11.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/45


KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/35

(2018. gada 10. janvāris),

ar ko attiecībā uz oktametilciklotetrasiloksānu (“D4”) un dekametilciklopentasiloksānu (“D5”) groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 68. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Apvienotā Karaliste 2015. gada 17. aprīlī iesniedza Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) dokumentāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 69. panta 4. punktu (“XV pielikuma dokumentācija (2)”), kurā ierosināja ierobežot oktametilciklotetrasiloksāna (D4) un dekametilciklopentasiloksāna (D5) lietošanu kosmētikas līdzekļos, kurus parastos lietošanas apstākļos nomazgā. Dokumentācijā bija sniegti pierādījumi, ka nepieciešams rīkoties Savienības mērogā, lai mazinātu vides apdraudējumu, ko rada D4 un D5 lietošana, ja šīs vielas nonāk notekūdeņos.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 76. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētā dalībvalstu komiteja pēc Aģentūras izpilddirektora pieprasījuma saskaņā ar minētās regulas 77. panta 3. punkta c) apakšpunktu 2015. gada 22. aprīlī pieņēma atzinumu, ka gan D4, gan D5 atbilst ļoti noturīgu (“vP”) un ļoti bioakumulatīvu (“vB”) vielu identificēšanas kritērijiem, kas izklāstīti minētās regulas XIII pielikumā.

(3)

Aģentūras Riska novērtēšanas komiteja (“RAC”) 2016. gada 10. martā pieņēma atzinumu, kurā secināja, ka D4 atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumā izklāstītajiem noturīgu, bioakumulatīvu un toksisku vielu (“PBT”) identificēšanas kritērijiem un ļoti noturīgu un ļoti bioakumulatīvu vielu (“vPvB”) identificēšanas kritērijiem un ka D5 atbilst vPvB vielu identificēšanas kritērijiem. RAC apstiprināja, ka, ja D4 un D5 atrodas kosmētikas līdzekļos, kurus lieto ar ūdeni vai noskalo ar ūdeni, šo vielu bīstamās īpašības rada bažas par vides apdraudējumu. Tā secināja arī, ka ierosinātais ierobežojums ir mērķorientēts un piemērots Savienības mēroga pasākums, kas ļautu samazināt noskalojamo līdzekļu radīto emisiju.

(4)

Aģentūras Sociālekonomiskā novērtējuma komiteja (“SEAC”) 2016. gada 9. jūnijā pieņēma atzinumu, kurā norādīja, ka no sociālekonomisko izmaksu un ieguvumu viedokļa ierosinātais ierobežojums ir vispiemērotākais Savienības mēroga pasākums, lai samazinātu D4 un D5 izplūdi notekūdeņos.

(5)

Lai ieinteresētās personas varētu veikt vajadzīgos atbilstības pasākumus, SEAC ieteica ierobežojuma piemērošanu atlikt uz divdesmit četriem mēnešiem, kas ir XV pielikuma dokumentācijā ierosinātais minimālais atlikšanas periods.

(6)

Ierobežošanas procedūras laikā notika apspriedes ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 76. panta 1. punkta f) apakšpunktā minēto Aģentūras Ieviešanas informācijas apmaiņas forumu, un tā ieteikumi tika ņemti vērā.

(7)

Aģentūra 2016. gada 10. augustā iesniedza Komisijai RAC un SEAC atzinumus (3).

(8)

D4 un D5 vielai piemīt bīstamas īpašības – D4 ir ne vien noturīga, bioakumulatīva un toksiska (PBT), bet arī ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (vPvB), savukārt D5 ir ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (vPvB) –, tāpēc šo vielu klātbūtne dažos kosmētikas līdzekļos, kurus pēc to lietošanas noskalo ar ūdeni, rada vides apdraudējumu. Komisija uzskata, ka minētie riski būtu jānovērš Savienības mērogā. Ar šo ierobežojumu noteiktā koncentrācijas robežvērtība 0,1 % apmērā nodrošinās apzināto D4 un D5 lietojumu pārtraukšanu, jo šo vielu koncentrācijai noskalojamos kosmētikas līdzekļos jābūt daudz lielākai, lai tiem būtu iecerētā iedarbība.

(9)

Ierosinātais ierobežojums attiecas uz kosmētikas līdzekļiem, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 (4) 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā. Tādu kosmētikas līdzekļu gadījumā, kuri paredzēti ilgstošam kontaktam ar ādu, matiem vai gļotādu, pēc līdzekļa uzklāšanas D4 un D5 ar laiku iztvaiko un jebkuri atlikumi tiek noskaloti parastas mazgāšanās laikā. XV pielikuma dokumentācija neaptvēra minētos līdzekļus, jo tika uzskatīts, ka D4 un D5 nevar izraisīt nopietnu vides apdraudējumu, tāpēc attiecīgi RAC nav vērtējusi risku, kādu šīs vielas var radīt videi. Tādējādi ierobežojums būtu jāpiemēro vienīgi noskalojamiem kosmētikas līdzekļiem, kurus parastos lietošanas apstākļos noskalo ar ūdeni drīz pēc to uzklāšanas, jo šādos apstākļos D4 un D5 nonāk ūdens vidē, pirms tās paguvušas iztvaikot.

(10)

Būtu jāatvēl pietiekams laiks, kurā ieinteresētās personas varētu veikt piemērotus pasākumus ar mērķi panākt atbilstību ierosinātajam ierobežojumam. Tādēļ jaunais ierobežojums būtu jāpiemēro tikai no vēlāka datuma.

(11)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1907/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(12)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantam izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 10. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/9a53a4d9-a641-4b7b-ad58-8fec6cf26229

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/7209f47e-58a0-4fa7-9890-11366f5aa4e9

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regula (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (OV L 342, 22.12.2009., 59. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā iekļauj šādu ierakstu:

“70.

Oktametilciklotetrasiloksāns (D4)

CAS Nr. 556-67-2

EK Nr. 209-136-7

Dekametilciklopentasiloksāns (D5)

CAS Nr. 541-02-6

EK Nr. 208-764-9

1.

Ja noskalojamos kosmētikas līdzekļos vielas koncentrācija ir vienāda ar 0,1 % attiecīgās vielas masas vai to pārsniedz, to pēc 2020. gada 31. janvāra nelaiž tirgū.

2.

Šajā ierakstā “noskalojami kosmētikas līdzekļi” nozīmē Regulas (EK) Nr. 1223/2009 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā definētos kosmētikas līdzekļus, kurus parastos lietošanas apstākļos pēc uzklāšanas noskalo ar ūdeni.”