12.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 407/9


Labojums Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL) ieņēmumu un izdevumu pārskatā par 2018. finanšu gadu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 108, 2018. gada 22. marts )

(2018/C 407/08)

109. lappusē attiecībā uz 1 1. nodaļu slejā “2018. gada apropriācijas”:

tekstu:

“3 923 000”

lasīt šādi:

“3 239 000”.

109. lappusē ailē “1. sadaļa – Kopā” slejā “2018. gada apropriācijas”:

tekstu:

“4 607 000”

lasīt šādi:

“3 923 000”.

110. lappusē ailē “KOPSUMMA” slejā “2018. gada apropriācijas”:

tekstu:

“9 900 720”

lasīt šādi:

“9 216 720”.