3.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 248/109


EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMS (ES, EURATOM) 2018/1319

(2018. gada 18. aprīlis)

par Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējo budžetu (1),

ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2016. finanšu gadu (COM(2017) 365 – C8-0247/2017) (2),

ņemot vērā Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras galīgos gada pārskatus par 2016. finanšu gadu (3),

ņemot vērā Komisijas ziņojumu par turpmāko rīcību attiecībā uz 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2017) 379),

ņemot vērā Komisijas gada ziņojumu budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par 2016. gadā veiktajām iekšējām revīzijām (COM(2017) 497) un Komisijas dienestu darba dokumentu, kas tam pievienots (SWD(2017) 306),

ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi (4),

ņemot vērā deklarāciju (5) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz izpildaģentūrām par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05942/2018 – C8-0043/2018),

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 317., 318. un 319. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (6) un jo īpaši tās 62., 164., 165. un 166. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 58/2003, ar ko nosaka statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības uzdevumus (7), un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2004. gada 21. septembra Regulu (EK) Nr. 1653/2004 par finanšu tipa regulu izpildu aģentūrām, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 58/2003 par atsevišķu uzdevumu izpildu aģentūru statūtiem attiecībā uz Kopienas programmu pārvaldi (8), un jo īpaši tās 66. panta pirmo un otro daļu,

ņemot vērā Komisijas 2013. gada 17. decembra Īstenošanas lēmumu 2013/779/ES, ar ko izveido Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūru un atceļ Lēmumu 2008/37/EK (9),

ņemot vērā Reglamenta 93. pantu un IV pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un citu attiecīgo komiteju atzinumus (A8-0137/2018),

A.

tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 1. punktu Komisija uzņemas atbildību par budžeta izpildi un programmu pārvaldību un saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 317. pantu budžeta izpildi veic sadarbībā ar dalībvalstīm un ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principu;

1.

sniedz Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Izpildaģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.

izklāsta savus konstatējumus rezolūcijā, kas ir neatņemama daļa no lēmumiem par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija un izpildaģentūras, kā arī 2018. gada 18. aprīļa rezolūcijā par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (10);

3.

uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu, lēmumu par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija, kā arī rezolūciju, kas ir neatņemama šo lēmumu daļa, nosūtīt Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

Priekšsēdētājs

Antonio TAJANI

Ģenerālsekretārs

Klaus WELLE


(1)  OV L 48, 24.2.2016.

(2)  OV C 323, 28.9.2017., 1. lpp.

(3)  OV C 384, 4.11.2017., 9. lpp.

(4)  OV C 417, 6.12.2017., 171. lpp.

(5)  OV C 322, 28.9.2017., 10. lpp.

(6)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(7)  OV L 11, 16.1.2003., 1. lpp.

(8)  OV L 297, 22.9.2004., 6. lpp.

(9)  OV L 346, 20.12.2013., 58. lpp.

(10)  Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0122 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 71. lpp.).