8.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 117/17


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (KĀDP) 2018/694

(2018. gada 7. maijs),

ar ko īsteno Lēmumu 2014/932/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2014/932/KĀDP (2014. gada 18. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā (1) un jo īpaši tā 3. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2014. gada 18. decembrī Padome pieņēma Lēmumu 2014/932/KĀDP.

(2)

2018. gada 23. aprīlī Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota, ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 2140 (2014) 19. punktu, atjaunināja informāciju par vienu personu, kurai piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma 2014/932/KĀDP pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Lēmuma 2014/932/KĀDP pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 7. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

E. ZAHARIEVA


(1)  OV L 365, 19.12.2014., 147. lpp.


PIELIKUMS

Ierakstu par turpmāk minēto personu aizstāj ar šādu ierakstu:

“3.

Ali Abdullah Saleh (jeb: Ali Abdallah Salih).

Oriģinālā rakstība: Image

Amats: a) Jemenas Vispārējā tautas kongresa partijas priekšsēdētājs; b) Jemenas Republikas bijušais prezidents. Dzimšanas datums: a) 21.3.1945.; b) 21.3.1946.; c) 21.3.1942.; d) 21.3.1947. Dzimšanas vieta: a) Bayt al-Ahmar, Sana'a Governorate, Jemena; b) Sana'a, Jemena; c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Valstspiederība: Jemena. Pases Nr.: 00016161 (Yemen). Nacionālais identifikācijas Nr.: 01010744444. Cita informācija: Dzimums: vīrietis. Statuss: saskaņā ar pieejamo informāciju miris. Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 7.11.2014. (grozījumi 20.11.2014., 23.4.2018.).

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Ali Abdullah Saleh sankcijas tika noteiktas 2014. gada 7. novembrī saskaņā ar Rezolūcijas 2140 (2014) 11. un 15. punktu, tā kā viņš atbilda rezolūcijas 17. un 18. punktā iekļautajiem sankciju noteikšanas kritērijiem.

Ali Abdullah Saleh bija iesaistīts darbībās, ar kurām apdraud Jemenas mieru, drošību vai stabilitāti, piemēram, tādās darbībās, kas kavē 2011. gada 23. novembra nolīguma īstenošanu, kuru noslēdza Jemenas valdība un tās opozīcija un kurā ir paredzēta mierīga varas pāreja Jemenā, kā arī tādās darbībās, kas kavē Jemenas politisko procesu norisi.

Ar 2011. gada 23. novembra nolīgumu, ko atbalstīja Persijas līča sadarbības padome, Ali Abdullah Saleh pēc vairāk nekā 30 gadiem atkāpās no Jemenas prezidenta amata.

Kā ziņots, 2012. gada rudenī Ali Abdullah Saleh kļuva par vienu no galvenajiem atbalstītājiem vardarbīgām Huthi grupējuma darbībām Jemenas ziemeļos.

Konfliktus Jemenas dienvidos 2013. gada februārī izraisīja Saleh, AQAP un dienvidu separātista Ali Salim al-Bayd kopīgie pūliņi, kuru nolūks bija radīt nemierus pirms Jemenas Nacionālā dialoga konferences 2013. gada 18. martā. Pēdējā laikā – kopš 2014. gada septembra – Saleh destabilizē Jemenu, izmantojot citus, lai iedragātu centrālo valdību un radītu pietiekamu nestabilitāti valsts apvērsuma izraisīšanai. Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Jemenas ekspertu grupas sagatavoto 2014. gada septembra ziņojumu – aptaujātās personas liecina, ka Saleh atbalsta dažu jemeniešu vardarbīgas darbības, sniedzot tiem līdzekļus un politisku atbalstu, kā arī nodrošinot, ka Vispārējā tautas kongresa (GPC) locekļi turpina sekmēt Jemenas destabilizāciju, izmantojot dažādus līdzekļus.”