26.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 161/37


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/909

(2018. gada 25. jūnijs),

ar ko nosaka kopēju pārvaldes noteikumu kopumu PESCO projektiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, jo īpaši tā 46. panta 6. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2017/2315 (2017. gada 11. decembris), ar ko izveido pastāvīgo strukturēto sadarbību (PESCO) un nosaka iesaistīto dalībvalstu sarakstu (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (Augstā pārstāve) priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2017. gada 11. decembrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2017/2315.

(2)

Minētā lēmuma 4. panta 2. punkta f) apakšpunktā ir paredzēts, ka Padome izstrādā kopēju pārvaldes noteikumu kopumu, ko iesaistītās dalībvalstis, kas piedalās atsevišķā projektā, vajadzības gadījumā varētu pielāgot minētajam projektam.

(3)

Kā precizēts Padomes Lēmuma (KĀDP) 2018/340 (2) 5. apsvērumā – lai nodrošinātu konsekvenci, visu PESCO projektu īstenošana balstīsies uz kopēju pārvaldes noteikumu kopumu projektiem, ieskaitot inter alia noteikumus par novērotāju lomu attiecīgā gadījumā.

(4)

Saskaņā ar 12. punktu Padomes 2018. gada 6. marta Ieteikumā par ceļvedi PESCO īstenošanai (3) Padomei būtu jāpieņem kopējais projektu pārvaldes noteikumu kopums līdz 2018. gada jūnijam. Šim kopumam būtu jānodrošina satvars, kas garantēs PESCO projektu saskaņotu un konsekventu īstenošanu un kurā būs iekļauta kārtība tam, kā regulāri informēt Padomi par atsevišķu projektu norisi saskaņā ar Lēmuma (KĀDP) 2017/2315 5. panta 3. punktu un kā nodrošināt vajadzīgo pārraudzību no Padomes puses. Šajā sakarā būtu arī sīkāk jāprecizē iesaistīto dalībvalstu, tostarp inter alia valstu novērotāju loma attiecīgā gadījumā, kā arī PESCO sekretariāta, ko kopīgi nodrošina Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD), tostarp arī ES Militārais štābs (ESMŠ), un Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA), loma un atbildība. Šim satvaram būtu arī jāsniedz vispārējas norādes dalībniekiem par piemērota režīma plānošanu katra projekta pārvaldībai saskaņā ar Lēmuma (KĀDP) 2017/2315 5. panta 3. punktu. Šajā ziņā Padome līdz 2018. gada jūnijam atgriezīsies arī pie jautājuma par iesaistīto dalībvalstu koordinēšanas funkcijām projektos.

(5)

Lēmuma (KĀDP) 2017/2315 7. pantā ir paredzēts, ka EĀDD, tostarp arī ESMŠ, un EAA kopīgi nodrošina PESCO nepieciešamās sekretariāta funkcijas, un sīkāk precizēta minēto vienību loma un atbildība PESCO darbības, tostarp PESCO projektu, atbalstā.

(6)

Atbilstīgi Lēmuma (KĀDP) 2017/2315 4. panta 2. punkta g) apakšpunktam Padomei būtu pieņem lēmums, ar kuru savlaicīgi nosaka – saskaņā ar minētā lēmuma 9. pantu un jo īpaši 9. panta 1. punktu un Padomes 2018. gada 6. marta Ieteikuma 13. punktu – vispārējos nosacījumus, saskaņā ar kuriem trešās valstis varētu izņēmuma kārtā uzaicināt piedalīties atsevišķos projektos.

(7)

Padomei attiecīgi būtu jāpieņem lēmums, ar ko nosaka kopēju pārvaldes noteikumu kopumu PESCO projektiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcija

Šajā lēmumā “projekta dalībnieki” nozīmē iesaistītās dalībvalstis, kas piedalās PESCO projektā.

2. pants

Padomes informēšana un pārraudzība no Padomes puses

1.   Katru gadu līdz novembrim Padome pārskata un vajadzības gadījumā atjauno Lēmumu (KĀDP) 2018/340. Atjaunoto katra projekta projekta dalībnieku sarakstu, kurā ir ietverti tie, kas ir iesnieguši projekta pieteikumu, kā arī tie, kuriem ir ļauts pievienoties projektam saskaņā ar Lēmuma (KĀDP) 2017/2315 5. panta 2. punktu, publicē kopā ar šādu atjaunotu Padomes lēmumu.

2.   Attiecīgā gadījumā projekta dalībnieki reizi gadā pienācīgi informē Padomi par attiecīgo PESCO projektu norisi. Šādā nolūkā projekta dalībnieki ar projektu koordinatoru starpniecību ziņo PESCO sekretariātam par gūto progresu attiecīgajos PESCO projektos, izmantojot Padomes 2018. gada 6. marta Ieteikuma 11. punktā minēto PESCO projekta apraksta paraugu vienotā elektroniskā darba vidē. Šādi ziņojumi ietver konsolidētu informāciju par progresu, kas panākts virzībā uz projekta, tā ceļveža, mērķu un rādītāju sasniegšanu un tā ieguldījumu attiecīgu ciešāku saistību izpildē. Atbilstīgi Padomes Lēmumam (KĀDP) 2013/488/ES (4) projekta dalībnieki var vienoties par sniedzamās informācijas attiecīgo daļu klasifikāciju.

PESCO sekretariāts nāk klajā ar paziņojumu, kurā aicina projektu koordinatorus sniegt ziņojumus un dod viņiem sešas nedēļas laika to izdarīt, un apkopo konsolidēto informāciju par PESCO projektiem, lai to nosūtītu Padomei. Nosūtīšana Padomei principā notiek pirms gada ziņojuma par PESCO, ko Augstā pārstāve iesniedz, ņemot vērā Padomes 2018. gada 6. marta Ieteikuma 14., 15. un 16. punktu.

3.   Pēc Padomes pieprasījuma projekta dalībnieki ar projektu koordinatoru starpniecību papildus 2. punktā minētajai regulārajai informācijai sniedz papildu informāciju par noteiktiem konkrētiem projektiem.

4.   Iesaistītās dalībvalstis sniedz informāciju arī par savu individuālo ieguldījumu PESCO projektos, kuros tās piedalās, šim nolūkam izmantojot savus valsts īstenošanas plānus, kas katru gadu attiecīgi jāpārskata un jāatjaunina saskaņā ar Lēmuma (KĀDP) 2017/2315 3. panta 2. punktu.

5.   Projektu koordinatori izmanto vienoto elektronisko darba vidi, lai ziņotu par citu attiecīgu progresu un izmaiņām saistībā ar projektu, tostarp jaunu projekta dalībnieku un novērotāju pievienošanos un viņu pievienošanās datumu. Vienoto elektronisko darba vidi izmanto tā, lai nodrošinātu sniegtās informācijas pārredzamību visām iesaistītajām dalībvalstīm.

3. pants

PESCO sekretariāts

Saskaņā ar Lēmuma (KĀDP) 2017/2315 7. pantu un lai izpildītu savus pienākumus, PESCO sekretariāts:

a)

nodrošina vienotu kontaktpunktu Savienībā attiecībā uz visiem PESCO jautājumiem;

b)

nodrošina vienotu kontaktpunktu arī visām iesaistītajām dalībvalstīm, lai dalītos ar attiecīgu informāciju, izmantojot funkcionālu e-pasta adresi un vienoto elektronisko darba vidi. PESCO sekretariāts, izmantojot vienoto elektronisko darba vidi, izplata arī savus dokumentus;

c)

nodrošina atbalsta un koordinēšanas funkcijas saistībā ar PESCO projektu priekšlikumu novērtēšanu un palīdz strukturētā veidā ieviest to, kā iesaistītās dalībvalstis iesniedz informāciju, kas vajadzīga projektu izvērtēšanai un ziņošanai Padomei;

d)

pēc to lūguma sniedz atbalstu iesaistītajām dalībvalstīm, kas ir iecerējušas ierosināt kādu projektu, kad tās informē pārējās iesaistītās dalībvalstis. Saskaņā ar Lēmuma (KĀDP) 2017/2315 5. panta 2. punktu šādu informāciju izplata laikus, lai iegūtu atbalstu un dotu ieinteresētajām iesaistītajām dalībvalstīm iespēju pievienoties kolektīvai priekšlikuma ierosināšanai;

e)

atbalsta projekta dalībnieces, kad tās attiecīgajās Padomes sagatavošanas struktūrās un EĀDD satvarā sniedz jaunāko informāciju par saviem attiecīgajiem projektiem;

f)

pārsūta attiecīgajiem EĀDD dienestiem, tostarp ESMŠ, un EAA lūgumus no projekta dalībniekiem, lai atbalstītu attiecīgos projektus un to īstenošanu.

4. pants

Projekta dalībnieki

1.   Saskaņā ar Lēmuma (KĀDP) 2017/2315 5. panta 3. punktu projekta dalībnieki savā starpā vienprātīgi vienojas par sadarbības režīmu, sadarbības jomu un par projekta pārvaldību.

2.   Šāds režīms var ietvert nepieciešamos ieguldījumus, kas vajadzīgi, lai piedalītos projektā, un tā prasības, lēmumu pieņemšanas procesu saistībā ar projektu, nosacījumus projekta atstāšanai vai nosacījumus citām iesaistītajām dalībvalstīm, lai pievienotos projektam, un noteikumus attiecībā uz novērotāja statusu. Šāds režīms var arī aptvert 7. pantā minētos jautājumus.

3.   Saskaņā ar Lēmuma (KĀDP) 2017/2315 5. panta 2. punktu projekta dalībnieki var savā starpā vienprātīgi vienoties ļaut pievienoties projektam citām iesaistītajām dalībvalstīm, pēc to pieprasījuma. Tie informē Padomi par jaunu dalībnieku pievienošanos.

4.   Projekta dalībnieki var savā starpā vienprātīgi vienoties, ka konkrētus lēmumus, piemēram saistībā ar administratīviem jautājumiem, pieņems saskaņā ar citiem balsošanas noteikumiem.

5.   Projekta dalībnieki dod ieguldījumu projektā ar saviem resursiem un īpašām zināšanām. Atkarībā no projekta jomas, katrs projekta dalībnieks nosaka sava ieguldījuma, kas var ietver cilvēkresursus, finanšu resursus, zinātību, aprīkojumu vai ieguldījumu natūrā. Šādi ieguldījumi vai īpašās zināšanas sekmē projekta mērķa sasniegšanu un tiem ir ietekme uz projektu.

6.   Projekta dalībnieki cenšas izstrādāt katru projektu tā, lai nodrošinātu rezultātu un termiņu saskaņotību ar citiem PESCO projektiem un lai projekts būtu saskaņots ar iniciatīvām, kas izstrādātas citās attiecīgās institucionālajās sistēmās, vienlaikus nodrošinot pārredzamību un iekļautību un izvairoties no nevajadzīgas dublēšanās.

7.   Saskaņā ar ciešākām saistībām, ko iesaistītās dalībvalstis ir uzņēmušās, projekta dalībnieki cenšas ieguldīt izmantojamus spēkus un spējas, jo īpaši tādus, kas ir labi aprīkoti, apmācīti un sadarbspējīgi, ar nepieciešamajām struktūrām, aprīkojumu un rezerves daļām, ko var nosūtīt uz operācijām un kas var veikt un turpināt operācijas.

8.   Katrs projekta dalībnieks izraugās valsts kontaktpunktu katram PESCO projektam, kurā tas piedalās.

5. pants

Projektu koordinatori

1.   Katra PESCO projekta projekta dalībnieki nosaka un izraugās no sava vidus vienu vai vairākus projekta koordinatorus, kas veic koordinēšanas funkcijas. Principā projekta ierosinātāji var uzņemties koordinatora lomu.

2.   Projektu koordinatori jo īpaši:

a)

vismaz reizi gadā PESCO sekretariāta izveidotajā vienotajā elektroniskajā darba vidē, pamatojoties uz PESCO projekta apraksta paraugu, atjauno informāciju par projektu;

b)

veicina sadarbību starp projekta dalībniekiem, kā arī attiecīgā gadījumā ar citu attiecīgu PESCO projektu koordinatoriem, un darbojas kā kontaktpunkts jautājumos, kas saistīti ar projektu;

c)

var palīdzēt izstrādāt 4. pantā minēto projekta pārvaldības režīmu, kā arī projektam nepieciešamo dokumentāciju, tostarp ziņošanu. Šim nolūkam projektu koordinatori var izmantot projekta pārvaldības atbalsta instrumentus, kas iesaistītajām dalībvalstīm tiek piedāvāti EAA satvarā;

d)

attiecīgā gadījumā veicina centienus, lai projektā attīstītās spējas būtu vērstas uz to spēju nepilnību novēršanu, kas ir apzinātas Spēju attīstības plānā un Saskaņotajā ikgadējā pārskatā par aizsardzību, un palīdzētu izpildīt ciešākās saistības, tostarp attiecībā uz vissarežģītākajām misijām, un palīdzētu sasniegt Savienības mērķu vērienīgumu.

3.   Projekta dalībnieki var savā starpā vienoties par papildu kārtību attiecībā uz projekta koordinatora funkcijām un pienākumiem, kas atspoguļo projekta specifiku. Jo īpaši gadījumos, kad projekta dalībnieki nolemj projekta koordinatora lomu uzticēt vairākiem no sava vidus, attiecībā uz PESCO sekretariātu tiek saglabāts vienots kontaktpunkts.

6. pants

Novērotāji

1.   Projekta dalībnieki var savā starpā vienoties ļaut citām iesaistītajām dalībvalstīm kļūt par projekta novērotājām.

2.   Iesaistītās dalībvalstis principā var kļūt par novērotājām tikai saskaņā ar nosacījumiem, tostarp attiecībā uz laiku, ko projekta dalībnieki nosaka saskaņā ar attiecīgā projekta īpatnībām. Šādus nosacījumus pēc pieprasījuma nodrošina projekta koordinatori.

3.   Projekta dalībnieki var savā starpā vienoties par īpašu režīmu attiecībā uz novērotāja statusu, kas atspoguļo projekta specifiku un tā attīstības dažādos posmus.

4.   Novērotājiem nav pienākuma dot ieguldījumu projektā ar saviem resursiem un īpašām zināšanām. Tie var vēlēties kļūt par projekta dalībniekiem vēlākā projekta posmā, nekavējot progresu projekta īstenošanā.

7. pants

Projekta režīma citi jautājumi

1.   Režīms, par kuru katrā PESCO projektā projekta dalībnieki var savā starpā vienoties, attiecīgā gadījumā rakstiski, lai īstenotu Lēmuma (KĀDP) 2017/2315 5. panta 3. punktu, ietver inter alia visas vai dažas no šādām jomām:

projekta dalībnieku sanāksmju sagatavošana, vadīšana un koordinēšana,

uzdevumu un pienākumu sadale starp projekta dalībniekiem,

attiecīgā gadījumā uzaicinājums Komisijai iesaistīties projekta procedūrās,

noteikumi par budžetu un finansēm,

novērotāju klātbūtne projekta procedūrās,

noteikumi, kas jāpiemēro gadījumā, ja projekta dalībnieks nolemj izstāties no projekta, tostarp juridiskie un finansiālie aspekti, vai ja iesaistītā dalībvalsts vēlas pievienoties projektam,

to gadījumu noteikšana, kad projekta dalībnieki var lūgt EĀDD, tostarp ESMŠ, un EAA atbalstu,

specifikācijas, iegādes stratēģija, projekta pārvaldības atbalsta struktūras izvēle un rūpniecības uzņēmumu izvēle. Šajā ziņā projekta dalībnieki var savā starpā vienoties piemērot EAA izmantotos projekta pārvaldības rīkus, piemēram, vienošanās par projektu, projekta kopīgos militāro vajadzību mērķus, kopīgas štāba prasības vai ekonomiskos apsvērumus.

2.   Projekta dalībnieki var savā starpā vienprātīgi vienoties pieņemt lēmumus par augstāk minētajiem jautājumiem saskaņā ar 4. panta 4. punktu.

8. pants

Attīstīto spēku un spēju izmantošana

PESCO projektā attīstītos spēkus un spējas projekta dalībnieki var attiecīgā gadījumā izmantot atsevišķi vai kopā saistībā ar darbībām, ko veic Eiropas Savienība, kā arī ANO, NATO vai citas sistēmas.

9. pants

Pārskatīšana

Šo lēmumu pārskata līdz 2020. gada 31. decembrim.

Šo lēmumu pēc vajadzības pielāgo, lai ņemtu vērā vispārējos nosacījumus par trešo valstu piedalīšanos atsevišķos projektos, par kuriem Padomei ir jālemj saskaņā ar Lēmuma (KĀDP) 2017/2315 4. panta 2. punkta g) apakšpunktu un 9. panta 1. punktu.

10. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2018. gada 25. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  OV L 331, 14.12.2017., 57. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/340 (2018. gada 6. marts), ar ko izveido sarakstu ar projektiem, kurus attīstīs PESCO satvarā (OV L 65, 8.3.2018., 24. lpp.).

(3)  OV C 88, 8.3.2018., 1. lpp.

(4)  Padomes Lēmums 2013/488/ES (2013. gada 23. septembris) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 274, 15.10.2013., 1. lpp.).