18.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 13/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/72

(2017. gada 4. oktobris),

ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/751 par starpbanku komisijas maksām, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem, papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar ko ievieš prasības, kuras maksājumu karšu shēmām un apstrādes struktūrām jāievēro, lai nodrošinātu neatkarības prasību piemērošanu grāmatvedības, organizācijas un lēmumu pieņemšanas procesa ziņā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Regulu (ES) 2015/751 par starpbanku komisijas maksām, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem (1), un jo īpaši tās 7. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Lai precizētu prasības, ar ko nodrošina maksājumu karšu shēmu un apstrādes struktūru nošķiršanu, ir lietderīgi paredzēt konkrētus noteikumus saistībā ar maksājumu karšu shēmu un apstrādes struktūru grāmatvedības, organizācijas un lēmumu pieņemšanas procesiem neatkarīgi no minēto struktūru pieņemtās juridiskās formas.

(2)

Maksājumu karšu shēmām un apstrādes struktūrām vajadzētu būt ieviestiem grāmatvedības procesiem, kas ļauj tām sniegt finanšu informāciju par nošķirtiem peļņas un zaudējumu kontiem un paskaidrojošas piezīmes par minēto finanšu informāciju. Ar minētajām prasībām nevajadzētu aizstāt vai grozīt maksājumu karšu shēmām un apstrādes struktūrām jau piemērojamos grāmatvedības principus un standartus vai prasības saistībā ar gada finanšu pārskatiem.

(3)

Šajā nolūkā ir lietderīgi precizēt, kā saskaņā ar minētajiem grāmatvedības procesiem būtu jāiedala izdevumi un ieņēmumi. Minētie grāmatvedības procesi būtu pienācīgi jādokumentē, jo īpaši saistībā ar līdzekļu pārvedumiem starp maksājumu karšu shēmām un apstrādes struktūrām.

(4)

Lai nodrošinātu neatkarību, maksājumu karšu shēmām un iesaistītajām apstrādes struktūrām finanšu informācija būtu jāsniedz vismaz reizi gadā un neatkarīgam revidentam minētā informācija būtu jāpārskata. Minētā informācija, kā arī tās pārskats būtu jādara pieejami kompetentajām iestādēm pēc to pieprasījuma, lai tās varētu nodrošināt neatkarības prasību izpildi.

(5)

Maksājumu karšu shēmām un apstrādes struktūrām, kas nav nošķirtas juridiskās personas, vajadzētu vismaz būt strukturētām kā dažādām iekšējām uzņēmējdarbības vienībām. Maksājumu karšu shēmu personālam un apstrādes struktūru personālam, tostarp augstākajai vadībai, vajadzētu būt neatkarīgiem un atrasties nošķirtās darbvietās, kuru piekļuve ir ierobežota un kontrolēta. Lai veicinātu augstākā līmeņa vadītāju neatkarību gadījumos, kad divas struktūras ietilpst vienā un tajā pašā grupā, un novērstu “virpuļdurvju” praksi, būtu jāaizliedz austākā līmeņa vadītājiem strādāt otras struktūras labā vismaz vienu gadu pēc tam, kad tie ir atstājuši struktūru, kuras labā tie bija strādājuši.

(6)

Maksājumu karšu shēmu personālam ar apstrādes pakalpojumu izstrādi, atjaunošanu vai īstenošanu saistītus uzdevumus būtu jāļauj veikt tikai tad, ja ir ievēroti konkrēti nosacījumi, kas nodrošina atbilstību neatkarības prasībām.

(7)

Lai izvairītos no stimuliem maksājumu karšu shēmām vai apstrādes struktūrām savstarpēji, izmantojot to personālu, piemērot izdevīgākus nosacījumus vai sniegt privileģētu informāciju, kas nav pieejama to konkurentiem, maksājumu karšu shēmu un apstrādes struktūru personāla atalgojuma sistēmai nevajadzētu būt tieši vai netieši balstītai uz apstrādes struktūru vai maksājumu karšu shēmu ekonomiskajiem darbības rādītājiem. Informācija par atalgojuma politiku būtu jādara pilnībā pieejama kompetentajām iestādēm pēc to pieprasījuma.

(8)

Ir lietderīgi precizēt, ka gadījumos, kad maksājumu karšu shēma un apstrādes struktūra pieder pie vienas un tās pašas juridiskās personas vai grupas, noteikumi, ar ko nodrošināt personāla atbilstību šai regulai, būtu jānosaka rīcības kodeksā ar iedarbīgām sankcijām un izpildes mehānismiem, un tas būtu jāpublisko.

(9)

Maksājumu karšu shēmām un apstrādes struktūrām būtu jāļauj izmantot koplietojuma pakalpojumus ar nosacījumu, ka šā izmantojuma rezultātā nenotiek savstarpēja apmaiņa ar sensitīvu informāciju un ka nosacījumi pakalpojumu kopīgai izmantošanai, tostarp finanšu nosacījumi, saskaņā ar kuriem minētie pakalpojumi tiek piedāvāti, ir skaidri dokumentēti vienotā dokumentā. Minētais dokuments būtu jādara pieejams kompetentajām iestādēm pēc to pieprasījuma, lai tās varētu nodrošināt neatkarības prasību piemērošanu. Būtu jāievieš konkrēti nosacījumi par informācijas vadības sistēmas kopīgu izmantošanu. Taču būtu jāaizliedz sensitīvas informācijas apmaiņa starp maksājumu karšu shēmām un apstrādes struktūrām, kas vai nu maksājumu shēmai, vai arī apstrādes struktūrai var sniegt konkurences priekšrocības.

(10)

Ir lietderīgi noteikt nosacījumus attiecībā uz maksājumu karšu shēmu un apstrādes struktūru vadības struktūru sastāvu neatkarīgi no to juridiskās formas un organizatoriskās kārtības, lai nodrošinātu, ka piemērotā veidā tiek mazināti iespējamie interešu konflikti starp maksājumu karšu shēmām un apstrādes struktūrām. Minētie nosacījumi būtu jāpublisko, un kompetentajām iestādēm tie būtu jāpārskata. Turklāt maksājumu karšu shēmām un apstrādes struktūrām vajadzētu būt nošķirtiem gada darbības plāniem, ko apstiprinājušas to attiecīgās vadības struktūras. Minētie nošķirtie gada darbības plāni būtu jādara pilnībā pieejami kompetentajām iestādēm pēc to pieprasījuma, lai tās varētu nodrošināt neatkarības prasību izpildi.

(11)

Šī regula balstās uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai ir iesniegusi Eiropas Banku iestāde (EBI).

(12)

EBI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz ko balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (2) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu ievieš prasības, kuras maksājumu karšu shēmām un apstrādes struktūrām jāievēro, lai nodrošinātu Regulas (ES) 2015/751 7. panta 1. punkta a) apakšpunkta piemērošanu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“vadības struktūra” ir maksājumu karšu shēmas vai apstrādes struktūras struktūra, kas ir norīkota saskaņā ar valsts tiesību aktiem un kas ir pilnvarota noteikt struktūras stratēģiju, mērķus un vispārējos darbības virzienus un uzrauga un pārrauga vadības lēmumu pieņemšanu, un tā ietver personas, kas faktiski vada struktūras darījumdarbību;

2)

“augstākā vadība” ir tās fiziskās personas maksājumu karšu shēmā vai apstrādes struktūrā, kuras veic izpildfunkcijas un kuras ir atbildīgas par maksājumu karšu shēmas vai apstrādes struktūras ikdienas pārvaldību un atskaitās par to vadības struktūrai;

3)

“atalgojums” ir visa veida fiksēts un mainīgs atalgojums, tostarp izdarīti maksājumi vai monetāri vai nemonetāri labumi, kurus darbiniekiem tieši sniegusi maksājumu karšu shēma vai apstrādes struktūra vai kuri sniegti tās vārdā;

4)

“koplietojuma pakalpojumi” ir visas darbības, funkcijas vai pakalpojumi, kurus veikusi vai nu iekšēja nodaļa maksājumu karšu shēmā vai apstrādes struktūrā, vai arī atsevišķa juridiska persona un kuri veikti par labu gan maksājumu karšu shēmai, gan apstrādes struktūrai;

5)

“grupa” ir mātesuzņēmums un visi tā meitasuzņēmumi, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES (3) 2. panta 11. punktā.

II NODAĻA

GRĀMATVEDĪBA

3. pants

Finanšu informācija

1.   Maksājumu karšu shēmām un iesaistītajām apstrādes struktūrām ir ieviesti grāmatvedības procesi, kas ļauj tām sniegt finanšu informāciju par nošķirtiem peļņas un zaudējumu kontiem un paskaidrojošas piezīmes par minēto finanšu informāciju.

2.   Finanšu informācija, kas minēta 1. punktā, atbilst grāmatvedības regulējumam, kurš piemērojams maksājumu karšu shēmu un apstrādes struktūru finanšu pārskatu sagatavošanai.

4. pants

Izdevumu un ieņēmumu iedalījums

1.   Finanšu informāciju, kas minēta 3. panta 1. punktā, balsta uz izdevumu un ieņēmumu iedalījumu starp maksājumu karšu shēmu un apstrādes struktūru saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a)

izdevumus un ieņēmumus, kas ir tieši attiecināmi uz apstrādes pakalpojumu sniegšanu, iedala apstrādes struktūrai;

b)

izdevumus un ieņēmumus, kas ir tieši attiecināmi uz karšu maksājumu shēmu, iedala karšu maksājumu shēmai;

c)

izdevumus un ieņēmumus, kas nav tieši attiecināmi uz apstrādes pakalpojumu sniegšanu vai uz maksājumu karšu shēmu, iedala, pamatojoties uz darbību izmaksu kalkulācijas metodi, kuras ietvaros netiešās izmaksas un ieņēmumus iedala saskaņā ar apstrādes pakalpojumu struktūras vai maksājumu karšu shēmas faktisko izmantojumu;

d)

izdevumus un ieņēmumus, kas nav tieši attiecināmi un ko nevar iedalīt, pamatojoties uz darbību izmaksu kalkulācijas metodi, iedala saskaņā ar pavadpiezīmē dokumentēto grāmatvedības metodi.

2.   Pavadpiezīmē, kas minēta 1. punkta d) apakšpunktā, attiecībā uz katru saskaņā ar minēto metodoloģiju iedalīto izmaksu un ieņēmumu, norāda:

a)

iedalījuma pamatu;

b)

minētā pamata pamatojumu.

5. pants

Finanšu resursu pārvedumu starp maksājumu karšu shēmām un apstrādes struktūrām dokumentēšana

1.   Maksājumu karšu shēmas un apstrādes struktūras attiecībā uz 12. pantā minēto pakalpojumu sniegšanu un koplietojuma pakalpojumu izmantošanu sniedz konkrētas paskaidrojošās piezīmes par visiem finanšu resursu pārvedumiem starp tām. Šajās paskaidrojošajās piezīmēs precizē minēto pakalpojumu cenas un maksas par tiem neatkarīgi no jebkādiem pamatā esošajiem pienākumiem un organizatoriskās kārtības, kas var pastāvēt starp tām. Šīs paskaidrojošās piezīmes iekļauj 3. panta 1. punktā minētajā finanšu informācijā.

2.   Ja maksājumu karšu shēmas un apstrādes struktūras pieder pie vienas un tās pašas juridiskās personas vai grupas, konkrētās paskaidrojošās piezīmes, kas minētas 1. punktā, sniedz pierādījumus par to, ka cenas un maksas par pakalpojumu sniegšanu starp tām neatšķiras no cenām un maksām, kas starp maksājumu karšu shēmām un apstrādes iestādēm, kuras nepieder pie vienas un tās pašas juridiskās personas vai grupas, iekasētas par tādiem pašiem vai – līdzvērtīgu pakalpojumu neesamības gadījumā – pielīdzināmiem pakalpojumiem.

6. pants

Finanšu informācijas pārskatīšana un sniegšanas biežums

1.   Finanšu informāciju, kas sniegta saskaņā ar 3., 4. un 5. pantu, pārskata neatkarīgs un sertificēts revidents.

2.   Pārskatu, kas minēts 1. punktā, sniedz ziņojumu veidā, nodrošinot:

a)

uzticamu un taisnīgu viedokli par maksājumu karšu shēmu un apstrādes struktūru sniegto finanšu informāciju;

b)

finanšu informācijas konsekvenci un salīdzināmību ar grāmatvedības regulējumu, ko piemēro maksājumu karšu shēmu un apstrādes struktūru finanšu pārskatu sagatavošanai;

c)

finanšu informācijas konsekvenci ar iepriekšējo gadu iedalījuma politiku vai, ja šādas konsekvences nav, paskaidrojumu par to, kāpēc sadales politika ir mainīta, un atkārtotu informāciju par iepriekšējo gadu rādītājiem.

3.   Finanšu informāciju, kas minēta 3., 4. un 5. pantā, reizi gadā iesniedz 1. punktā minētajam revidentam un dara pilnībā pieejamu kompetentajām iestādēm pēc to pieprasījuma, pievienojot neatkarīgā revidenta pārskatu.

III NODAĻA

ORGANIZĀCIJA

7. pants

Funkcionālais nošķīrums

Maksājumu karšu shēmas un apstrādes struktūras, kas nav iedibinātas kā divas atsevišķas juridiskās personas, strukturē divās dažādās iekšējās uzņēmējdarbības vienībās.

8. pants

Darbvietu nošķīrums

Maksājumu karšu shēmas un apstrādes struktūras, kas atrodas vienās un tajās pašās telpās, strukturē nošķirtās darbvietās, kuru piekļuve ir ierobežota un kontrolēta.

9. pants

Augstākās vadības neatkarība

Maksājumu karšu shēmu vai maksājumu karšu shēmas uzņēmējdarbības vienības augstākā vadība atšķiras no apstrādes struktūru vai apstrādes struktūras uzņēmējdarbības vienības augstākās vadības, un tā rīkojas autonomi. Maksājumu karšu shēmu vai maksājumu karšu shēmas uzņēmējdarbības vienību augstākā vadība nedrīkst uzņemties apstrādes struktūru vai apstrādes struktūras uzņēmējdarbības vienību darbu (un otrādi) vismaz gadu pēc tam, kad minētā augstākā vadība ir atstājusi struktūru, kuras labā tā bija strādājusi.

10. pants

Personāla neatkarība

1.   Maksājumu karšu shēmu personāls atšķiras no apstrādes struktūru personāla.

2.   Maksājumu karšu shēmu personāls un apstrādes struktūru personāls var veikt uzdevumus, kas saistīti ar 12. pantā minētajiem koplietojuma pakalpojumiem.

3.   Apstrādes struktūras personāls var veikt uzdevumus, kas saistīti ar vienota noteikumu, prakses un standartu kopuma un īstenošanas norāžu izstrādi attiecībā uz kartēm piesaistītu maksājumu darījumu veikšanu, ja:

a)

uzdevumus, kas saistīti ar vienotā noteikumu kopuma izstrādi, bez diskriminācijas var veikt citas apstrādes struktūras;

b)

minēto noteikumu izstrāde ietver visu maksājumu karšu shēmā iesaistīto apstrādes struktūru reprezentatīvu paraugu.

11. pants

Atalgojums

1.   Apstrādes struktūras pieņem atalgojuma politiku, kas to personālam nerada stimulu piemērot maksājumu karšu shēmai izdevīgākus nosacījumus vai sniegt privileģētu informāciju, kura nav pieejama citiem konkurentiem. Personāla atalgojums līdz ar to atspoguļo apstrādes struktūras darbības rādītājus un nav tieši vai netieši saistīts ar maksājumu karšu shēmas, kurai apstrādes struktūra sniedz pakalpojumus, darbības rādītājiem.

2.   Maksājumu karšu shēmas pieņem atalgojuma politiku, kas nerada stimulu to personālam piemērot apstrādes struktūrai izdevīgākus nosacījumus vai sniegt privileģētu informāciju, kura nav pieejama citiem konkurentiem. Personāla atalgojums līdz ar to atspoguļo maksājumu karšu shēmas darbības rādītājus un nav tieši vai netieši saistīts ar apstrādes struktūras darbības rādītājiem.

3.   Informāciju par atalgojuma politiku, kas minēta 1. un 2. punktā, dara pilnībā pieejamu kompetentajām iestādēm pēc to pieprasījuma.

12. pants

Koplietojuma pakalpojumu izmantošana

1.   Maksājumu karšu shēmas un apstrādes struktūras, kas izmanto koplietojuma pakalpojumus, vienotā dokumentā sniedz sarakstu ar koplietojuma pakalpojumiem un nosacījumus, tostarp finanšu nosacījumus, saskaņā ar kuriem minētie pakalpojumi tiek sniegti.

2.   Vienoto dokumentu, kas minēts 1. punktā, dara pieejamu kompetentajām iestādēm pēc to pieprasījuma.

13. pants

Koplietojuma informācijas vadības sistēmas izmantošana

Informācijas vadības sistēma, ko koplieto maksājumu karšu shēma un apstrādes struktūra, nodrošina, ka:

a)

lai piekļūtu informācijas vadības sistēmai, maksājumu karšu shēmas un apstrādes struktūras personāls tiek atsevišķi identificēts, izmantojot autentifikācijas procedūru;

b)

lietotājiem ir piekļuve tikai tai informācijai, kurai tie ir pilnvaroti piekļūt saskaņā ar šo regulu. Proti, nekāda sensitīva informācija, kas minēta 14. pantā, nav pieejama maksājumu karšu shēmas personālam, un nekāda sensitīva maksājuma karšu shēmas informācija nav pieejama apstrādes struktūras personālam.

14. pants

Sensitīva informācija

Maksājumu karšu shēmas un apstrādes struktūras neapmainās ar sensitīva rakstura informāciju, kas vai nu maksājuma karšu shēmai, vai arī apstrādes struktūrai sniedz konkurences priekšrocības, ja apmaiņa ar šādu informācija nenotiek ar citiem konkurentiem.

15. pants

Rīcības kodekss

1.   Maksājumu karšu shēmas un apstrādes struktūras, kas pieder pie vienas un tās pašas juridiskās personas vai grupas, nosaka rīcības kodeksu un publisko to savā tīmekļa vietnē, norādot, kā personāls rīkojas, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai. Rīcības kodeksā nosaka arī efektīvus izpildes mehānismus.

2.   Rīcības kodeksā jo īpaši paredz noteikumus, ar ko novērst 14. pantā minētās sensitīvās informācijas apmaiņu starp maksājumu karšu shēmām un apstrādes struktūrām. Rīcības kodeksu pārskata kompetentās iestādes.

IV NODAĻA

LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PROCESS

16. pants

Vadības struktūru neatkarība

1.   Maksājumu karšu shēmas un apstrādes struktūras nodrošina, ka to vadības struktūru sastāvs lēmumu pieņemšanas procesā mazina interešu konfliktus starp maksājumu karšu shēmu un apstrādes struktūru, tostarp nosakot skaidrus un objektīvus kritērijus, saskaņā ar kuriem viena un tā pati persona vienlaicīgi var ieņemt direktora amatu maksājumu karšu shēmas un apstrādes struktūras vadības struktūrā. Minētos kritērijus publisko, un tos pārskata kompetentās iestādes.

2.   Maksājumu karšu shēmu un apstrādes struktūru, kas pieder pie vienas un tās pašas juridiskās personas vai grupas, vadības struktūras apstiprina un periodiski pārskata interešu konfliktu politiku, lai pārvaldītu un uzraudzītu atbilstību šai regulai.

3.   Maksājumu karšu shēmas un apstrādes struktūras 2. punkta nolūkos un gadījumos, kad viena un tā pati persona vienlaicīgi var ieņemt direktora amatu maksājuma karšu shēmas un apstrādes struktūras vadības struktūrā, izveido:

a)

atsevišķu vadības struktūru, kas ir atbildīga par lēmumiem, kuri saistīti ar maksājumu karšu shēmas darbībām, izņemot 12. pantā minētos koplietojuma pakalpojumus, un kas sastāv no vadības struktūras locekļiem, kuri neveic izpildfunkciju saistībā ar apstrādes darbībām. Minētie locekļi maksājumu karšu shēmas vadības struktūrai atbilstīgi šai regulai sniedz konsultācijas par maksājumu karšu shēmas stratēģiju un palīdz vadības struktūrai pārraudzīt to, kā augstākā vadība īsteno minēto stratēģiju;

b)

atsevišķu vadības struktūru, kas ir atbildīga par lēmumiem, kuri saistīti ar apstrādes darbībām, izņemot 12. pantā minētos koplietojuma pakalpojumus, un kas sastāv no vadības struktūras locekļiem, kuri neveic izpildfunkciju saistībā ar maksājumu karšu shēmu darbībām. Minētie locekļi maksājumu karšu shēmas vadības struktūrai atbilstīgi šai regulai sniedz konsultācijas par apstrādes struktūras stratēģiju un palīdz vadības struktūrai pārraudzīt to, kā augstākā vadība īsteno minēto stratēģiju;

c)

neatkarīgu kārtību, saskaņā ar kuru maksājumu karšu shēmas uzņēmējdarbības vienības vai attiecīgā gadījumā apstrādes struktūras uzņēmējdarbības vienības augstākā vadība sniedz pārskatus vadības struktūrai.

4.   Informāciju par organizatorisko kārtību, kas noteikta saskaņā ar 3. punktu, dara pieejamu kompetentajām iestādēm pēc to pieprasījuma.

5.   Vadības struktūra saglabā vispārējo atbildību par to, ka tiek nodrošināta atbilstību šai regulai.

17. pants

Gada darbības plāna neatkarība

1.   Maksājumu karšu shēmām un apstrādes struktūrām ir nošķirti gada darbības plāni, kuros noteikts budžets, tostarp kapitāls un darbības izdevumi, un iespējamie pilnvaru deleģējumi uzņemties šos izdevumus, un kurus iesniedz apstiprināšanai to attiecīgajai vadības struktūrai vai attiecīgā gadījumā 16. pantā minētajai vadības struktūrai.

2.   Informāciju par nošķirtajiem gada darbības plāniem dara pilnībā pieejamu kompetentajām iestādēm pēc to pieprasījuma.

V NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 4. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 123, 19.5.2015., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).