21.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 210/2


PADOMES LĒMUMS (ES) 2018/1153

(2018. gada 26. jūnijs)

par to, lai Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu par civilās aviācijas drošību starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 100. panta 2. punktu saistībā ar tā 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar 2016. gada 7. marta lēmumu Padome atļāva Komisijai uzsākt sarunas ar Ķīnas Tautas Republikas valdību par nolīgumu par civilās aviācijas drošību. Komisija Savienības vārdā ir risinājusi sarunas par Nolīgumu par civilās aviācijas drošību starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību (“nolīgums”), lai starp Savienību un Ķīnas Tautas Republiku stiprinātu divpusējo sadarbību civilās aviācijas drošības jomā un veicinātu tirdzniecību ar aeronavigācijas ražojumiem un ieguldījumus tajos.

(2)

Nolīgums būtu jāparaksta Savienības vārdā, ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo atļauj Savienības vārdā parakstīt Nolīgumu par civilās aviācijas drošību starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību (“nolīgums”), ņemot vērā minētā nolīguma noslēgšanu.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas Savienības vārdā parakstīt nolīgumu.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2018. gada 26. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

E. ZAHARIEVA