19.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 235/24


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1251

(2018. gada 18. septembris),

ar ko empentrīnu neapstiprina par 18. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1), un jo īpaši tās 89. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 (2) ir izveidots to aktīvo vielu saraksts, kuras jānovērtē, lai lemtu par to iespējamu apstiprināšanu lietošanai biocīdos. Empentrīns (EK Nr. – neattiecas, CAS Nr.: 54406-48-3) ir minētajā sarakstā.

(2)

Empentrīns ir novērtēts lietošanai biocīdos, kas pieder pie 18. produkta veida “Insekticīdi, akaricīdi un līdzekļi citu posmkāju kontrolei”, kurš definēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā.

(3)

Par kompetento novērtētājiestādi tika izraudzīta Beļģija, un tā 2016. gada 24. jūnijā iesniedza novērtējuma ziņojumus kopā ar saviem ieteikumiem.

(4)

Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 7. panta 2. punktu, ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, 2017. gada 13. decembrī Biocīdu komiteja formulēja Eiropas Ķimikāliju aģentūras atzinumu (3).

(5)

Saskaņā ar minēto atzinumu nav paredzams, ka biocīdi, kurus lieto 18. produkta veida līdzekļos un kuri satur empentrīnu, atbildīs Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta 1. punkta b) apakšpunktā izvirzītajām prasībām.

(6)

Proti, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 6. panta 2. punktu pieteikuma iesniedzējam jānodrošina dati, kas ir pietiekami, lai varētu noteikt, vai aktīvā viela atbilst minētās regulas 5. panta 1. punktā minētajiem izslēgšanas kritērijiem. Kompetentā novērtētājiestāde vairākas reizes lūdza pieteikuma iesniedzēju nodrošināt datus par kancerogenitāti, lai varētu veikt minēto novērtējumu, taču pieteikuma iesniedzējs paredzētajā termiņā pietiekamus datus neiesniedza, tāpēc atbilstību minētās regulas 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem izslēgšanas kritērijiem nav iespējams novērtēt.

(7)

Turklāt scenārijos, kas tika izvērtēti cilvēka veselības un vides riska novērtējumos, tika konstatēti nepieņemami riski un netika konstatēti droši lietošanas veidi.

(8)

Tāpēc empentrīnu nav lietderīgi apstiprināt par 18. produkta veida biocīdos lietojamu vielu.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Empentrīnu (EK Nr. – neattiecas, CAS Nr.: 54406-48-3) neapstiprina par 18. produkta veida biocīdos lietojamu aktīvo vielu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 18. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 4. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi (OV L 294, 10.10.2014., 1. lpp.).

(3)  Biocīdu komitejas (BPC) atzinums par pieteikumu, kurā lūgts apstiprināt aktīvo vielu empentrīnu, 18. produkta veids, ECHA/BPC/182/2017, pieņemts 2017. gada 13. decembrī.