6.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 63/46


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (KĀDP) 2018/332

(2018. gada 5. marts),

ar ko īsteno Lēmumu 2013/798/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2013/798/KĀDP (2013. gada 23. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku (1) un jo īpaši tā 2.c pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2013. gada 23. decembrī pieņēma Lēmumu 2013/798/KĀDP.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju 2127 (2013), 2018. gada 16. februārī atjaunināja informāciju attiecībā uz vienu personu, kurai piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma 2013/798/KĀDP pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2013/798/KĀDP pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 5. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

N. DIMOV


(1)  OV L 352, 24.12.2013., 51. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 2013/798/KĀDP pielikumā zem virsraksta “A. Personas” ierakstu par turpmāk minēto personu aizstāj ar šādu ierakstu:

“1.

François Yangouvonda BOZIZÉ (jeb: a) Bozize Yangouvonda; b) Samuel Peter Mudde (dzimis 1948. gada 16. decembrīIzo, Dienvidsudānā))

Tituls: a) bijušais Centrālāfrikas Republikas valsts vadītājs; b) profesors

Dzimšanas datums: a) 1946. gada 14. oktobris; b) 1948. gada 16. decembris

Dzimšanas vieta: a) Mouila, Gabona; b) Izo, Dienvidsudāna

Valstspiederība: a) Centrālāfrikas Republika; b) Dienvidsudāna

Pases Nr.: D00002264, izdota 2013. gada 11. jūnijā (izdevis ārlietu ministrs Džūbā, Dienvidsudānā. Derīga līdz 2017. gada 11. jūnijam. Diplomātiskā pase izdota ar vārdu Samuel Peter Mudde)

Nacionālais identifikācijas Nr.: M4800002143743 (Personas numurs pasē)

Adrese: Uganda

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2014. gada 9. maijs.

Cita informācija: mātes vārds ir Martine Kofio. Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802796

Informācija no apraksta par pamatojumu iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Bozize tika iekļauts sarakstā 2014. gada 9. maijā, ievērojot Rezolūcijas 2134 (2014) 36. punktu, kā persona, kas “iesaistās vai atbalsta darbības, ar kurām apdraud mieru, stabilitāti vai drošību Centrālāfrikas Republikā”.

Papildu informācija

Bozize sadarbībā ar saviem atbalstītājiem mudināja veikt 2013. gada 5. decembrī notikušo uzbrukumu Bangi (Bangui). Kopš tā laika viņš turpina veikt destabilizēšanas operācijas, lai Centrālāfrikas Republikas galvaspilsētā saglabātu spriedzi. Uzskata, ka Bozize izveidoja Antibalaka kaujinieku grupu, pirms viņš 2013. gada 24. martā aizbēga no Centrālāfrikas Republikas. Paziņojumā Bozize aicināja savus kaujiniekus veikt nežēlīgus noziegumus pret pašreizējo režīmu un islāmistiem. Uzskata, ka Bozize ir sniedzis finansiālu un materiālu atbalstu kaujiniekiem, kuri cenšas destabilizēt notiekošo pāreju un panākt Bozize atgriešanos pie varas. Lielākā daļa Antibalaka kaujinieku ir no Centrālāfrikas bruņotajiem spēkiem, kuri pēc valsts apvērsuma bija izklīduši lauku rajonos un kurus Bozize pēc tam reorganizēja. Bozize un viņa atbalstītāji kontrolē vairāk nekā pusi no Antibalaka kaujinieku vienībām.

Bozize lojāli spēki bija apbruņoti ar triecienšautenēm, mīnmetējiem un reaktīvām prettanku šautenēm, un tie aizvien vairāk iesaistījās atriebības uzbrukumos Centrālāfrikas Republikas musulmaņiem. Situācija Centrālāfrikas Republikā strauji pasliktinājās pēc Antibalaka spēku uzbrukuma 2013. gada 5. decembrī Bangi, kurā bojā gāja vairāk nekā 700 cilvēku.”