibisks

 

0631030

Roze

 

0631040

Jasmīns

 

0631050

Liepa

 

0631990

Citi

 

0632000

b)

lapām un garšaugiem

 

0632010

Zemene

 

0632020

Roibosa krūms

 

0632030

Mate

 

0632990

Citi

 

0633000

c)

saknēm

 

0633010

Baldriāns

 

0633020

Žeņšeņs

 

0633990

Citi

 

0639000

d)

jebkurām citām auga daļām

 

0640000

Kakao pupiņas

 

0650000

Ceratonija/Ceratonijas augļi

 

0700000

APIŅI

0,05  (*1)

0800000

GARŠVIELAS

 

0810000

Sēklas

0,05  (*1)

0810010

Anīsa sēklas

 

0810020

Sējas melnsēklītes sēklas

 

0810030

Selerija

 

0810040

Koriandrs

 

0810050

Ķimenes

 

0810060

Dilles

 

0810070

Fenhelis

 

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 

0810090

Muskatrieksts

 

0810990

Citi

 

0820000

Augļi

0,05  (*1)

0820010

Jamaikas pipari

 

0820020

Sičuānas pipari

 

0820030

Pļavas ķimenes

 

0820040

Kardamons

 

0820050

Kadiķogas

 

0820060

Pipari (baltie, melnie un zaļie)

 

0820070

Vaniļa

 

0820080

Tamarinda augļi

 

0820990

Citi

 

0830000

Mizas

0,05  (*1)

0830010

Kanēlis

 

0830990

Citi

 

0840000

Saknes vai sakneņi

 

0840010

Lakricas sakne

0,05  (*1)

0840020

Ingvers

0,05  (*1)

0840030

Kurkuma

0,05  (*1)

0840040

Mārrutki

(+)

0840990

Citi

0,05  (*1)

0850000

Pumpuri

0,05  (*1)

0850010

Krustnagliņas

 

0850020

Kaperi

 

0850990

Citi

 

0860000

Ziedu drīksnas

0,05  (*1)

0860010

Safrāns

 

0860990

Citi

 

0870000

Sēklsedzes

0,05  (*1)

0870010

Muskatrieksta miza

 

0870990

Citi

 

0900000

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

0,01  (*1)

0900010

Cukurbiešu saknes

 

0900020

Cukurniedres

 

0900030

Cigoriņu saknes

 

0900990

Citi

 

1000000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

 

1010000

Audi

0,01  (*1)

1011000

a)

cūku

 

1011010

Muskuļi

 

1011020

Taukaudi

 

1011030

Aknas

 

1011040

Nieres

 

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1011990

Citi

 

1012000

b)

liellopu

 

1012010

Muskuļi

 

1012020

Taukaudi

 

1012030

Aknas

 

1012040

Nieres

 

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1012990

Citi

 

1013000

c)

aitu

 

1013010

Muskuļi

 

1013020

Taukaudi

 

1013030

Aknas

 

1013040

Nieres

 

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1013990

Citi

 

1014000

d)

kazu

 

1014010

Muskuļi

 

1014020

Taukaudi

 

1014030

Aknas

 

1014040

Nieres

 

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1014990

Citi

 

1015000

e)

zirgu

 

1015010

Muskuļi

 

1015020

Taukaudi

 

1015030

Aknas

 

1015040

Nieres

 

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1015990

Citi

 

1016000

f)

mājputnu

 

1016010

Muskuļi

 

1016020

Taukaudi

 

1016030

Aknas

 

1016040

Nieres

 

1016050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1016990

Citi

 

1017000

g)

citu lauksaimniecības dzīvnieku

 

1017010

Muskuļi

 

1017020

Taukaudi

 

1017030

Aknas

 

1017040

Nieres

 

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1017990

Citi

 

1020000

Piens

0,01  (*1)

1020010

Liellopi

 

1020020

Aitas

 

1020030

Kazas

 

1020040

Zirgi

 

1020990

Citi

 

1030000

Putnu olas

0,01  (*1)

1030010

Cāļi

 

1030020

Pīles

 

1030030

Zosis

 

1030040

Paipalas

 

1030990

Citi

 

1040000

Medus un pārējie biškopības produkti

0,05 (*1)

1050000

Abinieki un rāpuļi

0,01  (*1)

1060000

Sauszemes bezmugurkaulnieki

0,01  (*1)

1070000

Sauszemes savvaļas mugurkaulnieki

0,01  (*1)

b)

iekļauj šādas slejas par bensulfuronmetilu, dimetahloru un lufenuronu:

“Pesticīdu atliekas un maksimālie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, uz ko attiecas MAL (a)

Bensulfuronmetils

Dimetahlors

Lufenurons (jebkāda sastāvā esošo izomēru attiecība) (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; KOKU RIEKSTI

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0110000

Citrusaugļi

 

 

0,01  (*2)

0110010

Greipfrūti

 

 

 

0110020

Apelsīni

 

 

 

0110030

Citroni

 

 

 

0110040

Laimi

 

 

 

0110050

Mandarīni

 

 

 

0110990

Citi

 

 

 

0120000

Koku rieksti

 

 

0,01  (*2)

0120010

Mandeles

 

 

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

 

 

0120030

Indijas rieksti

 

 

 

0120040

Kastaņi

 

 

 

0120050

Kokosrieksti

 

 

 

0120060

Lazdu rieksti

 

 

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

 

 

0120080

Pekanrieksti

 

 

 

0120090

Pīniju rieksti

 

 

 

0120100

Pistācijas

 

 

 

0120110

Valrieksti

 

 

 

0120990

Citi

 

 

 

0130000

Sēkleņi

 

 

0,15

0130010

Āboli

 

 

 

0130020

Bumbieri

 

 

 

0130030

Cidonijas

 

 

 

0130040

Mespili

 

 

 

0130050

Lokvas/Japānas mespili

 

 

 

0130990

Citi

 

 

 

0140000

Kauleņi

 

 

 

0140010

Aprikozes

 

 

0,2 (+)

0140020

Ķirši (saldie)

 

 

0,01  (*2)

0140030

Persiki

 

 

0,2 (+)

0140040

Plūmes

 

 

0,01  (*2)

0140990

Citi

 

 

0,01  (*2)

0150000

Ogas un sīkie augļi

 

 

0,01  (*2)

0151000

a)

vīnogas

 

 

 

0151010

Galda vīnogas

 

 

 

0151020

Vīna vīnogas

 

 

 

0152000

b)

zemenes

 

 

 

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

 

 

 

0153010

Kazenes

 

 

 

0153020

Ziemeļu kaulenes

 

 

 

0153030

Avenes (sarkanās un dzeltenās)

 

 

 

0153990

Citi

 

 

 

0154000

d)

citi sīkie augļi un ogas

 

 

 

0154010

Zilenes

 

 

 

0154020

Dzērvenes

 

 

 

0154030

Jāņogas (baltās un sarkanās) un upenes

 

 

 

0154040

Ērkšķogas (dzeltenās, sarkanās un zaļās)

 

 

 

0154050

Mežrožu paaugļi

 

 

 

0154060

Zīdkoka ogas (baltās un melnās)

 

 

 

0154070

Vilkābeles ogas

 

 

 

0154080

Plūškoka ogas

 

 

 

0154990

Citi

 

 

 

0160000

Dažādi augļi

 

 

0,01  (*2)

0161000

a)

ar ēdamu mizu

 

 

 

0161010

Dateles

 

 

 

0161020

Vīģes

 

 

 

0161030

Galda olīvas

 

 

 

0161040

Kumkvati

 

 

 

0161050

Karambolas

 

 

 

0161060

Hurmas

 

 

 

0161070

Javas salas plūmes

 

 

 

0161990

Citi

 

 

 

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

 

 

 

0162010

Kivi augļi (dzelteni, sarkani un zaļi)

 

 

 

0162020

Ličī

 

 

 

0162030

Pasifloru augļi

 

 

 

0162040

Opuncijas

 

 

 

0162050

Hrizofilas

 

 

 

0162060

Amerikas hurmas

 

 

 

0162990

Citi

 

 

 

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

0163020

Banāni

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

0163040

Papaijas

 

 

 

0163050

Granātāboli

 

 

 

0163060

Čerimojas

 

 

 

0163070

Gvajaves

 

 

 

0163080

Ananasi

 

 

 

0163090

Maizeskoka augļi

 

 

 

0163100

Duriāni

 

 

 

0163110

Guanabanas

 

 

 

0163990

Citi

 

 

 

0200000

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

 

 

0210000

Sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0211000

a)

kartupeļi

 

 

 

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

 

 

0212010

Manioki

 

 

 

0212020

Batātes

 

 

 

0212030

Jamsi

 

 

 

0212040

Marantas

 

 

 

0212990

Citi

 

 

 

0213000

c)

citi sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

 

 

0213010

Galda bietes

 

 

 

0213020

Burkāni

 

 

 

0213030

Sakņu selerijas

 

 

 

0213040

Mārrutki

 

 

 

0213050

Topinambūri

 

 

 

0213060

Pastinaki

 

 

 

0213070

Sakņu pētersīļi

 

 

 

0213080

Redīsi

 

 

 

0213090

Puravlapu plostbārži

 

 

 

0213100

Kāļi

 

 

 

0213110

Rāceņi

 

 

 

0213990

Citi

 

 

 

0220000

Sīpolu dārzeņi

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0220010

Ķiploki

 

 

 

0220020

Sīpoli

 

 

 

0220030

Šalotes

 

 

 

0220040

Lielie loksīpoli un Velsas sīpoli

 

 

 

0220990

Citi

 

 

 

0230000

Augļu dārzeņi

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi

 

 

 

0231010

Tomāti

 

 

0,4

0231020

Dārzeņpipari/paprika

 

 

0,8

0231030

Baklažāni

 

 

0,3

0231040

Okra/“Dāmu pirkstiņi”

 

 

0,01  (*2)

0231990

Citi

 

 

0,01  (*2)

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

 

 

0232010

Gurķi

 

 

0,15

0232020

Pipargurķīši

 

 

0,15

0232030

Tumšzaļie kabači

 

 

0,15

0232990

Citi

 

 

0,01  (*2)

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

 

 

0233010

Melones

 

 

0,4

0233020

Lielaugļu ķirbji

 

 

0,4

0233030

Arbūzi

 

 

0,4

0233990

Citi

 

 

0,01  (*2)

0234000

d)

cukurkukurūza

 

 

0,01  (*2)

0239000

e)

citi augļu dārzeņi

 

 

0,01  (*2)

0240000

Krustziežu dārzeņi (izņemot krustziežu dzimtas augu saknes un jaunās lapiņas)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0241000

a)

ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

 

 

 

0241010

Brokoļi

 

 

 

0241020

Ziedkāposti

 

 

 

0241990

Citi

 

 

 

0242000

b)

galviņu krustzieži

 

 

 

0242010

Briseles kāposti

 

 

 

0242020

Galviņkāposti

 

 

 

0242990

Citi

 

 

 

0243000

c)

lapu krustzieži

 

 

 

0243010

Ķīnas kāposti

 

 

 

0243020

Lapu kāposti

 

 

 

0243990

Citi

 

 

 

0244000

d)

kolrābji

 

 

 

0250000

Lapu dārzeņi, garšaugi un ēdami ziedi

 

 

 

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0251010

Salātu baldriņi

 

 

 

0251020

Salāti

 

 

 

0251030

Platlapu cigoriņi/endīvijas

 

 

 

0251040

Kressalāti un citi dīgsti un dzinumi

 

 

 

0251050

Barbarejas

 

 

 

0251060

Sējas pazvērītes/rukolas salāti

 

 

 

0251070

Brūnās sinepes

 

 

 

0251080

Augu (tostarp Brassica ģints sugu) jaunās lapiņas

 

 

 

0251990

Citi

 

 

 

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgu augu lapas

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0252010

Spināti

 

 

 

0252020

Anakampseras

 

 

 

0252030

Mangoldi/lapu bietes

 

 

 

0252990

Citi

 

 

 

0253000

c)

vīnogulāju lapas

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0254000

d)

ūdenskreses

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0255000

e)

lapu cigoriņi

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0256000

f)

garšaugi un ēdami ziedi

0,02  (*2)

0,02 (*2)

0,02  (*2)

0256010

Kārvele

 

 

 

0256020

Maurloki

 

 

 

0256030

Lapu selerijas

 

 

 

0256040

Pētersīlis

 

 

 

0256050

Salvija

 

 

 

0256060

Rozmarīns

 

 

 

0256070

Timināns

 

 

 

0256080

Baziliks un ēdamie ziedi

 

 

 

0256090

Lauru lapas

 

 

 

0256100

Estragons

 

 

 

0256990

Citi

 

 

 

0260000

Pākšaugi

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0260010

Pupas (ar pākstīm)

 

 

 

0260020

Pupas (bez pākstīm)

 

 

 

0260030

Zirņi (ar pākstīm)

 

 

 

0260040

Zirņi (bez pākstīm)

 

 

 

0260050

Lēcas

 

 

 

0260990

Citi

 

 

 

0270000

Stublāju dārzeņi

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0270010

Sparģeļi

 

 

 

0270020

Lapu artišoki

 

 

 

0270030

Selerijas

 

 

 

0270040

Fenheļi

 

 

 

0270050

Artišoki

 

 

 

0270060

Puravi

 

 

 

0270070

Rabarberi

 

 

 

0270080

Bambusa dzinumi

 

 

 

0270090

Palmu serdes

 

 

 

0270990

Citi

 

 

 

0280000

Sēnes, sūnas un ķērpji

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0280010

Kultivētas sēnes

 

 

 

0280020

Savvaļas sēnes

 

 

 

0280990

Sūnas un ķērpji

 

 

 

0290000

Aļģes un prokarioti

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300000

PĀKŠAUGI

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300010

Pupas

 

 

 

0300020

Lēcas

 

 

 

0300030

Zirņi

 

 

 

0300040

Lupīnas

 

 

 

0300990

Citi

 

 

 

0400000

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

0,01  (*2)

 

0,01  (*2)

0401000

Eļļas augu sēklas

 

 

 

0401010

Linsēklas

 

0,01  (*2)

 

0401020

Zemesrieksti

 

0,01  (*2)

 

0401030

Magoņu sēklas

 

0,01  (*2)

 

0401040

Sezama sēklas

 

0,01  (*2)

 

0401050

Saulespuķu sēklas

 

0,01  (*2)

 

0401060

Rapšu sēklas

 

0,02  (*2)

 

0401070

Sojas pupas

 

0,01  (*2)

 

0401080

Sinepju sēklas

 

0,02 (*2)

 

0401090

Kokvilnas sēklas

 

0,01  (*2)

 

0401100

Ķirbju sēklas

 

0,01  (*2)

 

0401110

Saflora sēklas

 

0,01  (*2)

 

0401120

Gurķenes sēklas

 

0,01  (*2)

 

0401130

Sējas idras sēklas

 

0,02 (*2)

 

0401140

Kaņepju sēklas

 

0,01  (*2)

 

0401150

Rīcinauga sēklas

 

0,01  (*2)

 

0401990

Citi

 

0,01  (*2)

 

0402000

Eļļas augu augļi

 

0,01  (*2)

 

0402010

Olīvas eļļas ražošanai

 

 

 

0402020

Eļļas palmas kodoli

 

 

 

0402030

Eļļas palmas augļi

 

 

 

0402040

Kapoki

 

 

 

0402990

Citi

 

 

 

0500000

GRAUDAUGI

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0500010

Mieži

 

 

 

0500020

Griķi un citi pseidograudaugi

 

 

 

0500030

Kukurūza

 

 

 

0500040

Prosa

 

 

 

0500050

Auzas

 

 

 

0500060

Rīsi

 

 

 

0500070

Rudzi

 

 

 

0500080

Sorgo

 

 

 

0500090

Kvieši

 

 

 

0500990

Citi

 

 

 

0600000

TĒJAS, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS, KAKAO UN CERATONIJAS

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0610000

Tējas

 

 

 

0620000

Kafijas pupiņas

 

 

 

0630000

Zāļu tējas no

 

 

 

0631000

a)

ziediem

 

 

 

0631010

Kumelīte

 

 

 

0631020

Hibisks

 

 

 

0631030

Roze

 

 

 

0631040

Jasmīns

 

 

 

0631050

Liepa

 

 

 

0631990

Citi

 

 

 

0632000

b)

lapām un garšaugiem

 

 

 

0632010

Zemene

 

 

 

0632020

Roibosa krūms

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

0632990

Citi

 

 

 

0633000

c)

saknēm

 

 

 

0633010

Baldriāns

 

 

 

0633020

Žeņšeņs

 

 

 

0633990

Citi

 

 

 

0639000

d)

jebkurām citām auga daļām

 

 

 

0640000

Kakao pupiņas

 

 

 

0650000

Ceratonija/Ceratonijas augļi

 

 

 

0700000

APIŅI

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0800000

GARŠVIELAS

0,05  (*2)

 

 

0810000

Sēklas

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0810010

Anīsa sēklas

 

 

 

0810020

Sējas melnsēklītes sēklas

 

 

 

0810030

Selerija

 

 

 

0810040

Koriandrs

 

 

 

0810050

Ķimenes

 

 

 

0810060

Dilles

 

 

 

0810070

Fenhelis

 

 

 

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 

 

 

0810090

Muskatrieksts

 

 

 

0810990

Citi

 

 

 

0820000

Augļi

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0820010

Jamaikas pipari

 

 

 

0820020

Sičuānas pipari

 

 

 

0820030

Pļavas ķimenes

 

 

 

0820040

Kardamons

 

 

 

0820050

Kadiķogas

 

 

 

0820060

Pipari (baltie, melnie un zaļie)

 

 

 

0820070

Vaniļa

 

 

 

0820080

Tamarinda augļi

 

 

 

0820990

Citi

 

 

 

0830000

Mizas

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0830010

Kanēlis

 

 

 

0830990

Citi

 

 

 

0840000

Saknes vai sakneņi

 

 

 

0840010

Lakricas sakne

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840020

Ingvers

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840030

Kurkuma

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840040

Mārrutki

(+)

(+)

(+)

0840990

Citi

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850000

Pumpuri

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850010

Krustnagliņas

 

 

 

0850020

Kaperi

 

 

 

0850990

Citi

 

 

 

0860000

Ziedu drīksnas

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0860010

Safrāns

 

 

 

0860990

Citi

 

 

 

0870000

Sēklsedzes

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0870010

Muskatrieksta miza

 

 

 

0870990

Citi

 

 

 

0900000

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0900010

Cukurbiešu saknes

 

 

 

0900020

Cukurniedres

 

 

 

0900030

Cigoriņu saknes

 

 

 

0900990

Citi

 

 

 

1000000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

 

 

 

1010000

Audi

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

1011000

a)

cūku

 

 

 

1011010

Muskuļi

 

 

0,03

1011020

Taukaudi

 

 

0,7

1011030

Aknas

 

 

0,04 (+)

1011040

Nieres

 

 

0,04 (+)

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

 

0,7

1011990

Citi

 

 

0,02 (*2)

1012000

b)

liellopu

 

 

 

1012010

Muskuļi

 

 

0,03

1012020

Taukaudi

 

 

0,7

1012030

Aknas

 

 

0,04 (+)

1012040

Nieres

 

 

0,04 (+)

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

 

0,7

1012990

Citi

 

 

0,02 (*2)

1013000

c)

aitu

 

 

 

1013010

Muskuļi

 

 

0,03

1013020

Taukaudi

 

 

0,7

1013030

Aknas

 

 

0,04 (+)

1013040

Nieres

 

 

0,04 (+)

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

 

0,7

1013990

Citi

 

 

0,02 (*2)

1014000

d)

kazu

 

 

 

1014010

Muskuļi

 

 

0,03

1014020

Taukaudi

 

 

0,7

1014030

Aknas

 

 

0,04 (+)

1014040

Nieres

 

 

0,04 (+)

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

 

0,7

1014990

Citi

 

 

0,02 (*2)

1015000

e)

zirgu

 

 

 

1015010

Muskuļi

 

 

0,03

1015020

Taukaudi

 

 

0,7

1015030

Aknas

 

 

0,04 (+)

1015040

Nieres

 

 

0,04 (+)

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

 

0,7

1015990

Citi

 

 

0,02 (*2)

1016000

f)

mājputnu

 

 

 

1016010

Muskuļi

 

 

0,02 (*2)

1016020

Taukaudi

 

 

0,04

1016030

Aknas

 

 

0,02  (*2) (+)

1016040

Nieres

 

 

0,02  (*2) (+)

1016050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

 

0,04

1016990

Citi

 

 

0,02 (*2)

1017000

g)

citu lauksaimniecības dzīvnieku

 

 

 

1017010

Muskuļi

 

 

0,03

1017020

Taukaudi

 

 

0,7

1017030

Aknas

 

 

0,04 (+)

1017040

Nieres

 

 

0,04 (+)

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

 

0,7

1017990

Citi

 

 

0,02 (*2)

1020000

Piens

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,1

1020010

Liellopi

 

 

 

1020020

Aitas

 

 

 

1020030

Kazas

 

 

 

1020040

Zirgi

 

 

 

1020990

Citi

 

 

 

1030000

Putnu olas

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1030010

Cāļi

 

 

 

1030020

Pīles

 

 

 

1030030

Zosis

 

 

 

1030040

Paipalas

 

 

 

1030990

Citi

 

 

 

1040000

Medus un pārējie biškopības produkti

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

1050000

Abinieki un rāpuļi

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1060000

Sauszemes bezmugurkaulnieki

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1070000

Sauszemes savvaļas mugurkaulnieki

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

2)

regulas III pielikumā svītro slejas par dimetahloru un lufenuronu.


(*1)  Analītiski nosakāmais daudzums.

(F)

=

Šķīst taukos.

2-fenilfenols (2-fenilfenola un tā konjugātu summa, izteikta kā 2-fenilfenols)

(R)

=

Atlieku definīcija atšķiras šādām pesticīdu un kodu kombinācijām:

2-fenilfenols – kods 100000, izņemot 1040000: 2-fenilfenols

(+)

Piemērojamais maksimālais atlieku līmenis mārrutkiem (Armoracia rusticana) garšvielu grupā (kods 0840040) ir tāds pats, kāds mārrutkiem (Armoracia rusticana) noteikts dārzeņu kategorijas sakņu un bumbuļu dārzeņu grupā (kods 0213040), atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 396/2005 20. panta 1. punktam ņemot vērā atlieku līmeņa izmaiņas, ko rada apstrāde (kaltēšana).

0840040

Mārrutki”

(*2)  Analītiski nosakāmais daudzums.

(F)

=

Šķīst taukos.

Bensulfuronmetils

(+)

Piemērojamais maksimālais atlieku līmenis mārrutkiem (Armoracia rusticana) garšvielu grupā (kods 0840040) ir tāds pats, kāds mārrutkiem (Armoracia rusticana) noteikts dārzeņu kategorijas sakņu un bumbuļu dārzeņu grupā (kods 0213040), atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 396/2005 20. panta 1. punktam ņemot vērā atlieku līmeņa izmaiņas, ko rada apstrāde (kaltēšana).

0840040

Mārrutki

Dimetahlors

(+)

Piemērojamais maksimālais atlieku līmenis mārrutkiem (Armoracia rusticana) garšvielu grupā (kods 0840040) ir tāds pats, kāds mārrutkiem (Armoracia rusticana) noteikts dārzeņu kategorijas sakņu un bumbuļu dārzeņu grupā (kods 0213040), atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 396/2005 20. panta 1. punktam ņemot vērā atlieku līmeņa izmaiņas, ko rada apstrāde (kaltēšana).

0840040

Mārrutki

Lufenurons (jebkāda sastāvā esošo izomēru attiecība) (F)

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par atlieku noteikšanas izmēģinājumiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā tiks iesniegta līdz 2020. gada 19. martam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam netiks iesniegta.

0140010

Aprikozes

0140030

Persiki

(+)

Piemērojamais maksimālais atlieku līmenis mārrutkiem (Armoracia rusticana) garšvielu grupā (kods 0840040) ir tāds pats, kāds mārrutkiem (Armoracia rusticana) noteikts dārzeņu kategorijas sakņu un bumbuļu dārzeņu grupā (kods 0213040), atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 396/2005 20. panta 1. punktam ņemot vērā atlieku līmeņa izmaiņas, ko rada apstrāde (kaltēšana).

0840040

Mārrutki

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par analītiskajām metodēm nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā tiks iesniegta līdz 2020. gada 19. martam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam netiks iesniegta.

1011030

Aknas

1011040

Nieres

1012030

Aknas

1012040

Nieres

1013030

Aknas

1013040

Nieres

1014030

Aknas

1014040

Nieres

1015030

Aknas

1015040

Nieres

1016030

Aknas

1016040

Nieres

1017030

Aknas

1017040

Nieres”