20.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 293/32


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1790

(2018. gada 16. novembris),

ar kuru atceļ Lēmumu 2002/623/EK, ar ko nosaka metodiskas norādes par ģenētiski modificētu organismu vides risku novērtējumu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 7513)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīvu 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu (1), un jo īpaši tās II pielikuma pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmumā 2002/623/EK (2) ir noteiktas metodiskas norādes par Direktīvas 2001/18/EK II pielikumā minētā vides risku novērtējuma mērķi, elementiem, vispārējiem principiem un metodoloģiju.

(2)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (“Iestāde”) un Eiropas Zāļu aģentūras (“Aģentūra”) pieņemtajos jaunākajos un detalizētākajos vadlīniju dokumentos attiecībā uz ģenētiski modificēto organismu (“ĢMO”) vides riska novērtējumu ir sniegti plašāki papildu skaidrojumi par Direktīvas 2001/18/EK II pielikuma īstenošanu. Pēc tam, kad šie detalizētākie vadlīniju dokumenti tika pieņemti, Lēmums 2002/623/EK ir pakāpeniski zaudējis savu pievienoto vērtību.

(3)

Komisijas Direktīva (ES) 2018/350 (3), ar kuru grozīja Direktīvu 2001/18/EK, atjaunināja Direktīvas 2001/18/EK II pielikumu, iekļaujot stingrākas 2010. gada oktobrī (4) pieņemtas vadlīnijas, ko Iestāde sniegusi attiecībā uz ģenētiski modificētu augu vides riska novērtējumu, un pamatojoties uz tām, turklāt ņemot vērā, ka II pielikums attiecas uz visiem ĢMO, ne tikai uz ģenētiski modificētiem augiem. Lēmums 2002/623/EK kalpoja par pamatu Iestādes vadlīniju izstrādei. Tādējādi Direktīvas 2001/18/EK II pielikuma noteikumi tagad ir detalizētāki, un ar Lēmumu 2002/623/EK noteiktās metodiskās norādes vairs nav vajadzīgas.

(4)

Tāpēc Lēmums 2002/623/EK būtu jāatceļ.

(5)

Lēmums 2002/623/EK būtu jāatceļ arī vienkāršošanas labad, lai samazinātu to vadlīniju dokumentu skaitu, kas uzņēmējiem un kompetentajām iestādēm jāņem vērā, veicot vides riska novērtējumu saskaņā ar Direktīvas 2001/18/EK II pielikumu.

(6)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota atbilstoši Direktīvas 2001/18/EK 30. panta 1. punktam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2002/623/EK atceļ.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 16. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2002. gada 24. jūlija Lēmums 2002/623/EK, ar ko nosaka metodiskas norādes, kuras papildina II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu (OV L 200, 30.7.2002., 22. lpp.).

(3)  Komisijas 2018. gada 8. marta Direktīva (ES) 2018/350, ar ko attiecībā uz ģenētiski modificēto organismu vides risku novērtējumu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/18/EK (OV L 67, 9.3.2018., 30. lpp.).

(4)  EFSA zinātnes ekspertu grupa jautājumos par ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO), Guidance on the environmental risk assessment of genetically modified plants. EFSA Journal 2010; 8(11):1879. (111 lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2010.1879.