12.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 7/37


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS (ES) 2018/51

(2017. gada 25. oktobris)

par elastības instrumenta izmantošanu, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (1) un jo īpaši tā 12. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Elastības instruments ir paredzēts tam, lai finansētu skaidri noteiktus izdevumus, kurus nebūtu iespējams finansēt, nepārsniedzot vienai vai vairākām citām izdevumu kategorijām noteiktos maksimālos apjomus.

(2)

Kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2) 11. pantā, elastības instrumentam pieejamais ikgadējais maksimālais apjoms ir EUR 600 000 000 (2011. gada cenās).

(3)

Lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas, ir jāizmanto ievērojamas papildu summas, lai nekavējoties finansētu atbilstošus pasākumus.

(4)

Pēc tam, kad ir tikušas izskatītas visas iespējas pārdalīt apropriācijas 4. izdevumu kategorijas (Globālā Eiropa) maksimālā apjoma ietvaros, ir jāizmanto elastības instruments, lai Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžetā papildinātu pieejamo finansējumu, pārsniedzot 4. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu, ar summu EUR 275 000 000, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai (EFIA). Šajā summā ir ietvertas Eiropas Savienības Solidaritātes fonda un Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda summas, kas iepriekšējos gados ir dzēstas un ko dara pieejamas elastības instrumentam saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 11. panta 1. punktu.

(5)

Balstoties uz paredzamo maksājumu profilu, maksājumu apropriācijām, kas atbilst elastības instrumenta izmantošanai, vajadzētu būt tikai 2017. gadam,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Attiecībā uz Savienības vispārējo budžetu 2017. finanšu gadam elastības instrumentu izmanto, lai paredzētu summu EUR 275 000 000 apmērā saistību apropriācijās 4. izdevumu kategorijā (Globālā Eiropa).

Pirmajā daļā minēto summu izmanto, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Fonda ilgtspējīgai attīstībai garantiju fondam.

2.   Balstoties uz paredzamo maksājumu profilu, maksājumu apropriācijas, kas atbilst elastības instrumenta izmantošanai, būs EUR 275 000 000 2017. gadā. Šo summu apstiprina saskaņā ar budžeta procedūru.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Strasbūrā, 2017. gada 25. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. MAASIKAS


(1)  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).