25.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 160/9


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/900

(2018. gada 25. jūnijs),

ar ko groza Lēmumu 2013/184/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Mjanmu/Birmu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2013. gada 22. aprīlī Padome pieņēma Lēmumu 2013/184/KĀDP (1) par ierobežojošiem pasākumiem pret Mjanmu/Birmu.

(2)

2018. gada 26. februārī Padome pieņēma secinājumus, kuros nosodīja to, ka turpinās plaši, sistemātiski, smagi cilvēktiesību pārkāpumi, ko īsteno Mjanmas/Birmas militārie un drošības spēki. Secinājumos tika aicināts nākt klajā ar priekšlikumiem mērķtiecīgiem ierobežojošiem pasākumiem pret Mjanmas bruņoto spēku (Tatmadaw) augstākā ranga virsniekiem.

(3)

2018. gada 26. aprīlī Padome pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2018/655 (2), kurā paredzēts tiesiskais regulējums mērķtiecīgiem ierobežojošiem pasākumiem pret konkrētām fiziskām personām Mjanmas bruņotajos spēkos (Tatmadaw) un Robežsardzes policijā, kas ir atbildīgas par smagiem cilvēktiesību aizskārumiem, par šķēršļu likšanu humānās palīdzības sniegšanai tiem civiliedzīvotājiem, kuriem tā ir vajadzīga, un par šķēršļu likšanu neatkarīgas izmeklēšanas veikšanai par iespējamiem smagiem cilvēktiesību aizskārumiem vai pārkāpumiem.

(4)

Ņemot vērā situāciju Mjanmā/Birmā un to, ka daļa Mjanmas bruņoto spēku (Tatmadaw) un Robežsardzes policijas ir atbildīga par cilvēktiesību aizskārumiem, to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus un kuras ir uzskaitītas Lēmuma 2013/184/KĀDP pielikumā, būtu jāiekļauj septiņas personas.

(5)

Būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma 2013/184/KĀDP pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2013/184/KĀDP pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2018. gada 25. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  Padomes Lēmums 2013/184/KĀDP (2013. gada 22. aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem pret Mjanmu/Birmu un ar ko atceļ Lēmumu 2010/232/KĀDP (OV L 111, 23.4.2013., 75. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/655 (2018. gada 26. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2013/184/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Mjanmu/Birmu (OV L 108, 27.4.2018., 29. lpp.).


PIELIKUMS

Turpmāk minētās personas tiek pievienotas fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstam, kas izklāstīts Lēmuma 2013/184/KĀDP pielikumā.

 

“Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

1.

Aung Kyaw Zaw

Dzimšanas datums: 1961. gada 20. augusts

Pases Nr.: DM000826

Izsniegšanas datums: 2011. gada 22. novembris

Derīguma termiņš: 2021. gada 21. novembris

Valsts identifikācijas numurs: BC 17444

Ģenerālleitnants Aung Kyaw Zaw bija Mjanmas bruņoto spēku (Tatmadaw) Īpašo operāciju 3. biroja komandieris no 2015. gada augusta līdz 2017. gada beigām. Īpašo operāciju 3. birojs pārraudzīja Rietumu pavēlniecību, un tādā ziņā ģenerālleitnants Aung Kyaw Zaw ir atbildīgs par nežēlīgajiem nodarījumiem un smagajiem cilvēktiesību aizskārumiem, ko minētajā laikposmā īstenoja Rietumu pavēlniecība pret rohindžu tautības iedzīvotājiem Rakhainas štatā. Starp tādiem minama nelikumīga nonāvēšana, seksuāla vardarbība un sistemātiska rohindžu mājokļu un ēku dedzināšana.

25.6.2018.

2.

Maung Maung Soe

Dzimšanas datums: 1964. gada marts

Valsts identifikācijas numurs: Tatmadaw Kyee 19571

Ģenerālmajors Maung Maung Soe bija Mjanmas bruņoto spēku (Tatmadaw) Rietumu pavēlniecības komandieris no 2016. gada oktobra līdz 2017. gada 10. novembrim un pārraudzīja militārās operācijas Rakhainas štatā. Tādā ziņā viņš ir atbildīgs par nežēlīgajiem nodarījumiem un smagajiem cilvēktiesību aizskārumiem, ko minētajā laikposmā īstenoja Rietumu pavēlniecība pret rohindžu tautības iedzīvotājiem Rakhainas štatā. Starp tādiem minama nelikumīga nonāvēšana, seksuāla vardarbība un sistemātiska rohindžu mājokļu un ēku dedzināšana.

25.6.2018.

3.

Than Oo

Dzimšanas datums: 1973. gada 12. oktobris

Valsts identifikācijas numurs: BC 25723

Brigādes ģenerālis Than Oo ir Mjanmas bruņoto spēku (Tatmadaw) 99. vieglo kājnieku divīzijas komandieris. Tādā ziņā viņš ir atbildīgs par nežēlīgajiem nodarījumiem un smagajiem cilvēktiesību aizskārumiem, ko 2017. gada otrajā pusgadā īstenoja 99. vieglo kājnieku divīzija pret rohindžu tautības iedzīvotājiem Rakhainas štatā. Starp tādiem minama nelikumīga nonāvēšana, seksuāla vardarbība un sistemātiska rohindžu mājokļu un ēku dedzināšana.

25.6.2018.

4.

Aung Aung

Valsts identifikācijas numurs: BC 23750

Brigādes ģenerālis Aung Aung ir Mjanmas bruņoto spēku (Tatmadaw) 33. vieglo kājnieku divīzijas komandieris. Tādā ziņā viņš ir atbildīgs par nežēlīgajiem nodarījumiem un smagajiem cilvēktiesību aizskārumiem, ko 2017. gada otrajā pusgadā īstenoja 33. vieglo kājnieku divīzija pret rohindžu tautības iedzīvotājiem Rakhainas štatā. Starp tādiem minama nelikumīga nonāvēšana, seksuāla vardarbība un sistemātiska rohindžu mājokļu un ēku dedzināšana.

25.6.2018.

5.

Khin Maung Soe

 

Ģenerālmajors Khin Maung Soe ir Mjanmas bruņoto spēku (Tatmadaw) 15. vieglo kājnieku divīzijas komandieris; divīzijai ir pakļauts 564. kājnieku bataljons. Tādā ziņā viņš ir atbildīgs par nežēlīgajiem nodarījumiem un smagajiem cilvēktiesību aizskārumiem, ko 2017. gada otrajā pusgadā pret rohindžu tautības iedzīvotājiem Rakhainas štatā īstenoja 15. vieglo kājnieku divīzija un jo īpaši 564. kājnieku bataljons. Starp tādiem minama nelikumīga nonāvēšana, seksuāla vardarbība un sistemātiska rohindžu mājokļu un ēku dedzināšana.

25.6.2018.

6.

Thura San Lwin

Dzimšanas datums: 1957. gads

Brigādes ģenerālis Thura San Lwin bija Robežsardzes policijas komandieris laikā no 2016. gada oktobra līdz 2017. gada oktobra sākumam. Tādā ziņā viņš ir atbildīgs par nežēlīgajiem nodarījumiem un smagajiem cilvēktiesību aizskārumiem, ko minētajā laikposmā īstenoja Robežsardzes policija pret rohindžu tautības iedzīvotājiem Rakhainas štatā. Starp tādiem minama nelikumīga nonāvēšana un sistemātiska rohindžu mājokļu un ēku dedzināšana.

25.6.2018.

7.

Thant Zin Oo

 

Thant Zin Oo ir Drošības policijas 8. bataljona komandieris. Tādā ziņā viņš ir atbildīgs par nežēlīgajiem nodarījumiem un smagajiem cilvēktiesību aizskārumiem, ko 2017. gada otrajā pusgadā īstenoja Drošības policijas 8. bataljons pret rohindžu tautības iedzīvotājiem Rakhainas štatā. Starp smagajiem cilvēktiesību aizskārumiem minama nelikumīga nonāvēšana un sistemātiska rohindžu mājokļu un ēku dedzināšana. Minētie pārkāpumi tika izdarīti kopā ar Mjanmas bruņoto spēku (Tatmadaw) 33. vieglo kājnieku divīziju, ko vada brigādes ģenerālis Aung Aung, un ar tās tiešu atbalstu. Tāpēc Thant Zin Oo ir saistīts ar sarakstā iekļautu personu, brigādes ģenerāli Aung Aung.

25.6.2018.”