16.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 11/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2018/61

(2017. gada 21. marts)

par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu grozījumu Nolīgumā starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 100. panta 2. punktu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 25. septembrī pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar Amerikas Savienotajām Valstīm, lai grozītu Nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā (1) (“Nolīgums”), kas stājās spēkā 2011. gada 1. maijā. Sarunas tika sekmīgi pabeigtas elektronisko vēstuļu apmaiņas rezultātā starp galvenajiem sarunu vedējiem, kurās attiecīgi pausta to piekrišana apspriestajam tekstam.

(2)

Apspriestais Nolīguma grozījums (“1. grozījums”) paplašina Nolīgumā noteiktās sadarbības jomas, kurās var piemērot savstarpēji atzītos atbilstības atzinumus un apstiprinājumus, lai nodrošinātu optimālu resursu izmantošanu un samērīgus izmaksu ietaupījumus, vienlaikus saglabājot augstu gaisa transporta drošības līmeni.

(3)

1. grozījums būtu jāparaksta.

(4)

Ņemot vērā, ka būs iespējams pieņemt jaunu pielikumu par pilotu licencēšanu, kas paplašinās Nolīguma piemērošanas jomu, tā nozīmīgums ir jāaplūko saistībā ar attiecīgajiem trešās valsts pilota apliecību konvertācijas noteikumiem Komisijas Regulā (ES) Nr. 1178/2011 (2), 1. grozījums būtu jāpiemēro provizoriski, kamēr tiek pabeigtas procedūras, kas nepieciešamas, lai tas stātos spēkā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo atļauj Savienības vārdā parakstīt Nolīguma starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā 1. grozījumu, ņemot vērā tā noslēgšanu.

1. grozījuma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas ir tiesīgas Savienības vārdā parakstīt 1. grozījumu.

3. pants

1. grozījumu provizoriski piemēro saskaņā ar tā 2. pantu, no tā parakstīšanas dienas, kamēr tiek pabeigtas procedūras, kas nepieciešamas, lai tas stātos spēkā.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2017. gada 21. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. SCICLUNA


(1)  OV L 291, 9.11.2011., 3. lpp.

(2)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1178/2011 (2011. gada 3. novembris), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 311, 25.11.2011., 1. lpp.).