12.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 256/108


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1524

(2018. gada 11. oktobris),

ar ko izveido uzraudzības metodiku un kārtību, kādā dalībvalstis iesniedz ziņojumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 6560)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Direktīvu (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. un 6. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīva (ES) 2016/2102 nosaka kopīgas piekļūstamības prasības, kam jānodrošina publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu labāka piekļūstamība, tās padarot uztveramas, darbināmas, saprotamas un noturīgas.

(2)

Lai palīdzētu publiskā sektora struktūrām izpildīt piekļūstamības prasības, uzraudzībai būtu dalībvalstīs jāpaplašina informētība un jāveicina mācīšanās. Šā iemesla dēļ un pārredzamības uzlabošanai uzraudzības pasākumu vispārējie rezultāti būtu piekļūstamā formā jādara publiski pieejami.

(3)

Ja ir konstatētas atšķirīgas publisko pakalpojumu kopas un pārvaldes līmeņi, jēgpilnu un salīdzināmu datu izguvei ir nepieciešams strukturēts uzraudzības pasākumu rezultātu izklāsts.

(4)

Lai atvieglotu uzraugāmo tīmekļvietņu un mobilo lietotņu paraugu atlasi, būtu jāļauj dalībvalstīm veikt Direktīvas (ES) 2016/2102 darbības jomā ietilpstošo tīmekļvietņu un mobilo lietotņu sarakstu pastāvīgas atjaunināšanas pasākumus.

(5)

Lai pastiprinātu uzraudzības sabiedrisko nozīmi, paraugu var atlasīt ar riskā balstītu pieeju, cita starpā ņemot vērā konkrētu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu ietekmi, atsauksmju mehānismā saņemtos paziņojumus, iepriekšējās uzraudzības rezultātus, kā arī ziņas no izpildes panākšanas struktūras un valsts ieinteresēto personu ieguldījumu.

(6)

Tā kā ir gaidāms, ka pakāpeniski uzlabosies mobilo lietotņu automatizētās uzraudzības tehnoloģija, dalībvalstīm būtu jāapsver iespēja tīmekļvietnēm, arī mobilajām lietotnēm, piemērot šajā lēmumā noteikto vienkāršotās apsekošanas metodi, ņemot vērā pieejamo rīku efektivitāti un lētību.

(7)

Uzraudzības metodikas pamatā jābūt Direktīvas (ES) 2016/2102 6. pantā norādītajiem standartiem un tehniskajām specifikācijām.

(8)

Lai veicinātu inovāciju, izvairītos no šķēršļu uzlikšanas tirgū un nodrošinātu uzraudzības metodikas tehnoloģisko neitralitāti, tajā nevajag noteikt konkrētus testus piemērošanai tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamības mērīšanā. Uzraudzības metodikā tikai jānosaka prasības metodēm, pēc kurām pārbauda atbilstību un atklāj neatbilstību Direktīvas (ES) 2016/2102 4. pantā noteiktajām piekļūstamības prasībām.

(9)

Ja dalībvalstu tiesību aktu normas ir stingrākas par Direktīvas (ES) 2016/2102 6. pantā norādīto standartu un tehnisko specifikāciju prasībām, tad uzraudzības salīdzināmības veicināšanai dalībvalstīm uzraudzība un ziņošana jāveic tā, lai rezultāti, kas attiecas uz atbilstību Direktīvas (ES) 2016/2102 6. pantā norādīto standartu un tehnisko specifikāciju prasībām, būtu atšķirami no citiem.

(10)

Uzraudzības rezultātu salīdzināmība jānodrošina, izmantojot šajā lēmumā noteikto uzraudzības metodiku un ziņošanas kārtību. Lai veicinātu dalīšanos paraugpraksē un uzlabotu pārredzamību, dalībvalstīm būtu jāpublisko informācija par to, kā notiek uzraudzīšana, kā arī shēma atbilstību tabulas veidā, kas rāda, kā uzraudzība un piemērotās pārbaudes aptver Direktīvas (ES) 2016/2102 6. pantā paredzētajos standartos un tehniskajās specifikācijās norādītās prasības.

(11)

Ja dalībvalstis izmanto 1. panta 5. punktā paredzēto iespēju no direktīvas tvēruma izslēgt skolu, bērnudārzu vai silīšu tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes, tādu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu satura piekļūstamības uzraudzīšanā tām būtu jāizmanto uzraudzības metodikas attiecīgās daļas, kas attiecas uz būtiskām tiešsaistes administratīvām funkcijām.

(12)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/2102 11. panta 1. punktu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šis lēmums nosaka metodiku, pēc kuras uzraugāma publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu atbilstība Direktīvas (ES) 2016/2102 4. pantā noteiktajām piekļūstamības prasībām.

Lēmums nosaka kārtību, kādā dalībvalstis ziņo Komisijai par uzraudzības rezultātiem, ieskaitot mērījumu datus.

2. pants

Jēdzienu definīcijas

Šajā lēmumā jēdzieniem ir šādas definīcijas:

1)

“piekļūstams formāts” ir elektronisks dokuments, kas atbilst Direktīvas (ES) 2016/2102 4. pantā noteiktajām piekļūstamības prasībām;

2)

“apsekošanas periods” ir laikposms, kurā dalībvalstis veic uzraudzības pasākumus, lai pārbaudītu paraugā iekļauto tīmekļvietņu un mobilo lietotņu atbilstību vai neatbilstību piekļūstamības prasībām. Apsekošanas periodā var ietilpt arī paraugu noteikšana, apsekošanas rezultātu analīze un kārtība, kādā ziņo Komisijai.

3. pants

Apsekošanas periodiskums

1.   Publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu atbilstību Direktīvas (ES) 2016/2102 4. pantā noteiktajām piekļūstamības prasībām dalībvalstis uzrauga, izmantojot šajā lēmumā izklāstīto metodiku.

2.   Pirmais tīmekļvietņu apsekošanas periods ir no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 22. decembrim. Pēc pirmā apsekošanas perioda apsekošanu veic katru gadu.

3.   Pirmais mobilo lietotņu apsekošanas periods ir no 2021. gada 23. jūnija līdz 2021. gada 22. decembrim. Pirmajā apsekošanas periodā mobilo lietotņu apsekošana ietver rezultātus, kuri balstīti uz sašaurinātu mobilo lietotņu paraugu. Dalībvalstis iespēju robežās apseko vismaz trešdaļu no I pielikuma 2.1.5. punktā noteiktā skaita.

4.   Pēc pirmā apsekošanas perioda mobilo lietotņu apsekošanu veic katru gadu, izmantojot paraugu, kas noteikts I pielikuma 2.1.5. punktā.

5.   Pēc pirmā apsekošanas perioda gan tīmekļvietņu, gan mobilo lietotņu ikgadējais apsekošanas periods ir no 1. janvāra līdz 22. decembrim.

4. pants

Uzraudzības tvērums un pamats

1.   Publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu atbilstību Direktīvas (ES) 2016/2102 4. pantā noteiktajām piekļūstamības prasībām dalībvalstis uzrauga uz Direktīvas (ES) 2016/2102 6. pantā norādītajos standartos un tehniskajās specifikācijās noteikto prasību pamata.

2.   Ja dalībvalsts tiesību aktu piekļūstamības prasības pārsniedz Direktīvas (ES) 2016/2102 6. pantā norādīto standartu un tehnisko specifikāciju prasības, tad uzraudzību īsteno tā, lai iegūtu rezultātus, kas ļauj atšķirt atbilstību Direktīvas (ES) 2016/2102 6. pantā norādīto standartu un tehnisko specifikāciju prasībām no atbilstības prasībām, kas tās pārsniedz.

5. pants

Uzraudzības metodes

Publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu atbilstību Direktīvas (ES) 2016/2102 4. pantā noteiktajām piekļūstamības prasībām dalībvalstis uzrauga, izmantojot:

a)

dziļas apsekošanas metodi, ar kuru pārbauda atbilstību un kuru izmanto saskaņā ar I pielikuma 1.2. punktā noteiktajām prasībām;

b)

vienkāršotas apsekošanas metodi, ar kuru atklāj neatbilstības un kuru izmanto saskaņā ar I pielikuma 1.3. punktā noteiktajām prasībām.

6. pants

Vietņu un mobilo lietotņu paraugu atlase

Dalībvalstis nodrošina, ka apsekojamo tīmekļvietņu un mobilo lietotņu paraugu atlase notiek saskaņā ar I pielikuma 2. un 3. punktā noteiktajām prasībām.

7. pants

Informācija par uzraudzības rezultātiem

Ja ir konstatētas nepilnības, dalībvalstis pienācīgā termiņā, formā, kas publiskā sektora struktūrām palīdz nepilnības likvidēt, nodrošina, ka publiskā sektora struktūrai sakarā ar tās attiecīgo tīmekļvietņu un mobilo lietotņu nepilnībām tiek nodrošināti dati un informācija par atbilstību piekļūstamības prasībām.

8. pants

Ziņojuma formāts

1.   Direktīvas (ES) 2016/2102 8. panta 4. punktā minēto ziņojumu piekļūstamā formātā, kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām dalībvalstis iesniedz Komisijai.

2.   Ziņojumā iekļauj apsekošanas rezultātus, kas attiecas uz Direktīvas (ES) 2016/2102 6. pantā norādītajos standartos un tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām. Ziņojumā var iekļaut rezultātus, kas saistīti ar prasībām, kuras pārsniedz minētās prasības, un, ja tos iekļauj, tos parāda atsevišķi.

9. pants

Ziņojuma saturs

1.   Direktīvas (ES) 2016/2102 8. panta 4. punktā minētajā ziņojumā ir:

a)

sīks apraksts par to, kā īstenota uzraudzība;

b)

shēma atbilstības tabulas veidā, kas parāda, kā piemērotās apsekošanas metodes ir saistītas ar prasībām Direktīvas (ES) 2016/2102 6. pantā minētajos standartos un tehniskajās specifikācijās, kā arī būtiskas izmaiņas metodēs, ja tādas izdarītas;

c)

katra apsekošanas perioda apsekojumu rezultāti, ieskaitot mērījumu datus;

d)

Direktīvas (ES) 2016/2102 8. panta 5. punktā prasītā informācija.

2.   Ziņojumos dalībvalstis sniedz II pielikuma norādījumos noteikto informāciju.

10. pants

Ziņošanas periodiskums

1.   Pirmais ziņojums aptver 3. panta 2. un 3. punktā tīmekļvietnēm un mobilajām lietotnēm noteikto pirmo apsekošanas periodu.

2.   Pēc tam ziņojumi aptver tīmekļvietņu un mobilo lietotņu apsekošanas periodus starp iepriekšējiem un nākamajiem ziņošanas termiņiem, kas noteikti Direktīvas (ES) 2016/2102 8. panta 4. punktā.

11. pants

Papildu noteikums par ziņošanu

Ziņojumu dalībvalstis publisko piekļūstamā formā.

12. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 11. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 327, 2.12.2016., 1. lpp.


I PIELIKUMS

UZRAUDZĪBA

1.   UZRAUDZĪBAS METODES

1.1.   Tālāk aprakstītās uzraudzības metodes nepapildina, neaizstāj un neatceļ prasības, kas noteiktas Direktīvas (ES) 2016/2102 6. pantā norādītajos standartos un tehniskajās specifikācijās. Metodes nav atkarīgas no konkrētiem testiem, piekļūstamības novērtēšanas rīkiem, operētājsistēmām, tīmekļa pārlūkprogrammām un konkrētām atbalsta tehnoloģijām.

1.2.   Dziļā apsekošana

1.2.1.

Dalībvalstis piemēro dziļās apsekošanas metodi, ar kuru pamatīgi pārbauda, vai tīmekļvietne vai mobilā lietotne atbilst visām Direktīvas (ES) 2016/2102 6. pantā norādītajos standartos un tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām.

1.2.2.

Dziļās apsekošanas metodē pārbauda visus paraugā iekļauto procesu posmus, ievērojot vismaz procesa izpildes standartsecību.

1.2.3.

Dziļās apsekošanas metodē izvērtē vismaz mijdarbību ar veidlapām, saskarnes vadību un dialoga lodziņiem, datu ievades apstiprinājumus, kļūdas ziņojumus un citu informāciju, kas rodas lietotāju mijdarbības rezultātā, kad tas ir iespējams, kā arī tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes uzvedību, kad tiek piemēroti atšķirīgi iestatījumi vai vēlamie parametri.

1.2.4.

Dziļās apsekošanas metodē attiecīgā gadījumā var ietilpt lietojamības testi, piemēram, novērošana un analīze par to, kā lietotāji invalīdi uztver tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes saturu un cik sarežģīta tiem ir tādu saskarnes elementu kā navigācijas izvēļņu vai veidlapu izmantošana.

1.2.5.

Uzraudzītāja struktūra var pilnīgi vai daļēji izmantot publiskā sektora struktūras sniegtus novērtēšanas rezultātus, ar šiem visiem nosacījumiem:

a)

publiskā sektora struktūra ir sniegusi jaunāko detalizēto izvērtēšanas ziņojumu, kas ir tās rīcībā;

b)

izvērtēšana veikta ne vairāk kā trīs gadus pirms apsekošanas un saskaņā ar šā pielikuma 1.2.1.–1.2.4. un 3. punktu;

c)

uzraudzītāja struktūra izvērtēšanas ziņojumu uzskata par derīgu izmantošanai dziļajā apsekošanā, pamatojoties uz:

i)

rezultātiem, kas gūti, tīmekļvietnei vai mobilajai lietotnei piemērojot vienkāršoto apsekošanas metodi; un

ii)

ja novērtēšana veikta vairāk nekā vienu gadu pirms apsekošanas laika, ziņojuma analīzi, kas pielāgota tās raksturlielumiem, piemēram, vecumam un detalizācijas pakāpei.

1.2.6.

Dalībvalstis gādā, lai apsekošanas vajadzībām uzraudzītājai struktūrai, ievērojot attiecīgas tiesību normas, kas izvirza zināmus konfidencialitātes aizsardzības nosacījumus, to vidū valsts drošības labad, tiek piešķirta piekļuve ārtīkla vai iekštīkla tīmekļvietnēm. Ja piekļuvi nevar piešķirt, taču publiskā sektora struktūra piegādā izvērtēšanas rezultātus, uzraudzītāja struktūra publiskā sektora struktūras sniegtos izvērtēšanas rezultātus var pilnīgi vai daļēji izmantot ar šiem abiem nosacījumiem:

a)

publiskā sektora struktūra ir sniegusi jaunāko detalizēto izvērtēšanas ziņojumu, kas ir tās rīcībā;

b)

izvērtēšana veikta ne vairāk kā trīs gadus pirms apsekošanas un saskaņā ar šā pielikuma 1.2.1.–1.2.4. un 3. punktu.

1.3.   Vienkāršotā apsekošana

1.3.1.

Tīmekļvietnēm dalībvalstis piemēro vienkāršotas apsekošanas metodi, ar kuru var atklāt neatbilstības Direktīvas (ES) 2016/2102 6. pantā norādītajos standartos un tehniskajās specifikācijās noteikto prasību daļām.

1.3.2.

Vienkāršotās apsekošanas metodē ietilpst testi, kas saistīti ar katru no Direktīvas (ES) 2016/2102 4. pantā norādītajām prasībām pēc uztveramības, darbināmības, saprotamības un noturības. Testējot pārbauda, vai tīmekļa vietnēs nav neatbilstības. Vienkāršotā apsekošanā tādā mērā, cik tas realizējams ar automatizētiem testiem, maksimāli aptver šādas lietotāju piekļūstamības vajadzības:

a)

lietot bez redzes;

b)

lietot ar vāju redzi;

c)

lietot bez krāsu uztveres;

d)

lietot bez dzirdes;

e)

lietot ar vāju dzirdi;

f)

lietot bez balss;

g)

lietot ar vājinātu roku darbības spēju vai spēku;

h)

minimalizēt gaismjutības lēkmju izraisītājus;

i)

lietot ar vāju izziņas spēju.

Vienkāršotajā apsekošanā dalībvalstis var izmantot arī neautomatizētus testus.

1.3.3.

Pēc katra ziņojuma iesniegšanas termiņa, kas noteikts Direktīvas (ES) 2016/2102 8. panta 4. punktā, dalībvalstis pārskata vienkāršotās apsekošanas metodes testēšanas noteikumus.

2.   TĪMEKĻVIETŅU UN MOBILO LIETOTŅU PARAUGU ATLASE

2.1.   Parauga lielums

2.1.1.

Katrā apsekošanas periodā apsekojamo tīmekļvietņu un mobilo lietotņu skaitu aprēķina pēc dalībvalsts iedzīvotāju skaita.

2.1.2.

Pirmajā un otrajā apsekošanas periodā tīmekļvietņu vienkāršotajai apsekošanai parauga minimums ir divas tīmekļvietnes uz 100 000 iedzīvotājiem plus 75 tīmekļvietnes.

2.1.3.

Tālākajos apsekošanas periodos tīmekļvietņu vienkāršotajai apsekošanai parauga minimums ir trīs tīmekļvietnes uz 100 000 iedzīvotājiem plus 75 tīmekļvietnes.

2.1.4.

Dziļajai tīmekļvietņu apsekošanai parauga lielums ir vismaz 5 % no 2.1.2. punktā noteiktā vienkāršotās apsekošanas minimālā parauga lieluma plus 10 tīmekļvietnes.

2.1.5.

Mobilo lietotņu dziļās apsekošanas izlases minimālais lielums ir 1 mobilā lietotne uz 1 000 000 iedzīvotāju plus 6 mobilās lietotnes.

2.1.6.

Ja tīmekļvietņu skaits dalībvalstī ir mazāks par apsekošanai vajadzīgo, dalībvalsts apseko vismaz 75 % visu tīmekļvietņu.

2.1.7.

Ja mobilo lietotņu skaits dalībvalstī ir mazāks par apsekošanai vajadzīgo, dalībvalsts apseko vismaz 50 % visu mobilo lietotņu.

2.2.   Tīmekļvietņu parauga atlase

2.2.1.

Tīmekļvietņu parauga atlasē tiecas panākt daudzveidīgu, reprezentatīvu un ģeogrāfiski līdzsvarotu izkliedi.

2.2.2.

Paraugs aptver dažādos dalībvalstīs pastāvošos pārvaldes līmeņos izveidotas tīmekļvietnes. Par bāzi izmantojot statistiski teritoriālo vienību klasifikāciju (NUTS) un tajā noteiktās vietējās administratīvās vienības (LAU), paraugā iekļauj šādas vietnes, ja tādas pastāv:

a)

valstu tīmekļvietnes;

b)

reģionu tīmekļvietnes (NUTS1, NUTS2, NUTS3);

c)

municipalitāšu tīmekļvietnes (LAU1, LAU2);

d)

a)–c) kategorijai nepiederošu publisko tiesību subjektu tīmekļvietnes.

2.2.3.

Paraugā iekļauj tīmekļvietnes, kas iespējami plaši pārstāv publiskā sektora struktūru sniegto pakalpojumu daudzveidību, it īpaši šajās jomās: sociālā aizsardzība, veselības aprūpe, transports, izglītība, nodarbinātība un nodokļi, vides aizsardzība, atpūta un kultūra, namu apsaimniekošana un komunālie pakalpojumi un sabiedriskā kārtība un drošība.

2.2.4.

Par apsekojamā tīmekļvietņu parauga sastāvu dalībvalstis apspriežas ar savām ieinteresētajām personām, it īpaši ar organizācijām, kas pārstāv invalīdus, un pienācīgi ņem vērā ieinteresēto personu viedokli par to, kuras tīmekļvietnes būtu apsekojamas.

2.3.   Mobilo lietotņu parauga atlase

2.3.1.

Mobilo lietotņu parauga atlasē tiecas panākt daudzveidīgu un reprezentatīvu izkliedi.

2.3.2.

Paraugā ņem vērā mobilās lietotnes, kuras bieži tiek lejupielādētas.

2.3.3.

Atlasot mobilo lietotņu paraugu, ņem vērā dažādas operētājsistēmas. Mobilās lietotnes versijas, kas izveidotas atšķirīgām operētājsistēmām, parauga atlasē uzskata par atšķirīgām mobilajām lietotnēm.

2.3.4.

Paraugā iekļauj tikai jaunāko mobilās lietotnes versiju, izņemot gadījumus, kad mobilās lietotnes jaunākā versija nav saderīga ar vecu, bet joprojām atbalstītu operētājsistēmu. Tādā gadījumā paraugā var iekļaut arī vienu no agrākajām mobilās lietotnes versijām.

2.3.5.

Par apsekojamā mobilo lietotņu parauga sastāvu dalībvalstis apspriežas ar savām ieinteresētajām personām, it īpaši ar organizācijām, kas pārstāv invalīdus, un pienācīgi ņem vērā ieinteresēto personu viedokli par to, kuras mobilās lietotnes būtu apsekojamas.

2.4.   Atkārtoti apsekojams paraugs

No otrā apsekošanas perioda, ja to ļauj esošo tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu skaits, paraugā iekļauj vismaz 10 % no iepriekšējā apsekošanas periodā apsekotajām tīmekļvietnēm un mobilajām lietotnēm un vismaz 50 % no iepriekšējā periodā neapsekotajām.

3.   LAPU PARAUGU ATLASE

3.1.   Šajā pielikumā “lapa” ir tīmekļvietnes lapa vai mobilās lietotnes ekrāns.

3.2.   Ar dziļās apsekošanas metodi tiek apsekotas šādas lapas un dokumenti, ja tādi pastāv:

a)

mājas lapa, pieteikšanās, vietnes karte, kontaktinformācija, palīdzības un juridiskās informācijas lapas;

b)

vismaz viena attiecīga lapa no katra tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes sniegtā pakalpojuma veida un citiem galvenajiem paredzētās lietošanas veidiem, ieskaitot meklēšanas funkciju;

c)

lapas, kurās ir piekļūstamības paziņojums vai politika, un lapas, kurās ir atsauksmju mehānisms;

d)

tādu lapu piemēri, kurām ir būtiski savdabīgs izskats vai kurās atspoguļots savdabīgs saturs;

e)

vismaz viens attiecīgs lejupielādējams dokuments, ja tādi ir, no katra tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes sniegtā pakalpojuma veida un citiem galvenajiem paredzētās lietošanas veidiem;

f)

citas lapas, ko uzraudzītāja struktūra uzskata par piemērotām;

g)

nejaušināti atlasītas lapas, kas veido vismaz 10 % no 3.2. punkta a)–f) apakšpunktā noteiktā parauga.

3.3.   Ja kādā no parauga lapām, kas atlasītas saskaņā ar 3.2. punktu, ietilpst kāda procesa posms, visus procesa posmus pārbauda tā, kā noteikts 1.2.2. punktā.

3.4.   Vienkāršotajā apsekošanas metodē papildus mājas lapai apseko vairākas lapas, kas atbilst aplēstajam tīmekļvietnes lielumam un sarežģītībai.


II PIELIKUMS

NORĀDĪJUMI PAR ZIŅOŠANU

1.   ZIŅOJUMA KOPSAVILKUMS

Ziņojumā iekļauj tā satura kopsavilkumu.

2.   UZRAUDZĪBAS PASĀKUMU APRAKSTS

Ziņojumā apraksta dalībvalsts veiktās uzraudzības darbības, skaidri nošķirot tīmekļvietnes no mobilajām lietotnēm, un iekļauj tālāk norādīto informāciju.

2.1.   Vispārīga informācija

a)

katra apsekošanas perioda datumi, kuros veikta apsekošana;

b)

par uzraudzību atbildīgā struktūra;

c)

I pielikuma 2.2. un 2.3. punktā noteiktās parauga reprezentativitātes un izkliedes apraksts.

2.2.   Parauga sastāvs

a)

paraugā iekļauto tīmekļvietņu un mobilo lietotņu kopskaits;

b)

ar vienkāršoto apsekošanas metodi apsekoto vietņu skaits;

c)

ar dziļās apsekošanas metodi apsekoto tīmekļvietņu un mobilo lietotņu skaits;

d)

apsekoto tīmekļvietņu skaits katrā no četrām I pielikuma 2.2.2. punktā uzskaitītajām kategorijām;

e)

tīmekļvietņu parauga izkliede, kas rāda publisko pakalpojumu aptvērumu (tā, kā prasīts I pielikuma 2.2.3. punktā);

f)

mobilo lietotņu parauga izkliede pa dažādām operētājsistēmām (tā, kā prasīts I pielikuma 2.3.3. punktā);

g)

to apsekošanas periodā apsekoto tīmekļvietņu un mobilo lietotņu skaits, kuras bijušas iekļautas arī iepriekšējā apsekošanas periodā (atkārtoti apsekojamais paraugs aprakstīts I pielikuma 2.4. punktā).

2.3.   Sakarība ar standartiem, tehniskajām specifikācijām un uzraudzības rīkiem

a)

shēma atbilstību tabulas veidā, kur redzams, kā apsekošanas metodes, ieskaitot izmantotos testus, apstiprina atbilstību Direktīvas (ES) 2016/2102 6. pantā norādītajos standartos un tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām;

b)

ziņas par izmantotajiem rīkiem, veiktajām pārbaudēm un par to, vai ir iesaistīti izmantojamības testi.

3.   APSEKOŠANAS IZNĀKUMS

Ziņojumā sīki izklāsta dalībvalsts īstenotās uzraudzības iznākumu.

3.1.   Iznākums detalizēti

Par katru izmantoto apsekošanas metodi (dziļā un vienkāršotā, tīmekļvietnēm un mobilajām lietotnēm) ziņojumā tiek dots:

a)

apsekošanas iznākuma, ieskaitot mērījumu datus, izsmeļošs apraksts;

b)

apsekošanas iznākuma kvalitatīvā analīze, ieskaitot:

i)

konstatējumus par biežu vai kritisku neatbilstību Direktīvas (ES) 2016/2102 6. pantā norādītajos standartos un tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām;

ii)

ja iespējams, tīmekļvietņu un mobilo lietotņu vispārējās piekļūstamības pārmaiņas no viena apsekošanas perioda līdz nākamajam.

3.2.   Papildu saturs (fakultatīvi)

Ziņojumā var būt šādas ziņas:

a)

Direktīvas (ES) 2016/2102 darbības jomā neietilpstošu publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu uzraudzības iznākums;

b)

sīkas ziņas par to, kā dažādās tīmekļa vietnēs un mobilajās lietotnēs izmantotās tehnoloģijas tiek uzraudzītas piekļūstamības rakursā;

c)

apsekošanas rezultāti, kas attiecas uz prasībām, kuras pārsniedz Direktīvas (ES) 2016/2102 6. pantā norādītajos standartos un tehniskajās specifikācijās noteiktās;

d)

pieredzi, kas gūta no atsauksmēm, kuras uzraudzītāja struktūra nosūtījusi apsekotajām publiskā sektora struktūrām;

e)

citi attiecīgi publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu uzraudzības aspekti, kas pārsniedz Direktīvas (ES) 2016/2102 prasības;

f)

apspriežoties ar ieinteresētajām personām gūto rezultātu kopsavilkums un šo personu saraksts;

g)

sīkas ziņas par to, kā nesamērīga sloga gadījumā izmantots Direktīvas (ES) 2016/2102 5. pantā paredzētais izņēmums.

4.   IZPILDES PANĀKŠANAS PROCEDŪRAS UN GALALIETOTĀJU ATSAUKSMJU IZMANTOŠANA

Ziņojumā sīki izklāsta dalībvalstu izveidotās izpildes panākšanas procedūras izmantošanu un aprakstu.

Dalībvalstis var ziņojumā iekļaut kvalitatīvus vai kvantitatīvus datus par atsauksmēm, ko publiskā sektora struktūras saņēmušas, izmantojot atsauksmju mehānismu, kas izveidots ar Direktīvas (ES) 2016/2102 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

5.   AR PAPILDU PASĀKUMIEM SAISTĪTAIS SATURS

Ziņojumā ir Direktīvas (ES) 2016/2102 8. panta 5. punktā prasītais saturs.