13.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 204/48


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/1125

(2018. gada 10. augusts),

ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2015/740 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Dienvidsudānā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2015. gada 7. maijā Padome pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2015/740 (1) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Dienvidsudānā.

(2)

2018. gada 13. jūlijā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome pieņēma Rezolūciju 2428 (2018), ar kuru jo īpaši nosaka ieroču embargo un to personu un vienību sarakstam, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, pievieno divas personas.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums (KĀDP) 2015/740,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu (KĀDP) 2015/740 groza šādi:

1)

lēmuma 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Ir aizliegts arī:

a)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Dienvidsudānā vai izmantošanai Dienvidsudānā sniegt tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus – tostarp nodrošināt bruņotus algotņus –, kas saistīti ar militārām darbībām vai ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem vai ar šādu priekšmetu piegādi, ražošanu, tehnisko apkopi vai izmantošanu;

b)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Dienvidsudānā vai izmantošanai Dienvidsudānā piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar militārām darbībām vai saistībā ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem, tostarp jo īpaši piešķīrumus, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu, kā arī apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu jebkādai šādu priekšmetu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tiem saistītai tehniskai palīdzībai, starpniecības pakalpojumiem vai citiem pakalpojumiem;

c)

apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet a) vai b) apakšpunktā minētos pasākumus.”;

2)

lēmuma 2. pantu aizstāj ar šādu:

“2. pants

Šā lēmuma 1. pantu nepiemēro turpmāk uzskaitītā pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam:

a)

ieroči un ar tiem saistīti materiāli, kā arī apmācība un palīdzība, kas paredzēti vienīgi nolūkā atbalstīt ANO personālu, tostarp Apvienoto Nāciju Organizācijas misiju Dienvidsudānas Republikā (UNMISS) un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārejas posma drošības spēkus Abjejā (UNISFA), vai viņu lietošanai;

b)

militārs ekipējums, kas nav letāls un kas ir paredzēts vienīgi humānām vai aizsardzības vajadzībām, un ar to saistīta tehniskā palīdzība vai apmācība, par ko iepriekš paziņots saskaņā ar Rezolūciju 2206 (2015) izveidotajai Drošības padomes komitejai (“Komiteja”);

c)

aizsargtērpi, tostarp pretšķembu vestes un militāras aizsargķiveres, ko ANO personāls, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un humānās palīdzības un attīstības atbalsta darbinieki un saistītais personāls uz laiku ieved Dienvidsudānā tikai personiskai lietošanai;

d)

ieroči un ar tiem saistīti materiāli, ko uz laiku ieved Dienvidsudānā tādas valsts bruņotie spēki, kura saskaņā ar starptautiskajām tiesībām veic darbības vienīgi nolūkā tieši atvieglot savu valstspiederīgo aizsardzību vai evakuāciju un to personu aizsardzību vai evakuāciju, par kurām tai ir konsulārā atbildība Dienvidsudānā, par ko paziņots Komitejai;

e)

ieroči un ar tiem saistīti materiāli, kā arī tehniskā apmācība un palīdzība Āfrikas Savienības Reģionālajiem intervences spēkiem vai to atbalstam, kas paredzēti vienīgi reģionālām operācijām cīņā pret Tā Kunga pretošanās armiju, par ko iepriekš paziņots Komitejai;

f)

ieroči un ar tiem saistīti materiāli, kā arī tehniskā apmācība un palīdzība, kas paredzēti vienīgi nolūkā atbalstīt miera līguma noteikumu īstenošanu, kā iepriekš apstiprinājusi Komiteja;

g)

ieroču un ar tiem saistītu materiālu cita veida pārdošana vai piegāde vai palīdzības sniegšana, vai personāla nodrošināšana, kā iepriekš apstiprinājusi Komiteja.”;

3)

iekļauj šādu 2.a pantu:

“2.a pants

1.   Saskaņā ar savām valsts iestādēm un tiesību aktiem un atbilstīgi starptautiskajām tiesībām dalībvalstis savā teritorijā, tostarp jūras ostās un lidostās, pārbauda visas kravas, kas tiek sūtītas uz Dienvidsudānu, ja to rīcībā ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka kravā ir priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nosūtīšana vai eksportēšana ir aizliegta saskaņā ar 1. pantu.

2.   Atklājot priekšmetus, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksports saskaņā ar 1. pantu ir aizliegts, dalībvalstis tos konfiscē un likvidē (piemēram, iznīcinot, padarot darboties nespējīgus, nododot glabāšanā vai nododot likvidēšanai valstij, kas nav izcelsmes vai galamērķa valsts).”;

4)

lēmuma 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

kuras Drošības padome vai Komiteja saskaņā ar ANO DP Rezolūcijas 2206 (2015) 6., 7., 8. un 9. punktu un ANO DP Rezolūcijas 2428 (2018) 14. punktu ir iekļāvusi sarakstā, kā uzskaitīts šā lēmuma I pielikumā;”;

5)

lēmuma 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

personas un vienības, ko Drošības padome vai Komiteja saskaņā ar ANO DP Rezolūcijas 2206 (2015) 6., 7., 8. un 12. punktu un ANO DP Rezolūcijas 2428 (2018) 14. punktu ir iekļāvusi sarakstā, kā uzskaitīts šā lēmuma I pielikumā;”.

2. pants

Ar šo Lēmuma (KĀDP) 2015/740 I pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma I pielikumā.

3. pants

Ar šo Lēmuma (KĀDP) 2015/740 II pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma II pielikumā.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 10. augustā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. BLÜMEL


(1)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/740 (2015. gada 7. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Dienvidsudānā un ar ko atceļ Lēmumu 2014/449/KĀDP (OV L 117, 8.5.2015., 52. lpp.).


I PIELIKUMS

Turpmāk norādītās personas tiek pievienotas Lēmuma (KĀDP) 2015/740 I pielikumā izklāstītajā sarakstā:

“7.    Malek REUBEN RIAK RENGU (citā vārdā: a) Malek Ruben)

Pakāpe: ģenerālleitnants

Amats: a) Ģenerālštāba vadītāja vietnieks loģistikas jautājumos; b) Aizsardzības štāba vadītāja vietnieks un armijas ģenerālinspektors

Dzimšanas datums: 1960. gada 1. janvāris

Dzimšanas vieta: Yei, Dienvidsudāna

Valstspiederība: Dienvidsudāna

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2018. gada 13. jūlijs

Cita informācija. Kā Sudānas Tautas atbrīvošanas armijas štāba vadītāja vietnieks loģistikas jautājumos Riak bija viena no augstākajām Dienvidsudānas valdības amatpersonām, kas plānoja un pārraudzīja uzbrukumus Unity State 2015. gadā, kuri izraisīja plašus postījumus un iedzīvotāju masveida pārvietošanu.

Informācija no Sankciju komitejas sniegtā kopsavilkuma par sarakstā iekļaušanas iemesliem

Malek Ruben Riak sarakstā tika iekļauts 2018. gada 13. jūlijā saskaņā ar 6. punktu, 7. punkta a) apakšpunktu un 8. punktu Rezolūcijā 2206 (2015), kā tas vēlreiz apstiprināts Rezolūcijā 2418 (2018), šādu iemeslu dēļ: “darbības vai politika, kas apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Dienvidsudānā”; “darbības vai politika, kuras nolūks vai rezultāts ir paplašināt vai paildzināt konfliktu Dienvidsudānā …”, un kā vadītājs tādai “vienībai, tostarp jebkādai Dienvidsudānas valdības, opozīcijas, paramilitāra grupējuma vai cita grupējuma vienībai, kura ir iesaistījusies vai kuras locekļi ir iesaistījušies kādā no 6. un 7. punktā minētajām darbībām”, un saskaņā ar šīs rezolūcijas 14. punkta e) apakšpunktu – par “tādu aktu plānošanu, vadīšanu vai izdarīšanu Dienvidsudānā, kuri ietver seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību”.

Saskaņā ar ziņojumu, ko ekspertu grupa Dienvidsudānas jautājumā sniedza 2016. gada janvārī (S/2016/70), Riak bija viens no augstāko drošības amatpersonu grupas, kas plānoja Unity State uzbrukumu Opozīcijā esošajai Sudānas Tautas atbrīvošanas armijai, sākot ar 2015. gada janvāri, un pēc tam pārraudzīja tā izpildi, sākot no 2015. gada aprīļa beigām. Dienvidsudānas valdība sāka apbruņot Bul Nuer jauniešus 2015. gada sākumā, lai veicinātu viņu piedalīšanos uzbrukumā. Vairumam Bul Nuer jauniešu jau bija piekļuve Kalašņikova tipa automātiskajām šautenēm, bet munīcija bija kritiski svarīga, lai uzturētu to operācijas. Ekspertu grupa ziņoja par pierādījumiem, tostarp liecībām no militāriem avotiem, par to, ka Sudānas Tautas atbrīvošanas armijas štābs jauniešu grupas apgādāja ar munīciju speciāli uzbrukuma veikšanas nolūkos. Riak tajā laikā bija Sudānas Tautas atbrīvošanas armijas štāba vadītāja vietnieks loģistikas jautājumos. Uzbrukums izraisīja ciematu un infrastruktūras sistemātisku iznīcināšanu, vietējo iedzīvotāju piespiedu pārvietošanu, civiliedzīvotāju haotisku nogalināšanu un spīdzināšanu, plašu seksuālās vardarbības izmantošanu, tostarp pret vecākiem cilvēkiem un bērniem, bērnu nolaupīšanu un vervēšanu karošanai un iedzīvotāju masveida pārvietošanu. Pēc tam, kad tika iznīcināta liela daļa valsts dienvidu un centrālo daļu, daudzi plašsaziņas līdzekļi un humānās palīdzības organizācijas, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas misija Dienvidsudānā (UNMISS) publicēja ziņojumus par izdarīto pārkāpumu apmēriem.

8.    Paul MALONG AWAN (citā vārdā: a) Paul Malong Awan Anei, b) Paul Malong, c) Bol Malong)

Pakāpe: ģenerālis

Amats: a) bijušais Sudānas Tautas atbrīvošanas armijas (SPLA) Ģenerālštāba vadītājs, b) bijušais pārvaldnieks, Northern Bahr el-Ghazal State

Dzimšanas datums: a) 1962. gads, b) 1960. gada 4. decembris, c)1960. gada 12. aprīlis

Dzimšanas vieta: Malualkon, Dienvidsudāna

Valstspiederība: a) Dienvidsudāna, b) Uganda

Pases Nr.: a) Dienvidsudānas numurs S00004370, b) Dienvidsudānas numurs D00001369, c) Sudānas numurs 003606, d) Sudānas numurs 00606, e) Sudānas numurs B002606

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2018. gada 13. jūlijs

Cita informācija.SPLA ģenerālštāba vadītājs Malong, pārkāpjot Nolīgumu par karadarbības pārtraukšanu un 2015. gada Nolīgumu par Dienvidsudānas konflikta atrisināšanu (ARCSS), paplašināja vai paildzināja konfliktu Dienvidsudānā. Viņš esot vadījis centienus nogalināt opozīcijas līderi Riek Machar. Viņš pavēlēja SPLA vienībām kavēt humānās palīdzības piegāžu transportu. Malong vadībā SPLA uzbruka civiliedzīvotājiem, skolām un slimnīcām; piespieda civiliedzīvotājus pārvietoties; īstenoja piespiedu pazušanu; patvaļīgi aizturēja civiliedzīvotājus un veica spīdzināšanu un izvarošanu. Viņš izmantoja Mathiang Anyoor Dinka cilšu paramilitāro grupējumu, kas izmanto bērnus karavīrus. Viņa vadībā SPLA ierobežoja UNMISS, Apvienotās uzraudzības un novērtēšanas komisijas (JMEC) un CTSAMM piekļuvi objektiem izmeklēšanas un pārkāpumu dokumentēšanas vajadzībām.

Informācija no Sankciju komitejas sniegtā kopsavilkuma par sarakstā iekļaušanas iemesliem

Paul Malong Awan sarakstā tika iekļauts 2018. gada 13. jūlijā saskaņā ar 6. punktu, 7. punkta a), b), c), d) un f) apakšpunktu un 8. punktu Rezolūcijā 2206 (2015), kā tas vēlreiz apstiprināts Rezolūcijā 2418 (2018), šādu iemeslu dēļ: “darbības vai politika, kuras nolūks vai rezultāts ir paplašināt vai paildzināt konfliktu Dienvidsudānā vai kavēt izlīguma vai miera sarunas vai procesus, tostarp pārkāpjot Nolīgumu par karadarbības pārtraukšanu”; “darbības vai politika, kuras apdraud pārejas nolīgumus vai traucē politiskajam procesam Dienvidsudānā”; “uzbrukumi civiliedzīvotājiem, tostarp sievietēm un bērniem, veicot vardarbības aktus (tostarp nogalinot, kropļojot, spīdzinot vai izvarojot vai veicot citus seksuālas vardarbības aktus), personu nolaupīšanu, piespiedu pazušanu, piespiedu pārvietošanu vai uzbrukumus skolām, slimnīcām, reliģiskām vietām vai vietām, kur civiliedzīvotāji meklē patvērumu, vai veicot darbības, kas ir nopietns cilvēktiesību vai starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums”; “tādu aktu plānošana, vadīšana vai veikšana Dienvidsudānā, ar kuriem tiek pārkāptas spēkā esošās starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās humanitārās tiesības vai tādu aktu plānošana, vadīšana vai veikšana, kas ir cilvēktiesību pārkāpumi”; “bērnu izmantošana vai vervēšana bruņotos grupējumos vai bruņotajos spēkos saistībā ar bruņoto konfliktu Dienvidsudānā”; “starptautisko miera uzturēšanas, diplomātisko vai humānās palīdzības misiju, tostarp Starpvaldību attīstības iestādes Uzraudzības un pārbaudes mehānisma, darbību kavēšana Dienvidsudānā vai šķēršļu radīšana humānās palīdzības sniegšanai vai sadalei, vai piekļuvei tai”; un kā vadītājs tādai “vienībai, tostarp jebkādai Dienvidsudānas valdības, opozīcijas, paramilitāra grupējuma vai cita grupējuma vienībai, kura ir iesaistījusies vai kuras locekļi ir iesaistījušies kādā no 6. un 7. punktā minētajām darbībām”.

No 2014. gada 23. aprīļa līdz 2017. gada maijam Malong ieņēma SPLA ģenerālštāba vadītāja amatu. Savā iepriekšējā amatā kā ģenerālštāba vadītājs viņš, pārkāpjot Nolīgumu par karadarbības pārtraukšanu un 2015. gada Nolīgumu par Dienvidsudānas konflikta atrisināšanu (ARCSS), paplašināja vai paildzināja konfliktu Dienvidsudānā. No 2016. gada augusta sākuma Malong esot vadījis centienus nogalināt Dienvidsudānas opozīcijas līderi Riek Machar. Malong, apzināti dodot pretpavēli prezidenta Salva Kiir pavēlei, 2016. gada 10. jūlijā pavēlēja veikt tanku, apbruņotu helikopteru un kājinieku uzbrukumus Machar mītnei un Opozīcijā esošās Sudānas Tautas atbrīvošanās kustības (SPLM-IO) “Jebel” bāzei. Malong no SPLA štāba personīgi uzraudzīja centienus pārķert Machar. No 2016. gada augusta sākuma Malong gribēja, lai SPLA nekavējoties uzbrūk Machar iespējamām pozīcijām, un informēja SPLA komandierus, ka Machar nav jāsagūsta dzīvs. Turklāt 2016. sākumā saņemta informācija liecina par to, ka Malong SPLA vienībām pavēlēja kavēt humānās palīdzības piegāžu nogādāšanu pāri Nīlas upei, kur desmitiem tūkstošiem civiliedzīvotāju draudēja bads; viņš apgalvoja, ka pārtikas palīdzība no civiliedzīvotājiem tiktu novirzīta kaujinieku grupām. Malong pavēļu rezultātā pārtikas piegāde pāri Nīlai bija bloķēta vismaz divas nedēļas.

Kamēr viņš ieņēma SPLA ģenerālštāba vadītāja amatu, Malong bija atbildīgs par SPLA un tās sabiedroto spēku nopietniem pārkāpumiem, tostarp par uzbrukumiem civiliedzīvotājiem, piespiedu pārvietošanu, piespiedu pazušanu, patvaļīgu aizturēšanu, spīdzināšanu un izvarošanu. Malong vadībā SPLA sāka uzbrukumus pret civiliedzīvotājiem un tīši nogalināja neapbruņotus bēgošus civiliedzīvotājus. ANO dokumentēja, ka Yei reģionā vien no 2016. gada jūlija līdz 2017. janvārim SPLA un tās sabiedrotie spēki ir nogalinājuši 114 civiliedzīvotājus. SPLA tīši uzbruka skolām un slimnīcām. 2017. gada aprīlī Malong esot uzdevis SPLA teritoriju ap Wau atbrīvot no visiem cilvēkiem, tostarp no civiliedzīvotājiem. Malong neesot atturējis SPLA spēkus no civiliedzīvotāju nogalināšanas, un personas, kuras tika turētas aizdomās par nemiernieku slēpšanu, tika uzskatītas par pamatotiem mērķiem.

Saskaņā ar Āfrikas Savienības Izmeklēšanas komisijas Dienvidsudānas jautājumā 2014. gada 15. oktobra ziņojumu Malong bija atbildīgs par Mathiang Anyoor Dinka cilšu paramilitārā grupējuma masu mobilizāciju, kurā pamiera un pārejas laikposma drošības pasākumu uzraudzības mehānisms (CTSAMM) dokumentēja bērnu karavīru izmantošanu.

Laikā, kad Malong vadīja SPLA, valdības spēki regulāri ierobežoja Apvienoto Nāciju Organizācijas misijas Dienvidsudānā (UNMISS), Apvienotās uzraudzības un novērtēšanas komisijas (JMEC) un CTSAMM piekļuvi, kad tās mēģināja izmeklēt un dokumentēt pārkāpumus. Piemēram, 2017. gada 5. aprīlī ANO un CTSAMM kopīga patruļa mēģināja piekļūt Pajok, bet SPLA kareivji viņiem liedza piekļuvi.”


II PIELIKUMS

Ieraksti attiecībā uz turpmāk minētajām personām tiek svītroti no Lēmuma (KĀDP) 2015/740 II pielikuma:

1.

Paul Malong,

3.

Malek Reuben Riak.