12.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 256/65


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1519

(2018. gada 9. oktobris),

ar kuru groza Īstenošanas lēmumu 2014/150/ES par pagaidu eksperimenta organizēšanu, ar ko paredz atsevišķas atkāpes attiecībā uz kviešu, miežu, auzu un kukurūzas augu sugu populāciju tirdzniecību saskaņā ar Padomes Direktīvu 66/402/EEK

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 5470)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvu 66/402/EEK par labības sēklu tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 13.a pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/150/ES (2) nosaka īslaicīga eksperimenta organizēšanu uz laiku līdz 2018. gada 31. decembrim; eksperimentā var piedalīties jebkura dalībvalsts, un tā mērķis ir novērtēt, vai, ievērojot konkrētus nosacījumus, tādu sēklu ražošana tirdzniecībai un tirdzniecība, kas iegūtas no populācijām minētā lēmuma 2. panta nozīmē un pieder pie Avena spp., Hordeum spp., Triticum spp. sugām un sugas Zea mays L., var būt labāka alternatīva aizliegumam tirgot sēklas, kas neatbilst Direktīvas 66/402/EEK 2. panta 1. punkta E, F un G apakšpunkta prasībām par dažu sugu šķirņu izskatu un minētās direktīvas 3. panta 1. punkta prasībām par laišanu tirgū ar oficiālu sertifikātu kā “sertificētas sēklas”, “sertificētas sēklas, pirmā paaudze” vai “sertificētas sēklas, otrā paaudze”.

(2)

Paredzētais novērtējums vēl nav pabeigts, jo par vairākiem eksperimenta aspektiem ir jāvāc papildu informācija ilgākā laikposmā. Tādēļ īslaicīgo eksperimentu ir nepieciešams pagarināt.

(3)

Īslaicīgajā eksperimentā līdz šim ir piedalījušās sešas dalībvalstis. Līdz ar šā eksperimenta darbības laika pagarināšanu ir lietderīgi par vēlāko datumu, kad jaunas dalībvalstis var sākt līdzdalību, noteikt 2019. gada 31. decembri.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmumu 2014/150/ES groza šādi:

a)

lēmuma 3. panta 1. punktā frāzi “2017. gada janvāris” aizstāj ar frāzi “2019. gada 31. decembris”;

b)

lēmuma 19. pantā frāzi “2018. gada 31. decembrī” aizstāj ar frāzi “2021. gada 28. februārī”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 9. oktobrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV 125, 11.7.1966., 2309/66. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 18. marta Īstenošanas lēmums 2014/150/ES par pagaidu eksperimenta organizēšanu, ar ko paredz atsevišķas atkāpes attiecībā uz kviešu, miežu, auzu un kukurūzas augu sugu populāciju tirdzniecību saskaņā ar Padomes Direktīvu 66/402/EEK (OV L 82, 20.3.2014., 29. lpp.).