21.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 327/98


KOMISIJAS IETEIKUMS (ES) 2018/2052

(2018. gada 19. decembris)

par vispārīgo sūtījumu licenču jomas un nosacījumu saskaņošanu izstādīšanai veiktiem sūtījumiem, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/43/EK 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 8611)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 292. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/43/EK (1) 5. pantu dalībvalstīm ir jāpublicē vismaz četras vispārīgās sūtījumu licences.

(2)

Vispārīgās sūtījumu licences ir būtisks elements vienkāršotās licencēšanas sistēmā, kas ieviesta ar Direktīvu 2009/43/EK.

(3)

Ja dalībvalstu publicēto vispārīgo sūtījumu licenču darbības jomas attiecībā uz to aptvertajiem ar aizsardzību saistītajiem ražojumiem atšķiras un šo ražojumu sūtījumiem piemēro atšķirīgus nosacījumus, Direktīvas 2009/43/EK īstenošana un vienkāršošanas mērķa sasniegšana var tikt kavēta. Lai nodrošinātu minēto licenču pievilcību un izmantošanu, būtiski ir saskaņot valstu pieejas attiecībā uz to sūtījumu darbības jomu un nosacījumiem, kas tiek veikti saskaņā ar dalībvalstu publicētajām vispārīgajām sūtījumu licencēm.

(4)

Padome savos 2015. gada 18. maija secinājumos atkārtoti uzsvēra nepieciešamību cita starpā īstenot un piemērot Direktīvu 2009/43/EK. Kad bija pieņemti divi iepriekšējie ieteikumi par vispārīgajām sūtījumu licencēm, kas paredzētas bruņotajiem spēkiem (2), un vispārīgajām sūtījumu licencēm, kas paredzētas sertificētajiem saņēmējiem (3), Komisija Eiropas Aizsardzības rīcības plānā (4) un ziņojumā par Sūtījumu direktīvas novērtēšanu (5) paziņoja par koncentrēšanos uz pārējām divām vispārīgajām sūtījumu licencēm, kas attiecas uz sūtījumiem demonstrējumu, novērtēšanas, izstādes, remonta un tehniskās apkopes veikšanas nolūkā.

(5)

Ar Direktīvas 2009/43/EK 14. pantu izveidotās komitejas dalībvalstu pārstāvji šā ieteikuma iniciatīvu aktīvi atbalstīja. Ieteikumā ietvertās nostādnes atspoguļo diskusijas, kas norisinājās minētajā komitejā izveidotā ekspertu grupā.

(6)

Šo ieteikumu piemēro ar aizsardzību saistīto ražojumu sarakstam (atbilst Eiropas Savienības Kopējo militāro preču sarakstam), kas noteikts Direktīvas 2009/43/EK pielikumā. Šo ieteikumu pēc vajadzības atjauninās, lai atspoguļotu turpmākos ar aizsardzību saistīto ražojumu saraksta atjauninājumus.

(7)

Pamatojoties uz diskusijām ar dalībvalstīm un ņemot vērā ražojumu īpašības (tostarp izņēmumus), piemēram, to jutīgumu, šā ieteikumu 1.1. punktā uzskaitītie ar aizsardzību saistītie ražojumi ir minimāls un nepilnīgs saraksts ar ražojumiem, kuru sūtījumus dalībvalstis atļauj saskaņā ar savām GTL-EX. Tas nozīmē, ka ar dalībvalsts publicētu GTL-EX var atļaut nosūtīt arī citus ar aizsardzību saistītus ražojumus, kas iekļauti Direktīvas 2009/43/EK pielikumā, bet nav iekļauti šajā ieteikumā.

(8)

Saistībā ar diskusijām par šo ieteikumu dalībvalstis atgādināja, ka tām ir saistošas saistības saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem, piemēram, Padomes Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP (6), kā arī starptautiskās saistības eksporta kontroles jomā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

1.   VISPĀRĪGĀS SŪTĪJUMU LICENCES SŪTĪJUMIEM IZSTĀDĪŠANAI

Dalībvalstīm ir ieteicams savas vispārīgās sūtījumu licences izstādīšanai pielāgot saskaņā ar šādiem elementiem.

1.1.   Ar aizsardzību saistīti ražojumi, kurus saskaņā ar vispārīgo sūtījumu licenci var nosūtīt izstādīšanai, kā noteikts Direktīvas 2009/43/EK 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā

Turpmāk norādītās ML kategorijas ir Direktīvas 2009/43/EK pielikumā noteiktā ar aizsardzību saistīto ražojumu saraksta apakškopa. Ar vispārīgo sūtījumu licenci, kas paredzēta sūtījumiem izstādes nolūkā (GTL-EX), būtu jāatļauj nosūtīt vismaz tos ar aizsardzību saistītos ražojumus, kas norādīti turpmāk izklāstītajās ML kategorijās. Dalībvalstis var izvēlēties savās GTL-EX ietvert vairāk ML kategoriju ar attiecīgajiem ar aizsardzību saistītajiem ražojumiem.

To ML kategoriju saraksts, kuras obligāti jāietver:

ML 1. Ietver visas preces, izņemot:

ieročus, kas īpaši izstrādāti militāram lietojumam,

ieroču, kas īpaši izstrādāti militāram lietojumam, stobrus un aizslēgus.

ML 2. c. un d. apakšpunkts. Ietver visas preces.

ML 3. Ietver šādas preces:

salūtmunīciju.

ML 4. Ietver visas preces, izņemot:

4.a. apakšpunkts: neietver nevienu preci, izņemot salūtmunīciju,

4.b. apakšpunkts: palaišanai, izvietošanai, māņu manevru izdarīšanai, traucēšanai, sagraušanai speciāli paredzētus komponentus, uz kuriem attiecas 4.a. apakšpunkts.

ML 5. Ietver visas preces, izņemot:

5.c. apakšpunkts: pretpasākumu ierīces priekšmetiem, kas minēti ML5.a. vai ML5.b. apakšpunktā.

Visas preces būtu jāpiegādā bez šifrēšanas komponentiem un bez integrētas datubāzes.

ML 6. Ietver visas preces, izņemot:

veselus transportlīdzekļus, uz kuriem attiecas 6.a. apakšpunkts,

šasijas un torņus, uz kuriem attiecas ML6.a. apakšpunkts.

ML 7. Neietver nevienu preci, izņemot:

7.f. apakšpunkts: militāram lietojumam speciāli izstrādātas vai pielāgotas aizsardzības un dekontaminācijas iekārtas, sastāvdaļas un ķīmiskos maisījumus,

7.g. apakšpunkts: militāram lietojumam speciāli izstrādātas vai pielāgotas iekārtas un tām speciāli izgatavotas sastāvdaļas, kuras izstrādātas vai pielāgotas, lai atklātu vai identificētu ML7.a., ML7.b. vai ML7.d. apakšpunktā noteiktos materiālus.

ML 9. Ietver visas preces, izņemot:

veselus karakuģus (virsūdens un zemūdens),

veselus korpusus,

ML9.c. apakšpunkts: militāram lietojumam speciāli izstrādātas zemūdens detektoriekārtas, to kontrolierīces un komponentus, kas speciāli izstrādāti militāram lietojumam.

ML 10. Ietver visas preces, izņemot:

veselus gaisa kuģus,

kaujas gaisa kuģu un kaujas helikopteru fizelāžu,

kaujas gaisa kuģu dzinējus.

ML 11. Ietver visas preces, izņemot:

ML11.a.a. apakšpunkts: elektroniskas pretpasākumu un pretpasākumu apkarošanas ierīces, tostarp radiotraucēšanas un radiotraucējumu novēršanas ierīces,

ML11.a.b. apakšpunkts: frekvenčjutīgas vakuumspuldzes,

ML11.a.c. apakšpunkts: elektroniskas sistēmas vai iekārtas, kas izstrādātas, lai militāras izlūkošanas vai drošības vajadzībām novērotu un uzraudzītu elektromagnētisko spektru vai neitralizētu tādu novērošanu vai uzraudzību,

ML11.a.d. apakšpunkts: zemūdens pretpasākumus, arī akustiskās un magnētiskās traucēšanas ierīces un mānekļierīces, kas izstrādātas, lai sonāriem raidītu traucētājus vai nepareizus signālus,

ML11.a.e. apakšpunkts: datu apstrādes drošības iekārtas, iekārtas datu drošībai un pārraidei, un signāllīniju drošības ierīces, kas izmanto datu ciparu kodēšanas procesus,

ML11.a.f. apakšpunkts: identifikācijas, autentifikācijas un kodēšanas iekārtas, un iekārtas kodu atslēgu pārvaldībai, izgatavošanai un izplatīšanai,

ML11.a.i. apakšpunkts: signālu pārtveršanai speciāli izstrādātus ciparu demodulatorus,

ML11.b. apakšpunkts: globālas navigācijas satelītu sistēmu (GNSS) traucētājierīces un tām speciāli izstrādātas sastāvdaļas,

ML11.c. apakšpunkts: militāram lietojumam speciāli izstrādātus vai pielāgotus “kosmiskos aparātus”, un “kosmisko aparātu” sastāvdaļas, kas speciāli izstrādātas militāram lietojumam.

ML 13. Ietver visas preces.

ML 14. Ietver visas preces.

ML 15. Ietver visas preces.

ML 16. Ietver visas preces.

ML 17. Ietver visas preces, izņemot:

ML17.f. apakšpunkts: “bibliotēkas”, kas speciāli izstrādātas vai pielāgotas militāram lietojumam ar sistēmām, iekārtām vai sastāvdaļām, kuras minētas ES Kopējā militāro preču sarakstā,

ML17.g. apakšpunkts: kodolenerģijas ražošanas iekārtas vai vilces iekārtas, arī militāram lietojumam speciāli izstrādātus kodolreaktorus un militāram lietojumam speciāli izstrādātas vai pielāgotas to sastāvdaļas,

ML17.h. apakšpunkts: militāram lietojumam speciāli izstrādātas iekārtas un materiālus, kas pārklāti vai apstrādāti, lai ar tiem slāpētu raksturinformāciju, un kas nav minēti citās ES Kopējā militāro preču saraksta pozīcijās,

ML17.i. apakšpunkts: militāram kodolreaktoram īpaši izstrādātus simulatorus.

ML 18. Ietver visas preces.

ML 21. Ietver visas preces, izņemot:

ML21.a. apakšpunkts: programmatūru, kas speciāli izstrādāta vai pielāgota kādam no šādiem nolūkiem:

pilnveidot, ražot, darbināt vai apkalpot ierīces, kas minētas ES Kopējā militāro preču sarakstā,

pilnveidot vai ražot materiālus, kas minēti ES Kopējā militāro preču sarakstā, vai

pilnveidot, ražot, darbināt vai apkalpot programmatūru, kas minēta ES Kopējā militāro preču sarakstā,

programmatūru, kas speciāli izstrādāta vai pielāgota šajā vispārīgajā sūtījumu licencē neietverto priekšmetu izmantošanai.

ML 22. Ietver:

vienīgi tehnoloģijas, kas nepieciešamas ar to pašu vispārīgo sūtījumu licenci atļauto preču izmantošanai.

1.2.   Nosacījumi, kas jāiekļauj vispārīgajā sūtījumu licencē sūtījumiem izstādīšanai

Turpmāk izklāstītais saraksts nav izsmeļošs. Tomēr citi nosacījumi, ko iekļāvusi kāda dalībvalsts, nedrīkst būt pretrunā vai traucēt turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem.

Piemērošanas ģeogrāfiskais reģions.

:

Eiropas Ekonomikas zona (7)

Nosūtīšana izstādes nolūkā.

:

Jebkāda ar aizsardzību saistīta ražojuma nosūtīšana nolūkā to izstādīt dalībvalstī; ražojumu nedrīkst izmantot operatīvos apstākļos, kā arī izstādīšana neietver demonstrējuma vai novērtēšanas nolūku.

Pārsūtīšana.

:

Dalībvalstis izvēlas vienu no šiem variantiem ar aizsardzību saistīta ražojuma pārsūtīšanai pēc izstādīšanas:

a)

atbrīvo no iepriekšējās atļaujas prasības saskaņā ar Direktīvas 2009/43/EK 4. panta 2. punkta e) apakšpunktu;

b)

publicē tādu īpašu vispārīgo sūtījumu licenci ar aizsardzību saistītu ražojumu pārsūtīšanai pēc izstādīšanas, kurā ietverti vismaz tie paši atļautie ar aizsardzību saistītie ražojumi;

c)

pārsūtīšanu iekļauj vispārīgajā sūtījumu licencē sūtījumiem izstādes nolūkā.

Darbības ilgums.

:

Izcelsmes dalībvalstis var noteikt ar aizsardzību saistītu ražojumu atpakaļsūtīšanas termiņu, kas piegādātājam izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes uzdevumā ir jāievēro. Dalībvalsts, no kuras pārsūta ar aizsardzību saistīto ražojumu, arī var noteikt pārsūtīšanas termiņu, kas piegādātājam vai tā pārstāvim jāievēro.

2.   TURPMĀKIE PASĀKUMI

Dalībvalstis tiek aicinātas ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1. jūlijam īstenot šo ieteikumu.

Dalībvalstis tiek mudinātas informēt Komisiju par šā ieteikuma īstenošanai veiktajiem pasākumiem.

3.   ADRESĀTI

Šis ieteikums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Elżbieta BIEŃKOWSKA


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīva 2009/43/EK, ar ko vienkāršo noteikumus un nosacījumus ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem (OV L 146, 10.6.2009., 1. lpp.).

(2)  OV L 329, 3.12.2016., 101. lpp.

(3)  OV L 329, 3.12.2016., 105. lpp.

(4)  COM(2016) 950 final.

(5)  COM(2016) 760 final.

(6)  Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējā nostāja 2008/944/KĀDP, ar ko izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli (OV L 335, 13.12.2008., 99. lpp.).

(7)  EEZ Apvienotās komitejas 2013. gada 14. jūnija Lēmums Nr. 111/2013, ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) (OV L 318, 28.11.2013., 12. lpp.), ar kuru Direktīvu 2009/43/EK iestrādāja EEZ līgumā, saturēja nepārprotamu pielāgojuma tekstu: “Šī direktīva neattiecas uz Lihtenšteinu.”