12.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 328/3


KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/2279

(2017. gada 11. decembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu II, IV, VI, VII un VIII pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003, un atceļ Padomes Direktīvu 79/373/EEK, Komisijas Direktīvu 80/511/EEK, Padomes Direktīvas 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas Lēmumu 2004/217/EK (1), un jo īpaši tās 20. panta 2. punktu un 27. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Lai panāktu jēgpilnu marķēšanu, dažās Savienības valodās ir atļauts lolojumdzīvnieku barības marķējumā izmantot īpašas frāzes. Jaunākās norises divu dalībvalstu lolojumdzīvnieku barības nozarē liecina, ka īpašu frāžu izmantošana lolojumdzīvnieku barības marķējumā būtu atbilstoša arī šo divu dalībvalstu valodās.

(2)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 767/2009 II pielikums.

(3)

Pielaides attiecībā uz analītiskajiem komponentiem un barības piedevām barības sastāvdaļās un barības maisījumā būtu jāpārskata, ņemot vērā tehnikas progresu analītikas jomā un pieredzi labas laboratorijas prakses jomā. Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 767/2009 IV pielikums.

(4)

Arvien lielākā skaitā barības piedevu atļauju, kas piešķirtas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2), ir noteikts maksimālais saturs tādām piedevām barības maisījumos un barības sastāvdaļās, kurām iepriekš šādi daudzumi nav bijuši noteikti, bet ar citām nesen izveidoja koncepciju par maksimāli ieteicamo piedevas saturu kompleksā barībā. Turklāt ar barības ražošanas tehnoloģiju var samazināt piedevu, piemēram, vitamīnu pievienoto daudzumu, jo tie galaproduktā varētu būt sastopami dabiskā veidā. Ja uzņēmējam ir jānorāda pievienotais daudzums, bet kontroles iestāde var analizēt un verificēt daudzumu vienīgi galaproduktā, praksē tas var radīt neskaidrības. Lai ņemtu vērā šīs norises un lai nodrošinātu barības sastāvdaļu un barības maisījumu līdzsvarotu, atbilstīgu un jēgpilnu marķēšanu, būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 767/2009 VI un VII pielikums.

(5)

Tehnoloģiju attīstība ļauj par barību izmantot pārtiku, kas vairs nav domāta cilvēka patēriņam. Komisijas Regulā (ES) Nr. 68/2013 (3) šādi agrākie pārtikas produkti ir norādīti kā barības sastāvdaļas. Tomēr, tā kā dažos gadījumos šādu agrāko pārtikas produktu kvalitāte var neatbilst barībai noteiktajām prasībām, minēto agrāko pārtikas produktu marķējumā būtu jānorāda, ka to lietošana barībā ir atļauta tikai pēc apstrādes. Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 767/2009 VIII pielikums.

(6)

Nekaitīguma apsvērumi neliek pielikumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc, lai izvairītos no nevajadzīgiem komercprakses traucējumiem un neradītu nevajadzīgu administratīvo slogu uzņēmējiem, ir lietderīgi paredzēt pārejas pasākumus vienmērīgai marķējuma pārveidošanai.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 767/2009 II, IV, VI, VII un VIII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

1.   Barības sastāvdaļas un barības maisījumus, kas paredzēti produktīviem dzīvniekiem un marķēti pirms 2019. gada 1. janvāra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2018. gada 1. janvāra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

2.   Barības sastāvdaļas un barības maisījumus, kas paredzēti neproduktīviem dzīvniekiem un marķēti pirms 2020. gada 1. janvāra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2018. gada 1. janvāra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 11. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 229, 1.9.2009., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.).

(3)  Komisijas 2013. gada 16. janvāra Regula (ES) Nr. 68/2013, ar ko izveido barības sastāvdaļu reģistru (OV L 29, 30.1.2013., 1. lpp.).


PIELIKUMS

1.

Regulas II pielikumu groza šādi:

pielikuma 3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

lolojumdzīvnieku barības apzīmēšanai atļauts izmantot šādas frāzes: bulgāru valodā “храна”, spāņu valodā “alimento”, čehu valodā apzīmējumu “kompletní krmná směs” var aizstāt ar “kompletní krmivo” un “doplňková krmná směs” var aizstāt ar “doplňkové krmivo”, angļu valodā “pet food”, itāļu valodā “alimento”, ungāru valodā “állateledel”, holandiešu valodā “samengesteld voeder”, poļu valodā “karma”, slovēņu valodā “hrana za hišne živali”, somu valodā “lemmikkieläinten ruoka”, igauņu valodā “lemmikloomatoit”, horvātu valodā “hrana za kućne ljubimce”.”

2.

Regulas IV pielikumu groza šādi:

pielikuma A daļu aizstāj ar šādu:

“A daļa. Pielaides I, V, VI un VII pielikumā noteiktajiem analītiskajiem komponentiem

1)

Šajā daļā noteiktajās pielaidēs ir ietvertas tehniskas un analītiskas novirzes. Kad Savienības līmenī būs noteiktas analītiskās pielaides attiecībā uz mērījumu nenoteiktību un atrisinātas mērījumu procedūras atšķirības, būs attiecīgi jāpielāgo 2. punktā noteiktās vērtības, lai tās attiektos tikai uz tehniskajām pielaidēm.

2)

Ja tiek konstatēts, ka barības sastāvdaļas vai barības maisījuma sastāvs attiecībā uz I, V, VI un VII pielikumā noteiktajiem analītiskajiem komponentiem atšķiras no marķējumā norādītās vērtības, piemēro šādas pielaides:

Komponents

Deklarētais komponenta saturs

Pielaide (1)

 

[%]

Zemāka par marķējumā norādīto vērtību

Pārsniedz marķējumā norādīto vērtību

Koptauki

< 8

1

2

8 – 24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

Koptauki, neproduktīvo dzīvnieku barība

< 16

2

4

16 – 24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

Kopproteīns

< 8

1

1

8 – 24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

Kopproteīns, neproduktīvo dzīvnieku barība

< 16

2

2

16 – 24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

Koppelni

< 8

2

1

8 – 32

25 %

12,5 %

> 32

8

4

Kopšķiedra

< 10

1,75

1,75

10 – 20

17,5 %

17,5 %

> 20

3,5

3,5

Cukurs

< 10

1,75

3,5

10 – 20

17,5 %

35 %

> 20

3,5

7

Ciete

< 10

3,5

3,5

10 – 20

35 %

35 %

> 20

7

7

Kalcijs

< 1

0,3

0,6

1 – 5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

Magnijs

< 1

0,3

0,6

1 – 5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

Nātrijs

< 1

0,3

0,6

1 – 5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

Kopējais fosfors

< 1

0,3

0,3

1 – 5

30 %

30 %

> 5

1,5

1,5

Sālsskābē nešķīstošie pelni

< 1

vērtība nav noteikta

0,3

1 – < 5

30 %

> 5

1,5

Kālijs

< 1

0,2

0,4

1 – 5

20 %

40 %

> 5

1

2

Mitrums

< 2

vērtība nav noteikta

0,4

2 – < 5

20 %

5 – 12,5

1

> 12,5

8 %

Enerģētiskā vērtība (2)

 

5 %

10 %

Olbaltumvielu vērtība (2)

 

10 %

20 %

3.

Regulas VI pielikumu aizstāj ar šādu:

VI PIELIKUMS

Produktīvo dzīvnieku barības sastāvdaļu un barības maisījumu marķējuma dati

I nodaļa. Obligāta un brīvprātīga barības piedevu marķēšana, kā minēts 15. panta f) punktā un 22. panta 1. punktā

1.

Turpmāk minētās piedevas iekļauj sarakstā, minot to konkrēto nosaukumu, identifikācijas numurus, pievienoto daudzumu un attiecīgās funkcionālās grupas nosaukumu, kas izklāstīts Regulas (EK) Nr. 1831/2003 I pielikumā, vai kategoriju, kas norādīta minētās regulas 6. panta 1. punktā:

a)

piedevas, kurām maksimālais saturs ir noteikts attiecībā uz vismaz vienu produktīvo dzīvnieku sugu;

b)

piedevas, kas pieder pie kategorijas “zootehniskās piedevas” un “kokcidiostati un histomonostati”;

c)

piedevas, kurām ir pārsniegts ieteicamais maksimālais saturs, kas noteikts ar tiesību aktu, ar kuru tiek atļautas attiecīgās barības piedevas.

Marķējuma datus norāda saskaņā ar tiesību aktu, ar kuru tiek atļauta attiecīgā barības piedeva.

Pirmajā daļā norādīto pievienoto daudzumu izsaka kā barības piedevas daudzumu, izņemot gadījumu, ja tiesību aktā, ar ko tiek atļauta attiecīgā barības piedeva, slejā “minimālais/maksimālais saturs” ir norādīta viela. Šajā gadījumā pievienoto daudzumu izsaka kā minētās vielas daudzumu.

2.

Attiecībā uz funkcionālajā grupā “vitamīni, provitamīni un noteiktas ķīmiskas vielas ar tiem līdzīgu iedarbību” iekļauto barības piedevu, kas jānorāda saskaņā ar 1. punktu, tā vietā, lai pievienoto daudzumu norādītu pozīcijā “piedevas”, marķējumā pozīcijā “analītiskie komponenti” var norādīt kopējo daudzumu, kas garantēts visā glabāšanas laikā.

3.

1., 4. un 6. punktā minētās funkcionālās grupas nosaukumu var aizstāt ar šādu saīsinājumu, ja saīsinājums nav noteikts Regulas (EK) Nr. 1831/2003 I pielikumā:

Funkcionālā grupa

Nosaukums un apraksts

Saīsinātais nosaukums

1 h

Radionuklīdu piesārņojuma kontroles vielas – vielas, kas slāpē radionuklīdu absorbciju vai veicina to izdalīšanu

Radionuklīdu kontrolieri

1m

Barības piesārņojumu ar mikotoksīniem mazinošās vielas – slāpē vai mazina mikotoksīnu absorbciju, veicina to izdalīšanos vai maina to iedarbības veidu

Mikotoksīnu mazinātāji

1n

Higiēnas stāvokļa uzlabotāji – vielas vai, attiecīgā gadījumā, mikroorganismi, kas labvēlīgi ietekmē barības higiēnas īpašības, samazinot konkrētu mikrobioloģisko piesārņojumu

Higiēnas uzlabotāji

2b

Aromatizējošas sastāvdaļas – vielas, kuru iekļaušana dzīvnieku barībā pastiprina barības smaržu vai garšu

Aromatizētāji

3a

Vitamīni, provitamīni un noteiktas ķīmiskas vielas ar tiem līdzīgu iedarbību

Vitamīni

3b

Mikroelementu maisījumi

Mikroelementi

3c

Aminoskābes, to sāļi un analogi

Aminoskābes

3d

Urīnviela un tās atvasinājumi

Urīnviela

4c

Vielas, kas labvēlīgi ietekmē vidi

Vides uzlabotāji

4.

Barības piedevas, kas izceltas marķējumā ar vārdiem, attēliem vai grafiku, norāda saskaņā ar attiecīgi 1. vai 2. punktu.

5.

Par marķēšanu atbildīgā persona pēc pircēja pieprasījuma dara viņam zināmu barības piedevu, kuras nav minētas 1., 2. un 4. punktā, nosaukumus, identifikācijas numuru un funkcionālo grupu. Šo nosacījumu nepiemēro aromatizējošām sastāvdaļām.

6.

Barības piedevas, kuras nav minētas 1., 2. un 4. punktā, var brīvprātīgi norādīt, minot vismaz to nosaukumu vai, aromatizējošu sastāvdaļu gadījumā, vismaz to funkcionālo grupu.

7.

Neskarot 6. punktu, ja organoleptisku vai uzturfizioloģisku barības piedevu marķējumā norāda brīvprātīgi, tās pievienoto daudzumu norāda saskaņā ar attiecīgi 1. vai 2. punktu.

8.

Ja piedeva pieder pie vairāk nekā vienas funkcionālās grupas, norāda attiecīgās barības pamatfunkcijai atbilstīgo funkcionālo grupu vai kategoriju.

9.

Norāda marķējuma datus par to barības sastāvdaļu un barības maisījumu pareizu lietošanu, kas noteikti tiesību aktā, ar kuru tiek atļauta attiecīgā barības piedeva.

II nodaļa. Analītisko komponentu marķēšana, kā minēts 17. panta 1. punkta f) apakšpunktā un 22. panta 1. punktā

1.

Produktīvo dzīvnieku barības maisījuma analītiskos komponentus marķējumā norāda šādi, pirms tiem norādot “analītiskie komponenti” (3):

Barības maisījums

Mērķsugas

Analītiskie komponenti un līmeņi

Kompleksā barība

Visas sugas

Visas sugas

Visas sugas

Visas sugas

Visas sugas

Visas sugas

Visas sugas

Cūkas un mājputni

Cūkas un mājputni

Kopproteīns

Kopšķiedra

Koptauki

Koppelni

Kalcijs

Nātrijs

Fosfors

Lizīns

Metionīns

Papildbarība – minerālbarība

Visas sugas

Visas sugas

Visas sugas

Cūkas un mājputni

Cūkas un mājputni

Atgremotāji

Kalcijs

Nātrijs

Fosfors

Lizīns

Metionīns

Magnijs

Papildbarība – cita

Visas sugas

Visas sugas

Visas sugas

Visas sugas

Visas sugas

Visas sugas

Visas sugas

Cūkas un mājputni

Cūkas un mājputni

Atgremotāji

Kopproteīns

Kopšķiedra

Koptauki

Koppelni

Kalcijs ≥ 5 %

Nātrijs

Fosfors ≥ 2 %

Lizīns

Metionīns

Magnijs ≥ 0,5 %

2.

Vielas, kas norādītas šajā pozīcijā un kas ir arī organoleptiskas vai uzturfizioloģiskas piedevas, deklarē, norādot to kopējo daudzumu.

3.

Ja norāda enerģētisko vērtību un/vai olbaltumvielu vērtību, šo norādi veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 11. pantu.

4.

Regulas VII pielikumu aizstāj ar šādu:

VII PIELIKUMS

Neproduktīvo dzīvnieku barības sastāvdaļu un barības maisījumu marķējuma dati

I nodaļa. Obligāta un brīvprātīga barības piedevu marķēšana, kā minēts 15. panta f) punktā un 22. panta 1. punktā

1.

Turpmāk minētās piedevas iekļauj sarakstā, minot to konkrēto nosaukumu un/vai identifikācijas numurus, pievienoto daudzumu un attiecīgās funkcionālās grupas nosaukumu, kas izklāstīts Regulas (EK) Nr. 1831/2003 I pielikumā, vai kategoriju, kas norādīta minētās regulas 6. panta 1. punktā:

a)

piedevas, kurām maksimālais saturs ir noteikts attiecībā uz vismaz vienu neproduktīvo dzīvnieku sugu;

b)

piedevas, kas pieder pie kategorijas “zootehniskās piedevas” un “kokcidiostati un histomonostati”;

c)

piedevas, kurām ir pārsniegts ieteicamais maksimālais saturs, kas noteikts ar tiesību aktu, ar kuru tiek atļautas attiecīgās barības piedevas.

Marķējuma datus norāda saskaņā ar tiesību aktu, ar kuru tiek atļauta attiecīgā barības piedeva.

Pirmajā daļā norādīto pievienoto daudzumu izsaka kā barības piedevas daudzumu, izņemot gadījumu, ja tiesību aktā, ar ko tiek atļauta attiecīgā barības piedeva, slejā “minimālais/maksimālais saturs” ir norādīta viela. Šajā gadījumā pievienoto daudzumu izsaka kā minētās vielas daudzumu.

2.

Attiecībā uz funkcionālajā grupā “vitamīni, provitamīni un noteiktas ķīmiskas vielas ar tiem līdzīgu iedarbību” iekļauto barības piedevu, kas jānorāda saskaņā ar 1. punktu, tā vietā, lai pievienoto daudzumu norādītu pozīcijā “piedevas”, marķējumā pozīcijā “analītiskie komponenti” var norādīt kopējo daudzumu, kas garantēts visā glabāšanas laikā.

3.

1., 5. un 7. punktā minētās funkcionālās grupas nosaukumu var aizstāt ar saīsinājumu saskaņā ar VI pielikuma 3. punkta tabulu, ja saīsinājums nav noteikts Regulas (EK) Nr. 1831/2003 I pielikumā.

4.

Barības piedevas, kas izceltas marķējumā ar vārdiem, attēliem vai grafiku, norāda saskaņā ar attiecīgi 1. vai 2. punktu.

5.

Atkāpjoties no 1. punkta, piedevām, kas pieder pie funkcionālajām grupām “konservanti”, “antioksidanti”, “krāsvielas” un “aromatizējošas sastāvdaļas”, jānorāda tikai attiecīgā funkcionālā grupa. Tādā gadījumā par marķēšanu atbildīgā persona pēc pircēja pieprasījuma sniedz viņam 1. un 2. punktā minēto informāciju.

6.

Par marķēšanu atbildīgā persona pēc pircēja pieprasījuma dara viņam zināmu barības piedevu, kuras nav minētas 1., 2. un 4. punktā, nosaukumus, identifikācijas numuru un funkcionālo grupu. Šo nosacījumu nepiemēro aromatizējošām sastāvdaļām.

7.

Barības piedevas, kuras nav minētas 1., 2. un 4. punktā, var brīvprātīgi norādīt, minot vismaz to nosaukumu vai, aromatizējošu sastāvdaļu gadījumā, vismaz to funkcionālo grupu.

8.

Ja pievienoto organoleptisko vai uzturfizioloģisko barības piedevu daudzumu norāda brīvprātīgi, to norāda saskaņā ar attiecīgi 1. vai 2. punktu.

9.

Ja piedeva pieder pie vairāk nekā vienas funkcionālās grupas, norāda attiecīgās barības pamatfunkcijai atbilstīgo funkcionālo grupu vai kategoriju.

10.

Norāda marķējuma datus par to barības sastāvdaļu un barības maisījumu pareizu lietošanu, kas noteikti tiesību aktā, ar kuru tiek atļauta attiecīgā barības piedeva.

II nodaļa. Analītisko komponentu marķēšana, kā minēts 17. panta 1. punkta f) apakšpunktā un 22. panta 1. punktā

1.

Neproduktīvo dzīvnieku barības maisījuma analītiskos komponentus norāda sadaļā “analītiskie komponenti” (4), un tos marķē šādi:

Barības maisījums

Mērķsugas

Analītiskie komponenti

Kompleksā barība

Kaķi, suņi un kažokzvēri

Kaķi, suņi un kažokzvēri

Kaķi, suņi un kažokzvēri

Kaķi, suņi un kažokzvēri

Kopproteīns

Kopšķiedras

Koptauki

Koppelni

Papildbarība – minerālbarība

Visas sugas

Visas sugas

Visas sugas

Kalcijs

Nātrijs

Fosfors

Papildbarība – cita

Kaķi, suņi un kažokzvēri

Kaķi, suņi un kažokzvēri

Kaķi, suņi un kažokzvēri

Kaķi, suņi un kažokzvēri

Kopproteīns

Kopšķiedras

Koptauki

Koppelni

2.

Vielas, kas norādītas šajā pozīcijā un kas ir arī organoleptiskas vai uzturfizioloģiskas piedevas, deklarē, norādot to kopējo daudzumu.

3.

Ja norāda enerģētisko vērtību un/vai olbaltumvielu vērtību, šo norādi veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 11. pantu.

5.

Regulas VIII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Piesārņotu barību marķē ar uzrakstu “… (nevēlamās(-o) vielas(-u) apzīmējums(-i) saskaņā ar Direktīvas 2002/32/EK I pielikumu) saturs barībā pārsniedz pieļaujamo līmeni; paredzēta lietošanai kā barība tikai pēc detoksikācijas apstiprinātos uzņēmumos”. Šādus uzņēmumus apstiprina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 183/2005 10. panta 2. vai 3. punktu.”;

b)

pielikumā pievieno šādu punktu:

“3.

Neskarot 1. un 2. punktu, agrākos pārtikas produktus, kas, pirms to lietošanas par barību, ir jāapstrādā, marķē šādi: “agrāki pārtikas produkti, paredzēti lietošanai kā barības sastāvdaļa tikai pēc (atbilstošā procesa apzīmējums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 68/2013 pielikuma B daļu)””.


(1)  Pielaides norādītas kā absolūtos procentos izteikta vērtība (šī vērtība jāatņem no deklarētā satura vai tam jāpieskaita) vai kā relatīvā vērtība, kas pēc norādītās vērtības apzīmēta ar procentu zīmi “%” (šo procentuālo vērtību jāpiemēro deklarētajam saturam, lai aprēķinātu pieļaujamo novirzi).

(2)  Pielaides ir piemērojamas tad, ja tās nav noteiktas saskaņā ar ES metodi vai saskaņā ar oficiālo metodi dalībvalstī, kurā barība tiek laista tirgū, vai saskaņā ar Eiropas Standartizācijas komitejas pieņemtu metodi (https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6308,25&cs=1C252307F473504B6354F4EE56B99E235).”

(3)  Vācu valodā “analytische Bestandteile” var aizstāt ar “Inhaltsstoffe”; zviedru valodā “Analytiska beståndsdelar” var aizstāt ar “Analyserat innehåll”.

(4)  Vācu valodā “analytische Bestandteile” var aizstāt ar “Inhaltsstoffe”; zviedru valodā “Analytiska beståndsdelar” var aizstāt ar “Analyserat innehåll”.