13.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 10/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/56

(2018. gada 12. janvāris),

ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 908/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm, nodrošinājumu un pārredzamību

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu, 36. panta 6. punktu, 53. panta 1. punktu, 57. panta 2. punktu, 104. un 114. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 (2) 7. panta 3. punktu sertifikācijas struktūra, veicot izdevumu padziļinātu pārbaudi, var izmantot integrētu pieeju revīzijas atlasē. Ņemot vērā minētā panta piemērošanas pirmajos divos gados gūto pieredzi, ir lietderīgi skaidrāk noteikt, ko integrēta pieeja revīzijas atlasē nozīmē gadījumos, kad tiecas īstenot dažādos revīzijas mērķus, uz ko norādīts Regulas (ES) Nr. 1306/2013 9. pantā.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 (3) 41. pantā ir noteikts, ka katrā maksājumu aģentūras izdevumu deklarācijā, kas satur ar finanšu instrumentiem saistītus maksājuma pieprasījumus, drīkst deklarēt ne vairāk kā 25 % no programmas finansējuma kopsummas, kas paredzēta attiecīgajam finanšu instrumentam. Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 22. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteikts, ka ceturkšņa deklarācijā ir jānorāda attiecināmo publisko izdevumu summa, kuru maksājumu aģentūra katru ceturksni ir faktiski izmaksājusi saskaņā ar minētā panta 2. punktu. Summas, ko maksājumu aģentūra izmaksājusi saistībā ar finanšu instrumentiem, būtu jādeklarē Komisijai, ievērojot 25 % limitu un nosacījumu, ka atbilstošais īstenošanas starpposma mērķis ir sasniegts. Pirmo deklarāciju 25 % robežās drīkst iesniegt Komisijai pēc finansēšanas nolīguma parakstīšanas un tai sekojoša maksājuma finanšu instrumentam. Turpmākās daļas jādeklarē Komisijai tad, kad ir iztērēta atbilstošā procentuālā daļa, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1303/2013 41. pantā. Attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (“ELFLA”) tas nozīmē, ka maksājumu aģentūra ceturksnī var deklarēt tikai 25 % no kopējā plānotā ieguldījuma. Tāpēc šķiet, ka Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 22. panta 1. un 2. punktā izklāstītie noteikumi nav piemēroti veidam, kādā dalībvalstīm un Komisijai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1303/2013 ir jāpārvalda finanšu instrumenti, un šie noteikumi ir attiecīgi jāgroza.

(3)

Pieredze liecina, ka būtu jānosaka robežvērtība, līdz kurai procentus neatgūst, lai tādējādi mazinātu administratīvo slogu dalībvalstīm, kad tās veic līdzekļu atgūšanu.

(4)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 30. panta 2. punktā noteikts, ka dokumenti un grāmatvedības informācija, ko izmanto grāmatojumu noskaidrošanas vajadzībām, ir jānosūta Komisijai papīra formā kopā ar elektronisku versiju. Lai atvieglotu administratīvo slogu dalībvalstīm un Komisijai, racionalizētu dokumentu analīzi un mazinātu izmantoto datu neatbilstību risku, būtu jānosaka prasība dalībvalstīm iesniegt tikai elektroniskus dokumentus un izmantot elektronisko parakstu. Minētā prasība būtu jāatspoguļo arī pārvaldības ticamības deklarācijā, kuras teksts izklāstīts minētās īstenošanas regulas I pielikumā. Lai nepieļautu kavējumus dokumentu pārsūtīšanā gadījumos, kad rodas ar elektronisko parakstu saistītas tehniskas grūtības, būtu jādod iespēja jaunās prasības piemērošanas pirmajā gadā iesniegt parakstītus dokumentus, kas nosūtīti elektroniski.

(5)

Saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 31. panta 1. punktu minētās īstenošanas regulas 30. panta 1. punkta c) apakšpunktā norādītās grāmatvedības informācijas formu un saturu, un veidu, kādā tā nosūtāma Komisijai, nosaka saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/1758 (4). Pieredze liecina, ka grāmatvedības informācijas forma un saturs katru gadu ir jāgroza, un ar to ir saistīts administratīvais slogs un kavējumu risks. Lai panāktu vienkāršošanu un varētu laikus noteikt attiecīgās tehniskās specifikācijas, ir lietderīgi atļaut, ka, sākot ar 2019. finanšu gadu, grāmatvedības informācijas modeļi un saistītās tehniskās specifikācijas Komisijai būtu jādara zināmas un jāatjaunina pēc Lauksaimniecības fondu komitejas informēšanas pirms katra finanšu gada sākuma. Turklāt ir lietderīgi noteikt vispārīgas prasības, kas attiecas uz minētajām tehniskajām specifikācijām.

(6)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 34. panta 2. punktā noteikts, ka gadījumos, kad Komisija uzskata, ka izdevumi nav veikti saskaņā ar Savienības noteikumiem, tai savi konstatējumi jāpaziņo attiecīgajai dalībvalstij, un minētajā paziņojumā jāparedz arī divpusēja sanāksme, kas plānojama četros mēnešos pēc dalībvalstij noteiktā atbildes sniegšanas termiņa beigām. Šajā laikā jāveic konkrēti administratīvie soļi, piemēram, jāiztulko dalībvalsts atbilde, Komisijai jāizanalizē dalībvalsts izvirzītie argumenti, jāsagatavo uzaicinājums uz divpusēju sanāksmi dalībvalsts valsts valodā un jāsagatavojas sanāksmei. Pēdējos divos gados gūtā pieredze liecina, ka četri mēneši vairumā gadījumu nav pietiekami, lai noorganizētu rezultatīvas sanāksmes. Lai varētu labāk sagatavoties divpusējai sanāksmei, laiks, kurā jāsarīko sanāksme, būtu jāpagarina līdz pieciem mēnešiem. Lai nepieļautu notiekošā izziņas darba pārtraukumus, šāds pagarinājums attieksies tikai uz izziņas darbu, par kuru šīs regulas spēkā stāšanās brīdī vēl nebūs nosūtīts paziņojums saskaņā ar minēto 34. panta 2. punktu.

(7)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 34. panta 3. punkta trešajā daļā prasīts, lai Komisija savus secinājumus paziņotu dalībvalstij sešu mēnešu laikā pēc divpusējās sanāksmes protokola nosūtīšanas. Termiņš ir noteikts tikai attiecībā uz divpusējās sanāksmes protokolu, un tas nozīmē, ka divpusējai sanāksmei ir jābūt notikušai. Minētajā īstenošanas regulā nav skaidri noteikts termiņš, kādā paziņojums jānosūta gadījumos, kad dalībvalsts uzskata, ka divpusēja sanāksme nav vajadzīga. Tāpēc minētais noteikums būtu jāpadara skaidrāks šajā aspektā, un būtu jānosaka sešu mēnešu perioda sākumpunkts gadījumos, kad divpusēja sanāksme nav vajadzīga.

(8)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 34. panta 9. punktā noteikts, ka pienācīgi pamatotos gadījumos minētā panta 3., 4. un 5. punktā norādītos laikposmus var pagarināt. Minētās īstenošanas regulas 34. panta 2. punktā ir noteikts laikposms, kurā jānotiek divpusējai sanāksmei, un var gadīties, ka pienācīgi pamatotos gadījumos minētais termiņš ir jāpagarina. Tāpēc minētās īstenošanas regulas 34. panta 9. punkts būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 111. panta 1. punktu dalībvalstīm ir jāpublicē informācija par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (“ELGF”) un ELFLA līdzekļu saņēmējiem, kurā cita starpā norādīta maksājuma summa, kas saņemta par katru pasākumu, kuru minētie fondi finansējuši attiecīgajā finanšu gadā, un katra pasākuma veids un apraksts. Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 57. pantā ir noteikta informācija, kas jāpublicē saistībā ar minētajiem pasākumiem, un dota atsauce uz minētās īstenošanas regulas XIII pielikumu, kurā ietverts attiecīgo pasākumu saraksts.

(10)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 XIII pielikums būtu jāgroza, lai ņemtu vērā to, ka starp minētajā pielikumā uzskaitītajiem pasākumiem būtu jāiekļauj arī ārkārtas pasākumi, kas vajadzīgi tirgus situācijas noregulēšanai un pamatojas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 (5) 220. panta 1. punktu un 221. panta 1. un 2. punktu. Minētie ārkārtas pasākumi ir jāuzskata par lauksaimniecības tirgu atbalstošiem pasākumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Tāpēc ir lietderīgi grozīt Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 XIII pielikuma 10. punktu. Turklāt minētā pielikuma saraksta 3. punktā nosauktais atbalsts zīdtārpiņu nozarē vairs nav piemērojams, ņemot vērā to, ka Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (6) 111. pants no 2014. gada 1. janvāra ir atcelts ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un ka visas saistītās finanšu saistības un maksājumi saņēmējiem jau ir pabeigti. Tāpēc atsauce uz atbalstu zīdtārpiņu nozarē būtu jāsvītro no minētā saraksta.

(11)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 908/2014 būtu attiecīgi jāgroza.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības fondu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 908/2014 groza šādi:

1)

regulas 7. panta 3. punkta ceturto teikumu aizstāj ar šādu:

“Attiecībā uz padziļinātām pārbaudēm, tostarp atlases metodēm, sertifikācijas struktūras var izmantot divējāda pielietojuma pārbaudes, kas kalpo vairākiem revīzijas mērķiem.”;

2)

regulas 22. panta 2. punktam pievieno šādu trešo daļu:

“Attiecībā uz finanšu instrumentiem, kas izveidoti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta b) apakšpunktu, izdevumus attiecībā uz pirmajā daļā minētajiem atsauces laikposmiem deklarē, tiklīdz ir izpildīti katra nākamā starpmaksājuma pieteikuma iesniegšanas nosacījumi, kas noteikti minētās regulas 41. panta 1. punktā.”;

3)

regulas 27. panta 1. punktam pievieno šādu teikumu:

“Ja procentu summa nepārsniedz EUR 5, dalībvalstis var nolemt procentus neatgūt.”;

4)

regulas 30. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Dokumentus un grāmatvedības informāciju, kas minēta 1. punktā, nosūta Komisijai ne vēlāk kā 15. februārī nākamajā gadā pēc tā finanšu gada beigām, uz kuru tie attiecas. Minētā punkta a), b) un d) apakšpunktā nosauktos dokumentus iesniedz elektroniski, ievērojot formātu un nosacījumus, kurus Komisija noteikusi saskaņā ar 24. pantu.

Minētajiem dokumentiem ir obligāti uzlikts elektroniskais paraksts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 910/2014 (*1) nozīmē. Ja dokumenti attiecas uz 2017. finanšu gadu, Komisija var akceptēt parakstītus dokumentus, kas nosūtīti elektroniski.

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).”;"

5)

regulas 31. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Šīs regulas 30. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās grāmatvedības informācijas formu un saturu Komisija dara zināmu dalībvalstīm, ievietojot paraugus informācijas sistēmās.

Grāmatvedības informācijas modeļus un tehniskās specifikācijas Komisija dara zināmas un atjaunina pēc Lauksaimniecības fondu komitejas informēšanas pirms katra finanšu gada sākuma.

Tehniskās specifikācijas ietver:

a)

ikgadējās datu prasības, kas attiecas uz atsevišķu grāmatvedības informāciju (X tabula);

b)

specifikācijas to datņu pārsūtīšanai, kas attiecas uz ELGF un ELFLA izdevumiem;

c)

datu lauku aprakstus (aide-memoire);

d)

ELFLA budžeta kodu struktūru.”;

6)

regulas 34. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Ja izmeklēšanas [izziņas darba] rezultātā Komisija uzskata, ka izdevumi nav veikti saskaņā ar Savienības noteikumiem, tā paziņo attiecīgajai dalībvalstij savus konstatējumus, norāda korektīvos pasākumus, kas vajadzīgi, lai turpmāk nodrošinātu atbilstību minētajiem noteikumiem, un nosaka finanšu korekcijas provizorisko apjomu, kuru tā šajā procedūras posmā uzskata par saviem konstatējumiem atbilstošu. Minētajā paziņojumā paredz arī divpusēju sanāksmi piecu mēnešu laikā pēc dalībvalstij noteiktā atbildes sniegšanas termiņa beigām. Paziņojumā iekļauj atsauci uz šo pantu.”;

b)

panta 3. punktam pievieno šādu ceturto daļu:

“Ja dalībvalsts paziņo Komisijai, ka divpusēja sanāksme nav vajadzīga, sešu mēnešu termiņš sākas no dienas, kad Komisija saņēmusi paziņojumu.”;

c)

panta 9. punktu aizstāj ar šādu:

“9.   Pienācīgi pamatotos gadījumos, kas jāpaziņo attiecīgajai dalībvalstij, Komisija 2.–5. punktā norādītos laikposmus var pagarināt.”;

7)

I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu;

8)

XIII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 3. punktu svītro;

b)

pielikuma 10. punktu aizstāj ar šādu:

“10.

Pasākumi, kas atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1308/2013 219. panta 1. punktam, 220. panta 1. punktam un 221. panta 1. un 2. punktam īstenoti kā lauksaimniecības tirgu atbalstoši pasākumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 12. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 6. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 908/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm, nodrošinājumu un pārredzamību (OV L 255, 28.8.2014., 59. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

(4)  Komisijas 2017. gada 27. septembra Īstenošanas regula (ES) 2017/1758, ar ko nosaka tās grāmatvedības informācijas formu un saturu, kura jāiesniedz Komisijai ELGF un ELFLA grāmatojumu noskaidrošanas mērķiem, kā arī kontroles un prognozēšanas mērķiem (OV L 250, 28.9.2017., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

(6)  Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).


PIELIKUMS

I PIELIKUMS

PĀRVALDĪBAS TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA

(3. pants)

Es, apakšā parakstījies(-jusies), …, maksājumu aģentūras … direktors(-e), iesniedzu šīs maksājumu aģentūras pārskatus par finanšu gadu no16.10.xx. līdz 15.10.xx+1.

Pamatojoties uz savu vērtējumu un manā rīcībā esošo informāciju, kas cita starpā ietver iekšējā revīzijas dienesta darba rezultātus, apliecinu, ka:

iesniegtie un elektroniskā formātā iesūtītie pārskati, cik man zināms, sniedz patiesu, pilnīgu un pareizu priekšstatu par izdevumiem un ieņēmumiem iepriekšminētajā finanšu gadā. Visi parādi, avansa maksājumi, garantijas un krājumi, kas man zināmi, ir uzrādīti šajos pārskatos, un visi ieņēmumi, kas iekasēti attiecībā uz ELGF un ELFLA, ir pienācīgi kreditēti attiecīgo fondu kontos,

esmu izveidojis(-jusi) sistēmu, kas rada pamatotu pārliecību par pārskatos iekļauto darījumu likumību un pareizību, tostarp par to, ka pieprasījumu atbilstība kritērijiem un – attiecībā uz lauku attīstību – atbalsta piešķiršanas procedūras tiek pārvaldītas, kontrolētas un dokumentētas atbilstīgi Savienības noteikumiem.

Pārskatā deklarētie izdevumi tika izmantoti paredzētajam mērķim, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 1306/2013.

Turklāt apliecinu, ka saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 58. pantu ir ieviesti efektīvi un samērīgi krāpšanas apkarošanas pasākumi un ka šajos pasākumos ir ņemti vērā apzinātie riski.

Tomēr šai deklarācijai piemērojamas šādas atrunas:

Visbeidzot, apliecinu, ka man nav zināma nekāda nepieejama informācija, kas varētu kaitēt Savienības finansiālajām interesēm.

Paraksts