19.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 99/14


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/593

(2018. gada 16. aprīlis),

ar ko Itālijas Republikai atļauj ieviest īpašu pasākumu, atkāpjoties no 218. un 232. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1) un jo īpaši tās 395. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Itālijas Republika ar vēstuli, kas Komisijā reģistrēta 2017. gada 27. septembrī, lūdza atļauju ieviest īpašu pasākumu, atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK 218. un 232. panta, un ieviest obligātu elektronisko rēķinu sagatavošanu visiem nodokļa maksātājiem, kuri veic uzņēmējdarbību Itālijas teritorijā, izņemot tos nodokļa maksātājus, uz kuriem attiecas mazo uzņēmumu atbrīvojums, kā noteikts minētās direktīvas 282. pantā, un pārsūtīt šos rēķinus, izmantojot sistēmu Sistema di Interscambio (“SdI”), ko pārvalda Itālijas Ieņēmumu aģentūra..

(2)

Saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 395. panta 2. punktu Komisija informēja pārējās dalībvalstis par Itālijas lūgumu 2017. gada 3. novembra vēstulē un 2017. gada 6. novembra vēstulē. Komisija 2017. gada 7. novembra vēstulē paziņoja Itālijai, ka tās rīcībā ir visa informācija, kas vajadzīga lūguma izvērtēšanai.

(3)

Itālija apgalvo, ka obligātā elektronisko rēķinu sagatavošana, iesniedzot rēķinus ar SdI starpniecību, ļautu Itālijas nodokļu administrācijai iegūt reāllaika informāciju, ko satur tirgotāju izsniegtie un saņemtie rēķini. Nodokļu iestādes tādējādi varētu savlaicīgi un automātiski pārbaudīt, vai deklarētais PVN atbilst samaksātajam.

(4)

Itālija uzskata, ka vispārēja elektronisko rēķinu sagatavošanas pienākuma ieviešana palīdzētu apkarot krāpšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, veicinātu digitalizācijas centienus un vienkāršotu nodokļu iekasēšanu.

(5)

Itālija apgalvo, ka jau ir radīts pamats obligātās elektronisko rēķinu sagatavošanas ieviešanai, pamatojoties uz esošās SdI sistēmas fakultatīvo izmantošanu, nodrošinot vienmērīgu pāreju uz elektronisko rēķinu sagatavošanu un vienlaikus ierobežojot īpašā pasākuma ietekmi uz nodokļa maksātājiem.

(6)

Ņemot vērā īpašā pasākuma plašo darbības jomu un jaunumu, ir svarīgi izvērtēt, kā īpašais pasākums ietekmēs krāpšanas PVN jomā, izvairīšanos no nodokļa maksāšanas apkarošanu un nodokļa maksātājus. Tāpēc, ja Itālija uzskatītu par vajadzīgu pagarināt īpašo pasākumu, tai kopā ar pagarinājuma lūgumu Komisijai būtu jāiesniedz ziņojums, kurā iekļauts īpašā pasākuma efektivitātes novērtējums krāpšanas PVN jomā un izvairīšanās no nodokļa maksāšanas apkarošanā un nodokļa iekasēšanas vienkāršošanā.

(7)

Minētajam īpašajam pasākumam nebūtu jāietekmē klienta tiesības saņemt rēķinus uz papīra Kopienas iekšējo darījumu gadījumā.

(8)

Īpašajam pasākumam vajadzētu būt ierobežotam laikā, kas ļautu novērtēt, vai īpašais pasākums ir piemērots un efektīvs, ņemot vērā tā mērķus.

(9)

Īpašais pasākums ir samērīgs ar izvirzītajiem mērķiem tāpēc, ka tas ir ierobežots laikā un tā darbības joma ir ierobežota, jo tas neattiecas uz nodokļa maksātājiem, kuri izmanto Direktīvas 2006/112/EK 282. pantā minēto mazo uzņēmumu atbrīvojumu. Turklāt īpašais pasākums nerada risku krāpšanai novirzītis uz citām nozarēm vai citām dalībvalstīm.

(10)

Īpašajam pasākumam nebūs negatīvas ietekmes uz kopējiem galapatēriņa posmā iekasētajiem nodokļa ieņēmumiem, un tam nebūs nelabvēlīgas ietekmes uz Savienības pašu resursiem, ko veido PVN,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK 218. panta, Itālijai tiek atļauts pieņemt tikai rēķinus dokumentu vai paziņojumu veidā elektroniskā formātā, ja tos izdevuši nodokļa maksātāji, kuri veic uzņēmējdarbību Itālijas teritorijā, izņemot tos nodokļa maksātājus, uz kuriem attiecas Direktīvas 2006/112/EK 282. pantā minētais atbrīvojums maziem uzņēmumiem.

2. pants

Atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK 232. panta, Itālijai tiek atļauts noteikt, ka elektroniskiem rēķiniem, kurus izdevuši nodokļa maksātāji, kuri veic uzņēmējdarbību Itālijas teritorijā, nav vajadzīga adresāta piekrišana, izņemot, ja šos rēķinus ir izdevuši nodokļa maksātāji, uz kuriem attiecas Direktīvas 2006/112/EK 282. pantā minētais atbrīvojumus maziem uzņēmumiem.

3. pants

Itālija paziņo Komisijai par valsts pasākumiem, ar kuriem ievieš 1. un 2. pantā minētās atkāpes.

4. pants

Šo lēmumu piemēro no 2018. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim.

Ja Itālija uzskata par vajadzīgu pagarināt 1. un 2. pantā minētās atkāpes, tā kopā ar pagarinājuma lūgumu Komisijai iesniedz ziņojumu, kurā novērtēta 3. pantā minēto valsts pasākumu efektivitāte krāpšanas PVN jomā un izvairīšanās no nodokļa maksāšanas apkarošanā un nodokļa iekasēšanas vienkāršošanā. Minētajā ziņojumā arī izvērtē minēto pasākumu ietekmi uz nodokļa maksātājiem, jo īpaši to, vai minētie pasākumi palielina to administratīvo slogu un izmaksas.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts Itālijas Republikai.

Luksemburgā, 2018. gada 16. aprīlī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

R. PORODZANOV


(1)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.