12.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 7/35


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/50

(2018. gada 11. janvāris),

ar ko 280. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida  (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 7.a panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā ir uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2017. gada 26. decembrī nolēma svītrot vienu ierakstu un grozīt vienu ierakstu to personu, grupu un organizāciju sarakstā, uz kurām būtu jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana. Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 11. janvārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Ārpolitikas instrumentu dienesta vadītājs


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi:

1)

sadaļā “Fiziskās personas” svītro ierakstu “Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhammad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Dzimšanas datums: 12.3.1971. Dzimšanas vieta: Rijāda, Saūda Arābija. Valstspiedrība: Palestīnas. Papildu informācija: a) tuvs Osamas Bin Ladena līdzgaitnieks un teroristu pārvietošanās atbalstītājs; b) kopš 2007. gada jūlija atrodas apcietinājumā Amerikas Savienotajās Valstīs. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 25.1.2001.”;

2)

sadaļā “Fiziskās personas” ierakstu “Seifallah Ben Hassine (alias a) Seif Allah ben Hocine; b) Saifallah ben Hassine; c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; d) Sayf Allah bin Hussayn; e) Abu Iyyadh al-Tunisi; f) Abou Iyadh el-Tounsi; g) Abu Ayyad al-Tunisi; h) Abou Aayadh; i) Abou Iyadh). Dzimšanas datums: 8.11.1965. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiedrība: Tunisijas. Regulas 7.d panta 2. punkta i) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 23.9.2014.” aizstāj ar šādu:

Seifallah Ben Omar Ben Mohamed Ben Hassine (alias a) Seif Allah ben Hocine; b) Saifallah ben Hassine; c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; d) Sayf Allah bin Hussayn; e) Abu Iyyadh al-Tunisi; f) Abou Iyadh el-Tounsi; g) Abu Ayyad al-Tunisi; h) Abou Aayadh; i) Abou Iyadh); j) Seifallah ben Amor ben Hassine). Adrese: a) 60 Rue de la Libye, Hammam Lif, Ben Arous, Tunisia; b) Lībija (iespējamā atrašanās vieta 2017. gada jūlijā). Dzimšanas datums: 8.11.1965. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: Tunisijas numurs G557170, izdota 1989. gada 16. novembrī. Valsts identifikācijas Nr.: Tunisijas valsts personas apliecība 05054425, izdota 3.5.2011 (izdota Hammam Lif). Regulas 7.d panta 2. punkta i) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 23.9.2014.”