11.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/56


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/1942

(2018. gada 10. decembris),

ar ko pagarina un groza Lēmumu 2012/389/KĀDP par Eiropas Savienības spēju veidošanas misiju Somālijā (EUCAP Somalia)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 42. panta 4. punktu un 43. panta 2. punktu,

ņemot Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 16. jūlijā pieņēma Lēmumu 2012/389/KĀDP (1) par Eiropas Savienības misiju saistībā ar reģiona jūras spēku izveidi Āfrikas ragā (EUCAP NESTOR).

(2)

2016. gada 12. decembrī Padome pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2016/2240 (2), ar ko tika grozīts Lēmums 2012/389/KĀDP. Misija tika pārdēvēta par EUCAP Somalia un tās pilnvaras pagarināja līdz 2018. gada 31. decembrim.

(3)

Padome 2018. gada 15. februārī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2018/226 (3), ar ko grozīja Lēmumu 2012/389/KĀDP un līdz 2018. gada 31. decembrim paredzēja finanšu atsauces summu.

(4)

Politikas un drošības komiteja pēc tam, kad tā bija veikusi visaptverošu un koordinētu KDAP iesaistes Somālijā un Āfrikas ragā stratēģisko pārskatīšanu, vienojās grozīt misijas pilnvaras un pagarināt tās līdz gada 2020. gada 31. decembrim.

(5)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2012/389/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2012/389/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

tiecas sasniegt šos mērķus, atbalstot Somālijas iestādes vajadzīgo tiesību aktu izstrādē un tiesu iestāžu izveidošanā un nodrošinot nepieciešamos mentora pakalpojumus, konsultācijas, apmācību un aprīkojumu Somālijas jūras civilo tiesību īstenošanas vienībām un Savienības un starptautisko partneru iniciatīvu atbalstam sniedzot konsultācijas par politiku, komandvadību, kontroli un koordināciju Iekšējās drošības ministrijai un policijai.”;

2)

lēmuma 13. panta 1. punktu papildina ar šādu daļu:

“Finanšu atsauces summa, kas paredzēta, lai laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim segtu ar misiju EUCAP Somalia saistītos izdevumus, ir 66 100 000 EUR.”;

3)

lēmuma 16. panta otro teikumu aizstāj ar šādu:

“To piemēro līdz 2020. gada 31. decembrim.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2018. gada 10. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  Padomes Lēmums 2012/389/KĀDP (2012. gada 16. jūlijs) par Eiropas Savienības spēju veidošanas misiju Somālijā (EUCAP Somalia) (OV L 187, 17.7.2012., 40. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/2240 (2016. gada 12. decembris), ar ko groza Lēmumu 2012/389/KĀDP par Eiropas Savienības misiju saistībā ar reģiona jūras spēku izveidi Āfrikas ragā (EUCAP NESTOR) (OV L 337, 13.12.2016., 18. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/226 (2018. gada 15. februāris), ar ko groza Lēmumu 2012/389/KĀDP par Eiropas Savienības spēju veidošanas misiju Somālijā (EUCAP Somalia) (OV L 43, 16.2.2018., 15. lpp.).