12.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 328/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/2280

(2017. gada 11. decembris),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/220, ar kuru nosaka noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā (1), un jo īpaši tās 5.a panta 2. punktu, 8. panta 3. punkta trešo un ceturto daļu un 19. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/220 (2) ir noteikts pārskatus iesniedzošo saimniecību skaits katrā dalībvalstī un katrā lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla (FADN) apgabalā. Īstenošanas Regulā (ES) 2015/220 ir paredzēts, ka dalībvalstīm pirms attiecīgā grāmatvedības gada sākuma ir jāpaziņo Komisijai pārskatus iesniedzošo saimniecību atlases plāns, kas nodrošinātu reprezentatīvu grāmatvedības paraugu apsekojamajā jomā.

(2)

Vācija ir iesniegusi lūgumu apvienot apgabalus Schleswig-Holstein un Hamurg vienā apgabalā ar nosaukumu Schleswig-Holstein/Hamburg, savukārt Grieķija, Ungārija, Rumānija un Somija sakarā ar strukturālām izmaiņām lauksaimniecībā ir lūgušas mainīt pārskatus iesniedzošo saimniecību skaitu vai saimnieciskās darbības apjoma robežvērtības, tāpēc būtu jāatļauj minētajām valstīm pārskatīt to atlases plānus un/vai saimnieciskās darbības apjoma robežvērtības 2018. pārskata gadam un attiecīgi pārdalīt vai koriģēt pārskatus iesniedzošo saimniecību skaitu.

(3)

Ņemot vērā, ka arvien svarīgāk ir nodrošināt kvalitatīvu grāmatvedības datu laicīgu pieejamību, Komisija aicina dalībvalstis pielikt papildu organizatoriskos pūliņus, kuri paaugstinātu datu pilnīgumu un dotu iespēju saņemt saimniecību pārskatus drīzāk par Īstenošanas Regulas (ES) 2015/220 10. pantā noteiktajiem termiņiem.

(4)

Lai atbalstītu dalībvalstu iesniegto grāmatvedības datu drīzāku pieejamību, pilnīgumu un augstāku kvalitāti, būtu jāpārskata datu nosūtīšanas termiņi un standarta maksas maksāšanas procedūra, tos sasaistot ar Komisijai iesniedzamo FADN datu iesniegšanas termiņiem un pilnīgumu.

(5)

Īstenošanas Regulas (ES) 2015/220 14. pantā būtu jāiekļauj pārejas noteikums saistībā ar budžeta pieejamību 2018. pārskata gadā.

(6)

Īstenošanas Regulas (ES) 2015/220 VIII pielikumā ir noteikta saimniecību pārskatos iekļaujamo grāmatvedības datu forma un izkārtojums. Skaidrības labad VIII pielikumā būtu jāparedz papildu informācija par minēto datu izkārtojumu.

(7)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) 2015/220 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Ierosinātie grozījumi būtu jāpiemēro no 2018. pārskata gada.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2015/220 groza šādi:

1)

regulas 3. panta 2. punktam pievieno šādu daļu:

“Vācija, Grieķija, Ungārija, Rumānija un Somija pārskata attiecīgos paziņotos atlases plānus 2018. pārskata gadam. Pārskatītos atlases plānus minētajam pārskata gadam tās paziņo Komisijai līdz 2018. gada 31. martam.”;

2)

regulas 14. pantu aizstāj ar šādu:

“14. pants

Standarta maksas summa

1.   Regulas (EK) Nr. 1217/2009 19. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā standarta maksa ir EUR 160 par saimniecības apgrozījuma pārskatu.

2.   Ja Regulas (EK) Nr. 1217/2009 19. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētais 80 % slieksnis nav sasniegts nedz FADN apgabala, nedz attiecīgās dalībvalsts līmenī, minētajā noteikumā norādīto samazinājumu piemēro tikai valsts līmenī.

3.   Ja ir izpildīts pienākums ievērot 80 % slieksni attiecībā uz FADN apgabalu vai dalībvalsti, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1217/2009 19. panta 1. punkta a) apakšpunktā, standarta maksu palielina par

a)

EUR 5, ja dalībvalsts iesniedz šīs regulas 9. pantā minētos grāmatvedības datus ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms attiecīgā termiņa, kas minēts 10. panta 3. punktā, vai

b)

EUR 7 2018. pārskata gadā un EUR 10 no 2019. pārskata gada, ja dalībvalsts iesniedz šīs regulas 9. panta minētos grāmatvedības datus ne vēlāk kā divus mēnešus pirms attiecīgā termiņa, kas minēts 10. panta 3. punktā.

4.   Panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā minētajam standarta maksas palielinājumam var pieskaitīt EUR 2 par 2018. pārskata gadu un EUR 5 no 2019. pārskata gada, ja Komisija ir verificējusi grāmatvedības datus saskaņā ar šīs regulas 13. panta pirmās daļas b) punktu un brīdī, kad tie tiek iesniegti Komisijai, vai divu mēnešu laikā no datuma, kurā Komisija informējusi iesniedzēju dalībvalsti, ka iesniegtie grāmatvedības dati nav pienācīgi aizpildīti, secina, ka tie ir pienācīgi aizpildīti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1217/2009 8. panta 2. punktam.”;

3)

regulas I, II un VIII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. pārskata gada.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 11. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 328, 15.12.2009., 27. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 3. februāra Īstenošanas regula (ES) 2015/220, ar kuru nosaka noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā (OV L 46, 19.2.2015., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2015/220 I, II un VIII pielikumu groza šādi:

1)

I pielikumā

ierakstu attiecībā uz Rumāniju aizstāj ar šādu:

“Rumānija

4 000 ”

2)

II pielikumu groza šādi:

a)

tabulā par pārskatus iesniedzošo saimniecību skaitu ierakstus attiecībā uz Vāciju aizstāj ar šādiem:

“Atsauces numurs

FADN apgabals

Pārskatus iesniedzošo saimniecību skaits katrā pārskata gadā

 

VĀCIJA

015

Schleswig-Holstein/Hamburg

662

030

Niedersachsen

1 307

040

Bremen

050

Nordrhein-Westfalen

1 010

060

Hessen

558

070

Rheinland-Pfalz

887

080

Baden-Württemberg

1 190

090

Bayern

1 678

100

Saarland

90

110

Berlin

112

Brandenburg

284

113

Mecklenburg-Vorpommern

268

114

Sachsen

313

115

Sachsen-Anhalt

270

116

Thüringen

283

 

Vācijā kopā

8 800 ”

b)

tabulā par pārskatus iesniedzošo saimniecību skaitu ierakstus attiecībā uz Grieķiju aizstāj ar šādiem:

“Atsauces numurs

FADN apgabals

Pārskatus iesniedzošo saimniecību skaits katrā pārskata gadā

 

GRIEĶIJA

450

Μακεδονία – Θράκη (Maķedonija-Trāķija)

1 700

460

Ήπειρος – Πελοπόννησος – Νήσοι Ιονίου (Ēpeira, Peloponēsa, Jonijas salas)

1 150

470

Θεσσαλία (Tesālija)

600

480

Στερεά Ελλάς – Νήσοι Αιγαίου – Κρήτη (Sterea Ellas, Egejas salas, Krēta)

1 225

 

Grieķijā kopā

4 675 ”

c)

tabulā par pārskatus iesniedzošo saimniecību skaitu ierakstus attiecībā uz Ungāriju aizstāj ar šādiem:

“Atsauces numurs

FADN apgabals

Pārskatus iesniedzošo saimniecību skaits katrā pārskata gadā

 

UNGĀRIJA

767

Alföld

1 144

768

Dunántúl

733

764

Észak-Magyarország

223

 

Ungārijā kopā

2 100 ”

d)

tabulā par pārskatus iesniedzošo saimniecību skaitu ierakstus attiecībā uz Rumāniju aizstāj ar šādiem:

“Atsauces numurs

FADN apgabals

Pārskatus iesniedzošo saimniecību skaits katrā pārskata gadā

 

RUMĀNIJA

840

Nord-Est

724

841

Sud-Est

913

842

Sud-Muntenia

857

843

Sud-Vest-Oltenia

519

844

Vest

598

845

Nord-Vest

701

846

Centru

709

847

București-Ilfov

79

 

Rumānijā kopā

5 100 ”

e)

tabulā par pārskatus iesniedzošo saimniecību skaitu ierakstus attiecībā uz Somiju aizstāj ar šādiem:

“Atsauces numurs

FADN apgabals

Pārskatus iesniedzošo saimniecību skaits katrā pārskata gadā

 

SOMIJA

670

Etelä-Suomi

420

680

Sisä-Suomi

169

690

Pohjanmaa

203

700

Pohjois-Suomi

108

 

Somija kopā

900”

3)

VIII pielikumu groza šādi:

a)

D tabulu groza šādi:

i)

otrajā tabulā ierakstu attiecībā uz kategoriju “2010 Bioloģiskie aktīvi – augi” aizstāj ar šādu:

“Kods (*)

Kategoriju apraksts

OV

AD

DY

IP

S

SA

CV

2010

Bioloģiskie aktīvi – augi

 

 

 

 

 

 

ii)

ierakstu attiecībā uz aktīvu kategoriju “2010. Bioloģiskie aktīvi – augi” aizstāj ar šādu:

“2010.   Bioloģiskie aktīvi – augi

Visu to augu vērtība, kuru raža vēl nav novākta (visas ilggadīgās un augošās kultūras). Uzkrātā amortizācija (D.AD) un kārtējā gada amortizācija (D.DY) jāiekļauj pārskatā tikai attiecībā uz ilggadīgajām kultūrām.”;

iii)

tabulu par vērtēšanas metodēm aizstāj ar šādu:

“Patiesā vērtība mīnus aplēstās pārdošanas izmaksas

no summas, pret kuru varētu apmainīt aktīvu vai nokārtot saistības informētu, ieinteresētu un neatkarīgu pušu darījumā, atskaita izmaksas, kuras saskaņā ar aplēsēm rastos saistībā ar pārdošanu

3010 , 5010 , 7010

Vēsturiskās izmaksas

nominālās vai sākotnējās izmaksas, iegādājoties aktīvu

2010 , 3020 , 3030 , 4010 , 7020

Bilances vērtība

vērtība, ar kādu aktīvs uzskaitīts grāmatvedības bilancē

1010 , 1020 , 1030 , 1040 , 8010 ”

b)

H tabulā ceturto daļu aizstāj ar šādu:

“Ja norādītās izmaksas attiecas uz produkcijas ražošanas resursu kopējo “patēriņu” pārskata gada laikā, bet tās neatbilst produkcijai minētā gada laikā, izmaiņas produkcijas ražošanas resursu krājumos (tajā skaitā augošo kultūru izmaksās) jānorāda D tabulā, pozīcijā ar kodu 1040. Krājumi”;

c)

M tabulā

sadaļā “AI Administratīvā informācija” trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Attiecībā uz 10300.–10319. kodu 2015.–2017. pārskata gada laikposmā nav obligāti sniegt datus, kas minēti pamatvienību skaita (N) slejā.”