11.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 255/16


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1511

(2018. gada 9. oktobris),

ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/789 par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Xylella fastidiosa (Wells et al.) ievešanu un izplatīšanos Savienībā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 6452)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1), un jo īpaši tās 16. panta 3. punkta ceturto teikumu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas lēmuma (ES) 2015/789 (2) 9. panta 8. punktā ir sniegti nosacījumi attiecībā uz tādu noteiktu saimniekaugu pārvietošanu, kas nekad nav audzēti norobežotajās teritorijās, un konkrētāki nosacījumi attiecībā uz noteiktiem saimniekaugiem, tostarp stādīšanai paredzētiem augiem, kuri pieder pie Polygala myrtifolia L.

(2)

Pieredze liecina, ka stādīšanai paredzēti augi, kuri pieder pie Polygala myrtifolia L., ir bijuši īpaši uzņēmīgi pret Xylella fastidiosa (Wells et al.) (“minētais organisms”). Lai nodrošinātu augstāku Savienības teritorijas fitosanitāro aizsardzību, ir lietderīgi pieprasīt, lai vizuālu pārbaužu, paraugu ņemšanas un testēšanas laiks būtu tuvu brīdim, kad tos pirmoreiz pārvieto ārpus ražošanas vietas. Tās pašas prasības būtu jāpiemēro arī Savienībā ievestiem stādīšanai paredzētiem augiem, kuri pieder pie Polygala myrtifolia L. un kuru izcelsme ir trešā valstī, kur minētais organisms nav sastopams.

(3)

Tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2015/789 būtu attiecīgi jāgroza.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/789 groza šādi:

1)

lēmuma 9. panta 8. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Tomēr tādus stādīšanai paredzētus augus, izņemot sēklas, kas pieder pie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. un Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, pa Savienības teritoriju pārvieto tikai tad, ja to audzēšanas vietu katru gadu oficiāli pārbauda un tajā ņem paraugus; minētās oficiālās pārbaudes atbilst Komisijas tīmekļvietnē sniegtajām tehniskajām vadlīnijām par Xylella fastidiosa apsekošanu; ņemtos paraugus saskaņā ar starptautiskajiem standartiem testē uz minētā organisma klātbūtni, apliecinot minētā organisma neesību; izmanto paraugu ņemšanas shēmu, kura ar ticamību 99 % var noteikt inficētu augu klātbūtni 5 % līmenī. Turklāt, kā arī pirms stādīšanai paredzētus augus, kuri pieder pie Polygala myrtifolia L. un kurus paredzēts pārvietot pa Savienības teritoriju, pirmoreiz pārvieto ārpus ražošanas vietas, iespējami tuvu šādas pārvietošanas brīdim katrai partijai veic oficiālas vizuālas pārbaudes un paraugu ņemšanu; minētās oficiālās pārbaudes atbilst Komisijas tīmekļvietnē sniegtajām tehniskajām vadlīnijām par Xylella fastidiosa apsekošanu; ņemtos paraugus saskaņā ar starptautiskajiem standartiem testē uz minētā organisma klātbūtni, apliecinot minētā organisma neesību; izmanto paraugu ņemšanas shēmu, kura ar ticamību 99 % var noteikt inficētu augu klātbūtni 5 % līmenī. Atkāpjoties no 3. panta 2. punkta pirmās daļas, attiecībā uz minētā organisma klātbūtni izdara skrīningu ar vienu testu un pozitīva rezultāta gadījumā organisma klātbūtni identificē, saskaņā ar starptautiskajiem standartiem izdarot vismaz arī vienu tādu molekulāru testu, kura rezultāts ir pozitīvs. Šos testus norāda sarakstā Komisijas datubāzē, kas paredzēta minētā organisma un tā pasugu identifikācijas testiem.”;

2)

lēmuma 16. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Tādus stādīšanai paredzētus augus, izņemot sēklas, kas pieder pie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. un Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, Savienībā ieved tikai tad, ja tie audzēti vietā, kur katru gadu veic oficiālas pārbaudes, augiem attiecīgā laikā ņem paraugus un tos testē uz minētā organisma klātbūtni; paraugi ir ņemti un testēti saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, apstiprinot minētā organisma neesību; izmantotā paraugu ņemšanas shēma ar ticamību 99 % var noteikt inficētu augu klātbūtni 5 % līmenī. Turklāt, kā arī pirms stādīšanai paredzētus augus, kuri pieder pie Polygala myrtifolia L., pirmoreiz pārvieto ārpus ražošanas vietas, iespējami tuvu šādas pārvietošanas brīdim katrai partijai veic oficiālas vizuālas pārbaudes un paraugu ņemšanu; ņemtos paraugus saskaņā ar starptautiskajiem standartiem testē uz minētā organisma klātbūtni, apliecinot minētā organisma neesību; izmanto paraugu ņemšanas shēmu, kura ar ticamību 99 % var noteikt inficētu augu klātbūtni 5 % līmenī.”

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 9. oktobrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 18. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2015/789 par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Xylella fastidiosa (Wells et al.) ievešanu un izplatīšanos Savienībā (OV L 125, 21.5.2015., 36. lpp.).