16.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/15


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2018/1733

(2018. gada 14. novembris),

ar ko Eiropas Savienības vārdā apstiprina grozījumus XIII pielikuma 1. papildinājumā Tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ekvadoru, Kolumbiju un Peru, no otras puses

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2012. gada 31. maija Lēmumu 2012/735/ES par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (1), un jo īpaši tā 4. pantu,

tā kā:

(1)

Tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (2), (turpmāk “nolīgums”) provizoriski piemēro ar Peru kopš 2013. gada 1. marta (3), bet ar Kolumbiju kopš 2013. gada 1. augusta (4). Ekvadora nolīgumam ir pievienojusies ar Pievienošanās protokolu (5), kas tiek provizoriski piemērots kopš 2017. gada 1. janvāra.

(2)

Nolīguma 209. pantā noteikts, ka pēc iebildumu procedūras pabeigšanas un pēc tam, kad ir pabeigta ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pārbaude, kā minēts tā 208. pantā, pastāv iespēja nolīguma XIII pielikuma 1. papildinājumā pievienot jaunas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes.

(3)

Kolumbija iesniedza Savienībai pieprasījumu nolīguma XIII pielikuma 1. papildinājumā pievienot jaunas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes. Savienība ir pabeigusi iebildumu procedūru un deviņu jaunu Kolumbijas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pārbaudi.

(4)

Nolīguma 257. panta 2. punktā noteikts, ka Intelektuālā īpašuma apakškomiteja, ko Puses izveidojušas saskaņā ar nolīguma 257. panta 1. punktu, ir atbildīga par nolīguma 209. pantā minētās informācijas novērtēšanu un par ierosinājumu Tirdzniecības komitejai, ko Puses izveidojušas saskaņā ar nolīguma 12. panta 1. punktu, grozīt nolīguma XIII pielikuma 1. papildinājumu.

(5)

2018. gada 5. oktobrī Intelektuālā īpašuma apakškomiteja novērtēja informāciju attiecībā uz deviņām jaunajām Kolumbijas ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un ierosināja Tirdzniecības komitejai attiecīgi grozīt nolīguma XIII pielikuma 1. papildinājumu.

(6)

Nolīguma 13. panta 1. punkta d) apakšpunktā noteikts, ka Tirdzniecības komiteja ir atbildīga par to lēmumu izvērtēšanu un pieņemšanu, kuri nolīgumā paredzēti attiecībā uz jebkuru jautājumu, ko tai izvirza saskaņā ar nolīgumu izveidotās specializētās struktūras.

(7)

Saskaņā ar nolīguma 14. panta 3. punktu nolīguma 12. panta 4. punktā minētajos gadījumos jebkādu lēmumu pieņem ES Puse un attiecīgā Andu parakstītājvalsts, un tas ir spēkā vienīgi starp minētajām Pusēm. Uz šo jautājumu attiecas 12. panta 4. punkta noteikumi, jo tas ir saistīts vienīgi ar ES Puses un Kolumbijas divpusējām attiecībām un tas ir apspriests divpusējās sarunās Intelektuālā īpašuma apakškomitejas sesijā.

(8)

Tāpēc nolīguma XIII pielikuma 1. papildinājums būtu jāgroza un grozījumi būtu Eiropas Savienības vārdā jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības vārdā apstiprina Tirdzniecības komitejas lēmuma projektā izklāstītos grozījumus XIII pielikuma 1. papildinājumā Tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ekvadoru, Kolumbiju un Peru, no otras puses.

Tirdzniecības komitejas lēmuma projekts ir izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Savienības delegācijas vadītājs Tirdzniecības komitejā ir pilnvarots Eiropas Savienības vārdā apstiprināt minētās komitejas lēmumu.

3. pants

Pēc Tirdzniecības komitejas lēmuma pieņemšanas to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 14. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 354, 21.12.2012., 1. lpp.

(2)  Tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (OV L 354, 21.12.2012., 3. lpp.).

(3)  Paziņojums par to, ka starp Eiropas Savienību un Peru provizoriski tiek piemērots Tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (OV L 56, 28.2.2013., 1. lpp.).

(4)  Paziņojums par to, ka starp Eiropas Savienību un Kolumbiju provizoriski tiek piemērots Tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (OV L 201, 26.7.2013., 7. lpp.).

(5)  Padomes 2016. gada 11. novembra Lēmums (ES) 2016/2369 par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Pievienošanās protokolu Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos (OV L 356, 24.12.2016., 1. lpp.).


PIELIKUMS

TIRDZNIECĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. […]/2018

(2018. gada […]),

ar ko groza Tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ekvadoru, Kolumbiju un Peru, no otras puses, XIII pielikuma 1. papildinājumu

TIRDZNIECĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ekvadoru, Kolumbiju un Peru, no otras puses, un jo īpaši tā 13. panta 1. punkta d) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

2014. gada 11. februārī Kolumbija iesniedza Savienībai pieprasījumu nolīguma XIII pielikuma 1. papildinājumā saskaņā ar nolīguma 209. pantu pievienot jaunas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes. Savienība ir pabeigusi iebildumu procedūru un deviņu jaunu Kolumbijas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pārbaudi.

(2)

2018. gada 5. oktobrī saskaņā ar nolīguma 257. panta 2. punktu Intelektuālā īpašuma apakškomiteja ES Puses un Kolumbijas sesijā novērtēja informāciju attiecībā uz deviņām jaunajām Kolumbijas ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un ierosināja Tirdzniecības komitejai attiecīgi grozīt nolīguma XIII pielikuma 1. papildinājumu.

(3)

Tāpēc nolīguma XIII pielikuma 1. papildinājums būtu jāgroza.

(4)

Atbilstoši tirdzniecības nolīguma 14. panta 3. punktam lēmumu grozīt nolīguma XIII pielikuma 1. papildinājumu var pieņemt Savienības Puses un Kolumbijas sarunās Tirdzniecības komitejas sesijā, jo šis lēmums skar vienīgi to divpusējās attiecības un neskar citas Andu parakstītājvalsts tiesības un pienākumus,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Nolīguma XIII pielikuma 1. papildinājuma tabulas a) punktā “Kolumbijas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes lauksaimniecības un pārtikas produktiem, vīniem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un aromatizētajiem vīniem” pievieno šā lēmuma pielikuma ierakstus.

2. pants

Šo lēmumu, kas sagatavots divos eksemplāros, paraksta Tirdzniecības komitejas pārstāvji, kuri ir pilnvaroti Pušu vārdā nolīgumu grozīt. Šis lēmums ir spēkā no dienas, kad saņemts pēdējais no abiem parakstiem.

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

[Vieta]

Tirdzniecības komitejas vārdā –

ES delegācijas vadītājs

Kolumbijas delegācijas vadītājs


PIELIKUMS

Café de Nariño

Kafija

Café de Cauca

Kafija

Café del Huila

Kafija

Bizcocho de Achira del Huila

Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, konditorejas izstrādājumi, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi

Queso Paipa

Siers

Queso del Caquetá

Siers

Clavel de Colombia

Ziedi un dekoratīvie augi

Rosa de Colombia

Ziedi un dekoratīvie augi

Crisantemo de Colombia

Ziedi un dekoratīvie augi