16.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/9


PADOMES LĒMUMS (ES) 2018/1731

(2018. gada 12. novembris),

ar ko ieceļ divus Reģionu komitejas locekļus un divus locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Dānijas Karaliste

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Dānijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2015. gada 26. janvārī, 2015. gada 5. februārī un 2015. gada 23. jūnijā pieņēma Lēmumu (ES) 2015/116 (1), (ES) 2015/190 (2) un (ES) 2015/994 (3), ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus. 2016. gada 5. aprīlī ar Padomes Lēmumu (ES) 2016/552 (4) Thomas KASTRUP-LARSEN kungu locekļa amatā aizstāja Erik NIELSEN kungs. 2017. gada 7. martā ar Padomes Lēmumu (ES) 2017/426 (5) Erik NIELSEN kungu locekļa amatā aizstāja Kirstine BILLE kundze, un par locekli atkārtoti tika iecelts Kirsten JENSEN kungs.

(2)

Pēc Kirstine BILLE kundzes un Jens Christian GJESING kunga pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojušās divas Reģionu komitejas locekļu vietas.

(3)

Pēc John SCHMIDT ANDERSEN kunga un Kirsten JENSEN kundzes pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojušās divas Reģionu komitejas locekļu aizstājēju vietas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2020. gada 25. janvārim, Reģionu komitejā tiek iecelti:

a)

par locekļiem:

Jens Christian GJESING kungs, Councillor Haderslev,

Kirstine BILLE kundze, 2. Deputy Mayor Syddjurs,

b)

par locekļu aizstājējiem:

Kirsten JENSEN kundze, Mayor Hillerød,

Karsten SØNDERGAARD NIELSEN kungs, Mayor Egedal.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2018. gada 12. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. BLÜMEL


(1)  Padomes Lēmums (ES) 2015/116 (2015. gada 26. janvāris), ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus (OV L 20, 27.1.2015., 42. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (ES) 2015/190 (2015. gada 5. februāris), ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un to aizstājējus (OV L 31, 7.2.2015., 25. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (ES) 2015/994 (2015. gada 23. jūnijs), ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un to aizstājējus (OV L 159, 25.6.2015., 70. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums (ES) 2016/552 (2016. gada 5. aprīlis), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli, ko izvirzījusi Dānijas Karaliste. (OV L 95, 9.4.2016., 12. lpp.).

(5)  Padomes Lēmums (ES) 2017/426 (2017. gada 7. marts), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Dānijas Karaliste. (OV L 64, 10.3.2017., 108. lpp.).